Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpm - Menedżer pakietów RPM

SKŁADNIA

  ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIETÓW:
    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

  INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIETÓW:
    rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

    rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
      [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

  RÓŻNE:
    rpm {--initdb|--rebuilddb}

    rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

    rpm {--querytags|--showrc}

    rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

  opcje-wyboru
    [NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK]
    [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU]
    [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID]
    [--querybynumber NUMER_NAGŁÓWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU]
    [--whatprovides WŁASNOŚĆ] [--whatrequires WŁASNOŚĆ]

  opcje-zapytań
    [--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump]
    [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list]
    [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA]
    [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state]
    [--triggers,--triggerscripts]

  opcje-weryfikacji
    [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]
    [--nodigest] [--nosignature]
    [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser]
    [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

  opcje-instalacji
    [--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_ŚCIEŻKA]
    [--excludedocs] [--force] [-h,--hash]
    [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos]
    [--includedocs] [--justdb] [--nodeps]
    [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest]
    [--noorder] [--noscripts] [--notriggers]
    [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_ŚCIEŻKA]
    [--relocate STARA_ŚCIEŻKA=NOWA_ŚCIEŻKA]
    [--replacefiles] [--replacepkgs]
    [--test]

OPIS

    rpm jest potężnym menedżerem pakietów, który może być używany do budowania, instalowania,
    odpytywania, weryfikowania, uaktualniania i usuwania pakietów oprogramowania. Pakiet
    składa się z archiwum plików oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików.
    Metadane zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące pakiet.
    Pakiety  występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych, służących do opakowania
    oprogramowania do instalacji oraz pakietach źródłowych, zawierających kod źródłowy i
    przepis na zbudowanie pakietów binarnych.

    Należy wybrać jeden z następujących podstawowych trybów: Odpytywania, Weryfikowania,
    Sprawdzania  sygnatury,  Instalowania/Uaktualniania/Odświeżania,   Odinstalowywania,
    Inicjalizowania  bazy  danych, Przebudowywania bazy danych, Ponownego podpisywania,
    Dodawania sygnatury, ustawiania właścicieli i grup, Pokazywania etykiet zapytań, oraz
    Pokazywania konfiguracji.

  OPCJE OGÓLNE
    Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

    -?, --help
       Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.

    --version
       Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego rpm-a.

    --quiet
       Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.

    -v   Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu procesu.

    -vv  Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.

    --rcfile LISTA_PLIKÓW
       Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LIŚCIE_PLIKÓW jest odczytywany kolejno
       przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o konfiguracji. Istnieć musi tylko pierwszy
       plik z listy, a tyldy są zamieniane na wartość $HOME. Domyślną LISTĄ_PLIKÓW jest
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

    --pipe KOMENDA
       Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.

    --dbpath KATALOG
       Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.

    --root KATALOG
       Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU. Zauważ, że oznacza
       to, że baza danych w KATALOGU będzie używana przy sprawdzaniu zależności, a
       wszystkie skrypty (np. %post przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu
       pakietu) będą uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

  OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA
    Ogólną postacią komendy instalowania rpm-a jest

    rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Instaluje to nowy pakiet.

    Ogólną postacią komendy uaktualniania rpm-a jest

    rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Uaktualnia to aktualnie zainstalowany lub instaluje pakiet w nowej wersji. Jest to to
    samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu będą usunięte po zainstalowaniu nowego
    pakietu.

    rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

    Odświeży to pakiety, lecz tylko jeśli wcześniejsza wersja już istnieje. PLIK_PAKIETU może
    być podany jako URL ftp lub http.  W tym wypadku pakiet zostanie pobrany przed
    zainstalowaniem.  W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej
    obsłudze klienckiej ftp i http w rpm.

    --aid Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.

    --allfiles
       Instaluje lub odświeża wszystkie pliki missingok (takie, których może brakować) z
       pakietu, niezależnie czy istnieją.

    --badreloc
       Do użytku w połączeniu z --relocate. Pozwala na relokowanie ścieżek wszystkich
       plików, nie tylko tych, których STARA_ŚCIEŻKA jest na liście podpowiedzi dla
       relokacji w pakiecie binarnym.

