Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   sendmail — agent transportu poczty elektronicznej

SKŁADNIA

   sendmail [flagi] [adres ...] newaliases mailq [-v]

OPIS

   Sendmail wysyła wiadomość do jednego, lub więcej odbiorcw, przerzucając
   ją przez wszelkie niezbędne sieci. Sendmail może dokonywać forwardowania
   międzysieciowego, aby dostarczyć wiadomość do właściwego miejsca.

   Sendmail nie jest komendą interfejsu użytkownika; do tego służą inne
   programy; sendmail używany jest do dostarczania jedynie preformatowanych
   wiadomości.

   Bez podanych flag, sendmail czyta standardowe wejście, aż do EOF, lub
   linii zawierającej pojedynczą kropkę i wysyła kopię tej wiadomości do
   wymienionych adresów. Określa używane sieć(i) na podstawie składni
   adresów.

   Adresy lokalne sa podglądane w pliku i odpowiednio aliasowane.
   Aliasowanie można wyłączyć, poprzedzając adres odwrotnym ukośnikiem.
   Zazwyczaj, w rozszerzeniach aliasowych nie jest włączony nadawca, np.
   jeśli `john' wysyła do `grupy', a `grupa' zawiera `johna', to wiadomość
   nie będzie dostarczana `johnowi'.

  Parametry
   -Btyp    Ustaw rodzaj ciała listu na typ. Obecnie legalne wartości to
         7BIT lub 8BITMIME.

   -ba     Wejdź w tryb ARPANET. Wszystkie linie wejściowe muszą
         kończyć się CR-LF, i wszystkie generowane wiadomości będą
         miały na końcu CR-LF. Poza tym, pola ``From:'' i ``Sender:''
         są testowane w poszukiwaniu imienia nadawcy.

   -bd     Działaj jako demon. Wymage berkeleyowskiego IPC. Sendmail
         będzie forkował (patrz fork(2)) i ruszy w tle, nasłuchując na
         gnieździe 25 za nadchodzącymi połączeniami SMTP. Jest on
         zazwyczaj wywoływany w tej postaci z /etc/rc.

   -bD     To samo co -bd lecz powoduje pracę na głównym planie.

   -bh     Drukuj trwałą bazę statusu hosta.

   -bH     Wypróżnij trwałą bazę statusu hosta.

   -bi     Inicjalizuj bazę aliasów.

   -bm     Dostarcz pocztę w normalny sposób (domyślne).

   -bp     Wydrukuj listing kolejki.

   -bs     Użyj na standardowym wejściu i wyjściu protokołu SMTP,
         opisanego w RFC821. Flaga ta powoduje wszystkie operacje
         flagi -ba, które sa kompatybilne z SMTP.

   -bt     Działaj w trybie testowania adresu. Tryb ten odczytuje adresy
         i pokazuje etapy ich obróbki; może to być używane do
         testowania tablic konfiguracji.

   -bv     Weryfikuj tylko nazwy - nie próbuj zebrać, lub dostarczyć
         wiadomości. Tryb ten jest używany zwykle do zatwierdzania
         użytkowników, lub list dyskusyjnych.

   -Cplik   Użyj alternatywnego pliku konfiguracyjnego. Sendmail odmawia
         pracy jako root, jeśli zostanie podany alternatywny plik
         konfiguracyjny.

   -dX     Ustaw zmienną debuggowania na X.

   -Fpenanazwa
         Ustaw pełną nazwę wysyłającego.

   -fnazwa   Ustaw nazwę osoby ``from'' (np, nadawcy listu). -f Może być
         użyte tylko przez ``zaufanych'' użytkowników (zwykle root,
         daemon, i network) lub jeśli osoba, którą chcesz się stać
         jest tą samą osobą, którą jesteś.

   -hN     Ustaw licznik hopów na N. Licznik ten jest zwiększany za
         każdym przetworzeniem listu. Gdy sięgnie limitu, list
         zwracany jest z komunikatem o błędzie, jako ofiara pętli
         aliasowej. Jeśli opcja ta nie jest podana, linie
         ``Received:'' nie są zliczane.

   -i     Ignoruj samotne kropki w liniach w nadchodzących
         wiadomościach. Powinno to być ustawione jeśli odczytujesz
         dane z pliku.

