Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   sendmail -- agent transportu poczty elektronicznej

SK/LADNIA

   sendmail [flagi] [adres ...] newaliases mailq [-v]

OPIS

   Sendmail wysyla wiadomo do jednego, lub wicej odbiorc'ow, przerzucajc j
   przez wszelkie niezbdne sieci. Sendmail moe dokonywa forwardowania
   midzysieciowego, aby dostarczy wiadomo do wlaciwego miejsca.

   Sendmail nie jest komend interfejsu uytkownika; do tego slu inne
   programy; sendmail uywany jest do dostarczania jedynie preformatowanych
   wiadomoci.

   Bez podanych flag, sendmail czyta standardowe wejcie, a do EOF, lub linii
   zawierajcej pojedyncz kropk i wysyla kopi tej wiadomoci do wymienionych
   adresow. Okrela uywane sie(i) na podstawie skladni adresow.

   Adresy lokalne sa podgldane w pliku i odpowiednio aliasowane.
   Aliasowanie mona wylczy, poprzedzajc adres odwrotnym ukonikiem.
   Zazwyczaj, w rozszerzeniach aliasowych nie jest wlczony nadawca, np.
   jeli `john' wysyla do `grupy', a `grupa' zawiera `johna', to wiadomo nie
   bdzie dostarczana `johnowi'.

  Parametry
   -Btyp    Ustaw rodzaj ciala listu na typ. Obecnie legalne wartoci to
         7BIT lub 8BITMIME.

   -ba     Wejd w tryb ARPANET. Wszystkie linie wejciowe musz koczy si
         CR-LF, i wszystkie generowane wiadomoci bd mialy na kocu CR-
         LF. Poza tym, pola ``From:'' i ``Sender:'' s testowane w
         poszukiwaniu imienia nadawcy.

   -bd     Dzialaj jako demon. Wymage berkeleyowskiego IPC. Sendmail
         bdzie forkowal (patrz fork(2)) i ruszy w tle, nasluchujc na
         gniedzie 25 za nadchodzcymi polczeniami SMTP. Jest on
         zazwyczaj wywolywany w tej postaci z /etc/rc.

   -bD     To samo co -bd lecz powoduje prac na glownym planie.

   -bh     Drukuj trwal baz statusu hosta.

   -bH     Wypronij trwal baz statusu hosta.

   -bi     Inicjalizuj baz aliasow.

   -bm     Dostarcz poczt w normalny sposob (domylne).

   -bp     Wydrukuj listing kolejki.

   -bs     Uyj na standardowym wejciu i wyjciu protokolu SMTP, opisanego
         w RFC821. Flaga ta powoduje wszystkie operacje flagi -ba,
         ktore sa kompatybilne z SMTP.

   -bt     Dzialaj w trybie testowania adresu. Tryb ten odczytuje adresy
         i pokazuje etapy ich obrobki; moe to by uywane do testowania
         tablic konfiguracji.

   -bv     Weryfikuj tylko nazwy - nie probuj zebra, lub dostarczy
         wiadomoci. Tryb ten jest uywany zwykle do zatwierdzania
         uytkownikow, lub list dyskusyjnych.

   -Cplik   Uyj alternatywnego pliku konfiguracyjnego. Sendmail odmawia
         pracy jako root, jeli zostanie podany alternatywny plik
         konfiguracyjny.

   -dX     Ustaw zmienn debuggowania na X.

   -Fpe/lnanazwa
         Ustaw peln nazw wysylajcego.

   -fnazwa   Ustaw nazw osoby ``from'' (np, nadawcy listu). -f Moe by
         uyte tylko przez ``zaufanych'' uytkownikow (zwykle root,
         daemon, i network) lub jeli osoba, ktor chcesz si sta jest t
         sam osob, ktor jeste.

   -hN     Ustaw licznik hopow na N. Licznik ten jest zwikszany za
         kadym przetworzeniem listu. Gdy signie limitu, list zwracany
         jest z komunikatem o bldzie, jako ofiara ptli aliasowej.
         Jeli opcja ta nie jest podana, linie ``Received:'' nie s
         zliczane.

   -i     Ignoruj samotne kropki w liniach w nadchodzcych wiadomociach.
         Powinno to by ustawione jeli odczytujesz dane z pliku.

