Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmbuild - Budowanie pakietow RPM

SK/LADNIA

  BUDOWANIE PAKIET'OW:
    rpmbuild {-ba|-bb|-bp|-bc|-bi|-bl|-bs} [opcje-rpmbuild] PLIK_SPEC ...

    rpmbuild {-ta|-tb|-tp|-tc|-ti|-tl|-ts} [opcje-rpmbuild] TARBALL ...

    rpmbuild {--rebuild|--recompile} PAKIET_R'OD/LOWY ...

  R'ONE:
    rpmbuild --showrc

  opcje-rpmbuild
    [--buildroot KATALOG] [--clean] [--nobuild]
    [--rmsource] [--rmspec] [--short-circuit] [--sign]
    [--target PLATFORMA]

OPIS

    rpmbuild  sluy  do  budowania  binarnych  i  rodlowych  pakietow
    oprogramowania. Pakiet sklada si z archiwum plikow oraz metadanych
    uywanych  do  instalowania  i usuwania plikow. Metadane zawieraj
    pomocnicze skrypty, atrybuty plikow oraz informacje opisujce pakiet.
    Pakiety wystpuj w dwoch wersjach: pakietach binarnych, slucych do
    opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach rodlowych,
    zawierajcych kod rodlowy i przepis na zbudowanie pakietow binarnych.

    Trzeba  wybra jeden z nastpujcych podstawowych trybow: Budowanie
    pakietu, Budowanie  pakietu  z  tarballa,  Rekompilacja  pakietu,
    Wywietlenie konfiguracji.

  OPCJE OG'OLNE
    Opcje te mog by uywane we wszystkich trybach.

    -?, --help
       Wypisuje informacj o uyciu dlusz ni zwykle.

    --version
       Wypisuje pojedyncz lini, zawierajc numer wersji uywanego rpm-a.

    --quiet
       Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o bldach.

    -v   Wypisuje szczegolowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu
       procesu.

    -vv  Wypisuje duo brzydkich informacji diagnostycznych.

    --rcfile LISTA_PLIK'OW
       Kady z plikow w oddzielonej dwukropkami LICIE_PLIK'OW jest
       odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o
       konfiguracji. Istnie musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy
       s  zamieniane  na  warto  $HOME.  Domyln LIST_PLIK'OW jest
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

    --pipe KOMENDA
       Przekazuje potokiem wyjcie rpm-a do KOMENDY.

    --dbpath KATALOG
       Uywa bazy danych z KATALOGU zamiast domylnego /var/lib/rpm.

    --root KATALOG
       Uywa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU.
       Zauwa, e oznacza to, e baza danych w KATALOGU bdzie uywana przy
       sprawdzaniu zalenoci, a wszystkie skrypty (np.  %post przy
       instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu  pakietu)  bd
       uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

  OPCJE BUDOWANIA
    Ogoln postaci komendy budowania rpm-a jest

    rpmbuild -bETAP|-tETAP [   opcje-rpmbuild
    ] PLIK ...

    Jeli do zbudowania pakietu uywany jest plik spec, to argumentem powinno
    by -b, a jeli rpmbuild powinien zajrze wewntrz (by moe skompresowanego)
    pliku tar w poszukiwaniu speca, to powinna by uyta opcja -t. Po
    pierwszym argumencie, drugi znak (ETAP) okrela etapy budowania i
    pakietowania, ktore naley wykona. Moe by jednym z:

    -ba  Buduje pakiety binarny i rodlowy (po wykonaniu etapow %prep,
       %build i %install).

    -bb  Buduje pakiet binarny (po wykonaniu etapow %prep, %build i
       %install).

    -bp  Wykonuje  etap  "%prep" z pliku spec. Zwykle obejmuje to
       rozpakowanie rodel i zaaplikowanie wszelkich lat.

    -bc  Wykonuje etap "%build" z pliku spec (po wykonaniu etapu %prep).
       Ogolnie obejmuje to odpowiednik "make".

    -bi  Wykonuje etap "%install" z pliku spec (po wykonaniu etapow %prep
       i %build). Ogolnie obejmuje to odpowiednik "make install".

    -bl  Dokonuje sprawdzenia listy. W sekcji "%files" pliku  spec
       rozwijane s makra i dokonywane s sprawdzenia, by upewni si, e
       kady plik istnieje.

    -bs  Buduje tylko pakiet rodlowy.

    Mog by te uyte nastpujce opcje:

    --buildroot KATALOG
       Na czas budowania pakietu zastpuje warto BuildRoot KATALOGIEM.

    --clean
       Usuwa drzewo budowania po stworzeniu pakietow.

    --nobuild
       Nie wykonuje adnych etapow budowania. Przydatne do testowania
       plikow spec.

    --rmsource
       Usuwa rodla po budowaniu (moe by te uywane samodzielnie, np.
       "rpmbuild --rmsource foo.spec").

    --rmspec
       Usuwa plik spec po budowaniu (moe by te uywane samodzielnie, np.
       "rpmbuild --rmspec foo.spec").

    --short-circuit
       Przechodzi wprost do podanego etapu (tzn. pomija wszystkie etapy
       prowadzce do podanego). Prawidlowe tylko z -bc i -bi.

    --sign Osadza w pakiecie sygnatur GPG. Sygnatura ta moe by uywana do
       weryfikowania integralnoci i pochodzenia pakietu. Zobacz sekcj o
       SYGNATURACH GPG w rpm(8), gdzie znajduj si szczegoly dotyczce
       konfiguracji.

    --target PLATFORMA
       Podczas budowania pakietu interpretuje PLATFORM jako arch-
       vendor-os i ustawia odpowiednio makra %_target, %_target_cpu
       oraz %_target_os.

  OPCJE PRZEBUDOWYWANIA I REKOMPILACJI
    Istniej dwa inne sposoby na wywolanie budowania przy uyciu rpm-a:

    rpmbuild --rebuild|--recompile PAKIET_R'OD/LOWY ...

    Po takim wywolaniu, rpmbuild instaluje podany pakiet rodlowy oraz
    wykonuje etapy prep, kompilacji i instalacji. Dodatkowo, --rebuild
    buduje nowy pakiet binarny. Po tym jak budowanie jest zakoczone,
    katalog budowania jest usuwany (jak przy --clean), a potem rodla i plik
    spec dla pakietu s usuwane.

  WYWIETLANIE KONFIGURACJI
    Polecenie

    rpmbuild --showrc

    pokazuje wartoci, ktorych rpmbuild bdzie uywal dla wszystkich opcji,
    ktore s aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz
    macros.

PLIKI

  Konfiguracja rpmrc
    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc

  Konfiguracja makr
    /usr/lib/rpm/macros
    /usr/lib/rpm/redhat/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros

  Baza danych
    /var/lib/rpm/Basenames
    /var/lib/rpm/Conflictname
    /var/lib/rpm/Dirnames
    /var/lib/rpm/Filemd5s
    /var/lib/rpm/Group
    /var/lib/rpm/Installtid
    /var/lib/rpm/Name
    /var/lib/rpm/Packages
    /var/lib/rpm/Providename
    /var/lib/rpm/Provideversion
    /var/lib/rpm/Pubkeys
    /var/lib/rpm/Removed
    /var/lib/rpm/Requirename
    /var/lib/rpm/Requireversion
    /var/lib/rpm/Sha1header
    /var/lib/rpm/Sigmd5
    /var/lib/rpm/Triggername

  Tymczasowe
    /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKE

    popt(3),
    rpm2cpio(8),
    gendiff(1),
    rpm(8),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>