    --excludepath STARA_ŚCIEŻKA
       Nie instaluje plików, których nazwy rozpoczynają się od STARA_ŚCIEŻKA.

    --excludedocs
       Nie instaluje żadnych plików, które są zaznaczone jako dokumentacja (co tyczy się
       także podręczników man i texinfo).

    --force
       To samo, co użycie: --replacepkgs, --replacefiles i --oldpackage.

    -h, --hash
       Wypisuje 50 znaków krzyżyka, pokazując proces rozpakowywania archiwum. Używając z
       -v|--verbose, uzyskasz ładny obraz.

    --ignoresize
       Nie  sprawdza, czy na zamontowanych systemach plików jest dość miejsca na
       zainstalowanie tego pakietu.

    --ignorearch
       Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy architektury binarnego
       pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.

    --ignoreos
       Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy systemy operacyjne
       binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.

    --includedocs
       Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domyślnie.

    --justdb
       Odświeża tylko bazę danych, a nie system plików.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych pakietu ani nagłówka przy odczycie.

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

    --nodeps
       Nie dokonuje sprawdzenia zależności przed instalowaniem, lub  uaktualnieniem
       pakietu.

    --nosuggest
       Nie sugeruje pakietu(ów), które dostarczają brakującą zależność.

    --noorder
       Nie porządkuje pakietów do instalacji. Lista pakietów w normalnych wypadkach jest
       porządkowana na nowo, aby spełnić zależności.

    --noscripts

    --nopre

    --nopost

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts jest równoważna

       --nopre --nopost --nopreun --nopostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %pre, %post, %preun oraz %postun.

    --notriggers

    --notriggerin

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez instalację lub usuwanie pakietu.
       Opcja --notriggers jest równoważna

       --notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerin, %triggerun oraz
       %triggerpostun.

    --oldpackage
       Zezwala uaktualnianiu na zastąpienie nowszego pakietu starszym.

    --percent
       Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plików z archiwum. Jest to zrobione w celu
       ułatwienia wywoływania pm-a z innych narzędzi.

    --prefix NOWA_ŚCIEŻKA
       Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od
       prefiksu instalacji w podpowiedziach dla relokacji na OWĄ_ŚCIEŻKĘ.

    --relocate STARA_ŚCIEŻKA=NOWA_ŚCIEŻKA
       Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od
       STAREJ_ŚCIEŻKI w podpowiedziach dla relokacji na NOWĄ_ŚCIEŻKĘ. Ta opcja może
       używana wiele razy, jeśli ma być zrelokowane kilka różnych STARYCH_ŚCIEŻEK.

    --replacefiles
       Instaluje pakiety nawet jeśli zastępują one pliki z innych, już zainstalowanych
       pakietów.

    --replacepkgs
       Instaluje pakiety nawet jeśli niektóre z nich są już zainstalowane na tym systemie.

    Nie instaluje pakietu, po prostu sprawdza i raportuje potencjalne
       konflikty.

  OPCJE USUWANIA
    Ogólną postacią komendy usuwania rpm-a jest

    rpm  {-e|--erase}  [--allmatches]  [--nodeps]  [--noscripts] [--notriggers] [--test]
    NAZWA_PAKIETU ...

    Można użyć następujących opcji:

    --allmatches
       Usunie wszystkie wersje pakietu, które odpowiadają <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie
       wyświetlany jest błąd, gdy nazwa ta odpowiada wielu pakietom.

    --nodeps
       Nie sprawdza zależności przed odinstalowaniem.

    --noscripts

    --nopreun

    --nopostun
       Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts przy usuwaniu pakietów
       jest równoważna

       --nopreun --nopostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %preun oraz %postun.

    --notriggers

    --notriggerun

    --notriggerpostun
       Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez usunięcie pakietu.  Opcja
       --notriggers jest równoważna

       --notriggerun --notriggerpostun

       i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerun oraz %triggerpostun.

    --test Nie  odinstalowuje  niczego naprawdę, przechodzi tylko przez kolejne etapy.
       Przydatne w połączeniu z opcją -vv w celach diagnostycznych.

