Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym

SK/LADNIA

    setserial [ -abqvVWz ] device [ parameter1 [ arg ] ] ...

    setserial -g [ -abGv ] device1 ...

OPIS

    setserial jest programem przeznaczonym do ustawiania i/lub raportowania
    danych konfiguracyjnych zwizanych z portem szeregowym. Dane te zawieraj
    port I/O, numer IRQ, to czy klawisz break powinien by interpretowany
    jako Secure Attention Key, itd.

    Podczas normalnego bootowania, inicjalizowane s jedynie porty COM 1-4;
    uywane s przy tym domylne wartoci portow I/O i IRQ. Aby zainicjalizowa
    dodatkowe porty szeregowe, lub aby zmieni konfiguracje portow 1-4,
    musisz uy programu setserial.  Zazwyczaj jest on wolany ze skryptu
    rc.serial, ktory z kolei jest normalnie uruchamiany z /etc/rc.local.

    Argument(y) device  okrela,  ktore  urzdzenie  szeregowe  ma  by
    skonfigurowane lub odpytane. Zazwyczaj przyjmuje posta /dev/cua[0-3].

    Bez parametrow, setserial drukuje rodzaj portu np. 8250, 16450, 16550,
    16550A), sprztowy port I/O, sprztow lini IRQ, szybko i niektore flagi
    operacyjne.

    Przy podanej opcji -g, argumenty setserial s interpretowane jako lista
    urzdze, dla ktorych naley wydrukowa charakterystyk.

    Bez opcji -g, pierwszy argument jest interpretowany jako urzdzenie do
    zmodyfikowania  lub  do wydrukowania charakterystyki, a dodatkowe
    argumenty interpretowane s  jako  parametry,  ktore  powinny  by
    zaaplikowane do tego urzdzenia.

    W wikszoci wypadkow wymagane s uprawnienia superuytkownika. Jednak
    kilka opcji portow mog ustawia zwykli uytkownicy i opcje te zostan
    zaznaczone jako wyjtki w tym podrczniku.

OPCJE

    Setserial przyjmuje nastpujce opcje:

    -a   Podczas raportowania konfiguracji urzdzenia szeregowego, drukuj
       wszelkie dostpne informacje.

    -b   Podczas raportowania konfiguracji urzdzenia szeregowego, drukuj
       zestawienie konfiguracji urzdzenia, ktore moe by wystarczajce do
       wypisania podczas procesu bootowania w skrypcie /etc/rc.

    -G   Wydrukuj informacj o konfiguracji portu szeregowego w postaci,
       ktora moe zosta zassana do setseriala jako argumenty linii
       polece.

    -q   Bd cicho. Setserial wydrukuje wtedy mniej linii na wyjciu.

    -v   Bd gadatliwy. Setserial wydrukuje wtedy dodatkowy status na
       wyjciu.

    -V   Wywietl wersj i zakocz.

    -W   Dokonaj dzikiej inicjalizacji przerwa i zakocz. Opcja ta nie
       jest istotna w jdrach po wersji 2.1.

    -z   Zeruj flagi szeregowe przed rozpoczciem ich ustawiania. Jest to
       zwizane z automatycznym zachowywaniem flag szeregowych z flag
       -G.

PARAMETRY

    Portowi szeregowemu mona przyzna niej wymienione parametry.

    Wszystkie wartoci argumentow s wartociami dziesitnymi,  chyba  e
    poprzedzone s "0x".

    port port_number
       Opcja port ustawia port I/O, jak opisano wyej.

    irq irq_number
       Opcja irq ustawia sprztowe IRQ, jak opisano wyej.

    uart uart_type
       Opcja ta jest uywana do ustawienia typu UART-a. Dozwolone typy
       to none, 8250, 16450, 16550, 16550A, 16650, 16650V2, 16654,
       16750, 16850, 16950, i 16954. Uycie typu UART none wylczy port.