   -N dsn   Ustaw powiadamianie o statusie dostarczenia na wartość dsn,
         która może być ‘never’ dla braku powiadomień, lub oddzieloną
         przecinkami listą wartości ‘failure’ aby być powiadamianym po
         niepowiedzeniu się dostarczenia, ‘delay’ aby być
         powiadamianym po opóźnieniu dostarczenia i ‘success’ aby być
         powiadamianym o szczęśliwym dostarczeniu wiadomości.

   -n     Nie rób aliasowania.

   -O opcja=warto
         Ustaw opcję opcja na wartość warto. Postać ta używa
         długich nazw. Patrz niżej dla szczegółów.

   -ox warto
         Ustaw opcję x na określoną warto. Ta postać używa nazw
         jednoznakowych. Krótkie nazwy nie są opisane w tym
         podręczniku, zobacz Sendmail Installation and Operation
         Guide. (w /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tłum.)

   -pprotok Ustaw nazwę protokołu, używanego do odbierania wiadomości.
         Może to być prosta nazwa protokołu, taka jak ``UUCP'', lub
         protokół i nazwa hosta, np. ``UUCP:ucbvax''.

   -q[czas]  Przetwórz wiadomości zachowane w kolejce w podanych
         interwałach. Jeśli czas jest pominięty, przetwórz kolejkę
         tylko raz. (jest to to, czego się używa do wysyłania poczty
         przez [otwarte połączenie] PPP -- przyp. tłum.) Czas jest
         podawany jako oznaczona liczba, gdzie ‘s’ oznacza sekundy,
         ‘m’ minuty, ‘h’ godziny, ‘d’ dni i ‘w’ oznacza tygodnie. Na
         przykład ‘-q1h30m’ lub ‘-q90m’ ustawiają timeout na jedną
         godzinę i 30 minut. Jeśli czas jest podany, sendmail będzie
         działał w tle. Opcja ta może być bezpiecznie używana z -bd.

   -qIsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr
         jako podciąg identyfikatora kolejki.

   -qRsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr
         jako podciąg w nazwie jednego z odbiorców.

   -qSsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr
         jako podciąg w nazwie nadawcy.

   -R return  Ustaw ilość wiadomości, zwracanych przy odbijaniu listu.
         Parametr return może być ‘full’ aby zwracać całą wiadomość,
         lub ‘hdrs’ aby zwracać jedynie nagłówki.

   -rnazwa   Alternatywna i przedawniona postać flagi -f.

   -t     Szukaj odbiorców w wiadomości. W poszukiwaniu odbiorców,
         sendmail poszuka w wiadomości linii To:, Cc:, Bcc:.
         (Normalnie wymaga podania odbiorcy w linii komend - przyp.
         tłum.) Argumenty adresowe z linii komend nie otrzymają kopii
         wiadomości.

   -U     Pierwotna (użytkownikowa) przyległość Powinno to być
         ustawiane zawsze w wypadku wołania z agenta użytkownika,
         takiego jak mail (1) czy exmh i nigdy w wypadku wywoływania z
         sieciowego agenta dostarczającego, takiego jak rmail (1).

   -V envid  Ustaw oryginalny identyfikator koperty. Jest to
         rozprzestrzeniane przez SMTP do serwerów obsługujących DSNy i
         zwracane w wiadomościach o błędach, zgodnych z DSN.

   -v     Wejdź w tryb gadatliwy. Rozwijanie aliasów będzie ogłaszane,
         itp.

   -X logfile Loguj cały przepływ do wskazanych plików z logami. Powinno to
         być używane tylko jako ostatni sposób debuggowania błędów
         mailera. Będzie szybko logować duże ilości danych.

  Opcje
   Istnieje również spora liczba opcji przetwarzania, które można ustawić.
   Normalnie są one używane tylko przez administratora systemu. Opcje mogą
   być ustawiane albo z linii komend, przy użyciu flagi -o (dla nazw
   krótkich), lub -O (dla nazw długich), albo w pliku konfiguracyjnym. Oto
   częściowa lista, ograniczona do tych opcji, które mogą być przydatne w
   linii komend i pokazuje tylko długie nazwy; kompletna lista (i szczegóły)
   znajdują się w Sendmail Installation and Operation Guide (ktry masz
   przypuszczalnie w katalogu /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tłum.). Opcje
   to:

   AliasFile=plik
         Użyj alternatywnego pliku z aliasami.

   HoldExpensive
         Na mailerach, które są kosztowne podczas łączenia się z nimi,
         nie inicjalizuj natychmiastowych połączeń. Implikuje to
         kolejkowanie.

