Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   sendmail — agent transportu poczty elektronicznej

SKŁADNIA

   sendmail [flagi] [adres ...] newaliases mailq [-v]

OPIS

   Sendmail wysyła wiadomość do jednego, lub więcej odbiorców, przerzucając ją przez wszelkie
   niezbędne sieci. Sendmail może dokonywać forwardowania międzysieciowego, aby dostarczyć
   wiadomość do właściwego miejsca.

   Sendmail nie jest komendą interfejsu użytkownika; do tego służą inne programy; sendmail
   używany jest do dostarczania jedynie preformatowanych wiadomości.

   Bez podanych flag, sendmail czyta standardowe wejście, aż do EOF, lub linii zawierającej
   pojedynczą kropkę i wysyła kopię tej wiadomości do wymienionych adresów. Określa używane
   sieć(i) na podstawie składni adresów.

   Adresy lokalne sa podglądane w pliku i odpowiednio aliasowane. Aliasowanie można wyłączyć,
   poprzedzając adres odwrotnym ukośnikiem. Zazwyczaj, w rozszerzeniach aliasowych nie jest
   włączony nadawca, np. jeśli `john' wysyła do `grupy', a `grupa' zawiera `johna', to
   wiadomość nie będzie dostarczana `johnowi'.

  Parametry
   -Btyp    Ustaw rodzaj ciała listu na typ. Obecnie legalne wartości to 7BIT lub 8BITMIME.

   -ba     Wejdź w tryb ARPANET. Wszystkie linie wejściowe muszą kończyć się CR-LF, i
         wszystkie generowane wiadomości będą miały na końcu CR-LF. Poza tym, pola
         ``From:'' i ``Sender:'' są testowane w poszukiwaniu imienia nadawcy.

   -bd     Działaj jako demon. Wymage berkeleyowskiego IPC. Sendmail będzie forkował
         (patrz fork(2)) i ruszy w tle, nasłuchując na gnieździe 25 za nadchodzącymi
         połączeniami SMTP. Jest on zazwyczaj wywoływany w tej postaci z /etc/rc.

   -bD     To samo co -bd lecz powoduje pracę na głównym planie.

   -bh     Drukuj trwałą bazę statusu hosta.

   -bH     Wypróżnij trwałą bazę statusu hosta.

   -bi     Inicjalizuj bazę aliasów.

   -bm     Dostarcz pocztę w normalny sposób (domyślne).

   -bp     Wydrukuj listing kolejki.

   -bs     Użyj na standardowym wejściu i wyjściu protokołu SMTP, opisanego w RFC821.
         Flaga ta powoduje wszystkie operacje flagi -ba, które sa kompatybilne z SMTP.

   -bt     Działaj w trybie testowania adresu. Tryb ten odczytuje adresy i pokazuje etapy
         ich obróbki; może to być używane do testowania tablic konfiguracji.

   -bv     Weryfikuj tylko nazwy - nie próbuj zebrać, lub dostarczyć wiadomości. Tryb ten
         jest używany zwykle do zatwierdzania użytkowników, lub list dyskusyjnych.

   -Cplik   Użyj alternatywnego pliku konfiguracyjnego. Sendmail odmawia pracy jako root,
         jeśli zostanie podany alternatywny plik konfiguracyjny.

   -dX     Ustaw zmienną debuggowania na X.

   -Fpełnanazwa
         Ustaw pełną nazwę wysyłającego.

   -fnazwa   Ustaw nazwę osoby ``from'' (np, nadawcy listu). -f Może być użyte tylko przez
         ``zaufanych'' użytkowników (zwykle root, daemon, i network) lub jeśli osoba,
         którą chcesz się stać jest tą samą osobą, którą jesteś.

   -hN     Ustaw licznik hopów na N. Licznik ten jest zwiększany za każdym przetworzeniem
         listu. Gdy sięgnie limitu, list zwracany jest z komunikatem o błędzie, jako
         ofiara pętli aliasowej. Jeśli opcja ta nie jest podana, linie ``Received:'' nie
         są zliczane.

   -i     Ignoruj samotne kropki w liniach w nadchodzących wiadomościach. Powinno to być
         ustawione jeśli odczytujesz dane z pliku.

