Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpm - Meneder pakietow RPM

SK/LADNIA

  ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIET'OW:
    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapyta]

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

  INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIET'OW:
    rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
      [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

  R'ONE:
    rpm {--initdb|--rebuilddb}

    rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

    rpm {--querytags|--showrc}

    rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

  opcje-wyboru
    [NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK]
    [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU]
    [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID]
    [--querybynumber NUMER_NAG/L'OWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU]
    [--whatprovides W/LASNO] [--whatrequires W/LASNO]

  opcje-zapyta
    [--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump]
    [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list]
    [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA]
    [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state]
    [--triggers,--triggerscripts]

  opcje-weryfikacji
    [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]
    [--nodigest] [--nosignature]
    [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser]
    [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

  opcje-instalacji
    [--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_CIEKA]
    [--excludedocs] [--force] [-h,--hash]
    [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos]
    [--includedocs] [--justdb] [--nodeps]
    [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest]
    [--noorder] [--noscripts] [--notriggers]
    [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_CIEKA]
    [--relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA]
    [--replacefiles] [--replacepkgs]
    [--test]

OPIS

    rpm jest potnym menederem pakiet'ow, ktory moe by uywany do budowania,
    instalowania, odpytywania, weryfikowania, uaktualniania i usuwania
    pakietow oprogramowania. Pakiet sklada si z archiwum plikow oraz
    metadanych uywanych do instalowania i usuwania plikow.  Metadane
    zawieraj pomocnicze skrypty, atrybuty plikow oraz informacje opisujce
    pakiet. Pakiety wystpuj w dwoch wersjach: pakietach binarnych, slucych
    do opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach rodlowych,
    zawierajcych kod rodlowy i przepis na zbudowanie pakietow binarnych.

    Naley wybra jeden z nastpujcych podstawowych trybow: Odpytywania,
    Weryfikowania,         Sprawdzania         sygnatury,
    Instalowania/Uaktualniania/Odwieania, Odinstalowywania, Inicjalizowania
    bazy danych, Przebudowywania bazy danych, Ponownego podpisywania,
    Dodawania sygnatury, ustawiania w/lacicieli i grup, Pokazywania etykiet
    zapyta, oraz Pokazywania konfiguracji.

  OPCJE OG'OLNE
    Opcje te mog by uywane we wszystkich trybach.

    -?, --help
       Wypisuje informacj o uyciu dlusz ni zwykle.

    --version
       Wypisuje pojedyncz lini, zawierajc numer wersji uywanego rpm-a.

    --quiet
       Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o bldach.

    -v   Wypisuje szczegolowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu
       procesu.

    -vv  Wypisuje duo brzydkich informacji diagnostycznych.

    --rcfile LISTA_PLIK'OW
       Kady z plikow w oddzielonej dwukropkami LICIE_PLIK'OW jest
       odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o
       konfiguracji. Istnie musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy
       s  zamieniane  na  warto  $HOME.  Domyln LIST_PLIK'OW jest
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

    --pipe KOMENDA
       Przekazuje potokiem wyjcie rpm-a do KOMENDY.

    --dbpath KATALOG
       Uywa bazy danych z KATALOGU zamiast domylnego /var/lib/rpm.

    --root KATALOG
       Uywa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU.
       Zauwa, e oznacza to, e baza danych w KATALOGU bdzie uywana przy
       sprawdzaniu zalenoci, a wszystkie skrypty (np.  %post przy
       instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu  pakietu)  bd
       uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

  OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA
    Ogoln postaci komendy instalowania rpm-a jest

    rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Instaluje to nowy pakiet.

    Ogoln postaci komendy uaktualniania rpm-a jest

    rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Uaktualnia to aktualnie zainstalowany lub instaluje pakiet w nowej
    wersji. Jest to to samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu
    bd usunite po zainstalowaniu nowego pakietu.

    rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Odwiey to pakiety, lecz tylko jeli wczeniejsza wersja ju istnieje.
    PLIK_PAKIETU moe by podany jako URL ftp lub http. W tym wypadku pakiet
    zostanie pobrany przed zainstalowaniem.  W sekcji OPCJE FTP/HTTP
    znajduje si wicej informacji o wewntrznej obsludze klienckiej ftp i
    http w rpm.

    --aid Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.

    --allfiles
       Instaluje lub odwiea wszystkie pliki missingok (takie, ktorych
       moe brakowa) z pakietu, niezalenie czy istniej.

