Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    halt, reboot, poweroff - zatrzymanie systemu

SK/LADNIA

    /sbin/halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-p]
    /sbin/reboot [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]
    /sbin/poweroff [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]

OPIS

    Halt zaznacza w pliku /var/log/wtmp, e system jest zamykany, a nastpnie
    zleca jdru zatrzymanie systemu, jego restart lub wylczenie komputera.
    Jeli podczas wywolania polecenia halt lub reboot system nie znajduje si
    w trybie pracy (runlevel) 0 ani 6, to zamiast tego zostanie wywolany
    shutdown (z parametrem -h lub -r).

OPCJE

    -n   Nie wykonuje sync (oproniania buforow na dysk) przed restartem
       lub zatrzymaniem.

    -w   Nie restartuje ani nie zatrzymuje systemu naprawd, lecz zapisuje
       tylko rekord wtmp (w pliku /var/log/wtmp).

    -d   Nie zapisuje rekordu wtmp. Opcja -n implikuje \-d.

    -f   Wymusza zatrzymanie lub restart, nie wywoluje shutdown(8).

    -i   Bezporednio przed zatrzymaniem systemu lub restartem wylcza
       wszystkie interfejsy sieciowe.

    -p   W przypadku zatrzymywania systemu wylcza komputer. Jest to
       domylne zachowanie, gdy halt jest wolany jako poweroff.

DIAGNOSTYKA

    Uytkownik  nie bdcy superuytkownikiem otrzyma komunikat `must be
    superuser' (trzeba by superuytkownikiem).

UWAGI

    We wczeniejszych wersjach sysvinit, ani reboot ani halt nie powinny by
    wywolywane bezporednio. Poczwszy od wersji 2.74, polecenia halt i
    reboot wywoluj shutdown, o ile system nie znajduje si w trybie 0 ani 6.
    Oznacza to, e jeeli halt lub reboot nie bd mogly okreli aktualnego
    trybu pracy (na przyklad, gdy nie zostanie prawidlowo zainicjalizowany
    /var/run/utmp), to zostanie wywolany shutdown. Takie zachowanie moe
    roni si od oczekiwanego. W celu uzyskania twardego halt lub reboot,
    naley uy opcji -f.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKE

    shutdown(8), init(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                24 sierpnia 1999            HALT(8)