Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setfont - laduj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA

SK/LADNIA

    setfont  [-O font+umap.orig] [-o font.orig] [-om cmap.orig] [-ou
    umap.orig] [-N] [font.new ...] [-m cmap] [-u umap] [-hH] [-v] [-V] X
    setfont polecenie setfont polecenie

OPIS

    Komenda  setfont Wczytuje czcionk z pliku font.new i laduje do
    generatora znakow EGA/VGA, a opcjonalnie wypisuje poprzedni font. Moe
    ona rownie wczyta rone tablice odwzorowa i wypisa zawarto poprzednich.

    Jeeli nie podano adnych argumentow (lub tylko opcj -N dla jakiej liczby
    N), wtedy ladowana jest domylna czcionka (8xN) (zobacz poniej). Mona
    poda wiele malych fontow, zawierajcych tablice unikodowe, a setfont
    polczy je i wczyta calo. Typowe uycie:

    setfont
       Wczytaj domyln czcionk.

    setfont drdos8x16
       Wszytaj podan czcionk (tutaj 448-glifowy [448-glyph]  font
       drdos).

    setfont cybercafe -u cybercafe
       Wczytaj podan czcionk, ktory nie posiada mapy unikodowej i
       dostarcz j.

    setfont LatArCyrHeb-19 -m 8859-2
       Wczytaj podan czcionk (tutaj 512-glifowy lczcy rone zestawy
       znakow) i wska, e lokalnym zestawem znakow jest ISO 8859-2.

FORMATY CZCIONEK

    Standardowym formatem czcionek w Linuksie jest PSF. Posiada on naglowek
    opisujcy wlasnoci fontu takie jak rozmiar znaku, po ktorym wystpuje
    mapa  bitowa glifow, po ktorej opcjonalnie wystpowa moe tablica
    odwzorowa unikodowego, dajca warto unikodow  dla  kadego  glifu.
    Rozpoznawanych jest rownie wiele innych (przestarzalych) formatow. Gdy
    plik wejciowy ma format strony kodowej (prawdopodobnie z rozszerzeniem
    .cp), zawierajcej trzy czcionki o rozmiarach np. 8x8, 8x14 i 8x16,
    wtedy jedna z opcji -8 lub -14 lub -16 musi by podana, by wybra jeden z
    nich. Surowe pliki z czcionkami s plikami binarnymi o rozmiarze 256*N
    bajtow, zawierajcymi obrazy bitowe kadego z 256 znakow, po jednym
    bajcie na kad skanowan lini i po N bajtow na znak (0 < N <= 32).
    Wikszo czcionek ma szeroko 8 bitow, lecz z urzdzeniem bufora ramki (fb)
    uyte mog by inne szerokoci.

WYSOKO CZCIONKI

    Program setfont nie posiada wbudowanych informacji na temat trybow
    graficznych VGA, ale po prostu prosi jdro o wczytanie pewnej mapy
    bitowej do pamici znakowej ROM karty graficznej. Jednak od Linuksa
    1.3.1 jdro wie wystarczajco o trybach graficznych EGA/VGA aby wybra inn
    odleglo lini (line distance). Domyln wysokoci znaku bdzie liczba N
    wycignita z czcionki lub podana jako opcja. Uytkownik jednak moe poda
    inn wysoko znaku H, uywajc opcji -h.

MAPY KONSOLI

    W drodze od wyjcia programu uytkownika do wywietlenia na konsoli
    zaangaowanych jest kilka odwzorowa. Gdy konsola jest w trybie utf8
    (zobacz start_unicode(1)) wtedy jdro oczekuje, e wyjcie programu
    uytkownika jest kodowane jako UTF-8 (zobacz utf-8(7)) i konwertuje je
    do Unikodu (ucs2). W przeciwnym razie, 8-bitowe wyjcie programu jest
    zamieniane na 16-bitowe wartoci unikodowe za pomoc tablicy translacji.
    Taka tablica nazywana jest unikodow map konsoli (Unicode console map).
    S cztery takie tablice: trzy wbudowane w jdro i czwarta, ktora moe by
    ustawiona, dziki opcji -m programu setfont.  Midzy tymi tablicami
    wybiera sekwencja eskejpowa; po wczytaniu cmap, setfont wyrzuci na
    wyjciu  eskejpow sekwencj Esc ( to sprawia, e jest to aktywna
    translacja).