   CheckpointInterval=N
         Sprawdzaj plik kolejki po każdych N szczęśliwych
         dostarczeniach (domyślnie 10). Zapobiega to kosztownym
         dostarczeniom duplikatów, podczas wysyłania na długie
         (odległe?) listy dyskusyjne, przerwane padem systemu.

   DeliveryMode=x
         Ustaw tryb dostarczania na x. Tryby dostarczania to ‘i’ dla
         interaktywnego dostarczania (synchronicznego), ‘b’ dla
         dostarczania w tle (asynchronicznego), ‘q’ dla kolejkowania -
         np. właściwe dostarczenie będzie dokonane w następnym
         uruchomieniu kolejki, ‘d’ dla odłożonego - to samo co ‘q’
         lecz unikane sa podglądy baz danych (szczególnie DNS i NIS).

   ErrorMode=x
         Ustaw przetwarzanie błędów na tryb x. Prawidłowe tryby to
         ‘m’ do odsyłania pocztą komunikatu o błędzie, ‘w’ do
         ``odpisania'' (write) komunikatu o błędzie (lub odesłania go
         z powrotem, jeśli nadawca nie jest zalogowany), ‘p’ do
         wypisania błędów na terminal (domyślnie), ‘q’ do zignorowania
         komunikatów o błędach (zwracany jest tylko status wyjścia), i
         ‘e’ do robienia specjalnego przetwarzania dla BerkNet. Jeśli
         tekst wiadomości nie jest odsyłany przez tryby ‘m’ lub ‘w’ i
         jeśli nadawca jest lokalny, kopia wiadomości jest doklejana
         do pliku dead.letter w katalogu domowym nadawcy.

   SaveFromLine
         Zachowaj linie From z początku wiadomości, będące w stylu
         UNIX-style.

   MaxHopCount= N
         Maksymalna liczba razy, kiedy wiadomość może przeżyć ``hop''
         nim zdecydujemy, że jest zapętlona.

   IgnoreDots Nie uważaj kropek w pustych liniach jako terminatorów
         wiadomości.

   SendMimeErrors
         Wysyłaj komunikaty o błędach w formacie MIME. Jeśli nie
         ustawione, rozszerzenie DSN (Delivery Status Notification --
         Powiadomienie o Statusie Dostarczenia) SMTP jest wyłączane.

   ConnectionCacheTimeout=timeout
         Ustaw timeout cache połączenia.

   ConnectionCacheSize=N
         Ustaw rozmiar cache połączenia.

   LogLevel=n Ustaw poziom logowania.

   MeToo    Wysyłaj też do ``mnie'' (nadawcy), jeśli znajduję się w
         rozwinięciu aliasowym.

   CheckAliases
         Uprawomocnij rhs aliasów podczas komendy newaliases(1) .

   OldStyleHeaders
         Jeśli jest to ustawione, wiadomości moga mieć starodawne
         nagłówki. Jeśli nie, wiadomość musi mieć nowe nagłówki (np.
         orzecinki zamiast spacji między adresami). Jeśli jest ot
         ustawione, używany jest adaptacyjny algorytm, który
         rozpoznaje prawidłowo te nagłówki.

   QueueDirectory=katalogkolejki
         Wybierz katalog, do którego kolejkowac wiadomości.

   StatusFile=plik
         Zachowaj statystyki do podanego pliku.

   Timeout.queuereturn=czas
         Ustaw timeout dla niedostarczonych wiadomości z kolejki na
         określony czas. Po tym, jak dostarczenie nie powiedzie się
         przez podany czas, wiadomość zostanie zwrócona do nadawcy.
         Domyślną wartością jest 5 dni.

   UserDatabaseSpec=userdatabase
         Jeślijest to ustawione, do forwardowania sprawdzana jest baza
         użytkownika. Można uważać to jako rozszerzenie mechanizmu
         aliasowania, poza tym, że baza powinna być dystrybutowana;
         aliasy są lokalne na danym hoście. Może to nie być dostępne,
         jeśli twój sendmail nie ma wkompilowanej opcji USERDB.

   ForkEachJob
         Forkuj każde zadanie podczas przeleceń kolejki. Może być
         przydatne dla maszyn z małą ilością pamięci.

   SevenBitInput
         Rozbierz nadchodzące wiadomości do 7 bitów.