  OPCJE ZAPYTAŃ
    Ogólną postacią komendy zapytania rpm-a jest

    rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

    Można podać format, w jakim powinna zostać wypisywana informacja o pakiecie.  Aby tego
    dokonać, użyj opcji

    --qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

    z dołączonym łańcuchem formatującym FORMAT_ZAPYTANIA. Formaty zapytań są zmodyfikowanymi
    wersjami standardowego formatowania printf(3). Format jest złożony ze  statycznych
    łańcuchów (które mogą zawierać standardowe znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji
    itp.) oraz formatek typu, podobnych do tych z printf(3). Ponieważ rpm już zna typ do
    wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W jej miejsce wchodzi nazwa etykiety
    wypisywanego nagłówka, ujęta w znaki {}. Nazwy etykiet nie są wrażliwe na wielkość liter,
    a początkowa część RPMTAG_ nazwy etykiety może być opuszczona.

    Można zażądać innych formatów wyjściowych przez zakończenie etykiety :znacznik_typu.
    Obecnie obsługiwane są następujące typy:

    :armor Pakuje klucz publiczny w osłonę ASCII.

    :base64
       Koduje dane binarne przy w base64.

    :date Używa formatu "%c" strftime(3).

    :day  Używa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).

    :depflags
       Formatuje flagi zależności.

    :fflags
       Formatuje flagi plików.

    :hex  Formatuje szesnastkowo.

    :octal Formatuje ósemkowo.

    :perms Formatuje uprawnienia plików.

    :shescape
       Zabezpiecza pojedyncze cudzysłowy do użycia w skrypcie.

    :triggertype
       Wyświetla przyrostek skryptów pociąganych.

    Na przykład aby wypisać tylko nazwy odpytywanych pakietów, można użyć jako łańcucha
    formatującego samego %{NAME}. Aby wypisać nazwy pakietów i informacje o dystrybucji w
    dwóch kolumnach, można użyć %-30{NAME}%{DISTRIBUTION} (Nazwa będzie w 30 znakowym okienku,
    z wyrównaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tłum.)

    rpm uruchomiony z argumentem --querytags wypisze listę wszystkich znanych etykiet.

    Istnieją dwa podzbiory opcji dla odpytywania: wybór pakietu i wybór informacji.

  OPCJE WYBORU PAKIETU:
    NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.

    -a, --all
       Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.

    -f, --file PLIK
       Odpytuje pakiet będący właścicielem PLIKU.

    -g, --group GRUPA
       Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.

    -p, --package PLIK_PAKIETU
       Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU. Plik ten może być podany jako
       URL w stylu ftp lub http.  W takiej sytuacji, przed odpytaniem plik zostanie
       pobrany.  W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej
       obsłudze klienckiej ftp i http w rpm-ie.  Argumenty PLIK_PAKIETU nie będące
       pakietami binarnymi są interpretowane jako pliki manifest w formacie ASCII.
       Dopuszczalne są komentarze zaczynające się od '#', a każda linia pliku manifest
       może zawierać oddzielone odstępami wyrażenia glob, włącznie z URL-ami ze zdalnymi
       wyrażeniami glob, które będą rozwijane na ścieżki podstawiane w miejsce pliku
       manifest jako dodatkowe PLIKI_PAKIETU do odpytania.

    --pkgidMD5
       Odpytuje pakiet zawierający podany identyfikator pakietu, będący skrótem MD5
       połączonego nagłówka i zawartości danych.

    --querybynumber NUMBER_NAGŁÓWKA
       Odpytuje bezpośrednio wpis z bazy o tym NUMERZE_NAGŁÓWKA; przydatne tylko do
       diagnostyki.

    --specfile PLIK_SPEC
       Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby był pakietem. Chociaż nie jest dostępna
       cała informacja (np. lista plików), to ten typ zapytań umożliwia używanie rpm-a do
       wyciągania informacji z plików spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.

    --tid TID
       Odpytuje pakiet(y) o podanym identyfikatorze transakcji TID.  Aktualnie jako
       identyfikator używany jest uniksowy znacznik czasu (timestamp). Wszystkie pakiety
       instalowane lub usuwane w pojedynczej transakcji mają wspólny identyfikator.

    --triggeredby NAZWA_PAKIETU
       Odpytuje pakiety, które są pociągnięte przez pakiety NAZWA_PAKIETU.