       Niektore modemy wewntrzne s oznaczone jako majce "UART 16550A z
       buforem 1K" Jest to klamstwo. Nie maj w rzeczywistoci UART-a
       kompatybilnego z 16550A; zamiast niego maj UART kompatybilny z
       16450 z 1K buforem odbiorczym dla zapobiegania spustoszeniom u
       odbiorcy. Jest to istotne, poniewa nie maj one transmitujcego
       FIFO. Dlatego nie s kompatybilne z UART-em 16550A i proces
       autokonfiguracji zidentyfikuje je prawidlowo jako 16450. Jeli
       sprobujesz obej to, uywajc parametru uart, pojawi si porzucone
       znaki podczas transmisji plikow. UART-y te maj zwykle inne
       problemy: parametr skip_test powinien by rownie czsto podawany.

    autoconfig
       Gdy podano ten parametr, setserial poprosi jdro  o  prob
       automatycznego skonfigurowania portu szeregowego. Port I/O musi
       by ustawiony prawidlowo; jdro sprobuje okreli typ UART, a
       dodatkowo jeli podano parametr auto_irq, Linux sprobuje te
       automatycznie okreli IRQ.  Parametr autoconfig powinien by
       podawany po parametrach port,auto_irq, i skip_test.

    auto_irq
       Sprobuj podczas autokonfiguracji okreli IRQ. Wlaciwo ta nie
       zawsze musi da prawidlowy wynik; niektore konfiguracje sprztowe
       mog oglupi jdro. Ogolnie, bezpieczniej jest nie uywa wlaciwoci
       auto_irq, lecz raczej samemu podawa warto IRQ, uywajc parametru
       irq.

    ^auto_irq
       Nie probuj okreli IRQ podczas autokonfiguracji.

    skip_test
       Pomi  test  UART podczas autokonfiguracji. Niektore modemy
       wewntrzne  nie  maj  UART-ow  kompatybilnych  z  National
       Semiconductor, lecz zamiast nich tanie imitacje. Niektore z nich
       nie wspieraj w pelni trybu detekcji loopback, ktorego uywa jdro
       do upewnienia si, czy pod podanym adresem jest rzeczywicie UART.
       Dlatego dla niektorych modemow bdzie trzeba poda ten parametr
       aby mona bylo zainicjalizowa UART prawidlowo.

    ^skip_test
       Nie pomijaj testu UART podczas autokonfiguracji.

    baud_base baud_base
       Opcja ta ustawia podstawow prdko (baud rate), ktora jest
       czstotliwoci zegara podzielon przez 16. Normalnie jest to
       115200, co jest zarazem najwiksz prdkoci wspieran przez UART.

    spd_hi Gdy aplikacja da 38.4kb, uywaj 57.6kb. Parametr ten moe by
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    spd_vhi
       Gdy aplikacja da 38.4kb, uywaj 115kb. Parametr ten moe by
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    spd_shi
       Uyj 230kb gdy aplikacja da 38.4kb. Parametr ten moe by podawany
       przez uytkownika nieuprzywilejowanego.

    spd_warp
       Uyj 460kb gdy aplikacja da 38.4kb. Parametr ten moe by podawany
       przez uytkownika nieuprzywilejowanego.

    spd_cust
       Gdy aplikacja da 38.4kb, uyj ustawionego dzielnika do ustawienia
       szybkoci. W tym wypadku, prdko jest okrelona przez baud_base
       podzielone  przez  divisor(dzielnik).  Parametr ten moe by
       podawany przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    spd_normal
       Gdy aplikacja da 38.4kb, uywaj 38.4kb. Parametr ten moe by
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    divisor divisor
       Opcja ta ustawia konfigurowalny dzielnik. Dzielnik bdzie uywany
       gdy wybrana zostanie opcja spd_cust, a port szeregowy bdzie
       ustawiony przez aplikacj na 38.4kb.  Parametr ten moe by
       podawany przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    sak  Ustaw klawisz break na Secure Attention Key.

    ^sak  wylcz Secure Attention Key.

    fourport
       Skonfiguruj port jako kart AST Fourport.