    --badreloc
       Do uytku w polczeniu z --relocate. Pozwala na relokowanie cieek
       wszystkich plikow, nie tylko tych, ktorych STARA_CIEKA jest na
       licie podpowiedzi dla relokacji w pakiecie binarnym.

    --excludepath STARA_CIEKA
       Nie instaluje plikow, ktorych  nazwy  rozpoczynaj  si  od
       STARA_CIEKA.

    --excludedocs
       Nie  instaluje  adnych  plikow,  ktore  s zaznaczone jako
       dokumentacja (co tyczy si take podrcznikow man i texinfo).

    --force
       To samo, co uycie: --replacepkgs, --replacefiles i --oldpackage.

    -h, --hash
       Wypisuje 50 znakow krzyyka, pokazujc proces rozpakowywania
       archiwum. Uywajc z -v|--verbose, uzyskasz ladny obraz.

    --ignoresize
       Nie sprawdza, czy na zamontowanych systemach plikow jest do
       miejsca na zainstalowanie tego pakietu.

    --ignorearch
       Umoliwia instalacj lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy
       architektury binarnego pakietu i hosta nie odpowiadaj sobie.

    --ignoreos
       Umoliwia instalacj lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy
       systemy operacyjne binarnego pakietu i hosta nie odpowiadaj
       sobie.

    --includedocs
       Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domylnie.

    --justdb
       Odwiea tylko baz danych, a nie system plikow.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrotow kryptograficznych pakietu ani naglowka
       przy odczycie.

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani naglowka przy odczycie.

    --nodeps
       Nie dokonuje sprawdzenia zalenoci przed instalowaniem, lub
       uaktualnieniem pakietu.

    --nosuggest
       Nie sugeruje pakietu(ow), ktore dostarczaj brakujc zaleno.

    --noorder
       Nie  porzdkuje  pakietow  do instalacji. Lista pakietow w
       normalnych wypadkach jest porzdkowana na nowo, aby spelni
       zalenoci.

    --noscripts

    --nopre

    --nopost

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywoluje skryptow o podanej nazwie. Opcja --noscripts jest
       rownowana

       --nopre --nopost --nopreun --nopostun

       i wylcza wykonywanie odpowiadajcych im skryptow %pre, %post,
       %preun oraz %postun.

    --notriggers

    --notriggerin

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywoluje skryptow, ktore s pocigane przez instalacj lub
       usuwanie pakietu. Opcja --notriggers jest rownowana

       --notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

       i wylcza wykonywanie odpowiadajcych im skryptow %triggerin,
       %triggerun oraz %triggerpostun.

    --oldpackage
       Zezwala uaktualnianiu na zastpienie nowszego pakietu starszym.

    --percent
       Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plikow z archiwum. Jest
       to zrobione w celu ulatwienia wywolywania pm-a z innych narzdzi.

    --prefix NOWA_CIEKA
       Dla pakietow relokowalnych tlumaczy wszystkie cieki plikow
       zaczynajce si od prefiksu instalacji w podpowiedziach dla
       relokacji na OW_CIEK.

    --relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA
       Dla pakietow relokowalnych tlumaczy wszystkie cieki plikow
       zaczynajce si od STAREJ_CIEKI w podpowiedziach dla relokacji na
       NOW_CIEK.  Ta opcja moe uywana wiele razy, jeli  ma  by
       zrelokowane kilka ronych STARYCH_CIEEK.

    --replacefiles
       Instaluje pakiety nawet jeli zastpuj one pliki z innych, ju
       zainstalowanych pakietow.

    --replacepkgs
       Instaluje pakiety nawet jeli niektore z nich s ju zainstalowane
       na tym systemie.

    Nie instaluje pakietu, po prostu sprawdza i raportuje potencjalne
       konflikty.

  OPCJE USUWANIA
    Ogoln postaci komendy usuwania rpm-a jest

    rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers]
    [--test] NAZWA_PAKIETU ...

    Mona uy nastpujcych opcji:

    --allmatches
       Usunie  wszystkie  wersje  pakietu,  ktore  odpowiadaj
       <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie wywietlany jest bld, gdy nazwa ta
       odpowiada wielu pakietom.

    --nodeps
       Nie sprawdza zalenoci przed odinstalowaniem.

    --noscripts

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywoluje skryptow o podanej nazwie. Opcja --noscripts przy
       usuwaniu pakietow jest rownowana

       --nopreun --nopostun

       i wylcza wykonywanie odpowiadajcych im skryptow %preun oraz
       %postun.

