Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setfont - ładuj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA

SKŁADNIA

    setfont [-O font+umap.orig] [-o font.orig] [-om cmap.orig] [-ou umap.orig] [-N] [font.new
    ...] [-m cmap] [-u umap] [-hH] [-v] [-V] X setfont polecenie setfont polecenie

OPIS

    Komenda setfont Wczytuje czcionkę z pliku font.new i ładuje do generatora znaków EGA/VGA,
    a opcjonalnie wypisuje poprzedni font. Może ona również wczytać różne tablice odwzorowań i
    wypisać zawartość poprzednich.

    Jeżeli nie podano żadnych argumentów (lub tylko opcję -N dla jakiejś liczby N), wtedy
    ładowana jest domyślna czcionka (8xN) (zobacz poniżej). Można podać wiele małych fontów,
    zawierających tablice unikodowe, a setfont połączy je i wczyta całość. Typowe użycie:

    setfont
       Wczytaj domyślną czcionkę.

    setfont drdos8x16
       Wszytaj podaną czcionkę (tutaj 448-glifowy [448-glyph] font drdos).

    setfont cybercafe -u cybercafe
       Wczytaj podaną czcionkę, który nie posiada mapy unikodowej i dostarcz ją.

    setfont LatArCyrHeb-19 -m 8859-2
       Wczytaj podaną czcionkę (tutaj 512-glifowy łączący różne zestawy znaków) i wskaż,
       że lokalnym zestawem znaków jest ISO 8859-2.

FORMATY CZCIONEK

    Standardowym formatem czcionek w Linuksie jest PSF. Posiada on nagłówek opisujący
    własności fontu takie jak rozmiar znaku, po którym występuje mapa bitowa glifów, po której
    opcjonalnie występować może tablica odwzorowań unikodowego, dająca wartość unikodową dla
    każdego glifu. Rozpoznawanych jest również wiele innych (przestarzałych) formatów.  Gdy
    plik wejściowy ma format strony kodowej (prawdopodobnie z rozszerzeniem .cp), zawierającej
    trzy czcionki o rozmiarach np. 8x8, 8x14 i 8x16, wtedy jedna z opcji -8 lub -14 lub -16
    musi być podana, by wybrać jeden z nich. Surowe pliki z czcionkami są plikami binarnymi o
    rozmiarze 256*N bajtów, zawierającymi obrazy bitowe każdego z 256 znaków, po jednym bajcie
    na każdą skanowaną linię i po N bajtów na znak (0 < N <= 32). Większość czcionek ma
    szerokość 8 bitów, lecz z urządzeniem bufora ramki (fb) użyte mogą być inne szerokości.

WYSOKOŚĆ CZCIONKI

    Program setfont nie posiada wbudowanych informacji na temat trybów graficznych VGA, ale po
    prostu prosi jądro o wczytanie pewnej mapy bitowej do pamięci znakowej ROM karty
    graficznej. Jednak od Linuksa 1.3.1 jądro wie wystarczająco o trybach graficznych EGA/VGA
    aby wybrać inną odległość lini (line distance). Domyślną wysokością znaku będzie liczba N
    wyciągnięta z czcionki lub podana jako opcja. Użytkownik jednak może podać inną wysokość
    znaku H, używając opcji -h.

MAPY KONSOLI

    W drodze od wyjścia programu użytkownika do wyświetlenia na konsoli zaangażowanych jest
    kilka odwzorowań. Gdy konsola jest w trybie utf8 (zobacz start_unicode(1)) wtedy jądro
    oczekuje, że wyjście programu użytkownika jest kodowane jako UTF-8 (zobacz utf-8(7)) i
    konwertuje je do Unikodu (ucs2). W przeciwnym razie, 8-bitowe wyjście programu jest
    zamieniane na 16-bitowe wartości unikodowe za pomocą tablicy translacji. Taka tablica
    nazywana jest unikodową mapą konsoli (Unicode console map). Są cztery takie tablice: trzy
    wbudowane w jądro i czwarta, która może być ustawiona, dzięki opcji -m programu setfont.
    Między tymi tablicami wybiera sekwencja eskejpowa; po wczytaniu cmap, setfont wyrzuci na
    wyjściu eskejpową sekwencję Esc ( to sprawia, że jest to aktywna translacja).