    ^fourport
       Wylcz konfiguracj AST Fourport.

    close_delay delay
       Podaj ilo czasu w setnych sekundy, podczas ktorych DTR powinien
       zosta w stanie obnionym na linii szeregowej po tym, jak
       urzdzenie wydzwaniajce (callout device) jest zamykane, zanim
       blokowane  urzdzenie  wdzwaniajce  si (dialin device) znow
       podniesie DTR. Domyln wartoci tej opcji jest 50 lub pol sekundy.

    closing_wait oponienie
       Podaj ilo czasu w setnych sekundy, podczas ktorej jdro powinno
       czeka  na dane nadawane z portu szeregowego podczas jego
       zamykania. Jeli podane zostanie "none", nie bdzie oczekiwania.
       Jeli podane zostanie "infinite", jdro bdzie czeka w nieokrelenie
       dlugo na przybycie buforowanych danych.  Domylnym ustawieniem
       jest 3000 lub 30 sekund oponienia. Ta warto domylna jest
       wskazana dla wikszoci urzdze. Jeli wybrane zostanie dlugie
       oponienie, to port szeregowy moe si zawiesi na dlugi czas
       podczas zamykania. Jeli wybrany bdzie zbyt krotki czas, to
       istnieje ryzyko utraty danych. Jeli urzdzenie jest bardzo wolne,
       jak w ploterze, to mona wybra wiksze wartoci.

    session_lockout
       Blokuj dostp do portu wydzwaniajcego (/dev/cuaXX) na przestrzeni
       ronych sesji. To znaczy, e gdy proces otworzy port, to aden inny
       proces nie moe go ju otworzy, dopoki pierwszy proces go nie
       zamknie.

    ^session_lockout
       Nie blokuj portu wydzwaniajcego na przestrzeni sesji.

    pgrp_lockout
       Blokuj port wydzwaniajcy (/dev/cuaXX) na przestrzeni ronych grup
       procesow. To znaczy, e gdy proces otworzyl port, to aden inny
       proces z innej grupy procesow nie moe go otworzy, dopoki ten
       proces go nie zamknie.

    ^pgrp_lockout
       Nie blokuj portu wydzwaniajcego na przestrzeni ronych grup
       procesow.

    hup_notify
       Poinformuj proces blokowany na otwieraniu linii wdzwaniajcej,
       gdy proces skoczy uywa linii wydzwaniajcej (zarowno przez
       zamknicie jej, lub przez zawieszenie jej) przez zwrocenie
       (funkcji?) open EAGAIN.

       Zastosowanie tego parametru odnosi si do getty, ktore  s
       blokowane na liniach wdzwaniajcych portow szeregowych. Umoliwia
       to getty zresetowanie modemu (ktory moe mie dziki aplikacji
       uywajcej urzdzenia wydzwaniajcego zmienion konfiguracj) przed
       ponownym blokowaniem.

    ^hup_notify
       Nie  informuj  procesu  blokowanego  na  otwieraniu  linii
       wdzwaniajcej, gdy urzdzenie wydzwaniajce jest odwieszone.

    split_termios
       Traktuj ustawienia termios uywane przez urzdzenie wydzwaniajce i
       ustawienia urzdzenia wdzwaniajcego osobno.

    ^split_termios
       Uywaj tej samej struktury termios do przechowywania ustawie
       urzdzenia wdzwaniajcego i wydzwaniajcego.

    callout_nohup
       Jeli  dany  port  szeregowy jest otworzony jako urzdzenie
       wydzwaniajce, nie odwieszaj tty gdy porzucony zostanie CD.

    ^callout_nohup
       Nie pomijaj odwieszania tty gdy port szeregowy jest otworzony
       jako urzdzenie wydzwaniajce. Oczywicie musi by wlczona flaga
       HUPCL termios, jeli odwieszenie ma si pojawi.

    low_latency
       Minimalizuj oponienia odbioru z urzdzenia szeregowego kosztem
       wikszego zaangaowania CPU. (Normalnie jest 5-10ms oponienie nim
       znaki zostan przekazane dyscyplinie linii.) Jest to domylnie
       wylczone, lecz niektore aplikacje czasu rzeczywistego mog tego
       potrzebowa.

    ^low_latency
       Optymalizuj efektywne przetwarzanie przez CPU znakow szeregowych
       kosztem placenia redniego oponienia 5-10ms nim znaki zostan
       przetworzone. Jest to domylne.

