Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpm - Menedżer pakietów RPM

SKŁADNIA

  ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIETÓW:
    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

  INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIETÓW:
    rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
      [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

  RÓŻNE:
    rpm {--initdb|--rebuilddb}

    rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

    rpm {--querytags|--showrc}

    rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

  opcje-wyboru
    [NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK]
    [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU]
    [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID]
    [--querybynumber NUMER_NAGWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU]
    [--whatprovides WASNO] [--whatrequires WASNO]

  opcje-zapytań
    [--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump]
    [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list]
    [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA]
    [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state]
    [--triggers,--triggerscripts]

  opcje-weryfikacji
    [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]
    [--nodigest] [--nosignature]
    [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser]
    [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

  opcje-instalacji
    [--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_CIEKA]
    [--excludedocs] [--force] [-h,--hash]
    [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos]
    [--includedocs] [--justdb] [--nodeps]
    [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest]
    [--noorder] [--noscripts] [--notriggers]
    [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_CIEKA]
    [--relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA]
    [--replacefiles] [--replacepkgs]
    [--test]

OPIS

    rpm jest potężnym menedżerem pakietów, który może być używany do
    budowania, instalowania, odpytywania, weryfikowania, uaktualniania i
    usuwania pakietów oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików
    oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików.  Metadane
    zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące
    pakiet. Pakiety występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych,
    służących do opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach
    źródłowych, zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów
    binarnych.

    Należy wybrać jeden z następujących podstawowych trybów: Odpytywania,
    Weryfikowania,         Sprawdzania         sygnatury,
    Instalowania/Uaktualniania/Odświeżania,        Odinstalowywania,
    Inicjalizowania bazy danych, Przebudowywania bazy danych, Ponownego
    podpisywania, Dodawania sygnatury, ustawiania właścicieli i grup,
    Pokazywania etykiet zapytań, oraz Pokazywania konfiguracji.

  OPCJE OGÓLNE
    Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

    -?, --help
       Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.

    --version
       Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego
       rpm-a.

    --quiet
       Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.

    -v   Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu
       procesu.

    -vv  Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.

    --rcfile LISTA_PLIKW
       Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LICIE_PLIKW jest
       odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o
       konfiguracji. Istnieć musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy
       są zamieniane na wartość $HOME.  Domyślną LIST_PLIKW jest
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

    --pipe KOMENDA
       Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.

    --dbpath KATALOG
       Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.

    --root KATALOG
       Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU.
       Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie używana
       przy sprawdzaniu zależności, a wszystkie skrypty (np. %post
       przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu pakietu) będą
       uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

  OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA
    Ogólną postacią komendy instalowania rpm-a jest

    rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Instaluje to nowy pakiet.

    Ogólną postacią komendy uaktualniania rpm-a jest

    rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Uaktualnia to aktualnie zainstalowany lub instaluje pakiet w nowej
    wersji. Jest to to samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu
    będą usunięte po zainstalowaniu nowego pakietu.

    rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Odświeży to pakiety, lecz tylko jeśli wcześniejsza wersja już istnieje.
    PLIK_PAKIETU może być podany jako URL ftp lub http.  W tym wypadku
    pakiet zostanie pobrany przed zainstalowaniem. W sekcji OPCJE FTP/HTTP
    znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp i
    http w rpm.

    --aid Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.

    --allfiles
       Instaluje lub odświeża wszystkie pliki missingok (takie, których
       może brakować) z pakietu, niezależnie czy istnieją.

    --badreloc
       Do użytku w połączeniu z --relocate. Pozwala na relokowanie
       ścieżek wszystkich plików, nie tylko tych, których STARA_CIEKA
       jest na liście podpowiedzi dla relokacji w pakiecie binarnym.

    --excludepath STARA_CIEKA
       Nie instaluje plików, których nazwy rozpoczynają  się  od
       STARA_CIEKA.

    --excludedocs
       Nie  instaluje  żadnych  plików, które są zaznaczone jako
       dokumentacja (co tyczy się także podręczników man i texinfo).

