Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask Nm] [gw Gw]
       [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn]
       [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw Gw] [netmask Nm]
       [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

    Route obsługuje jądrowe tablice trasowania  protokołu  IP.  Jego
    podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do okreslonych
    stacji lub  sieci  poprzez  interfejs,  skonfigurowany  programem
    ifconfig(8).

    Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice
    trasowań. Bez tych opcji program wyświetla obecną zawartość tablic
    trasowania.

OPCJE

    -A family
       użyj podanej rodziny adresów (np. `inet'; polecenie `route
       --help' wyświetli pełną listę).

    -F   działaj na jądrowej  tablicy  trasowania  FIB  (Forwarding
       Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja
       domyślna.

    -C   działaj na jądrowym buforze podręcznym trasowania

    -v   wybierz działanie gadatliwe.

    -n   podaj adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli
       próbujesz określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.

    -e   użyj formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee
       generuje bardzo długie linie ze wszystkimi parametrami z tablicy
       trasowania.

    del  skasuj trasę.

    add  dodaj nową trasę.

    cel  docelowa sieć lub stacja. Możesz podać adres IP w notacji
       kropkowej lub nazwę stacji/sieci.

    -net  oznacza, że cel jest siecią

    -host oznacza, że cel jest stacją.

    netmask NM
       podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.

    gw GW trasuj pakiety poprzez bramkę (gateway). UWAGA: Podana bramka
       musi być wpierw osiągalna. Oznacza to zwykle, że musisz mieć
       ustawioną do niej wcześniej statyczną trasę. Jeśli podasz adres
       jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on użyty do
       zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to
       kompatybilność w kierunku BSD.

    metric M
       ustaw pole metric tablicy trasowania (używane przez demony
       trasowania) na M. [bywa ono używane do obliczania kosztu trasy,
       zależnego  od  liczby  hostów  na  drodze  i  manipulacji
       administratora--przyp. tłum.]

    mss M ustaw dla połączeń na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP
       (MSS) na M bajtów. Domyślną wartością jest MTU minus nagłówki
       lub niższe MTU, gdy zajdzie ścieżkowe  wynalezienie  mtu.
       Ustawienie to może być wykorzystywane do wymuszania mniejszych
       pakietów TCP na drugim końcu gdy ścieżkowe wynajdowanie mtu nie
       działa (zwykle z powodu źle skonfigurowanych zapór ogniowych,
       blokujących ICMP Fragmentation Needed).

    window W
       ustaw dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtów. Jest
       to zwykle używane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami,
       nie potrafiącymi obsługiwać ramek back to back.

    irtt I ustaw początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt)
       dla połączeń TCP na tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest
       to zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach AX.25. Domyślnie
       przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.

    reject zainstaluj  trasę  blokującą,  która  wymusza niepowodzenie
       podejrzenia trasy. Jest to używane na przykład do maskowania
       sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest to zapora
       ogniowa.

    mod, dyn, reinstate
       instaluj trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te  są
       przeznaczone dla celów diagnostycznych i ogólnie są ustawiane
       tylko przez demony trasowania.

    dev If wymuś związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym
       przypadku,  jądro spróbuje określić urządzenie samodzielnie
       (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje urządzeń). W
       większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

       Jeśli dev If jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev
       może zostać pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W
       przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów trasy (metric -
       netmask - gw - dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

    route add -net 127.0.0.0
       dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski  sieciowej
       255.0.0.0 (sieć klasy A, przyjęta z adresu docelowego) związany
       z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie  to  zostało
       wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Modyfikator
       sieci klasy C nie jest konieczny, gdyż 192.* jest adresem klasy
       C. Słowo "dev" również można pominąć.

    route add default gw mango-gw
       dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie
       pasować żadna inna trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy
       będą bramkowane przez "mango-gw". Urządzenie używane do tej
       trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango-gw" - wcześniej należy
       więc skonfigurować trasę do "mango-gw".

    route add ipx4 sl0
       Dodaje trasę do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakładamy,
       że "ipx4" jest stacją SLIP).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych
       przez poprzednią trasę przez interfejs SLIP.

    route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Jest to obleśny przykład. Ustawia to wszystkie trasy IP klasy D
       (grupowe--multicast) na "eth0".  Jest to prawidłowa normalna
       linia konfiguracji dla jądra grupowującego.

    route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJŚCIE

    Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny

    Destination
       Sieć docelowa lub stacja docelowa.

    Gateway
       Adres bramki lub '*' gdy nie ma jej.

    Genmask
       Maska sieci do sieci docelowej; '255.255.255.255' dla celu
       stacji i '0.0.0.0' dla trasy domyślnej.

    Flags Dopuszczalne flagi to
       U (trasa jest zestawiona [up])
       H (cel jest stacją [host])
       G (użyj bramki [gateway])
       R (reinstancjuj trasę na trasowanie dynamiczne)
       D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
       M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
       A (instalowana przez addrconf)
       C (wpis bufora podręcznego [cache])
       ! (trasa odrzucenia [reject])

    Metric ´Odległość' do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest
       używana w nowych jądrach, lecz może być wymagana dla demonów
       trasowania.

    Ref  Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linuksa).

    Use  Liczba podglądnięć trasy. Zależnie od użycia -F i -C będą to
       chybienia bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).

    Iface Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.

    MSS  Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej
       trasie.

    Window Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.

    irtt  Początkowy czas przelotu. Jądro używa tego do  zgadywania
       najlepszych  parametrów  protokołu  TCP bez oczekiwania na
       (powolne) odpowiedzi.

    HH (tylko buforowane)
       Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do
       sprzętowego  bufora  nagłówkowego  (hardware  header cache)
       buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres sprzętowy nie jest
       wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).

    Arp (tylko buforowane)
       Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKŻE

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

HISTORIA

    Route dla Linuksa zostało napisane pierwotnie przez Freda N. van
    Kempena,  <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>,  a  następnie   zostało
    zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa dla pl15.
    Alan Cox dodał opcje mss oraz window dla Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt
    i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

    Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.