ROZWAANIA O KONFIGUROWANIU PORT'OW SZEREGOWYCH

    Wanym jest, by zauway i setserial zwyczajnie mowi jdru Linuksa, gdzie
    powinien spodziewa si znale port I/O i linie IRQ okrelonego portu
    szeregowego. Nie konfiguruje on sprztu! Aby to uczyni, musisz fizycznie
    zaprogramowa kart szeregow, zazwyczaj przez przestawienie zworek, lub
    przelczenie przelcznikow DIP.

    Sekcja ta udostpni pewne wskazowki pomocne  w  decydowaniu  jak
    skonfigurowa porty szeregowe.

    "Standardowe powizania MS-DOS" zostaly pokazane niej:

       /dev/ttyS0 (COM1), port 0x3f8, irq 4
       /dev/ttyS1 (COM2), port 0x2f8, irq 3
       /dev/ttyS2 (COM3), port 0x3e8, irq 4
       /dev/ttyS3 (COM4), port 0x2e8, irq 3

    Z powodu ogranicze w projekcie architektury szyn AT/ISA, normalnie
    linia IRQ nie moe by dzielona midzy dwoma lub  wicej  portami
    szeregowymi. Jeli sprobujesz tak zrobi, jeden lub obydwa z tych portow
    stan si niedostpne, gdy sprobujesz uywa ich naraz. Ograniczenie to mona
    obej  przez  specjalne  wieloportowe  karty  szeregowe,  ktore s
    skonstruowane do dzielenia wielu portow szeregowych na jednej linii
    IRQ. Karty wspierane przez Linuksa zawieraj AST FourPort, Accent Async,
    Usenet Serial II, Bocaboard BB-1004, BB-1008, i BB-2016, oraz HUB-6.

    Wybor alternatywnej linii IRQ jest trudny, gdy prawie wszystkie z nich
    s ju w uytku. Nastpujca tabela zawiera wykaz "standardowych przydzialow
    MS-DOS" dla linii IRQ:

       IRQ 3: COM2
       IRQ 4: COM1
       IRQ 5: LPT2
       IRQ 7: LPT1

    Wiele osob uwaa, e IRQ 5 jest dobrym wyborem, zakladajc e w komputerze
    aktywny jest tylko jeden port rownolegly. Innym dobrym wyborem jest IRQ
    2 (aka IRQ 9); chocia to IRQ jest czasem uywane przez karty sieciowe i
    bardzo rzadko przez karty VGA (dla przerwania vertical retrace). Jeli
    twoja karta VGA jest tak skonfigurowana, sprobuj to wylczy, tak by mogl
    wykorzysta  to  IRQ dla innej karty. Nie jest to niezbdne pod
    GNU/Linuksem i wikszoci innych systemow operacyjnych.

    Jedynymi innymi dostpnymi liniami IRQ s 3, 4 i 7, a  s  one
    prawdopodobnie uywane przez inne porty szeregowe i rownolegle. (Jeli
    twoja karta szeregowa ma 16-bitowy edge connector i wspiera wysze
    numery IRQ, to dostpne sa te IRQ 10, 11, 12 i 15.)

    W maszynach klasy AT, IRQ 2 jest widziane jako IRQ 9 i Linux
    interpretuje je w ten sposob.

    Przerwania inne ni 2 (9), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, i 15, nie powinny by
    uywane, gdy s przyznane innym elementom sprztowym i ogolnie nie mog by
    zmieniane. Oto "standardowe" przyznania:

       IRQ 0   Kanal timera 0
       IRQ 1   Klawiatura
       IRQ 2   Kaskada kontrolera 2
       IRQ 3   Port szeregowy 2
       IRQ 4   Port szeregowy 1
       IRQ 5   Port rownolegly 2 (Zarezerwowane w PS/2)
       IRQ 6   Stacja dyskow
       IRQ 7   Port rownolegly 1
       IRQ 8   Zegar czasu rzeczywistego
       IRQ 9   Przekierowane na IRQ2
       IRQ 10   Zarezerwowane
       IRQ 11   Zarezerwowane
       IRQ 12   Zarezerwowane (Pomocnicze urzdzenie w PS/2)
       IRQ 13   Koprocesor matematyczny
       IRQ 14   Kontroler dysku twardego
       IRQ 15   Zarezerwowane

KONFIGURACJA WIELOPORTOWA

    Niektore wieloportowe uklady szeregowe, dzielce wiele portow na jednym
    IRQ uywaj jednego lub wicej portow do okrelania czy s tam aktywne
    porty, ktore naley obsluy. Jeli twoj uklad wieloportowy obsluguje te
    porty,  to powiniene z nich skorzysta aby zapobiec potencjalnym
    zablokowaniom, gdy zginie przerwanie.