    --force
       To  samo,  co  użycie:  --replacepkgs,  --replacefiles  i
       --oldpackage.

    -h, --hash
       Wypisuje 50 znaków krzyżyka, pokazując proces rozpakowywania
       archiwum. Używając z -v|--verbose, uzyskasz ładny obraz.

    --ignoresize
       Nie sprawdza, czy na zamontowanych systemach plików jest dość
       miejsca na zainstalowanie tego pakietu.

    --ignorearch
       Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy
       architektury binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.

    --ignoreos
       Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy
       systemy operacyjne binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają
       sobie.

    --includedocs
       Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domyślnie.

    --justdb
       Odświeża tylko bazę danych, a nie system plików.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych pakietu ani nagłówka
       przy odczycie.

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

    --nodeps
       Nie dokonuje sprawdzenia zależności przed instalowaniem, lub
       uaktualnieniem pakietu.

    --nosuggest
       Nie sugeruje pakietu(ów), które dostarczają brakującą zależność.

    --noorder
       Nie porządkuje pakietów do instalacji. Lista  pakietów  w
       normalnych wypadkach jest porządkowana na nowo, aby spełnić
       zależności.

    --noscripts

    --nopre

    --nopost

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts jest
       równoważna

       --nopre --nopost --nopreun --nopostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %pre, %post,
       %preun oraz %postun.

    --notriggers

    --notriggerin

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez instalację lub
       usuwanie pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

       --notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerin,
       %triggerun oraz %triggerpostun.

    --oldpackage
       Zezwala uaktualnianiu na zastąpienie nowszego pakietu starszym.

    --percent
       Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plików z archiwum. Jest
       to  zrobione w celu ułatwienia wywoływania pm-a z innych
       narzędzi.

    --prefix NOWA_CIEKA
       Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików
       zaczynające się od prefiksu instalacji w podpowiedziach dla
       relokacji na OWĄ_ŚCIEŻKĘ.

    --relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA
       Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików
       zaczynające się od STAREJ_CIEKI w podpowiedziach dla relokacji
       na NOW_CIEK. Ta opcja może używana wiele razy, jeśli ma być
       zrelokowane kilka różnych STARYCH_CIEEK.

    --replacefiles
       Instaluje pakiety nawet jeśli zastępują one pliki z innych, już
       zainstalowanych pakietów.

    --replacepkgs
       Instaluje pakiety nawet jeśli niektóre  z  nich  są  już
       zainstalowane na tym systemie.

    Nie instaluje pakietu, po prostu sprawdza i raportuje potencjalne
       konflikty.

  OPCJE USUWANIA
    Ogólną postacią komendy usuwania rpm-a jest

    rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers]
    [--test] NAZWA_PAKIETU ...

    Można użyć następujących opcji:

    --allmatches
       Usunie  wszystkie  wersje  pakietu,  które  odpowiadają
       <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie wyświetlany jest błąd, gdy nazwa ta
       odpowiada wielu pakietom.

    --nodeps
       Nie sprawdza zależności przed odinstalowaniem.

    --noscripts

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts przy
       usuwaniu pakietów jest równoważna

       --nopreun --nopostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %preun oraz
       %postun.

    --notriggers

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez usunięcie
       pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

       --notriggerun --notriggerpostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerun
       oraz %triggerpostun.

    --test Nie odinstalowuje niczego naprawdę, przechodzi tylko przez
       kolejne etapy.  Przydatne w połączeniu z opcją -vv w celach
       diagnostycznych.

  OPCJE ZAPYTAŃ
    Ogólną postacią komendy zapytania rpm-a jest

    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

    Można podać format, w jakim powinna zostać wypisywana informacja o
    pakiecie. Aby tego dokonać, użyj opcji

    --qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

    z dołączonym łańcuchem formatującym FORMAT_ZAPYTANIA. Formaty zapytań
    są zmodyfikowanymi wersjami standardowego formatowania  printf(3).
    Format jest złożony ze statycznych łańcuchów (które mogą zawierać
    standardowe znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji itp.) oraz
    formatek typu, podobnych do tych z printf(3). Ponieważ rpm już zna typ
    do wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W jej miejsce wchodzi
    nazwa etykiety wypisywanego nagłówka, ujęta w znaki {}. Nazwy etykiet
    nie są wrażliwe na wielkość liter, a początkowa część RPMTAG_ nazwy
    etykiety może być opuszczona.

