Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    route - pokazuje / obsluguje tablic trasowania protokolu IP

SK/LADNIA

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask Nm] [gw Gw]
       [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn]
       [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw Gw] [netmask Nm]
       [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

    Route obsluguje jdrowe tablice  trasowania  protokolu  IP.  Jego
    podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do okreslonych
    stacji lub  sieci  poprzez  interfejs,  skonfigurowany  programem
    ifconfig(8).

    Jeli wykorzystywane s opcje add lub del, route modyfikuje tablice
    trasowa. Bez tych opcji program wywietla obecn  zawarto  tablic
    trasowania.

OPCJE

    -A family
       uyj podanej rodziny adresow (np. `inet'; polecenie `route
       --help' wywietli peln list).

    -F   dzialaj na  jdrowej  tablicy  trasowania  FIB  (Forwarding
       Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja
       domylna.

    -C   dzialaj na jdrowym buforze podrcznym trasowania

    -v   wybierz dzialanie gadatliwe.

    -n   podaj adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeli
       probujesz okreli dlaczego trasa do serwera nazw wyparowala.

    -e   uyj formatu netstat(8) do wywietlania tablicy trasowania. -ee
       generuje bardzo dlugie linie ze wszystkimi parametrami z tablicy
       trasowania.

    del  skasuj tras.

    add  dodaj now tras.

    cel  docelowa sie lub stacja. Moesz poda adres IP w notacji kropkowej
       lub nazw stacji/sieci.

    -net  oznacza, e cel jest sieci

    -host oznacza, e cel jest stacj.

    netmask NM
       podczas dodawania trasy sieciowej uywana jest maska-sieci.

    gw GW trasuj pakiety poprzez bramk (gateway).  UWAGA: Podana bramka
       musi by wpierw osigalna. Oznacza to zwykle, e musisz mie
       ustawion do niej wczeniej statyczn tras. Jeli podasz adres
       jednego ze swoich lokalnych interfejsow, to zostanie on uyty do
       zdecydowania o interfejsie, do ktorego trasowa pakiety. Jest to
       kompatybilno w kierunku BSD.

    metric M
       ustaw pole metric tablicy trasowania (uywane przez demony
       trasowania) na M. [bywa ono uywane do obliczania kosztu trasy,
       zalenego  od  liczby  hostow  na  drodze  i  manipulacji
       administratora--przyp. tlum.]

    mss M ustaw dla polcze na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP
       (MSS) na M bajtow. Domyln wartoci jest MTU minus naglowki lub
       nisze MTU, gdy zajdzie ciekowe wynalezienie mtu. Ustawienie to
       moe by wykorzystywane do wymuszania mniejszych pakietow TCP na
       drugim kocu gdy ciekowe wynajdowanie mtu nie dziala (zwykle z
       powodu le skonfigurowanych zapor ogniowych, blokujcych ICMP
       Fragmentation Needed).

    window W
       ustaw dla polcze tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtow. Jest to
       zwykle uywane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie
       potraficymi obslugiwa ramek back to back.

    irtt I ustaw pocztkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt)
       dla polcze TCP na tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest to
       zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach  AX.25.  Domylnie
       przyjmuje si warto z RFC 1122, 300ms.

    reject zainstaluj tras blokujc, ktora wymusza niepowodzenie podejrzenia
       trasy. Jest to uywane na przyklad do maskowania sieci przed
       uywaniem trasy domylnej. Nie jest to zapora ogniowa.

    mod, dyn, reinstate
       instaluj  tras  dynamiczn  lub  zmodyfikowan.  Flagi te s
       przeznaczone dla celow diagnostycznych i ogolnie s ustawiane
       tylko przez demony trasowania.

    dev If wymu  zwizanie  trasy  z podanym urzdzeniem. W przeciwnym
       przypadku,  jdro  sprobuje  okreli  urzdzenie  samodzielnie
       (sprawdzajc  istniejce ju trasy i specyfikacje urzdze). W
       wikszoci normalnych sieci nie potrzeba tego.