   -N dsn   Ustaw powiadamianie o statusie dostarczenia na warto dsn,
         ktora moe by 'never' dla braku powiadomie, lub oddzielon
         przecinkami list wartoci 'failure' aby by powiadamianym po
         niepowiedzeniu si dostarczenia, 'delay' aby by powiadamianym
         po oponieniu dostarczenia i 'success' aby by powiadamianym o
         szczliwym dostarczeniu wiadomoci.

   -n     Nie rob aliasowania.

   -O opcja=warto
         Ustaw opcj opcja na warto warto. Posta ta uywa dlugich nazw.
         Patrz niej dla szczegolow.

   -ox warto  Ustaw opcj x na okrelon warto. Ta posta uywa nazw
         jednoznakowych. Krotkie nazwy nie s opisane w tym podrczniku,
         zobacz Sendmail Installation and Operation Guide. (w
         /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tlum.)

   -pprotok'o/l Ustaw nazw protokolu, uywanego do odbierania wiadomoci. Moe
         to by prosta nazwa protokolu, taka jak ``UUCP'', lub protokol
         i nazwa hosta, np. ``UUCP:ucbvax''.

   -q[czas]  Przetworz wiadomoci zachowane w kolejce w podanych
         interwalach. Jeli czas jest pominity, przetworz kolejk tylko
         raz. (jest to to, czego si uywa do wysylania poczty przez
         [otwarte polczenie] PPP -- przyp. tlum.) Czas jest podawany
         jako oznaczona liczba, gdzie 's' oznacza sekundy, 'm' minuty,
         'h' godziny, 'd' dni i 'w' oznacza tygodnie. Na przyklad
         '-q1h30m' lub '-q90m' ustawiaj timeout na jedn godzin i 30
         minut. Jeli czas jest podany, sendmail bdzie dzialal w tle.
         Opcja ta moe by bezpiecznie uywana z -bd.

   -qIsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierajcych substr
         jako podcig identyfikatora kolejki.

   -qRsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierajcych substr
         jako podcig w nazwie jednego z odbiorcow.

   -qSsubstr  Ogranicz przetwarzane zadania do tych, zawierajcych substr
         jako podcig w nazwie nadawcy.

   -R return  Ustaw ilo wiadomoci, zwracanych przy odbijaniu listu.
         Parametr return moe by 'full' aby zwraca cal wiadomo, lub
         'hdrs' aby zwraca jedynie naglowki.

   -rnazwa   Alternatywna i przedawniona posta flagi -f.

   -t     Szukaj odbiorcow w wiadomoci. W poszukiwaniu odbiorcow,
         sendmail poszuka w wiadomoci linii To:, Cc:, Bcc:. (Normalnie
         wymaga podania odbiorcy w linii komend - przyp. tlum.)
         Argumenty adresowe z linii komend nie otrzymaj kopii
         wiadomoci.

   -U     Pierwotna (uytkownikowa) przyleglo Powinno to by ustawiane
         zawsze w wypadku wolania z agenta uytkownika, takiego jak
         mail (1) czy exmh i nigdy w wypadku wywolywania z sieciowego
         agenta dostarczajcego, takiego jak rmail (1).

   -V envid  Ustaw oryginalny identyfikator koperty. Jest to
         rozprzestrzeniane przez SMTP do serwerow obslugujcych DSNy i
         zwracane w wiadomociach o bldach, zgodnych z DSN.

   -v     Wejd w tryb gadatliwy. Rozwijanie aliasow bdzie oglaszane,
         itp.

   -X logfile Loguj caly przeplyw do wskazanych plikow z logami. Powinno to
         by uywane tylko jako ostatni sposob debuggowania bldow
         mailera. Bdzie szybko logowa due iloci danych.

  Opcje
   Istnieje rownie spora liczba opcji przetwarzania, ktore mona ustawi.
   Normalnie s one uywane tylko przez administratora systemu. Opcje mog by
   ustawiane albo z linii komend, przy uyciu flagi -o (dla nazw krotkich),
   lub -O (dla nazw dlugich), albo w pliku konfiguracyjnym. Oto czciowa
   lista, ograniczona do tych opcji, ktore mog by przydatne w linii komend i
   pokazuje tylko dlugie nazwy; kompletna lista (i szczegoly) znajduj si w
   Sendmail Installation and Operation Guide (kt'ory masz przypuszczalnie w
   katalogu /usr/doc/sendmail/op/ - przyp. tlum.). Opcje to:

   AliasFile=plik
         Uyj alternatywnego pliku z aliasami.

   HoldExpensive
         Na mailerach, ktore s kosztowne podczas lczenia si z nimi,
         nie inicjalizuj natychmiastowych polcze. Implikuje to
         kolejkowanie.