    --notriggers

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywoluje skryptow, ktore s pocigane przez usunicie pakietu.
       Opcja --notriggers jest rownowana

       --notriggerun --notriggerpostun

       i wylcza wykonywanie odpowiadajcych im skryptow %triggerun oraz
       %triggerpostun.

    --test Nie odinstalowuje niczego naprawd, przechodzi tylko  przez
       kolejne etapy.  Przydatne w polczeniu z opcj -vv w celach
       diagnostycznych.

  OPCJE ZAPYTA
    Ogoln postaci komendy zapytania rpm-a jest

    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapyta]

    Mona poda format, w jakim powinna zosta wypisywana informacja o
    pakiecie. Aby tego dokona, uyj opcji

    --qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

    z dolczonym lacuchem formatujcym FORMAT_ZAPYTANIA. Formaty zapyta s
    zmodyfikowanymi wersjami standardowego formatowania printf(3). Format
    jest zloony ze statycznych lacuchow (ktore mog zawiera standardowe
    znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji itp.)  oraz formatek
    typu, podobnych do tych z printf(3).  Poniewa rpm ju zna typ do
    wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W jej miejsce wchodzi nazwa
    etykiety wypisywanego naglowka, ujta w znaki {}. Nazwy etykiet nie s
    wraliwe na wielko liter, a pocztkowa cz RPMTAG_ nazwy etykiety moe by
    opuszczona.

    Mona  zada  innych formatow wyjciowych przez zakoczenie etykiety
    :znacznik_typu. Obecnie obslugiwane s nastpujce typy:

    :armor Pakuje klucz publiczny w oslon ASCII.

    :base64
       Koduje dane binarne przy w base64.

    :date Uywa formatu "%c" strftime(3).

    :day  Uywa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).

    :depflags
       Formatuje flagi zalenoci.

    :fflags
       Formatuje flagi plikow.

    :hex  Formatuje szesnastkowo.

    :octal Formatuje osemkowo.

    :perms Formatuje uprawnienia plikow.

    :shescape
       Zabezpiecza pojedyncze cudzyslowy do uycia w skrypcie.

    :triggertype
       Wywietla przyrostek skryptow pociganych.

    Na przyklad aby wypisa tylko nazwy odpytywanych pakietow, mona uy jako
    lacucha formatujcego samego %{NAME}. Aby wypisa nazwy pakietow i
    informacje  o  dystrybucji  w  dwoch  kolumnach,  mona  uy
    %-30{NAME}%{DISTRIBUTION}  (Nazwa bdzie w 30 znakowym okienku, z
    wyrownaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tlum.)

    rpm uruchomiony z argumentem --querytags wypisze list wszystkich
    znanych etykiet.

    Istniej dwa podzbiory opcji dla odpytywania: wybor pakietu i wybor
    informacji.

  OPCJE WYBORU PAKIETU:
    NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.

    -a, --all
       Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.

    -f, --file PLIK
       Odpytuje pakiet bdcy wlacicielem PLIKU.

    -g, --group GRUPA
       Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.

    -p, --package PLIK_PAKIETU
       Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU. Plik ten moe
       by podany jako URL w stylu ftp lub http. W takiej sytuacji,
       przed odpytaniem plik zostanie pobrany. W sekcji OPCJE FTP/HTTP
       znajduje si wicej informacji o wewntrznej obsludze klienckiej
       ftp i http w rpm-ie. Argumenty PLIK_PAKIETU nie bdce pakietami
       binarnymi s interpretowane jako pliki manifest w formacie ASCII.
       Dopuszczalne s komentarze zaczynajce si od '#', a kada linia
       pliku manifest moe zawiera oddzielone odstpami wyraenia glob,
       wlcznie z URL-ami ze zdalnymi wyraeniami glob, ktore  bd
       rozwijane na cieki podstawiane w miejsce pliku manifest jako
       dodatkowe PLIKI_PAKIETU do odpytania.

    --pkgidMD5
       Odpytuje pakiet zawierajcy podany identyfikator pakietu, bdcy
       skrotem MD5 polczonego naglowka i zawartoci danych.

    --querybynumber NUMBER_NAG/L'OWKA
       Odpytuje  bezporednio wpis z bazy o tym NUMERZE_NAG/L'OWKA;
       przydatne tylko do diagnostyki.

    --specfile PLIK_SPEC
       Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby byl pakietem. Chocia
       nie jest dostpna cala informacja (np. lista plikow), to ten typ
       zapyta umoliwia uywanie rpm-a do wycigania informacji z plikow
       spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.