    Przykładami argumentów dla opcji -m8859-1, 8859-2, ..., 8859-15, cp437, ..., cp1250.

    Jądro znajduje prawidłowy glif dla podanej wartości unikodowej symbolu, który ma być
    wyświetlony, używając informacji o odwzorowaniu unikodowym czcionki i wyświetla go.

    Stare czcionki nie posiadają informacji o odwzorowaniu unikodowym i dlatego istnieją mapy
    bezpośrednio-do-fontu (direct-to-font maps) (wczytywane także dzięki opcji -m), które dają
    zgodność (correspondence) pomiędzy bajtami użytkownika, a pozycjami czcionek. Najbardziej
    powszechną zgodnością jest ta podana w pliku trivial (gdzie wartości bajtów użytkownika są
    używane bezpośrednio jako pozycje czcionek). Czasami preferowane są inne zgodności, gdyż
    sprzęt PC video oczekuje, że znaki rysowane będą na pewnych pozycjach fontów.

    Gdy podany zostanie argument -m none wczytanie i aktywacja tablicy odwzorowań zostaną
    powstrzymane. Poprzednia mapa konsoli może być zachowana dzięki opcji -om plik. Te opcje
    sprawiają, że mapscrn(8) jest przestarzały. (Jednak może być użyteczny przy czytaniu tego
    podręcznika).

UNIKODOWE MAPY CZCIONEK

    Zgodność między glifami w foncie a wartościami unikodowymi jest opisana przez unikodową
    tablicę odwzorowań. W wielu plikach z czcionkami zawarte są unikodowe tablice odwzorowań,
    które mogą być wskazane przez opcję -u. Program setfont wczyta taką unikodową tablicę
    odwzorowań, chyba że podana została opcja -ou none.  Poprzednia unikodowa tablica
    odwzorowań będzie zachowana jako część zapisanego pliku z czcionką, gdy użyta będzie opcja
    -O. Tablica ta może być także zapisana w oddzielnym pliku dzięki opcji -ou plik. Te opcje
    sprawiają, że loadunimap(8) jest przestarzały.

    Unikodowa tablica odwzorowań powinna przydzielić kilka glifów do ´brakującego znaku'
    (missing character) o wartości U+fffd. W przeciwnym razie brakujące znaki nie są
    tłumaczone, dając pogmatwane rezultaty.

    Zazwyczaj nie jest potrzebna tablica odwzorowań, a unikodowa tablica odwzorowań jest już
    zawarta w foncie (czasami wskazyje na to rozszerzenie .psfu), więc większość użytkowników
    nie musi się martwić dokładnym znaczeniem i funkcjonalnością tych tablic.

    Każdy może dodać unikodową tablicę odwzorowań do czcionki psf używając psfaddtable(1).

OPCJE

    -h H  Zmień wysokość czcionki.

    -m plik
       Wczytaj mapę konsoli lub unikodową mapę konsoli z plik.

    -o plik
       Zachowaj poprzednią czcionkę w plik.

    -O plik
       Zachowaj poprzednią czcionkę i mapę unikodową w plik.

    -om plik
       Przechowaj mapę konsoli w plik.

    -ou plik
       Zachowaj poprzednią mapę unikodową w plik.

    -u plik
       Wczytaj tablicę unikodową opisującą czcionkę z plik.

    -v   Bądź gadatliwy.

    -V   Wypisz numer wersji i wyjdź.

PLIKI

    /usr/share/consolefonts jest domyślnym katalogiem na czcionki.  /usr/share/unimaps jest
    domyślnym katalogiem na mapy unikodowe. /usr/share/consoletrans jest domyślnym katalogiem
    na mapowania ekranu. Domyślną czcionką jest plik default (lub default8xN gdy podana
    została opcja -N dla jakiejś liczby N), z możliwym odpowiednim rozszerzeniem (takim jak
    .psf).

ZOBACZ TAKŻE

    psfaddtable(1), start_unicode(1), loadunimap(8), utf-8(7), mapscrn(8)

AUTORZY

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     11 lutego 2001                SETFONT(8)