    --whatprovides WŁASNOŚĆ
       Odpytuje wszystkie pakiety udostępniające podaną WŁASNOŚĆ.

    --whatrequires WŁASNOŚĆ
       Odpytuje wszystkie pakiety wymagające do poprawnego działania podanej WŁASNOŚCI.

  OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:
    --changelog
       Wyświetla informacje o zmianach dla tego pakietu.

    -c, --configfiles
       Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).

    -d, --docfiles
       Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).

    --dump Wyrzuca informacje o pliku w następujący sposób:

       ścieżka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa właściciel grupa konfig dokum rdev symlink

    Ta opcja musi być użyta z przynajmniej jednym z -l, -c, -d. --filesbypkg Listuje
    wszystkie pliki z każdego z pakietów.

    -i, --info
       Wyświetla informację o pakiecie zawierające nazwę, wersję i opis. O ile podano
       --queryformat, to jest on używany.

    --last Porządkuje listing pakietów podczas instalowania tak, że ostatnie pakiety są na
       górze.

    -l, --list
       Listuje pliki z pakietu.

    --provides
       Listuje właściwości, które udostępnia pakiet.

    -R, --requires
       Listuje pakiety, od których zależy ten pakiet.

    --scripts
       Listuje specyficzne dla pakietu skrypty, które są używane jako część procesu
       instalowania i odinstalowywania.

    -s, --state
       Wyświetla stany plików w pakiecie (wymusza -l). Stan każdego pliku może być jednym
       z normalny, niezainstalowany lub zastąpiony.

    --triggers, --triggerscripts
       Wyświetla skrypty wywoływane przez inne pakiety (triggery) zawarte w pakiecie.

  OPCJE WERYFIKACJI
    Ogólną postacią komendy weryfikacji rpm-a jest

    rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

    Weryfikowanie pakietu porównuje informacje o zainstalowanych plikach w pakiecie z
    informacją o plikach pobraną z oryginalnego pakietu, zapisanego w bazie rpm-a. Wśród
    innych rzeczy, porównywane są rozmiary, sumy MD5, prawa, typ, właściciel i grupa każdego
    pliku.  Wszystkie niezgodności są natychmiast wyświetlane.  Pliki, które nie były
    zainstalowane z pakietu, jak na przykład dokumentacja przy  instalacji  z  opcją
    "--excludedocs", są po cichu ignorowane.

    Opcje wyboru pakietów są takie same jak dla odpytywania pakietów (włącznie z plikami
    manifest jako argumentami). Inne opcje unikalne dla trybu weryfikacji to:

    --nodeps
       Nie weryfikuje zależności pakietów.

    --nodigest
       Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych nagłówka ani pakietu.

    --nofiles
       Nie weryfikuje żadnych atrybutów plików pakietu przy odczycie.

    --noscripts
       Nie wykonuje skryptów %verifyscript (nawet jeśli są).

    --nosignature
       Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

    --nolinkto

    --nomd5

    --nosize

    --nouser

    --nogroup

    --nomtime

    --nomode

    --nordev
       Nie weryfikuje odpowiednich atrybutów plików.

    Format wyjścia to łańcuch 8 znaków, z możliwym znacznikiem atrybutu:

    c %config plik konfiguracyjny.
    d %doc plik dokumentacji.
    g %ghost plik nie istniejący (nie dołączony do danych pakietu).
    l %license plik licencji.
    r %readme plik przeczytaj-to.

    z nagłówka pakietu, zakończonych nazwą pliku. Każdy z 8 znaków oznacza wynik porównania
    jednego atrybutu pliku z wartością atrybutu zapisaną w bazie danych. Pojedyncza "."
    (kropka) oznacza, że test przeszedł pomyślnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania)
    oznacza, że test nie mógł być przeprowadzony (na przykład uprawnienia pliku uniemożliwiają
    odczyt). W pozostałych przypadkach znak oznacza niepowodzenie odpowiadającego mu testu
    --verify:

    S (Size) - rozmiar pliku się różni
    M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku się różni
    5 (MD5) - suma MD5 się różni
    D (Device) - numery główny/poboczny urządzenia się nie zgadzają
    L (Link) - ścieżka dowiązania się nie zgadza
    U (User) - właściciel pliku się różni
    G (Grupa) - grupa pliku się różni
    T (mTime) - czas modyfikacji pliku się różni

  WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKRÓTU
    Ogólne postacie komend związanych z sygnaturami cyfrowymi to

    rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

    rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
      PLIK_PAKIETU ...