   CheckpointInterval=N
         Sprawdzaj plik kolejki po kadych N szczliwych dostarczeniach
         (domylnie 10). Zapobiega to kosztownym dostarczeniom
         duplikatow, podczas wysylania na dlugie (odlegle?) listy
         dyskusyjne, przerwane padem systemu.

   DeliveryMode=x
         Ustaw tryb dostarczania na x. Tryby dostarczania to 'i' dla
         interaktywnego dostarczania (synchronicznego), 'b' dla
         dostarczania w tle (asynchronicznego), 'q' dla kolejkowania -
         np. wlaciwe dostarczenie bdzie dokonane w nastpnym
         uruchomieniu kolejki, 'd' dla odloonego - to samo co 'q' lecz
         unikane sa podgldy baz danych (szczegolnie DNS i NIS).

   ErrorMode=x
         Ustaw przetwarzanie bldow na tryb x. Prawidlowe tryby to 'm'
         do odsylania poczt komunikatu o bldzie, 'w' do ``odpisania''
         (write) komunikatu o bldzie (lub odeslania go z powrotem,
         jeli nadawca nie jest zalogowany), 'p' do wypisania bldow na
         terminal (domylnie), 'q' do zignorowania komunikatow o bldach
         (zwracany jest tylko status wyjcia), i 'e' do robienia
         specjalnego przetwarzania dla BerkNet. Jeli tekst wiadomoci
         nie jest odsylany przez tryby 'm' lub 'w' i jeli nadawca jest
         lokalny, kopia wiadomoci jest doklejana do pliku dead.letter
         w katalogu domowym nadawcy.

   SaveFromLine
         Zachowaj linie From z pocztku wiadomoci, bdce w stylu
         UNIX-style.

   MaxHopCount= N
         Maksymalna liczba razy, kiedy wiadomo moe przey ``hop'' nim
         zdecydujemy, e jest zaptlona.

   IgnoreDots Nie uwaaj kropek w pustych liniach jako terminatorow
         wiadomoci.

   SendMimeErrors
         Wysylaj komunikaty o bldach w formacie MIME. Jeli nie
         ustawione, rozszerzenie DSN (Delivery Status Notification --
         Powiadomienie o Statusie Dostarczenia) SMTP jest wylczane.

   ConnectionCacheTimeout=timeout
         Ustaw timeout cache polczenia.

   ConnectionCacheSize=N
         Ustaw rozmiar cache polczenia.

   LogLevel=n Ustaw poziom logowania.

   MeToo    Wysylaj te do ``mnie'' (nadawcy), jeli znajduj si w
         rozwiniciu aliasowym.

   CheckAliases
         Uprawomocnij rhs aliasow podczas komendy newaliases(1) .

   OldStyleHeaders
         Jeli jest to ustawione, wiadomoci moga mie starodawne
         naglowki. Jeli nie, wiadomo musi mie nowe naglowki (np.
         orzecinki zamiast spacji midzy adresami). Jeli jest ot
         ustawione, uywany jest adaptacyjny algorytm, ktory rozpoznaje
         prawidlowo te naglowki.

   QueueDirectory=katalogkolejki
         Wybierz katalog, do ktorego kolejkowac wiadomoci.

   StatusFile=plik
         Zachowaj statystyki do podanego pliku.

   Timeout.queuereturn=czas
         Ustaw timeout dla niedostarczonych wiadomoci z kolejki na
         okrelony czas. Po tym, jak dostarczenie nie powiedzie si
         przez podany czas, wiadomo zostanie zwrocona do nadawcy.
         Domyln wartoci jest 5 dni.

   UserDatabaseSpec=userdatabase
         Jelijest to ustawione, do forwardowania sprawdzana jest baza
         uytkownika. Mona uwaa to jako rozszerzenie mechanizmu
         aliasowania, poza tym, e baza powinna by dystrybutowana;
         aliasy s lokalne na danym hocie. Moe to nie by dostpne, jeli
         twoj sendmail nie ma wkompilowanej opcji USERDB.

   ForkEachJob
         Forkuj kade zadanie podczas przelece kolejki. Moe by
         przydatne dla maszyn z mal iloci pamici.

   SevenBitInput
         Rozbierz nadchodzce wiadomoci do 7 bitow.

