Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setfont - ładuj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA

SKŁADNIA

    setfont  [-O font+umap.orig] [-o font.orig] [-om cmap.orig] [-ou
    umap.orig] [-N] [font.new ...] [-m cmap] [-u umap] [-hH] [-v] [-V] X
    setfont polecenie setfont polecenie

OPIS

    Komenda setfont Wczytuje czcionkę z pliku font.new i ładuje do
    generatora znaków EGA/VGA, a opcjonalnie wypisuje poprzedni font. Może
    ona również wczytać różne tablice odwzorowań i wypisać zawartość
    poprzednich.

    Jeżeli nie podano żadnych argumentów (lub tylko opcję -N dla jakiejś
    liczby  N), wtedy ładowana jest domyślna czcionka (8xN) (zobacz
    poniżej). Można podać wiele małych fontów, zawierających tablice
    unikodowe, a setfont połączy je i wczyta całość. Typowe użycie:

    setfont
       Wczytaj domyślną czcionkę.

    setfont drdos8x16
       Wszytaj podaną czcionkę (tutaj 448-glifowy [448-glyph] font
       drdos).

    setfont cybercafe -u cybercafe
       Wczytaj podaną czcionkę, który nie posiada mapy unikodowej i
       dostarcz ją.

    setfont LatArCyrHeb-19 -m 8859-2
       Wczytaj podaną czcionkę (tutaj 512-glifowy łączący różne zestawy
       znaków) i wskaż, że lokalnym zestawem znaków jest ISO 8859-2.

FORMATY CZCIONEK

    Standardowym formatem czcionek w Linuksie jest PSF. Posiada on nagłówek
    opisujący własności fontu takie jak rozmiar znaku, po którym występuje
    mapa bitowa glifów, po której opcjonalnie występować może tablica
    odwzorowań unikodowego, dająca wartość unikodową dla każdego glifu.
    Rozpoznawanych jest również wiele innych (przestarzałych) formatów.
    Gdy  plik  wejściowy ma format strony kodowej (prawdopodobnie z
    rozszerzeniem .cp), zawierającej trzy czcionki o rozmiarach np. 8x8,
    8x14 i 8x16, wtedy jedna z opcji -8 lub -14 lub -16 musi być podana, by
    wybrać jeden z nich. Surowe pliki z czcionkami są plikami binarnymi o
    rozmiarze 256*N bajtów, zawierającymi obrazy bitowe każdego z 256
    znaków, po jednym bajcie na każdą skanowaną linię i po N bajtów na znak
    (0 < N <= 32).  Większość czcionek ma szerokość 8 bitów, lecz z
    urządzeniem bufora ramki (fb) użyte mogą być inne szerokości.

WYSOKOŚĆ CZCIONKI

    Program setfont nie posiada wbudowanych informacji na temat trybów
    graficznych VGA, ale po prostu prosi jądro o wczytanie pewnej mapy
    bitowej do pamięci znakowej ROM karty graficznej. Jednak od Linuksa
    1.3.1 jądro wie wystarczająco o trybach graficznych EGA/VGA aby wybrać
    inną odległość lini (line distance). Domyślną wysokością znaku będzie
    liczba N wyciągnięta z czcionki lub podana jako opcja. Użytkownik
    jednak może podać inną wysokość znaku H, używając opcji -h.

MAPY KONSOLI

    W drodze od wyjścia programu użytkownika do wyświetlenia na konsoli
    zaangażowanych jest kilka odwzorowań. Gdy konsola jest w trybie utf8
    (zobacz start_unicode(1)) wtedy jądro oczekuje, że wyjście programu
    użytkownika jest kodowane jako UTF-8 (zobacz utf-8(7)) i konwertuje je
    do Unikodu (ucs2). W przeciwnym razie, 8-bitowe wyjście programu jest
    zamieniane  na  16-bitowe  wartości  unikodowe za pomocą tablicy
    translacji. Taka tablica nazywana jest unikodow map konsoli (Unicode
    console map).  Są cztery takie tablice: trzy wbudowane w jądro i
    czwarta, która może być ustawiona, dzięki opcji -m programu setfont.
    Między tymi tablicami wybiera sekwencja eskejpowa; po wczytaniu cmap,
    setfont wyrzuci na wyjściu eskejpową sekwencję Esc ( to sprawia, że
    jest to aktywna translacja).