    Można zażądać innych formatów wyjściowych przez zakończenie etykiety
    :znacznik_typu. Obecnie obsługiwane są następujące typy:

    :armor Pakuje klucz publiczny w osłonę ASCII.

    :base64
       Koduje dane binarne przy w base64.

    :date Używa formatu "%c" strftime(3).

    :day  Używa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).

    :depflags
       Formatuje flagi zależności.

    :fflags
       Formatuje flagi plików.

    :hex  Formatuje szesnastkowo.

    :octal Formatuje ósemkowo.

    :perms Formatuje uprawnienia plików.

    :shescape
       Zabezpiecza pojedyncze cudzysłowy do użycia w skrypcie.

    :triggertype
       Wyświetla przyrostek skryptów pociąganych.

    Na przykład aby wypisać tylko nazwy odpytywanych pakietów, można użyć
    jako łańcucha formatującego samego %{NAME}. Aby wypisać nazwy pakietów
    i informacje  o  dystrybucji  w  dwóch  kolumnach,  można  użyć
    %-30{NAME}%{DISTRIBUTION} (Nazwa będzie w 30 znakowym okienku, z
    wyrównaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tłum.)

    rpm uruchomiony z argumentem --querytags wypisze listę wszystkich
    znanych etykiet.

    Istnieją dwa podzbiory opcji dla odpytywania: wybór pakietu i wybór
    informacji.

  OPCJE WYBORU PAKIETU:
    NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.

    -a, --all
       Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.

    -f, --file PLIK
       Odpytuje pakiet będący właścicielem PLIKU.

    -g, --group GRUPA
       Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.

    -p, --package PLIK_PAKIETU
       Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU. Plik ten może
       być podany jako URL w stylu ftp lub http. W takiej sytuacji,
       przed odpytaniem plik zostanie pobrany. W sekcji OPCJE FTP/HTTP
       znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej
       ftp i http w rpm-ie.  Argumenty PLIK_PAKIETU nie  będące
       pakietami binarnymi są interpretowane jako pliki manifest w
       formacie ASCII. Dopuszczalne są komentarze zaczynające się od
       '#', a każda linia pliku manifest może zawierać oddzielone
       odstępami wyrażenia glob, włącznie z URL-ami ze  zdalnymi
       wyrażeniami glob, które będą rozwijane na ścieżki podstawiane w
       miejsce pliku manifest  jako  dodatkowe  PLIKI_PAKIETU  do
       odpytania.

    --pkgidMD5
       Odpytuje pakiet zawierający podany identyfikator pakietu, będący
       skrótem MD5 połączonego nagłówka i zawartości danych.

    --querybynumber NUMBER_NAGWKA
       Odpytuje bezpośrednio wpis z bazy o tym NUMERZE_NAGWKA;
       przydatne tylko do diagnostyki.

    --specfile PLIK_SPEC
       Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby był pakietem. Chociaż
       nie jest dostępna cała informacja (np. lista plików), to ten typ
       zapytań umożliwia używanie rpm-a do wyciągania informacji z
       plików spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.

    --tid TID
       Odpytuje pakiet(y) o podanym identyfikatorze transakcji TID.
       Aktualnie jako identyfikator używany jest uniksowy znacznik
       czasu (timestamp). Wszystkie pakiety instalowane lub usuwane w
       pojedynczej transakcji mają wspólny identyfikator.

    --triggeredby NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje  pakiety,  które  są  pociągnięte  przez  pakiety
       NAZWA_PAKIETU.

    --whatprovides WASNO
       Odpytuje wszystkie pakiety udostępniające podaną WASNO.

    --whatrequires WASNO
       Odpytuje wszystkie pakiety wymagające do poprawnego działania
       podanej WASNOCI.

  OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:
    --changelog
       Wyświetla informacje o zmianach dla tego pakietu.

    -c, --configfiles
       Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).

    -d, --docfiles
       Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).

    --dump Wyrzuca informacje o pliku w następujący sposób:

       ścieżka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa właściciel grupa konfig dokum rdev symlink

    Ta  opcja musi być użyta z przynajmniej jednym z -l, -c, -d.
    --filesbypkg Listuje wszystkie pliki z każdego z pakietów.

    -i, --info
       Wyświetla informację o pakiecie zawierające nazwę, wersję i
       opis. O ile podano --queryformat, to jest on używany.

    --last Porządkuje  listing  pakietów podczas instalowania tak, że
       ostatnie pakiety są na górze.

    -l, --list
       Listuje pliki z pakietu.

    --provides
       Listuje właściwości, które udostępnia pakiet.

    -R, --requires
       Listuje pakiety, od których zależy ten pakiet.

    --scripts
       Listuje specyficzne dla pakietu skrypty, które są używane jako
       część procesu instalowania i odinstalowywania.

    -s, --state
       Wyświetla stany plików w pakiecie (wymusza -l). Stan każdego
       pliku może być jednym z  normalny,  niezainstalowany  lub
       zastpiony.

    --triggers, --triggerscripts
       Wyświetla skrypty wywoływane przez inne pakiety (triggery)
       zawarte w pakiecie.

  OPCJE WERYFIKACJI
    Ogólną postacią komendy weryfikacji rpm-a jest

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    Weryfikowanie pakietu porównuje informacje o zainstalowanych plikach w
    pakiecie z informacją o plikach pobraną z oryginalnego pakietu,
    zapisanego w bazie rpm-a. Wśród innych rzeczy, porównywane są rozmiary,
    sumy MD5, prawa, typ, właściciel i grupa każdego pliku. Wszystkie
    niezgodności są natychmiast wyświetlane.  Pliki, które nie  były
    zainstalowane z pakietu, jak na przykład dokumentacja przy instalacji z
    opcją "--excludedocs", są po cichu ignorowane.

    Opcje wyboru pakietów są takie same jak dla odpytywania pakietów
    (włącznie z plikami manifest jako argumentami). Inne opcje unikalne
    dla trybu weryfikacji to:

    --nodeps
       Nie weryfikuje zależności pakietów.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych nagłówka ani pakietu.

    --nofiles
       Nie weryfikuje żadnych atrybutów plików pakietu przy odczycie.

    --noscripts
       Nie wykonuje skryptów %verifyscript (nawet jeśli są).

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

    --nolinkto

    --nomd5

    --nosize

    --nouser

    --nogroup

    --nomtime

    --nomode

    --nordev
       Nie weryfikuje odpowiednich atrybutów plików.

    Format wyjścia to łańcuch 8 znaków, z możliwym znacznikiem atrybutu:

    c %config plik konfiguracyjny.
    d %doc plik dokumentacji.
    g %ghost plik nie istniejący (nie dołączony do danych pakietu).
    l %license plik licencji.
    r %readme plik przeczytaj-to.

    z nagłówka pakietu, zakończonych nazwą pliku. Każdy z 8 znaków oznacza
    wynik porównania jednego atrybutu pliku z wartością atrybutu zapisaną w
    bazie danych. Pojedyncza "." (kropka) oznacza, że test przeszedł
    pomyślnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania) oznacza, że test
    nie mógł  być  przeprowadzony  (na  przykład  uprawnienia  pliku
    uniemożliwiają  odczyt).  W  pozostałych przypadkach znak oznacza
    niepowodzenie odpowiadającego mu testu --verify:

    S (Size) - rozmiar pliku się różni
    M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku się różni
    5 (MD5) - suma MD5 się różni
    D (Device) - numery główny/poboczny urządzenia się nie zgadzają
    L (Link) - ścieżka dowiązania się nie zgadza
    U (User) - właściciel pliku się różni
    G (Grupa) - grupa pliku się różni
    T (mTime) - czas modyfikacji pliku się różni

  WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKRÓTU
    Ogólne postacie komend związanych z sygnaturami cyfrowymi to

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

    Opcja --checksig sprawdza wszystkie skróty kryptograficzne i sygnatury
    zawarte w PLIKU_PAKIETU, aby zapewnić jego integralność i pochodzenie.
    Zauważ, że sygnatury są teraz weryfikowane przy każdym odczycie
    pakietu, a --checksig jest przydatne do zweryfikowania wszystkich
    skrótów i sygnatur związanych z pakietem.

