Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rdev - zapytaj o/ustaw urzdzenie obrazu korzenia, urzdzenie wymiany,
    wielko dysku RAM lub tryb video

SK/LADNIA

    rdev [-rsvh] [-o offset] [image [warto [offset]]]
    rdev [-o offset] [image [root_device [offset]]]
    swapdev [-o offset] [image [swap_device [offset]]]
    ramsize [-o offset] [image [size [offset]]]
    vidmode [-o offset] [image [mode [offset]]]
    rootflags [-o offset] [image [flagi [offset]]]

OPIS

    Wywolane bez argumentow rdev wywietla wiersz z /etc/mtab dla biecego
    glownego systemu plikow (root file system). Bez argumentow swapdev,
    ramsize, vidmode i rootflags wywietlaj informacj o sposobie uycia.

    W startowym obrazie (bootable image) jdra Linuksa istnieje kilka par
    bajtow okrelajcych urzdzenie glowne (root device), tryb video, rozmiar
    dysku RAM i urzdzenie wymiany (swap). Powysze pary bajtow domylnie
    rozpoczynaj si od offsetu 504 (dziesitnie) w obrazie jdra:

        498 flagi korzenia (root flags)
       (500 i 502 zarezerwowane)
        504 Rozmiar dysku RAM
        506 Tryb VGA
        508 Urzdzenie glowne (root device)
       (510 sygnatura startowa: boot signature)

    rdev zmieni te wartoci.

    Typowymi wartociami parametru image, okrelajcego obraz startowego jdra
    Linuksa, s

       /vmlinux
       /vmlinux.test
       /vmunix
       /vmunix.test
       /dev/fd0
       /dev/fd1

    Przy uyciu polece rdev lub swapdev  parametry  root_device  lub
    swap_device maj ponisze wartoci:

       /dev/hda[1-8]
       /dev/hdb[1-8]
       /dev/sda[1-8]
       /dev/sdb[1-8]

    Dla polecenia ramsize parametr size okrela rozmiar dysku RAM w
    kilobajtach.

    Dla polecenia rootflags parametr flagi zawiera dodatkowe informacje
    uywane podczas montowania glownego systemu plikow (korzenia). Obecnie
    jedynym skutkiem tych flag jest wymuszenie na jdrze montowania glownego
    systemu plikow w trybie tylko-do-odczytu jeli flagi s niezerowe.

    Dla polecenia vidmode parametr mode okrela tryb karty video:

       -3 = pytaj (prompt)
       -2 = Rozszerzona VGA (extended VGA)
       -1 = Zwykla VGA
        0 = tak jakby nacinito "0" przy pytaniu
        1 = tak jakby nacinito "1" przy pytaniu
        2 = tak jakby nacinito "2" przy pytaniu
        n = tak jakby nacinito "n" przy pytaniu

    Jeli dana warto nie jest okrelona, to sprawdzony zostanie obraz image
    by okreli biece ustawienia.

OPCJE

    -s   Powoduje, e rdev dziala jak swapdev.

    -r   Powoduje, e rdev dziala jak ramsize.

    -R   Powoduje, e rdev dziala jak rootflags.

    -v   Powoduje, e rdev dziala jak vidmode.

    -h   Zapewnia pomoc.

B/LDY

    Z powodow historycznych istniej dwa sposoby podawania alternatywnych
    wartoci dla offsetu.

    Interfejs uytkownika jest niewygodny, nieintuicyjny i raczej powinien
    zosta napisany ponownie od zera, umoliwiajc na zmian lub sprawdzenie
    wielu parametrow obrazu jdra przy pomocy pojedynczego polecenia.

    Jeeli stosowane jest LILO, to rdev nie jest ju potrzebne do ustawiania
    glownego urzdzenia (root device) czy trybu VGA, gdy te parametry, ktore
    zmienia rdev mog by ustawiane podczas wywietlania zachty LILO przy
    starcie. Jednak rdev nadal potrzebne jest obecnie do ustawiania
    rozmiaru dysku RAM. Zachca si uytkownikow do przeczytania dokumentacji
    LILO, gdzie mona znale wicej informacji, i poslugiwania si LILO przy
    starcie systemu.

AUTORZY

    Pierwotnie napisane przez Wernera Almesbergera (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)
    Zmodyfikowane przez Petera MacDonalda (pmacdona@sanjuan.UVic.CA)
    Obsluga rootflags dodana przez Stephena Tweedie (sct@dcs.ed.ac.uk)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.