    --tid TID
       Odpytuje pakiet(y) o podanym identyfikatorze transakcji TID.
       Aktualnie jako identyfikator uywany jest uniksowy znacznik czasu
       (timestamp).  Wszystkie  pakiety instalowane lub usuwane w
       pojedynczej transakcji maj wspolny identyfikator.

    --triggeredby NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje pakiety, ktore s pocignite przez pakiety NAZWA_PAKIETU.

    --whatprovides W/LASNO
       Odpytuje wszystkie pakiety udostpniajce podan W/LASNO.

    --whatrequires W/LASNO
       Odpytuje wszystkie pakiety wymagajce do poprawnego dzialania
       podanej W/LASNOCI.

  OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:
    --changelog
       Wywietla informacje o zmianach dla tego pakietu.

    -c, --configfiles
       Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).

    -d, --docfiles
       Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).

    --dump Wyrzuca informacje o pliku w nastpujcy sposob:

       cieka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa wlaciciel grupa konfig dokum rdev symlink

    Ta opcja musi by uyta z przynajmniej jednym z -l, -c, -d. --filesbypkg
    Listuje wszystkie pliki z kadego z pakietow.

    -i, --info
       Wywietla informacj o pakiecie zawierajce nazw, wersj i opis. O
       ile podano --queryformat, to jest on uywany.

    --last Porzdkuje listing pakietow podczas instalowania tak, e ostatnie
       pakiety s na gorze.

    -l, --list
       Listuje pliki z pakietu.

    --provides
       Listuje wlaciwoci, ktore udostpnia pakiet.

    -R, --requires
       Listuje pakiety, od ktorych zaley ten pakiet.

    --scripts
       Listuje specyficzne dla pakietu skrypty, ktore s uywane jako cz
       procesu instalowania i odinstalowywania.

    -s, --state
       Wywietla stany plikow w pakiecie (wymusza -l). Stan kadego
       pliku moe by jednym z normalny, niezainstalowany lub zastpiony.

    --triggers, --triggerscripts
       Wywietla skrypty wywolywane przez inne pakiety  (triggery)
       zawarte w pakiecie.

  OPCJE WERYFIKACJI
    Ogoln postaci komendy weryfikacji rpm-a jest

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    Weryfikowanie pakietu porownuje informacje o zainstalowanych plikach w
    pakiecie z informacj o plikach pobran z  oryginalnego  pakietu,
    zapisanego w bazie rpm-a. Wrod innych rzeczy, porownywane s rozmiary,
    sumy MD5, prawa, typ, wlaciciel i grupa kadego pliku. Wszystkie
    niezgodnoci  s  natychmiast  wywietlane.  Pliki, ktore nie byly
    zainstalowane z pakietu, jak na przyklad dokumentacja przy instalacji z
    opcj "--excludedocs", s po cichu ignorowane.

    Opcje wyboru pakietow s takie same jak dla odpytywania pakietow
    (wlcznie z plikami manifest jako argumentami). Inne opcje unikalne dla
    trybu weryfikacji to:

    --nodeps
       Nie weryfikuje zalenoci pakietow.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrotow kryptograficznych naglowka ani pakietu.

    --nofiles
       Nie weryfikuje adnych atrybutow plikow pakietu przy odczycie.

    --noscripts
       Nie wykonuje skryptow %verifyscript (nawet jeli s).

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani naglowka przy odczycie.

    --nolinkto

    --nomd5

    --nosize

    --nouser

    --nogroup

    --nomtime

    --nomode

    --nordev
       Nie weryfikuje odpowiednich atrybutow plikow.

    Format wyjcia to lacuch 8 znakow, z moliwym znacznikiem atrybutu:

    c %config plik konfiguracyjny.
    d %doc plik dokumentacji.
    g %ghost plik nie istniejcy (nie dolczony do danych pakietu).
    l %license plik licencji.
    r %readme plik przeczytaj-to.

    z naglowka pakietu, zakoczonych nazw pliku. Kady z 8 znakow oznacza
    wynik porownania jednego atrybutu pliku z wartoci atrybutu zapisan w
    bazie danych. Pojedyncza "." (kropka) oznacza, e test przeszedl
    pomylnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania) oznacza, e test nie
    mogl by przeprowadzony (na przyklad uprawnienia pliku uniemoliwiaj
    odczyt). W pozostalych  przypadkach  znak  oznacza  niepowodzenie
    odpowiadajcego mu testu --verify:

    S (Size) - rozmiar pliku si roni
    M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku si roni
    5 (MD5) - suma MD5 si roni
    D (Device) - numery glowny/poboczny urzdzenia si nie zgadzaj
    L (Link) - cieka dowizania si nie zgadza
    U (User) - wlaciciel pliku si roni
    G (Grupa) - grupa pliku si roni
    T (mTime) - czas modyfikacji pliku si roni

  WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKR'OTU
    Ogolne postacie komend zwizanych z sygnaturami cyfrowymi to

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

    Opcja --checksig sprawdza wszystkie skroty kryptograficzne i sygnatury
    zawarte w PLIKU_PAKIETU, aby zapewni jego integralno i pochodzenie.
    Zauwa, e sygnatury s teraz weryfikowane przy kadym odczycie pakietu, a
    --checksig jest przydatne do zweryfikowania wszystkich skrotow i
    sygnatur zwizanych z pakietem.

    Sygnatury cyfrowe nie mog by zweryfikowane bez klucza publicznego.
    Klucz publiczny w opakowaniu ASCII moe by dodany do bazy rpm-a przy
    uyciu --import. Zaimportowany klucz publiczny jest przechowywany w
    naglowku, a zarzdzanie piercieniem kluczy wykonuje si dokladnie tak
    samo, jak zarzdzanie pakietami. Na przyklad, wszystkie aktualnie
    zaimportowane klucze publiczne mona wywietli przez:

    rpm -qa gpg-pubkey*

    Szczegolowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu
    mog by wywietlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA
    Red Hata:

    rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

    Na koniec, klucze publiczne mog by usunite po zaimportowaniu tak samo
    jak pakiety. Oto jak usun klucz GPG/DSA Red Hata:

    rpm -e gpg-pubkey-db42a60e

  PODPISYWANIE PAKIETU
    rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

    Obie opcje, --addsign i --resign generuj i umieszczaj nowe sygnatury
    dla kadego podanego pakietu PLIK_PAKIETU, zastpujc wszystkie istniejce
    sygnatury. Dwie opcje istniej z przyczyn historycznych, aktualnie nie
    ma ronic w ich zachowaniu.

  UYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIET'OW
    Aby podpisa pakiety przy uyciu GPG, rpm musi by skonfigurowany, aby
    mogl uruchamia GPG i odnale piercie kluczy z odpowiednimi kluczami.
    Domylnie rpm uywa przy szukaniu kluczy tych samych konwencji co GPG,
    czyli zmiennej rodowiskowej $GNUPGHOME. Jeli piercienie kluczy nie s
    zlokalizowane tam, gdzie GPG ich oczekuje, trzeba skonfigurowa makro
    %_gpg_path aby wskazywala na lokalizacj piercieni kluczy GPG, ktore maj
    by uywane.

    Dla kompatybilnoci ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a, powinny
    by skonfigurowane tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3. Mog by uywane
    algorytmy weryfikacji DSA lub RSA, ale DSA jest preferowany.

    Jeli chcesz podpisywa pakiety, ktore sam tworzysz, musisz te utworzy
    swoj wlasny klucz publiczny i poufny (zobacz podrcznik GPG). Bdziesz
    te potrzebowal skonfigurowa makra rpm-a:

    %_gpg_name
       Nazwa "uytkownika", ktorego klucz bdzie uywany do podpisu.

    Na przyklad, aby uy GPG do podpisania pakietow jako uytkownik "John Doe
    <jdoe@foo.com>" z piercieni kluczy zlokalizowanych w /etc/rpm/.pgp,
    przy uyciu programu /usr/bin/gpg, zalczylby

    %_gpg_path /etc/rpm/.gpg
    %_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
    %_gpgbin /usr/bin/gpg

    w pliku konfiguracji makr. Do ogolnosystemowej konfiguracji  uyj
    /etc/rpm/macros, a dla lokalnej ~/.rpmmacros.

  OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH
    Ogolna posta komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

    rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

    Uyj --initdb aby utworzy now baz danych lub --rebuilddb, aby przebudowa
    indeksy bazy danych z naglowkow zainstalowanych pakietow.

  WYWIETLANIE KONFIGURACJI
    Polecenie

    rpm --showrc

    pokazuje wartoci, ktorych rpm bdzie uywal dla wszystkich opcji, ktore s
    aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz macros.

