Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rmmod - usuwa zaladowany modul

SK/LADNIA

    rmmod [ -aehrsvV ] modul ...

OPIS

    rmmod usuwa zaladowany modul z dzialajcego jdra systemu.

    rmmod probuje usun zbior modulow z jdra, pod warunkiem, e nie s one
    uywane i nie odwoluj si do nich inne moduly.

    Jeli w lini polece podano wicej ni jeden modul, wymienione moduly bd
    usunite w podanej kolejnoci. Pozwala to na usuwanie modulow powizanych.

    W razie podania opcji '-r' podjeta zostanie proba rekurencyjnego
    usunicia modulow. Oznacza to, e jeli w linii polece podany zostanie
    modul znajdujcy si na wierzcholku stosu, to zostan rownie usunite
    wszystkie moduly, z ktorych korzysta dany modul, o ile to bdzie moliwe.

  OPCJE
    -a --all
       Wykonuje autoczyszcenie: zaznacza nieuywane moduly jako "do
       usunicia" i usuwa ju zaznaczone moduly. Moduly zostaj usunite,
       jeli nie zostaly uyte od czasu poprzedniego autoczyszczenia. Te
       dwa przebiegi zapobiegaj usuniciu modulow chwilowo nieuywanych.

    -e --persist
       Zachowuje trwale dane dla wymienionych modulow bez usuwania
       jakichkolwiek. Jeli nie podano nazwy adnego modulu, to dane s
       zachowywane dla wszystkich modulow zawierajcych trwale dane. S
       one zachowywane jedynie, gdy zarowno jdro, jak i modutils
       obsluguj trwale dane a /proc/ksyms zawiera wpis
       __insmod_nazwamodu/lu_Pnazwa_przechowalni

    -h --help
       Wypisuje tekst pomocy.

    -r --stacks
       Usuwa stos modulow.

    -s --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog(3) zamiast na terminal.

    -v --verbose
       Wlcza wywietlanie duej iloci informacji.

    -V --version
       Wypisuje wersj modutils.

TRWA/LE DANE

    Jeli modul zawiera trwale dane (zobacz insmod(8) i modules.conf(5)), to
    usunicie modulu zawsze powoduje zapisanie tych danych do pliku o nazwie
    podanej w symbolu __insmod _P. Trwale dane mona rownie zachowa w
    dowolnej chwili poprzez rmmod -e. Nie spowoduje to usunicia adnego
    modulu.

    Gdy trwale dane s zapisywane do pliku, s one poprzedzone wygenerowan
    lini komentarza,
    #% wersja_kernela czas
    Wygenerowane linie komentarza zaczynaj  si  od  '#%',  wszystkie
    wygenerowane komentarze s usuwane z istniejcego pliku, inne komentarze
    s zachowane. Wartoci zachowywanych danych s zapisywane do pliku z
    zachowaniem istniejcej kolejnoci komentarzy i przypisa. Nowe wartoci s
    dopisywane na kocu pliku. Jeli plik zawiera wartoci, ktore nie istniej
    w  module,  to te wartoci zostan zachowane, ale bd poprzedzone
    wygenerowanym komentarzem ostrzegajcym, e nie byly uywane. Ostatnia
    operacja pozwala uytkownikowi na przelaczanie pomidzy kernelami bez
    utraty trwalych danych i bez otrzymywania komunikatow o bldach.

    Uwaga: Wspierane s jedynie komentarze, dla ktorych '#' jest pierwszym
    ronym od spacji znakiem linii. Wszystkie niepuste linie, ktore nie
    zaczynaj sie od '#' stanowi opcje modulu, po jednej w linii. Z linii
    opcji usuwane s pocztkowe spacje, reszta linii jest przekazywana do
    programu insmod jako opcja, lcznie z wszelkimi znakami na kocu linii.

ZOBACZ TAKE

    insmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modprobe(8)

HISTORIA

    Wsparcie dla modulow zostalo zapocztkowane przez Anonima
    Pierwsza wersja  Linuksowa  przygotowana  przez  Basa  Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Aktualizowna do 2.2.2 przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowna do modutils 2.3.20 przez Keitha Owensa <kaos@ocs.com.au>
    Trwale dane dla modulow 2.3.22 przez Keitha Owensa <kaos@ocs.com.au>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.