    Sygnatury cyfrowe nie mogą być zweryfikowane bez klucza publicznego.
    Klucz publiczny w opakowaniu ASCII może być dodany do bazy rpm-a przy
    użyciu --import. Zaimportowany klucz publiczny jest przechowywany w
    nagłówku, a zarządzanie pierścieniem kluczy wykonuje się dokładnie tak
    samo, jak zarządzanie pakietami. Na przykład, wszystkie aktualnie
    zaimportowane klucze publiczne można wyświetlić przez:

    rpm -qa gpg-pubkey*

    Szczegółowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu
    mogą być wyświetlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA
    Red Hata:

    rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

    Na koniec, klucze publiczne mogą być usunięte po zaimportowaniu tak
    samo jak pakiety. Oto jak usunąć klucz GPG/DSA Red Hata:

    rpm -e gpg-pubkey-db42a60e

  PODPISYWANIE PAKIETU
    rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

    Obie opcje, --addsign i --resign generują i umieszczają nowe sygnatury
    dla  każdego  podanego pakietu PLIK_PAKIETU, zastępując wszystkie
    istniejące sygnatury. Dwie opcje istnieją z przyczyn historycznych,
    aktualnie nie ma różnic w ich zachowaniu.

  UŻYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIETÓW
    Aby podpisać pakiety przy użyciu GPG, rpm musi być skonfigurowany, aby
    mógł uruchamiać GPG i odnaleźć pierścień kluczy z  odpowiednimi
    kluczami.  Domyślnie rpm używa przy szukaniu kluczy tych samych
    konwencji co GPG, czyli zmiennej środowiskowej $GNUPGHOME.  Jeśli
    pierścienie kluczy nie są zlokalizowane tam, gdzie GPG ich oczekuje,
    trzeba skonfigurować makro %_gpg_path aby wskazywała na lokalizację
    pierścieni kluczy GPG, które mają być używane.

    Dla kompatybilności ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a, powinny
    być skonfigurowane tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3. Mogą być używane
    algorytmy weryfikacji DSA lub RSA, ale DSA jest preferowany.

    Jeśli chcesz podpisywać pakiety, które sam tworzysz, musisz też
    utworzyć swój własny klucz publiczny i poufny (zobacz podręcznik GPG).
    Będziesz też potrzebował skonfigurować makra rpm-a:

    %_gpg_name
       Nazwa "użytkownika", którego klucz będzie używany do podpisu.

    Na przykład, aby użyć GPG do podpisania pakietów jako użytkownik "John
    Doe  <jdoe@foo.com>"  z  pierścieni  kluczy  zlokalizowanych  w
    /etc/rpm/.pgp, przy użyciu programu /usr/bin/gpg, załączyłbyś

    %_gpg_path /etc/rpm/.gpg
    %_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
    %_gpgbin /usr/bin/gpg

    w pliku konfiguracji makr. Do ogólnosystemowej konfiguracji użyj
    /etc/rpm/macros, a dla lokalnej ~/.rpmmacros.

  OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH
    Ogólna postać komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

    rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

    Użyj --initdb aby utworzyć nową bazę danych lub --rebuilddb, aby
    przebudować indeksy bazy danych z nagłówków zainstalowanych pakietów.

  WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI
    Polecenie

    rpm --showrc

    pokazuje wartości, których rpm będzie używał dla wszystkich opcji,
    które są aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz
    macros.

