Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmbuild - Budowanie pakietów RPM

SKŁADNIA

  BUDOWANIE PAKIETÓW:
    rpmbuild {-ba|-bb|-bp|-bc|-bi|-bl|-bs} [opcje-rpmbuild] PLIK_SPEC ...

    rpmbuild {-ta|-tb|-tp|-tc|-ti|-tl|-ts} [opcje-rpmbuild] TARBALL ...

    rpmbuild {--rebuild|--recompile} PAKIET_RDOWY ...

  RÓŻNE:
    rpmbuild --showrc

  opcje-rpmbuild
    [--buildroot KATALOG] [--clean] [--nobuild]
    [--rmsource] [--rmspec] [--short-circuit] [--sign]
    [--target PLATFORMA]

OPIS

    rpmbuild  służy  do  budowania  binarnych  i źródłowych pakietów
    oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików oraz metadanych
    używanych  do instalowania i usuwania plików. Metadane zawierają
    pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące pakiet.
    Pakiety występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych, służących do
    opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach źródłowych,
    zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów binarnych.

    Trzeba wybrać jeden z następujących podstawowych trybów: Budowanie
    pakietu, Budowanie  pakietu  z  tarballa,  Rekompilacja  pakietu,
    Wyświetlenie konfiguracji.

  OPCJE OGÓLNE
    Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

    -?, --help
       Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.

    --version
       Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego
       rpm-a.

    --quiet
       Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.

    -v   Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu
       procesu.

    -vv  Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.

    --rcfile LISTA_PLIKW
       Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LICIE_PLIKW jest
       odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o
       konfiguracji. Istnieć musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy
       są zamieniane na wartość $HOME.  Domyślną LIST_PLIKW jest
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

    --pipe KOMENDA
       Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.

    --dbpath KATALOG
       Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.

    --root KATALOG
       Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU.
       Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie używana
       przy sprawdzaniu zależności, a wszystkie skrypty (np.  %post
       przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu pakietu) będą
       uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

  OPCJE BUDOWANIA
    Ogólną postacią komendy budowania rpm-a jest

    rpmbuild -bETAP|-tETAP [   opcje-rpmbuild
    ] PLIK ...

    Jeśli do zbudowania pakietu używany jest plik spec, to argumentem
    powinno być -b, a jeśli rpmbuild powinien zajrzeć wewnątrz (być może
    skompresowanego) pliku tar w poszukiwaniu speca, to powinna być użyta
    opcja -t. Po pierwszym argumencie, drugi znak (ETAP) określa etapy
    budowania i pakietowania, które należy wykonać. Może być jednym z:

    -ba  Buduje pakiety binarny i źródłowy (po wykonaniu etapów %prep,
       %build i %install).

    -bb  Buduje pakiet binarny (po wykonaniu etapów %prep, %build i
       %install).

    -bp  Wykonuje etap "%prep" z pliku spec. Zwykle  obejmuje  to
       rozpakowanie źródeł i zaaplikowanie wszelkich łat.

    -bc  Wykonuje etap "%build" z pliku spec (po wykonaniu etapu %prep).
       Ogólnie obejmuje to odpowiednik "make".

    -bi  Wykonuje etap "%install" z pliku spec (po wykonaniu etapów %prep
       i %build). Ogólnie obejmuje to odpowiednik "make install".

    -bl  Dokonuje  sprawdzenia listy. W sekcji "%files" pliku spec
       rozwijane są makra i dokonywane są sprawdzenia, by upewnić się,
       że każdy plik istnieje.

    -bs  Buduje tylko pakiet źródłowy.

    Mogą być też użyte następujące opcje:

    --buildroot KATALOG
       Na  czas  budowania  pakietu  zastępuje  wartość BuildRoot
       KATALOGIEM.

    --clean
       Usuwa drzewo budowania po stworzeniu pakietów.

    --nobuild
       Nie wykonuje żadnych etapów budowania. Przydatne do testowania
       plików spec.

    --rmsource
       Usuwa źródła po budowaniu (może być też używane samodzielnie,
       np. "rpmbuild --rmsource foo.spec").

    --rmspec
       Usuwa plik spec po budowaniu (może być też używane samodzielnie,
       np. "rpmbuild --rmspec foo.spec").

    --short-circuit
       Przechodzi wprost do podanego etapu (tzn. pomija wszystkie etapy
       prowadzące do podanego). Prawidłowe tylko z -bc i -bi.

    --sign Osadza w pakiecie sygnaturę GPG. Sygnatura ta może być używana
       do weryfikowania integralności i pochodzenia pakietu. Zobacz
       sekcję o SYGNATURACH GPG w rpm(8), gdzie znajdują się szczegóły
       dotyczące konfiguracji.

    --target PLATFORMA
       Podczas budowania pakietu interpretuje PLATFORM jako arch-
       vendor-os i ustawia odpowiednio makra %_target, %_target_cpu
       oraz %_target_os.

  OPCJE PRZEBUDOWYWANIA I REKOMPILACJI
    Istnieją dwa inne sposoby na wywołanie budowania przy użyciu rpm-a:

    rpmbuild --rebuild|--recompile PAKIET_RDOWY ...

    Po takim wywołaniu, rpmbuild instaluje podany pakiet źródłowy oraz
    wykonuje etapy prep, kompilacji i instalacji. Dodatkowo, --rebuild
    buduje nowy pakiet binarny. Po tym jak budowanie jest zakończone,
    katalog budowania jest usuwany (jak przy --clean), a potem źródła i
    plik spec dla pakietu są usuwane.

  WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI
    Polecenie

    rpmbuild --showrc

    pokazuje wartości, których rpmbuild będzie używał dla wszystkich opcji,
    które są aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz
    macros.

PLIKI

  Konfiguracja rpmrc
    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc

  Konfiguracja makr
    /usr/lib/rpm/macros
    /usr/lib/rpm/redhat/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros

  Baza danych
    /var/lib/rpm/Basenames
    /var/lib/rpm/Conflictname
    /var/lib/rpm/Dirnames
    /var/lib/rpm/Filemd5s
    /var/lib/rpm/Group
    /var/lib/rpm/Installtid
    /var/lib/rpm/Name
    /var/lib/rpm/Packages
    /var/lib/rpm/Providename
    /var/lib/rpm/Provideversion
    /var/lib/rpm/Pubkeys
    /var/lib/rpm/Removed
    /var/lib/rpm/Requirename
    /var/lib/rpm/Requireversion
    /var/lib/rpm/Sha1header
    /var/lib/rpm/Sigmd5
    /var/lib/rpm/Triggername

  Tymczasowe
    /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKŻE

    popt(3),
    rpm2cpio(8),
    gendiff(1),
    rpm(8),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>