   -N dsn   Ustaw powiadamianie o statusie dostarczenia na wartość dsn, która może być
         ‘never’ dla braku powiadomień, lub oddzieloną przecinkami listą wartości
         ‘failure’ aby być powiadamianym po niepowiedzeniu się dostarczenia, ‘delay’ aby
         być powiadamianym po opóźnieniu dostarczenia i ‘success’ aby być powiadamianym o
         szczęśliwym dostarczeniu wiadomości.

   -n     Nie rób aliasowania.

   -O opcja=wartość
         Ustaw opcję opcja na wartość wartość. Postać ta używa długich nazw. Patrz niżej
         dla szczegółów.

   -ox wartość
         Ustaw opcję x na określoną wartość. Ta postać używa nazw jednoznakowych.
         Krótkie nazwy nie są opisane w tym podręczniku, zobacz Sendmail Installation and
         Operation Guide. (w /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tłum.)

   -pprotokół Ustaw nazwę protokołu, używanego do odbierania wiadomości. Może to być prosta
         nazwa protokołu, taka jak ``UUCP'', lub protokół i nazwa hosta, np.
         ``UUCP:ucbvax''.

   -q[czas]  Przetwórz wiadomości zachowane w kolejce w podanych interwałach. Jeśli czas
         jest pominięty, przetwórz kolejkę tylko raz. (jest to to, czego się używa do
         wysyłania poczty przez [otwarte połączenie] PPP -- przyp. tłum.) Czas jest
         podawany jako oznaczona liczba, gdzie ‘s’ oznacza sekundy, ‘m’ minuty, ‘h’
         godziny, ‘d’ dni i ‘w’ oznacza tygodnie. Na przykład ‘-q1h30m’ lub ‘-q90m’
         ustawiają timeout na jedną godzinę i 30 minut. Jeśli czas jest podany, sendmail
         będzie działał w tle. Opcja ta może być bezpiecznie używana z -bd.

   -qIsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr jako podciąg
         identyfikatora kolejki.

   -qRsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr jako podciąg w
         nazwie jednego z odbiorców.

   -qSsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierających substr jako podciąg w
         nazwie nadawcy.

   -R return  Ustaw ilość wiadomości, zwracanych przy odbijaniu listu. Parametr return może
         być ‘full’ aby zwracać całą wiadomość, lub ‘hdrs’ aby zwracać jedynie nagłówki.

   -rnazwa   Alternatywna i przedawniona postać flagi -f.

   -t     Szukaj odbiorców w wiadomości. W poszukiwaniu odbiorców, sendmail poszuka w
         wiadomości linii To:, Cc:, Bcc:. (Normalnie wymaga podania odbiorcy w linii
         komend - przyp. tłum.) Argumenty adresowe z linii komend nie otrzymają kopii
         wiadomości.

   -U     Pierwotna (użytkownikowa) przyległość Powinno to być ustawiane zawsze w wypadku
         wołania z agenta użytkownika, takiego jak mail (1) czy exmh i nigdy w wypadku
         wywoływania z sieciowego agenta dostarczającego, takiego jak rmail (1).

   -V envid  Ustaw oryginalny identyfikator koperty. Jest to rozprzestrzeniane przez SMTP do
         serwerów obsługujących DSNy i zwracane w wiadomościach o błędach, zgodnych z
         DSN.

   -v     Wejdź w tryb gadatliwy. Rozwijanie aliasów będzie ogłaszane, itp.

   -X logfile Loguj cały przepływ do wskazanych plików z logami. Powinno to być używane tylko
         jako ostatni sposób debuggowania błędów mailera. Będzie szybko logować duże
         ilości danych.

  Opcje
   Istnieje również spora liczba opcji przetwarzania, które można ustawić. Normalnie są one
   używane tylko przez administratora systemu. Opcje mogą być ustawiane albo z linii komend,
   przy użyciu flagi -o (dla nazw krótkich), lub -O (dla nazw długich), albo w pliku
   konfiguracyjnym. Oto częściowa lista, ograniczona do tych opcji, które mogą być przydatne w
   linii komend i pokazuje tylko długie nazwy; kompletna lista (i szczegóły) znajdują się w
   Sendmail Installation and Operation Guide (który masz przypuszczalnie w katalogu
   /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tłum.). Opcje to:

   AliasFile=plik
         Użyj alternatywnego pliku z aliasami.

   HoldExpensive
         Na mailerach, które są kosztowne podczas łączenia się z nimi, nie inicjalizuj
         natychmiastowych połączeń. Implikuje to kolejkowanie.

