Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M]
       [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

    Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest
    ustawianie  statycznych  tras  do okreslonych stacji lub sieci poprzez interfejs,
    skonfigurowany programem ifconfig(8).

    Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych
    opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

OPCJE

    -A family
       użyj podanej rodziny adresów (np. `inet'; polecenie `route --help' wyświetli pełną
       listę).

    -F   działaj na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza
       Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.

    -C   działaj na jądrowym buforze podręcznym trasowania

    -v   wybierz działanie gadatliwe.

    -n   podaj adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbujesz określić
       dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.

    -e   użyj formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania.  -ee generuje bardzo
       długie linie ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.

    del  skasuj trasę.

    add  dodaj nową trasę.

    cel  docelowa sieć lub stacja. Możesz podać adres IP w notacji kropkowej lub nazwę
       stacji/sieci.

    -net  oznacza, że cel jest siecią

    -host oznacza, że cel jest stacją.

    netmask NM
       podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.

    gw GW trasuj pakiety poprzez bramkę (gateway). UWAGA: Podana bramka musi być wpierw
       osiągalna. Oznacza to zwykle, że musisz mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną
       trasę. Jeśli podasz adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on
       użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to
       kompatybilność w kierunku BSD.

    metric M
       ustaw pole metric tablicy trasowania (używane przez demony trasowania) na M. [bywa
       ono używane do obliczania kosztu trasy, zależnego od liczby hostów na drodze i
       manipulacji administratora--przyp. tłum.]

    mss M ustaw dla połączeń na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP (MSS) na M bajtów.
       Domyślną wartością jest MTU minus nagłówki lub niższe MTU, gdy zajdzie ścieżkowe
       wynalezienie mtu. Ustawienie to może być wykorzystywane do wymuszania mniejszych
       pakietów TCP na drugim końcu gdy ścieżkowe wynajdowanie mtu nie działa (zwykle z
       powodu źle skonfigurowanych zapór ogniowych, blokujących ICMP  Fragmentation
       Needed).

    window W
       ustaw dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtów. Jest to zwykle używane
       jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back
       to back.

    irtt I ustaw początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP na
       tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w
       sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.

    reject zainstaluj trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to
       używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest
       to zapora ogniowa.

    mod, dyn, reinstate
       instaluj trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów
       diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.

    dev If wymuś związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro spróbuje
       określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje
       urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

       Jeśli dev If jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać pominięte,
       gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów
       trasy (metric - netmask - gw - dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

    route add -net 127.0.0.0
       dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0 (sieć klasy A,
       przyjęta z adresu docelowego) związany z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie
       to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Modyfikator sieci klasy C nie
       jest konieczny, gdyż 192.* jest adresem klasy C. Słowo "dev" również można pominąć.

    route add default gw mango-gw
       dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie pasować żadna inna
       trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy będą bramkowane przez "mango-gw".
       Urządzenie używane do tej trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango-gw" - wcześniej
       należy więc skonfigurować trasę do "mango-gw".

    route add ipx4 sl0
       Dodaje trasę do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakładamy, że "ipx4" jest
       stacją SLIP).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę
       przez interfejs SLIP.

    route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Jest to  obleśny  przykład.  Ustawia  to  wszystkie  trasy  IP  klasy  D
       (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa normalna linia konfiguracji dla
       jądra grupowującego.

    route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJŚCIE

    Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny

    Destination
       Sieć docelowa lub stacja docelowa.

    Gateway
       Adres bramki lub '*' gdy nie ma jej.

    Genmask
       Maska sieci do sieci docelowej; '255.255.255.255' dla celu stacji i '0.0.0.0' dla
       trasy domyślnej.

    Flags Dopuszczalne flagi to
       U (trasa jest zestawiona [up])
       H (cel jest stacją [host])
       G (użyj bramki [gateway])
       R (reinstancjuj trasę na trasowanie dynamiczne)
       D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
       M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
       A (instalowana przez addrconf)
       C (wpis bufora podręcznego [cache])
       ! (trasa odrzucenia [reject])

    Metric ´Odległość' do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest używana w nowych
       jądrach, lecz może być wymagana dla demonów trasowania.

    Ref  Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linuksa).

    Use  Liczba podglądnięć trasy. Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia bufora
       podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).

    Iface Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.

    MSS  Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.

    Window Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.

    irtt  Początkowy czas przelotu. Jądro używa tego do zgadywania najlepszych parametrów
       protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.

    HH (tylko buforowane)
       Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora
       nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres
       sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).

    Arp (tylko buforowane)
       Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKŻE

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

HISTORIA

    Route dla Linuksa zostało napisane  pierwotnie  przez  Freda  N.  van  Kempena,
    <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a
    oraz Linusa Torvaldsa dla pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window dla Linuksa 1.1.22.
    Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

    Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.