    Przykladami argumentow dla opcji -m s 8859-1, 8859-2, ..., 8859-15,
    cp437, ..., cp1250.

    Jdro znajduje prawidlowy glif dla podanej wartoci unikodowej symbolu,
    ktory ma by wywietlony, uywajc informacji o odwzorowaniu unikodowym
    czcionki i wywietla go.

    Stare czcionki nie posiadaj informacji o odwzorowaniu unikodowym i
    dlatego istniej mapy  bezporednio-do-fontu  (direct-to-font  maps)
    (wczytywane take dziki opcji -m), ktore daj zgodno (correspondence)
    pomidzy bajtami uytkownika, a  pozycjami  czcionek.  Najbardziej
    powszechn zgodnoci jest ta podana w pliku trivial (gdzie wartoci bajtow
    uytkownika s uywane bezporednio jako pozycje czcionek).  Czasami
    preferowane s inne zgodnoci, gdy sprzt PC video oczekuje, e znaki
    rysowane bd na pewnych pozycjach fontow.

    Gdy podany zostanie argument -m none wczytanie i aktywacja tablicy
    odwzorowa zostan powstrzymane. Poprzednia mapa konsoli moe by zachowana
    dziki opcji -om plik.  Te opcje sprawiaj,  e  mapscrn(8)  jest
    przestarzaly. (Jednak moe by uyteczny przy czytaniu tego podrcznika).

UNIKODOWE MAPY CZCIONEK

    Zgodno midzy glifami w foncie a wartociami unikodowymi jest opisana
    przez unikodow tablic odwzorowa. W wielu plikach z czcionkami zawarte s
    unikodowe tablice odwzorowa, ktore mog by wskazane przez opcj -u.
    Program setfont wczyta tak unikodow tablic odwzorowa, chyba e podana
    zostala opcja -ou none. Poprzednia unikodowa tablica odwzorowa bdzie
    zachowana jako cz zapisanego pliku z czcionk, gdy uyta bdzie opcja -O.
    Tablica ta moe by take zapisana w oddzielnym pliku dziki opcji -ou
    plik. Te opcje sprawiaj, e loadunimap(8) jest przestarzaly.

    Unikodowa tablica odwzorowa powinna przydzieli kilka  glifow  do
    'brakujcego znaku' (missing character) o wartoci U+fffd. W przeciwnym
    razie brakujce znaki nie s tlumaczone, dajc pogmatwane rezultaty.

    Zazwyczaj nie jest potrzebna tablica odwzorowa, a unikodowa tablica
    odwzorowa jest ju zawarta w foncie (czasami wskazyje na to rozszerzenie
    .psfu), wic wikszo uytkownikow nie musi si martwi dokladnym znaczeniem
    i funkcjonalnoci tych tablic.

    Kady moe doda unikodow tablic odwzorowa do czcionki psf uywajc
    psfaddtable(1).

OPCJE

    -h H  Zmie wysoko czcionki.

    -m plik
       Wczytaj map konsoli lub unikodow map konsoli z plik.

    -o plik
       Zachowaj poprzedni czcionk w plik.

    -O plik
       Zachowaj poprzedni czcionk i map unikodow w plik.

    -om plik
       Przechowaj map konsoli w plik.

    -ou plik
       Zachowaj poprzedni map unikodow w plik.

    -u plik
       Wczytaj tablic unikodow opisujc czcionk z plik.

    -v   Bd gadatliwy.

    -V   Wypisz numer wersji i wyjd.

PLIKI

    /usr/share/consolefonts  jest  domylnym  katalogiem  na  czcionki.
    /usr/share/unimaps  jest  domylnym  katalogiem na mapy unikodowe.
    /usr/share/consoletrans jest domylnym katalogiem na mapowania ekranu.
    Domyln czcionk jest plik default (lub default8xN gdy podana zostala
    opcja -N dla jakiej liczby N), z moliwym odpowiednim rozszerzeniem
    (takim jak .psf).

ZOBACZ TAKE

    psfaddtable(1), start_unicode(1), loadunimap(8), utf-8(7), mapscrn(8)

AUTORZY

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                11 lutego 2001           SETFONT(8)