   CheckpointInterval=N
         Sprawdzaj plik kolejki po każdych N szczęśliwych dostarczeniach (domyślnie 10).
         Zapobiega to kosztownym dostarczeniom duplikatów, podczas wysyłania na długie
         (odległe?) listy dyskusyjne, przerwane padem systemu.

   DeliveryMode=x
         Ustaw tryb dostarczania na x. Tryby dostarczania to ‘i’ dla interaktywnego
         dostarczania (synchronicznego), ‘b’ dla dostarczania w tle (asynchronicznego),
         ‘q’ dla kolejkowania - np. właściwe dostarczenie będzie dokonane w następnym
         uruchomieniu kolejki, ‘d’ dla odłożonego - to samo co ‘q’ lecz unikane sa
         podglądy baz danych (szczególnie DNS i NIS).

   ErrorMode=x
         Ustaw przetwarzanie błędów na tryb x. Prawidłowe tryby to ‘m’ do odsyłania
         pocztą komunikatu o błędzie, ‘w’ do ``odpisania'' (write) komunikatu o błędzie
         (lub odesłania go z powrotem, jeśli nadawca nie jest zalogowany), ‘p’ do
         wypisania błędów na terminal (domyślnie), ‘q’ do zignorowania komunikatów o
         błędach (zwracany jest tylko status wyjścia), i ‘e’ do robienia specjalnego
         przetwarzania dla BerkNet. Jeśli tekst wiadomości nie jest odsyłany przez tryby
         ‘m’ lub ‘w’ i jeśli nadawca jest lokalny, kopia wiadomości jest doklejana do
         pliku dead.letter w katalogu domowym nadawcy.

   SaveFromLine
         Zachowaj linie From z początku wiadomości, będące w stylu UNIX-style.

   MaxHopCount= N
         Maksymalna liczba razy, kiedy wiadomość może przeżyć ``hop'' nim zdecydujemy, że
         jest zapętlona.

   IgnoreDots Nie uważaj kropek w pustych liniach jako terminatorów wiadomości.

   SendMimeErrors
         Wysyłaj komunikaty o błędach w formacie MIME. Jeśli nie ustawione, rozszerzenie
         DSN (Delivery Status Notification -- Powiadomienie o Statusie Dostarczenia) SMTP
         jest wyłączane.

   ConnectionCacheTimeout=timeout
         Ustaw timeout cache połączenia.

   ConnectionCacheSize=N
         Ustaw rozmiar cache połączenia.

   LogLevel=n Ustaw poziom logowania.

   MeToo    Wysyłaj też do ``mnie'' (nadawcy), jeśli znajduję się w rozwinięciu aliasowym.

   CheckAliases
         Uprawomocnij rhs aliasów podczas komendy newaliases(1) .

   OldStyleHeaders
         Jeśli jest to ustawione, wiadomości moga mieć starodawne nagłówki. Jeśli nie,
         wiadomość musi mieć nowe nagłówki (np. orzecinki zamiast spacji między
         adresami). Jeśli jest ot ustawione, używany jest adaptacyjny algorytm, który
         rozpoznaje prawidłowo te nagłówki.

   QueueDirectory=katalogkolejki
         Wybierz katalog, do którego kolejkowac wiadomości.

   StatusFile=plik
         Zachowaj statystyki do podanego pliku.

   Timeout.queuereturn=czas
         Ustaw timeout dla niedostarczonych wiadomości z kolejki na określony czas. Po
         tym, jak dostarczenie nie powiedzie się przez podany czas, wiadomość zostanie
         zwrócona do nadawcy. Domyślną wartością jest 5 dni.

   UserDatabaseSpec=userdatabase
         Jeślijest to ustawione, do forwardowania sprawdzana jest baza użytkownika.
         Można uważać to jako rozszerzenie mechanizmu aliasowania, poza tym, że baza
         powinna być dystrybutowana; aliasy są lokalne na danym hoście. Może to nie być
         dostępne, jeśli twój sendmail nie ma wkompilowanej opcji USERDB.

   ForkEachJob
         Forkuj każde zadanie podczas przeleceń kolejki. Może być przydatne dla maszyn z
         małą ilością pamięci.

   SevenBitInput
         Rozbierz nadchodzące wiadomości do 7 bitów.

   EightBitMode=tryb
         Ustaw traktowanie ósmego bitu wejściowego dla siedmiobitowych celów na tryb: m
         (mimefy) konwertuje na siedmiobitowy format MIME, p (pass) przekaże wiadomość
         jako ośmiobitową (naruszając protokoły), i s (strict) odbije wiadomość.

