Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

SK/LADNIA

    run-parts   [--test]   [--verbose]   [--report]  [--lsbsysinit]
    [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version]
    [--list] [--reverse] [--] KATALOG

    run-parts -V

OPIS

    run-parts  uruchamia  wszystkie programy wykonywalne znalezione w
    katalogu katalog. Pozostale pliki s po cichu ignorowane.

    Jeeli nie podano opcji --lsbsysinit, to nazwy plikow musz sklada si w
    tylko i wylcznie z duych i malych liter, cyfr, podkrele i mylnikow.

    Jeeli podano opcj  --lsbsysinit, to nazwy plikow nie mog koczy si na
    .dpkg-old lub .dpkg-dist i musz nalee do jednej lub kilku z nastpujcych
    przestrzeni  nazw:  przestrze  nazw  przydzielona  przez  LANANA
    (^[a-z0-9]+$); hierarchiczna i zarezerwowana przestrze  nazw  LSB
    (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); i przestrze nazw skryptow crona Debiana
    (^[a-z0-9][a-z0-9-]*$).

    Znalezione pliki s uruchamiane w alfabetycznej kolejnoci ich nazw,
    chyba e w linii polece podano opcj --reverse - w tym wypadku skrypty bd
    uruchamiane w odwrotnej kolejnoci.

  OPCJE
    --test wypisuje nazwy skryptow, ktore zostalyby uruchomione,  ale
       faktycznie ich nie uruchamia.

    --list wypisuje nazwy wszystkich plikow (nie tylko wykonywalnych), ale
       faktycznie ich nie uruchamia. Ta opcja nie moe by uyta z --test.

    --verbose
       przed uruchomieniem kadego ze skryptow wypisuje jego nazw na
       stderr.

    --report
       podobne do --verbose, ale wypisuje nazwy tylko tych skryptow,
       ktore generuj wyjcie. Nazwa skryptu jest wypisywana na stdout
       lub stderr, w zalenoci od tego, gdzie skrypt wysyla swoje
       pierwsze wyniki.

    --reverse
       odwraca porzdek wykonywania skryptow.

    --exit-on-error
       koczy prac, gdy tylko ktory ze skryptow zakoczy si niezerowym
       kodem wyjcia.

    --lsbsysinit
       Uywa konwencji nazw LSB, zamiast zwyklej.

    -u, --umask=umask
       Przed uruchomieniem skryptow nadaje umask warto umask. Powinna
       ona zosta podana osemkowo. Domylnie umask otrzymuje warto 022.

    -a, --arg=argument
       Przekazuje argument do skryptow. Naley uy osobnego --arg dla
       kadego argumentu, ktory chce si przekaza.

    --   Oznacza koniec opcji. Jakakolwiek nazwa pliku wystpujca po --
       nie bdzie interpretowana jako opcja, nawet jeli zaczyna si od
       mylnika.

    -h, --help
       Wywietla informacj o sposobie wywolania i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla numer wersji i informacj o prawach autorskich i koczy
       prac.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1994 Ian Jackson.

    Copyright (C) 1996 Jeff Noxon.

    Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

    Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Clint Adams

    run-parts jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania mona znale w
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub poniejszej. Nie ma
    adnej gwarancji.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.