   EightBitMode=tryb
         Ustaw traktowanie osmego bitu wejciowego dla siedmiobitowych
         celow na tryb: m (mimefy) konwertuje na siedmiobitowy format
         MIME, p (pass) przekae wiadomo jako omiobitow (naruszajc
         protokoly), i s (strict) odbije wiadomo.

   MinQueueAge=timeout
         Ustaw, jak dlugo zadanie musi fermentowa w kolejce nim nastpi
         proba jego wyslania.

   DefaultCharSet=charset
         Ustawia domylny zestaw znakow, oznaczany do oznaczania danych
         8-bitowych.

   DialDelay=czasspania
         Jeli otwarcie polczenia si nie powiedzie, zanij na czasspania
         sekund i sprobuj ponownie. Przydatne w hostach dzwo-na-
         danie.

   NoRecipientAction=akcja
         Ustaw zachowanie gdy nie ma naglowkow odbiorcow (To:, Cc: lub
         Bcc:) na akcj: none pozostawia wiadomo bez zmian, add-to
         dodaje naglowek To: z odbiorcami koperty, add-apparently-to
         dodaje naglowek Apparently-To: z odbiorcami koperty, add-bcc
         dodaje naglowek Bcc: i add-to-undisclosed dodaje naglowek
         'To: undisclosed-recipients:;'.

   MaxDaemonChildren=N
         Ustawia maksymaln liczb dzieci, ktorych demon SMTP moe mie
         naraz na N.

   ConnectionRateThrottle=N
         Ustawia maksymaln liczb polcze na sekund na porcie SMTP na N.

   W aliasach, pierwszy znak nazwy moe by pionow kresk, powodujc tak
   interpretacj reszty nazwy jako komendy, do ktorej naley przesla list
   poprzez potok. Moe by niezbdnym zacytowanie tej nazwy, by sendmail nie
   wyci spacji midzy argumentami. Na przyklad, czstym aliasem jest

      msgs: "|/usr/bin/msgs -s"

   Aliasy mog mie te skladni ``:include:nazwapliku'' , proszc tak sendmaila
   by odczytal podany plik z list odbiorcow. Na przyklad, alias taki jak:

      poets: ":include:/usr/local/lib/poets.list"

   odczyta /usr/local/lib/poets.list dla listy adresow, tworzcych grup.

   Sendmail zwraca status wyjcia, opisujcy co zrobil. Kody s zdefiniowane w
   <sysexits.h>:
      EX_OK      Szczliwe zakoczenie wszystkich adresow.
      EX_NOUSER    Nie rozpoznana nazwa uytkownika.
      EX_UNAVAILABLE Potrzebne zasoby nie byly dostpne.
      EX_SYNTAX    Bld skladni w adresie.
      EX_SOFTWARE   Wewntrzny bld oprogramowania, wlczajcy
              nieprawidlowe argumenty.
      EX_OSERR    Tymczasowy bld systemu operacyjnego, taki jak
              ``niemono forka''.
      EX_NOHOST    Nazwa hosta nierozpoznana.
      EX_TEMPFAIL   Wiadomo nie mogla by dostarczona, lecz jest
              skolejkowana.

   Po wywolaniu jako newaliases, sendmail przebudowuje baz aliasow. Po
   wywolaniu jako mailq, sendmail drukuje zawarto kolejki pocztowej.

PLIKI

   Oprocz pliku /etc/sendmail.cf , wystpuj w nim nastpujce cieki: (wartoci
   te s wic tylko przyblieniami).

   /etc/aliases     czyste dane dla nazw aliasowych
   /etc/aliases.db    baza danych nazw aliasowych
   /etc/sendmail.cf   plik konfiguracyjny
   /etc/sendmail.hf   plik pomocy
   /var/log/sendmail.st zebrane statystyki
   /var/spool/mqueue/*  pliki tymczasowe
   /var/run/sendmail.pid
              Id procesu demona.

ZOBACZ TAKE

   binmail(1), mail(1), rmail(1), syslog(3), aliases(5), mailaddr(7), rc(8);

   DARPA Internet Request For Comments RFC819, RFC821, RFC822. Sendmail -
   An Internetwork Mail Router, No. 9, SMM. Sendmail Installation and
   Operation Guide, No. 8, SMM. Po polsku, `Kr'otka i polska instrukcja
   konfiguracji sendmaila' z
   http://dione.ids.pl/~pborys/txt/linux/sendmail.txt, streszczajca wyej
   wymienion pozycj.

HISTORIA

   Komenda sendmail pojawila si w 4.2BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.