  OPCJE FTP/HTTP
    rpm moe dziala jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na odpytywanie
    lub instalowanie pakietow z Internetu.  Pliki pakietow do operacji
    instalacji, uaktualnienia lub odpytania mog by podane jako URL w stylu
    ftp lub http:

    ftp://UYTKOWNIK:HASLO@HOST:PORT/cieka/do/pakietu.rpm

    Jeli cz :HAS/LO jest pominita, uytkownik zostanie o nie zapytany
    (jednokrotnie na par uytkownik/host). Jeli pominito nazw uytkownika i
    haslo, uywany jest anonimowy ftp. We wszystkich przypadkach uywane s
    pasywne (PASV) transfery ftp.

    rpm zezwala na uywanie z URL-ami ftp nastpujcych opcji:

    --ftpproxy HOST
       Podany HOST bdzie uywany jako proxy dla wszystkich transferow
       ftp, co umoliwia uytkownikom ciganie danych przez  zapory
       ogniowe, ktore uywaj systemow proxy. Opcja ta moe by te podana
       przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.

    --ftpport PORT
       Numer PORTU TCP, ktorego uy do polczenia ftp na serwerze proxy
       zamiast portu domylnego. Opcja ta moe by te podana przez
       skonfigurowanie makra %_ftpport.

    rpm zezwala na uywanie z URL-ami http nastpujcych opcji:

    --httpproxy HOST
       Podany HOST bdzie uywany jako proxy dla wszystkich transferow
       http. Opcja ta moe by te podana przez skonfigurowanie makra
       %_httpproxy.

    --httpport PORT
       Numer PORTU TCP, ktorego uy do polczenia http na serwerze proxy
       zamiast portu domylnego. Opcja ta moe by te podana przez
       skonfigurowanie makra %_httpport.

SPRAWY SPADKOWE

  Uruchamianie rpmbuild
    Tryby budowania rpm-a znajduj si teraz w programie /usr/bin/rpmbuild.
    Mimo e spadkowa kompatybilno zapewniona przez wymienione niej aliasy
    popt jest wystarczajca, kompatybilno nie jest doskonala; dlatego
    kompatybilno trybu budowania poprzez aliasy popt jest usuwana z rpm-a.
    Zainstaluj pakiet rpm-build i zobacz rpmbuild(8), gdzie znajduje si
    dokumentacja wszystkich trybow budowania rpm poprzednio udokumentowana
    w niniejszym rpm(8).

    Dodaj nastpujce linie do /etc/popt, jeli chcesz nadal uruchamia
    rpmbuild z linii polece rpm-a:

    rpm   exec --bp        rpmb -bp
    rpm   exec --bc        rpmb -bc
    rpm   exec --bi        rpmb -bi
    rpm   exec --bl        rpmb -bl
    rpm   exec --ba        rpmb -ba
    rpm   exec --bb        rpmb -bb
    rpm   exec --bs        rpmb -bs
    rpm   exec --tp        rpmb -tp
    rpm   exec --tc        rpmb -tc
    rpm   exec --ti        rpmb -ti
    rpm   exec --tl        rpmb -tl
    rpm   exec --ta        rpmb -ta
    rpm   exec --tb        rpmb -tb
    rpm   exec --ts        rpmb -ts
    rpm   exec --rebuild     rpmb --rebuild
    rpm   exec --recompile    rpmb --recompile
    rpm   exec --clean      rpmb --clean
    rpm   exec --rmsource     rpmb --rmsource
    rpm   exec --rmspec      rpmb --rmspec
    rpm   exec --target      rpmb --target
    rpm   exec --short-circuit  rpmb --short-circuit

PLIKI

  Konfiguracja rpmrc
    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc

  Konfiguracja makr
    /usr/lib/rpm/macros
    /usr/lib/rpm/redhat/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros

  Baza danych
    /var/lib/rpm/Basenames
    /var/lib/rpm/Conflictname
    /var/lib/rpm/Dirnames
    /var/lib/rpm/Filemd5s
    /var/lib/rpm/Group
    /var/lib/rpm/Installtid
    /var/lib/rpm/Name
    /var/lib/rpm/Packages
    /var/lib/rpm/Providename
    /var/lib/rpm/Provideversion
    /var/lib/rpm/Pubkeys
    /var/lib/rpm/Removed
    /var/lib/rpm/Requirename
    /var/lib/rpm/Requireversion
    /var/lib/rpm/Sha1header
    /var/lib/rpm/Sigmd5
    /var/lib/rpm/Triggername

  Tymczasowe
    /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKE

    popt(3),
    rpm2cpio(8),
    rpmbuild(8),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>