   EightBitMode=tryb
         Ustaw traktowanie ósmego bitu wejściowego dla siedmiobitowych
         celów na tryb: m (mimefy) konwertuje na siedmiobitowy format
         MIME, p (pass) przekaże wiadomość jako ośmiobitową
         (naruszając protokoły), i s (strict) odbije wiadomość.

   MinQueueAge=timeout
         Ustaw, jak długo zadanie musi fermentować w kolejce nim
         nastąpi próba jego wysłania.

   DefaultCharSet=charset
         Ustawia domyślny zestaw znaków, oznaczany do oznaczania
         danych 8-bitowych.

   DialDelay=czasspania
         Jeśli otwarcie połączenia się nie powiedzie, zaśnij na
         czasspania sekund i spróbuj ponownie. Przydatne w hostach
         dzwoń-na-żądanie.

   NoRecipientAction=akcja
         Ustaw zachowanie gdy nie ma nagłówków odbiorców (To:, Cc: lub
         Bcc:) na akcj: none pozostawia wiadomość bez zmian, add-to
         dodaje nagłówek To: z odbiorcami koperty, add-apparently-to
         dodaje nagłówek Apparently-To: z odbiorcami koperty, add-bcc
         dodaje nagłówek Bcc: i add-to-undisclosed dodaje nagłówek
         ‘To: undisclosed-recipients:;’.

   MaxDaemonChildren=N
         Ustawia maksymalną liczbę dzieci, których demon SMTP może
         mieć naraz na N.

   ConnectionRateThrottle=N
         Ustawia maksymalną liczbę połączeń na sekundę na porcie SMTP
         na N.

   W aliasach, pierwszy znak nazwy może być pionową kreską, powodując tak
   interpretację reszty nazwy jako komendy, do której należy przesłać list
   poprzez potok. Może być niezbędnym zacytowanie tej nazwy, by sendmail nie
   wycią spacji między argumentami. Na przykład, częstym aliasem jest

      msgs: "|/usr/bin/msgs -s"

   Aliasy mogą mieć też składnię “:include:nazwapliku” , prosząc tak
   sendmaila by odczytał podany plik z listą odbiorców. Na przykład, alias
   taki jak:

      poets: ":include:/usr/local/lib/poets.list"

   odczyta /usr/local/lib/poets.list dla listy adresów, tworzących grupę.

   Sendmail zwraca status wyjścia, opisujący co zrobił. Kody są
   zdefiniowane w ⟨sysexits.h⟩:
      EX_OK      Szczęśliwe zakończenie wszystkich adresów.
      EX_NOUSER    Nie rozpoznana nazwa użytkownika.
      EX_UNAVAILABLE Potrzebne zasoby nie były dostępne.
      EX_SYNTAX    Błąd składni w adresie.
      EX_SOFTWARE   Wewnętrzny błąd oprogramowania, włączający
              nieprawidłowe argumenty.
      EX_OSERR    Tymczasowy błąd systemu operacyjnego, taki jak
              “niemożność forka”.
      EX_NOHOST    Nazwa hosta nierozpoznana.
      EX_TEMPFAIL   Wiadomość nie mogła być dostarczona, lecz jest
              skolejkowana.

   Po wywołaniu jako newaliases, sendmail przebudowuje bazę aliasów. Po
   wywołaniu jako mailq, sendmail drukuje zawartość kolejki pocztowej.

PLIKI

   Oprócz pliku /etc/sendmail.cf , występują w nim następujące ścieżki:
   (wartości te są więc tylko przybliżeniami).

   /etc/aliases     czyste dane dla nazw aliasowych
   /etc/aliases.db    baza danych nazw aliasowych
   /etc/sendmail.cf   plik konfiguracyjny
   /etc/sendmail.hf   plik pomocy
   /var/log/sendmail.st zebrane statystyki
   /var/spool/mqueue/*  pliki tymczasowe
   /var/run/sendmail.pid
              Id procesu demona.

ZOBACZ TAKŻE

   binmail(1), mail(1), rmail(1), syslog(3), aliases(5), mailaddr(7), rc(8);

   DARPA Internet Request For Comments RFC819, RFC821, RFC822. Sendmail -
   An Internetwork Mail Router, No. 9, SMM. Sendmail Installation and
   Operation Guide, No. 8, SMM. Po polsku, `Krtka i polska instrukcja
   konfiguracji sendmaila' z
   http://dione.ids.pl/~pborys/txt/linux/sendmail.txt, streszczająca wyżej
   wymienioną pozycję.

HISTORIA

   Komenda sendmail pojawiła się w 4.2BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.