       Jeli dev If jest ostatni opcj linii polece, to slowo dev moe
       zosta pominite, gdy jest przyjmowane za domylne. W przeciwnym
       przypadku, kolejno modyfikatorow trasy (metric - netmask - gw -
       dev) nie ma znaczenia.

PRZYK/LADY

    route add -net 127.0.0.0
       dodaje normalny wpis zaptlenia uywajcy maski sieciowej 255.0.0.0
       (sie klasy A, przyjta z adresu docelowego) zwizany z urzdzeniem
       "lo" (zakladamy, e urzdzenie to zostalo wczeniej poprawnie
       skonfigurowane programem ifconfig(8)).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       dodaje tras do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Modyfikator
       sieci klasy C nie jest konieczny, gdy 192.* jest adresem klasy
       C. Slowo "dev" rownie mona pomin.

    route add default gw mango-gw
       dodaje domyln tras (ktora bdzie uywana gdy nie bdzie pasowa adna
       inna trasa). Wszystkie pakiety uywajce tej trasy bd bramkowane
       przez "mango-gw". Urzdzenie uywane do tej trasy zaley od tego,
       jak osigamy "mango-gw" - wczeniej naley wic skonfigurowa tras do
       "mango-gw".

    route add ipx4 sl0
       Dodaje tras do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakladamy,
       e "ipx4" jest stacj SLIP).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Polecenie to dodaje sie "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez
       poprzedni tras przez interfejs SLIP.

    route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Jest to obleny przyklad. Ustawia to wszystkie trasy IP klasy D
       (grupowe--multicast) na "eth0".  Jest to prawidlowa normalna
       linia konfiguracji dla jdra grupowujcego.

    route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Instaluje to tras odrzucajc dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJCIE

    Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w nastpujce kolumny

    Destination
       Sie docelowa lub stacja docelowa.

    Gateway
       Adres bramki lub '*' gdy nie ma jej.

    Genmask
       Maska sieci do sieci docelowej; '255.255.255.255' dla celu
       stacji i '0.0.0.0' dla trasy domylnej.

    Flags Dopuszczalne flagi to
       U (trasa jest zestawiona [up])
       H (cel jest stacj [host])
       G (uyj bramki [gateway])
       R (reinstancjuj tras na trasowanie dynamiczne)
       D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
       M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
       A (instalowana przez addrconf)
       C (wpis bufora podrcznego [cache])
       ! (trasa odrzucenia [reject])

    Metric 'Odleglo' do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest
       uywana w nowych jdrach, lecz moe by wymagana dla demonow
       trasowania.

    Ref  Liczba referencji do tej trasy. (Nie uywane w jdrze Linuksa).

    Use  Liczba podgldni trasy. Zalenie od uycia -F i -C bd to chybienia
       bufora podrcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).

    Iface Interfejs, przez ktory przesylane s pakiety tej trasy.

    MSS  Domylny maksymalny rozmiar segmentu dla polcze TCP na tej
       trasie.

    Window Domylny rozmiar okna dla polcze TCP na tej trasie.

    irtt  Pocztkowy  czas  przelotu.  Jdro  uywa tego do zgadywania
       najlepszych parametrow protokolu TCP  bez  oczekiwania  na
       (powolne) odpowiedzi.

    HH (tylko buforowane)
       Liczba  wpisow ARP i tras buforowanych, odnoszcych si do
       sprztowego  bufora  naglowkowego  (hardware  header  cache)
       buforowanej trasy. Bdzie to -1 jeli adres sprztowy nie jest
       wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).

    Arp (tylko buforowane)
       Czy adres sprztowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKE

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

HISTORIA

    Route dla Linuksa zostalo napisane pierwotnie przez Freda N.  van
    Kempena, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a nastpnie zostalo zmodyfikowane
    przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa dla pl15. Alan Cox dodal
    opcje mss oraz window dla Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt i polczenie z
    netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

    Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.