Provided by: rlinetd_0.8-1_i386 bug

NAZWA

    rlinetd - jeszcze jeden super-serwer Internetu

SK/LADNIA

    rlinetd   [-f|--config   <plik_konfiguracyjny>]   [-p|--parser
    <modu/l_parsera>] [-d|--debug] [-h|--help]

OPIS

    rlinetd jest zarzdc polcze, ktory podlcza si i nasluchuje na pewnych
    portach, podejmujc okrelone dzialania, gdy dokonywane jest polczenie.

OPCJE

    Program akceptuje kilka parametrow:

    -d , --debug
       zwiksza poziom debugowania. Midzy innymi zapobiega odlczeniu si
       programu od jego terminala sterujcego i wypisuje komunikaty do
       stderr.

    -h , --help
       wywietla krotkie podsumowania opcji programu.

    -f , --config <plik_konfiguracyjny>
       okrela alternatywny plik konfiguracyjny, ktory bdzie czytany.

    -p , --parser <modu/l_parsera>
       okrela alternatywny modul modul analizujcy skladni uywany do
       parsowania pliku konfiguracyjnego.

PLIKI

    /etc/rlinetd.conf
       domylny plik konfiguracyjny.

    /usr/lib/rlientd/libparse.so
       domylny modul analizy skladni.

ZOBACZ TAKE

    rlinetd.conf(5)

AUTOR

    Ten podrcznik ekranowy napisal Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>,
    a zmodyfikowal Robert Luberda <robert@debian.org>.