   MinQueueAge=timeout
         Ustaw, jak długo zadanie musi fermentować w kolejce nim nastąpi próba jego
         wysłania.

   DefaultCharSet=charset
         Ustawia domyślny zestaw znaków, oznaczany do oznaczania danych 8-bitowych.

   DialDelay=czasspania
         Jeśli otwarcie połączenia się nie powiedzie, zaśnij na czasspania sekund i
         spróbuj ponownie. Przydatne w hostach dzwoń-na-żądanie.

   NoRecipientAction=akcja
         Ustaw zachowanie gdy nie ma nagłówków odbiorców (To:, Cc: lub Bcc:) na akcję:
         none pozostawia wiadomość bez zmian, add-to dodaje nagłówek To: z odbiorcami
         koperty, add-apparently-to dodaje nagłówek Apparently-To: z odbiorcami koperty,
         add-bcc dodaje nagłówek Bcc: i add-to-undisclosed dodaje nagłówek ‘To:
         undisclosed-recipients:;’.

   MaxDaemonChildren=N
         Ustawia maksymalną liczbę dzieci, których demon SMTP może mieć naraz na N.

   ConnectionRateThrottle=N
         Ustawia maksymalną liczbę połączeń na sekundę na porcie SMTP na N.

   W aliasach, pierwszy znak nazwy może być pionową kreską, powodując tak interpretację reszty
   nazwy jako komendy, do której należy przesłać list poprzez potok. Może być niezbędnym
   zacytowanie tej nazwy, by sendmail nie wycią spacji między argumentami. Na przykład, częstym
   aliasem jest

      msgs: "|/usr/bin/msgs -s"

   Aliasy mogą mieć też składnię “:include:nazwapliku” , prosząc tak sendmaila by odczytał
   podany plik z listą odbiorców. Na przykład, alias taki jak:

      poets: ":include:/usr/local/lib/poets.list"

   odczyta /usr/local/lib/poets.list dla listy adresów, tworzących grupę.

   Sendmail zwraca status wyjścia, opisujący co zrobił. Kody są zdefiniowane w ⟨sysexits.h⟩:
      EX_OK      Szczęśliwe zakończenie wszystkich adresów.
      EX_NOUSER    Nie rozpoznana nazwa użytkownika.
      EX_UNAVAILABLE Potrzebne zasoby nie były dostępne.
      EX_SYNTAX    Błąd składni w adresie.
      EX_SOFTWARE   Wewnętrzny błąd oprogramowania, włączający nieprawidłowe argumenty.
      EX_OSERR    Tymczasowy błąd systemu operacyjnego, taki jak “niemożność forka”.
      EX_NOHOST    Nazwa hosta nierozpoznana.
      EX_TEMPFAIL   Wiadomość nie mogła być dostarczona, lecz jest skolejkowana.

   Po wywołaniu jako newaliases, sendmail przebudowuje bazę aliasów. Po wywołaniu jako mailq,
   sendmail drukuje zawartość kolejki pocztowej.

PLIKI

   Oprócz pliku /etc/sendmail.cf , występują w nim następujące ścieżki: (wartości te są więc
   tylko przybliżeniami).

   /etc/aliases     czyste dane dla nazw aliasowych
   /etc/aliases.db    baza danych nazw aliasowych
   /etc/sendmail.cf   plik konfiguracyjny
   /etc/sendmail.hf   plik pomocy
   /var/log/sendmail.st zebrane statystyki
   /var/spool/mqueue/*  pliki tymczasowe
   /var/run/sendmail.pid
              Id procesu demona.

ZOBACZ TAKŻE

   binmail(1), mail(1), rmail(1), syslog(3), aliases(5), mailaddr(7), rc(8);

   DARPA Internet Request For Comments RFC819, RFC821, RFC822. Sendmail - An Internetwork Mail
   Router, No. 9, SMM. Sendmail Installation and Operation Guide, No. 8, SMM. Po polsku,
   `Krótka i polska instrukcja konfiguracji sendmaila' z
   http://dione.ids.pl/~pborys/txt/linux/sendmail.txt, streszczająca wyżej wymienioną pozycję.

HISTORIA

   Komenda sendmail pojawiła się w 4.2BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie
   być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
   opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
   strony podręcznika.