    Aby ustawi te porty, musisz przekaza set_multiport jako parametr i
    wypisa za nim parametry wieloportowe. Parametry wieloportowe przybieraj
    posta podania sprawdzanego portu, maski, wskazujcej, ktore  bity
    rejestru s znaczce oraz, ostatecznie parametru dopasowania, (match),
    okrelajcego, ktore bity znaczce tego rejestru musz pasowa, gdy nie ma
    ju niczego do zrobienia.

    Mona poda do czterech takich kombinacji. Pierwsze kombinacje powinny by
    podawane przez ustawianie parametrow port1, mask1 i match1.  Nastpne
    przez ustawianie port2, mask2 i match2, itd. Aby wylczy sprawdzanie
    wieloportowe, ustaw port1 na zero.

    Aby obejrze biece ustawienia wieloportowe, podaj w linii polece
    parametr get_multiport.

    Oto pewne ustawienia wieloportowe dla popularnych ukladow szeregowych:

       AST FourPort  port1 0x1BF mask1 0xf match1 0xf

       Boca BB-1004/8 port1 0x107 mask1 0xff match1 0

       Boca BB-2016  port1 0x107 mask1 0xff match1 0
               port2 0x147 mask2 0xff match2 0

Konfiguracja ESP Hayesa

    Setserial moe by rownie uywany do konfigurowania portow na ukladzie ESP
    Hayesa.

    Mona do tego uywa nastpujcych parametrow:

    rx_trigger
       Jest to poziom wyzwalania (w bajtach) FIFO odbiorczego. Wiksze
       wartoci powoduj mniej przerwa i lepsz wydajno; jednak zbyt due
       wartoci powoduj utrat danych. Dostpne wartoci to 1 do 1023.

    tx_trigger
       Jest to poziom wyzwalania (w bajtach) FIFO nadawczego. Wiksze
       wartoci mog powodowa mniej przerwa i lepsz wydajno; jednak zbyt
       due wartoci powoduj zdegradowan wydajno nadawania. Dostpne
       wartoci to 1 do 1023.

    flow_off
       Jest to poziom (w bajtach) przy ktorym port ESP zrobi "flow off"
       dla zdalnego nadajnika (tj. powie mu by przestal nadawa wicej
       bajtow). Dostpne wartoci to 1 do 1023. Warto ta powinna by
       wiksza od poziomu wyzwalania odbiorczego i poziomu flow on.

    flow_on
       Jest to poziom (w bajtach) przy ktorym port ESP zrobi "flow on"
       dla zdalnego nadajnika (tzn. powie mu by wznowil nadawanie
       bajtow) po "flow off". Dostpne wartoci to 1 do 1023. Warto ta
       powinna by mniejsza ni poziom "flow off", lecz wiksza ni poziom
       wyzwalania odbiorczego.

    rx_timeout
       Jest to ilo czasu, przez ktor port ESP powinien czeka po
       odebraniu ostatniego znaku przed sygnalizowaniem przerwania.
       Prawidlowe wartoci to 0 do 255. Zbyt dua warto  zwikszy
       oponienia, a zbyt mala spowoduje niepotrzebne przerwania.

UWAGA

    UWAGA: Skonfigurowanie portu szeregowego tak, by uywal nieprawidlowego
    portu I/O moe zablokowa twoj maszyn.

PLIKI

    /etc/rc.local /etc/rc.serial

ZOBACZ TAKE

    tty(4), ttys(4), kernel/chr_drv/serial.c

AUTOR

    Oryginalna wersja setserial zostala napisana przez Ricka Sladkeya
    (jrs@world.std.com) i zostala zmodyfikowana przez Michaela K. Johnsona
    (johnsonm@stolaf.edu).

    Ta wersja zostala od tej pory napisana ponownie od zera przez Theodore
    Ts'o (tytso@mit.edu) 1/1/93. Wszelkie bldy i problemy s wylcznie jego
    odpowiedzialnoci.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.