    Przykładami argumentów dla opcji -m8859-1, 8859-2, ..., 8859-15,
    cp437, ..., cp1250.

    Jądro znajduje prawidłowy glif dla podanej wartości unikodowej symbolu,
    który ma być wyświetlony, używając informacji o odwzorowaniu unikodowym
    czcionki i wyświetla go.

    Stare czcionki nie posiadają informacji o odwzorowaniu unikodowym i
    dlatego  istnieją mapy bezpośrednio-do-fontu (direct-to-font maps)
    (wczytywane  także  dzięki  opcji  -m),  które  dają  zgodność
    (correspondence) pomiędzy bajtami użytkownika, a pozycjami czcionek.
    Najbardziej powszechną zgodnością jest ta podana w pliku trivial (gdzie
    wartości bajtów użytkownika są używane bezpośrednio jako pozycje
    czcionek). Czasami preferowane są inne zgodności, gdyż sprzęt PC video
    oczekuje, że znaki rysowane będą na pewnych pozycjach fontów.

    Gdy podany zostanie argument -m none wczytanie i aktywacja tablicy
    odwzorowań zostaną powstrzymane. Poprzednia mapa konsoli może być
    zachowana dzięki opcji -om plik. Te opcje sprawiają, że mapscrn(8)
    jest przestarzały. (Jednak może być użyteczny przy czytaniu tego
    podręcznika).

UNIKODOWE MAPY CZCIONEK

    Zgodność między glifami w foncie a wartościami unikodowymi jest opisana
    przez unikodową tablicę odwzorowań. W wielu plikach z czcionkami
    zawarte są unikodowe tablice odwzorowań, które mogą być wskazane przez
    opcję -u. Program setfont wczyta taką unikodową tablicę odwzorowań,
    chyba że podana została opcja -ou none. Poprzednia unikodowa tablica
    odwzorowań będzie zachowana jako część zapisanego pliku z czcionką, gdy
    użyta będzie opcja -O. Tablica ta może być także zapisana w oddzielnym
    pliku dzięki opcji -ou plik. Te opcje sprawiają, że loadunimap(8) jest
    przestarzały.

    Unikodowa tablica odwzorowań powinna przydzielić kilka glifów do
    ´brakującego znaku' (missing character) o wartości U+fffd. W przeciwnym
    razie brakujące znaki nie są tłumaczone, dając pogmatwane rezultaty.

    Zazwyczaj nie jest potrzebna tablica odwzorowań, a unikodowa tablica
    odwzorowań jest już zawarta w foncie (czasami wskazyje  na  to
    rozszerzenie .psfu), więc większość użytkowników nie musi się martwić
    dokładnym znaczeniem i funkcjonalnością tych tablic.

    Każdy może dodać unikodową tablicę odwzorowań do czcionki psf używając
    psfaddtable(1).

OPCJE

    -h H  Zmień wysokość czcionki.

    -m plik
       Wczytaj mapę konsoli lub unikodową mapę konsoli z plik.

    -o plik
       Zachowaj poprzednią czcionkę w plik.

    -O plik
       Zachowaj poprzednią czcionkę i mapę unikodową w plik.

    -om plik
       Przechowaj mapę konsoli w plik.

    -ou plik
       Zachowaj poprzednią mapę unikodową w plik.

    -u plik
       Wczytaj tablicę unikodową opisującą czcionkę z plik.

    -v   Bądź gadatliwy.

    -V   Wypisz numer wersji i wyjdź.

PLIKI

    /usr/share/consolefonts  jest  domyślnym  katalogiem  na czcionki.
    /usr/share/unimaps jest domyślnym katalogiem na  mapy  unikodowe.
    /usr/share/consoletrans jest domyślnym katalogiem na mapowania ekranu.
    Domyślną czcionką jest plik default (lub default8xN gdy podana została
    opcja -N dla jakiejś liczby N), z możliwym odpowiednim rozszerzeniem
    (takim jak .psf).

ZOBACZ TAKŻE

    psfaddtable(1), start_unicode(1), loadunimap(8), utf-8(7), mapscrn(8)

AUTORZY

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                11 lutego 2001           SETFONT(8)