  OPCJE FTP/HTTP
    rpm może działać jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na odpytywanie
    lub instalowanie pakietów z Internetu.  Pliki pakietów do operacji
    instalacji, uaktualnienia lub odpytania mogą być podane jako URL w
    stylu ftp lub http:

    ftp://UŻYTKOWNIK:HASŁO@HOST:PORT/ścieżka/do/pakietu.rpm

    Jeśli część :HASŁO jest pominięta, użytkownik zostanie o nie zapytany
    (jednokrotnie  na  parę  użytkownik/host).  Jeśli pominięto nazwę
    użytkownika i hasło, używany jest anonimowy ftp. We  wszystkich
    przypadkach używane są pasywne (PASV) transfery ftp.

    rpm zezwala na używanie z URL-ami ftp następujących opcji:

    --ftpproxy HOST
       Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów
       ftp, co umożliwia użytkownikom ściąganie danych przez zapory
       ogniowe, które używają systemów proxy. Opcja ta może być też
       podana przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.

    --ftpport PORT
       Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia ftp na serwerze
       proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może być też podana
       przez skonfigurowanie makra %_ftpport.

    rpm zezwala na używanie z URL-ami http następujących opcji:

    --httpproxy HOST
       Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów
       http. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra
       %_httpproxy.

    --httpport PORT
       Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia http na serwerze
       proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może być też podana
       przez skonfigurowanie makra %_httpport.

SPRAWY SPADKOWE

  Uruchamianie rpmbuild
    Tryby budowania rpm-a znajdują się teraz w programie /usr/bin/rpmbuild.
    Mimo że spadkowa kompatybilność zapewniona przez wymienione niżej
    aliasy popt jest wystarczająca, kompatybilność nie jest doskonała;
    dlatego kompatybilność trybu budowania poprzez aliasy popt jest usuwana
    z rpm-a. Zainstaluj pakiet rpm-build i zobacz rpmbuild(8), gdzie
    znajduje się dokumentacja wszystkich trybów budowania rpm poprzednio
    udokumentowana w niniejszym rpm(8).

    Dodaj następujące linie do /etc/popt, jeśli chcesz nadal uruchamiać
    rpmbuild z linii poleceń rpm-a:

    rpm   exec --bp        rpmb -bp
    rpm   exec --bc        rpmb -bc
    rpm   exec --bi        rpmb -bi
    rpm   exec --bl        rpmb -bl
    rpm   exec --ba        rpmb -ba
    rpm   exec --bb        rpmb -bb
    rpm   exec --bs        rpmb -bs
    rpm   exec --tp        rpmb -tp
    rpm   exec --tc        rpmb -tc
    rpm   exec --ti        rpmb -ti
    rpm   exec --tl        rpmb -tl
    rpm   exec --ta        rpmb -ta
    rpm   exec --tb        rpmb -tb
    rpm   exec --ts        rpmb -ts
    rpm   exec --rebuild     rpmb --rebuild
    rpm   exec --recompile    rpmb --recompile
    rpm   exec --clean      rpmb --clean
    rpm   exec --rmsource     rpmb --rmsource
    rpm   exec --rmspec      rpmb --rmspec
    rpm   exec --target      rpmb --target
    rpm   exec --short-circuit  rpmb --short-circuit

PLIKI

  Konfiguracja rpmrc
    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc

  Konfiguracja makr
    /usr/lib/rpm/macros
    /usr/lib/rpm/redhat/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros

  Baza danych
    /var/lib/rpm/Basenames
    /var/lib/rpm/Conflictname
    /var/lib/rpm/Dirnames
    /var/lib/rpm/Filemd5s
    /var/lib/rpm/Group
    /var/lib/rpm/Installtid
    /var/lib/rpm/Name
    /var/lib/rpm/Packages
    /var/lib/rpm/Providename
    /var/lib/rpm/Provideversion
    /var/lib/rpm/Pubkeys
    /var/lib/rpm/Removed
    /var/lib/rpm/Requirename
    /var/lib/rpm/Requireversion
    /var/lib/rpm/Sha1header
    /var/lib/rpm/Sigmd5
    /var/lib/rpm/Triggername

  Tymczasowe
    /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKŻE

    popt(3),
    rpm2cpio(8),
    rpmbuild(8),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>