    Opcja  --checksig sprawdza wszystkie skróty kryptograficzne i sygnatury zawarte w
    PLIKU_PAKIETU, aby zapewnić jego integralność i pochodzenie.  Zauważ, że sygnatury są
    teraz  weryfikowane przy każdym odczycie pakietu, a --checksig jest przydatne do
    zweryfikowania wszystkich skrótów i sygnatur związanych z pakietem.

    Sygnatury cyfrowe nie mogą być zweryfikowane bez klucza publicznego.  Klucz publiczny w
    opakowaniu ASCII może być dodany do bazy rpm-a przy użyciu --import. Zaimportowany klucz
    publiczny jest przechowywany w nagłówku, a zarządzanie pierścieniem kluczy wykonuje się
    dokładnie  tak  samo, jak zarządzanie pakietami. Na przykład, wszystkie aktualnie
    zaimportowane klucze publiczne można wyświetlić przez:

    rpm -qa gpg-pubkey*

    Szczegółowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu mogą  być
    wyświetlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA Red Hata:

    rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

    Na koniec, klucze publiczne mogą być usunięte po zaimportowaniu tak samo jak pakiety. Oto
    jak usunąć klucz GPG/DSA Red Hata:

    rpm -e gpg-pubkey-db42a60e

  PODPISYWANIE PAKIETU
    rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

    Obie opcje, --addsign i --resign generują i umieszczają nowe sygnatury dla każdego
    podanego pakietu PLIK_PAKIETU, zastępując wszystkie istniejące sygnatury. Dwie opcje
    istnieją z przyczyn historycznych, aktualnie nie ma różnic w ich zachowaniu.

  UŻYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIETÓW
    Aby podpisać pakiety przy użyciu GPG, rpm musi być skonfigurowany, aby mógł uruchamiać GPG
    i odnaleźć pierścień kluczy z odpowiednimi kluczami. Domyślnie rpm używa przy szukaniu
    kluczy tych samych konwencji co GPG, czyli zmiennej środowiskowej $GNUPGHOME.  Jeśli
    pierścienie kluczy nie są zlokalizowane tam, gdzie GPG ich oczekuje, trzeba skonfigurować
    makro %_gpg_path aby wskazywała na lokalizację pierścieni kluczy GPG, które mają być
    używane.

    Dla kompatybilności ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a, powinny być skonfigurowane
    tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3. Mogą być używane algorytmy weryfikacji DSA lub RSA,
    ale DSA jest preferowany.

    Jeśli chcesz podpisywać pakiety, które sam tworzysz, musisz też utworzyć swój własny klucz
    publiczny i poufny (zobacz podręcznik GPG). Będziesz też potrzebował skonfigurować makra
    rpm-a:

    %_gpg_name
       Nazwa "użytkownika", którego klucz będzie używany do podpisu.

    Na przykład, aby użyć GPG do podpisania pakietów jako użytkownik "John Doe <jdoe@foo.com>"
    z pierścieni kluczy zlokalizowanych w /etc/rpm/.pgp, przy użyciu programu /usr/bin/gpg,
    załączyłbyś

    %_gpg_path /etc/rpm/.gpg
    %_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
    %_gpgbin /usr/bin/gpg

    w pliku konfiguracji makr. Do ogólnosystemowej konfiguracji użyj /etc/rpm/macros, a dla
    lokalnej ~/.rpmmacros.

  OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH
    Ogólna postać komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

    rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

    Użyj --initdb aby utworzyć nową bazę danych lub --rebuilddb, aby przebudować indeksy bazy
    danych z nagłówków zainstalowanych pakietów.

  WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI
    Polecenie

    rpm --showrc

    pokazuje wartości, których rpm będzie używał dla wszystkich opcji, które są aktualnie
    ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz macros.

  OPCJE FTP/HTTP
    rpm może działać jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na odpytywanie lub instalowanie
    pakietów z Internetu. Pliki pakietów do operacji instalacji, uaktualnienia lub odpytania
    mogą być podane jako URL w stylu ftp lub http:

    ftp://UŻYTKOWNIK:HASŁO@HOST:PORT/ścieżka/do/pakietu.rpm

    Jeśli część :HASŁO jest pominięta, użytkownik zostanie o nie zapytany (jednokrotnie na
    parę użytkownik/host). Jeśli pominięto nazwę użytkownika i hasło, używany jest anonimowy
    ftp. We wszystkich przypadkach używane są pasywne (PASV) transfery ftp.

    rpm zezwala na używanie z URL-ami ftp następujących opcji:

    --ftpproxy HOST
       Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów ftp, co umożliwia
       użytkownikom ściąganie danych przez zapory ogniowe, które używają systemów proxy.
       Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.

    --ftpport PORT
       Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia ftp na serwerze proxy zamiast portu
       domyślnego. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpport.

    rpm zezwala na używanie z URL-ami http następujących opcji:

    --httpproxy HOST
       Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów http. Opcja ta może
       być też podana przez skonfigurowanie makra %_httpproxy.

    --httpport PORT
       Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia http na serwerze proxy zamiast portu
       domyślnego. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_httpport.

SPRAWY SPADKOWE

  Uruchamianie rpmbuild
    Tryby budowania rpm-a znajdują się teraz w programie /usr/bin/rpmbuild. Mimo że spadkowa
    kompatybilność zapewniona przez wymienione niżej aliasy popt  jest  wystarczająca,
    kompatybilność nie jest doskonała; dlatego kompatybilność trybu budowania poprzez aliasy
    popt jest usuwana z rpm-a.  Zainstaluj pakiet rpm-build i zobacz rpmbuild(8), gdzie
    znajduje się dokumentacja wszystkich trybów budowania rpm poprzednio udokumentowana w
    niniejszym rpm(8).

    Dodaj następujące linie do /etc/popt, jeśli chcesz nadal uruchamiać rpmbuild z linii
    poleceń rpm-a:

    rpm   exec --bp        rpmb -bp
    rpm   exec --bc        rpmb -bc
    rpm   exec --bi        rpmb -bi
    rpm   exec --bl        rpmb -bl
    rpm   exec --ba        rpmb -ba
    rpm   exec --bb        rpmb -bb
    rpm   exec --bs        rpmb -bs
    rpm   exec --tp        rpmb -tp
    rpm   exec --tc        rpmb -tc
    rpm   exec --ti        rpmb -ti
    rpm   exec --tl        rpmb -tl
    rpm   exec --ta        rpmb -ta
    rpm   exec --tb        rpmb -tb
    rpm   exec --ts        rpmb -ts
    rpm   exec --rebuild     rpmb --rebuild
    rpm   exec --recompile    rpmb --recompile
    rpm   exec --clean      rpmb --clean
    rpm   exec --rmsource     rpmb --rmsource
    rpm   exec --rmspec      rpmb --rmspec
    rpm   exec --target      rpmb --target
    rpm   exec --short-circuit  rpmb --short-circuit

PLIKI

  Konfiguracja rpmrc
    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc

  Konfiguracja makr
    /usr/lib/rpm/macros
    /usr/lib/rpm/redhat/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros

  Baza danych
    /var/lib/rpm/Basenames
    /var/lib/rpm/Conflictname
    /var/lib/rpm/Dirnames
    /var/lib/rpm/Filemd5s
    /var/lib/rpm/Group
    /var/lib/rpm/Installtid
    /var/lib/rpm/Name
    /var/lib/rpm/Packages
    /var/lib/rpm/Providename
    /var/lib/rpm/Provideversion
    /var/lib/rpm/Pubkeys
    /var/lib/rpm/Removed
    /var/lib/rpm/Requirename
    /var/lib/rpm/Requireversion
    /var/lib/rpm/Sha1header
    /var/lib/rpm/Sigmd5
    /var/lib/rpm/Triggername

  Tymczasowe
    /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKŻE

    popt(3),
    rpm2cpio(8),
    rpmbuild(8),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>