Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym

SKŁADNIA

    setserial [ -abqvVWz ] device [ parameter1 [ arg ] ] ...

    setserial -g [ -abGv ] device1 ...

OPIS

    setserial jest programem przeznaczonym do ustawiania i/lub raportowania
    danych konfiguracyjnych związanych z portem szeregowym. Dane  te
    zawierają port I/O, numer IRQ, to czy klawisz break powinien być
    interpretowany jako Secure Attention Key, itd.

    Podczas normalnego bootowania, inicjalizowane są jedynie porty COM 1-4;
    używane  są  przy tym domyślne wartości portów I/O i IRQ. Aby
    zainicjalizować dodatkowe porty szeregowe, lub aby zmienić konfiguracje
    portów 1-4, musisz użyć programu setserial. Zazwyczaj jest on wołany
    ze skryptu rc.serial, który z kolei jest normalnie uruchamiany z
    /etc/rc.local.

    Argument(y)  device  określa,  które urządzenie szeregowe ma być
    skonfigurowane lub odpytane. Zazwyczaj przyjmuje postać /dev/cua[0-3].

    Bez parametrów, setserial drukuje rodzaj portu np. 8250, 16450, 16550,
    16550A), sprzętowy port I/O, sprzętową linię IRQ, szybkość i niektóre
    flagi operacyjne.

    Przy podanej opcji -g, argumenty setserial są interpretowane jako lista
    urządzeń, dla których należy wydrukować charakterystykę.

    Bez opcji -g, pierwszy argument jest interpretowany jako urządzenie do
    zmodyfikowania lub do wydrukowania charakterystyki,  a  dodatkowe
    argumenty  interpretowane  są  jako parametry, które powinny być
    zaaplikowane do tego urządzenia.

    W większości wypadków wymagane są uprawnienia superużytkownika. Jednak
    kilka opcji portów mogą ustawiać zwykli użytkownicy i opcje te zostaną
    zaznaczone jako wyjątki w tym podręczniku.

OPCJE

    Setserial przyjmuje następujące opcje:

    -a   Podczas raportowania konfiguracji urządzenia szeregowego, drukuj
       wszelkie dostępne informacje.

    -b   Podczas raportowania konfiguracji urządzenia szeregowego, drukuj
       zestawienie  konfiguracji  urządzenia,  które  może  być
       wystarczające do wypisania podczas procesu bootowania w skrypcie
       /etc/rc.

    -G   Wydrukuj informację o konfiguracji portu szeregowego w postaci,
       która może zostać zassana do setseriala jako argumenty linii
       poleceń.

    -q   Bądź cicho. Setserial wydrukuje wtedy mniej linii na wyjściu.

    -v   Bądź gadatliwy. Setserial wydrukuje wtedy dodatkowy status na
       wyjściu.

    -V   Wyświetl wersję i zakończ.

    -W   Dokonaj dzikiej inicjalizacji przerwań i zakończ. Opcja ta nie
       jest istotna w jądrach po wersji 2.1.

    -z   Zeruj flagi szeregowe przed rozpoczęciem ich ustawiania. Jest to
       związane z automatycznym zachowywaniem flag szeregowych z flagą
       -G.

PARAMETRY

    Portowi szeregowemu można przyznać niżej wymienione parametry.

    Wszystkie wartości argumentów są wartościami dziesiętnymi, chyba że
    poprzedzone są "0x".

    port port_number
       Opcja port ustawia port I/O, jak opisano wyżej.

    irq irq_number
       Opcja irq ustawia sprzętowe IRQ, jak opisano wyżej.

    uart uart_type
       Opcja ta jest używana do ustawienia typu UART-a. Dozwolone typy
       to none, 8250, 16450, 16550, 16550A, 16650, 16650V2, 16654,
       16750, 16850, 16950, i 16954. Użycie typu UART none wyłączy
       port.

       Niektóre modemy wewnętrzne są oznaczone jako mające "UART 16550A
       z buforem 1K" Jest to kłamstwo. Nie mają w rzeczywistości UART-a
       kompatybilnego z 16550A; zamiast niego mają UART kompatybilny z
       16450 z 1K buforem odbiorczym dla zapobiegania spustoszeniom u
       odbiorcy. Jest to istotne, ponieważ nie mają one transmitującego
       FIFO. Dlatego nie są kompatybilne z UART-em 16550A i proces
       autokonfiguracji zidentyfikuje je prawidłowo jako 16450. Jeśli
       spróbujesz obejść to, używając parametru uart, pojawią się
       porzucone znaki podczas transmisji plików. UART-y te mają zwykle
       inne problemy: parametr skip_test powinien być również często
       podawany.

    autoconfig
       Gdy podano ten parametr, setserial poprosi jądro o próbę
       automatycznego skonfigurowania portu szeregowego. Port I/O musi
       być ustawiony prawidłowo; jądro spróbuje określić typ UART, a
       dodatkowo jeśli podano parametr auto_irq, Linux spróbuje też
       automatycznie określić IRQ. Parametr autoconfig powinien być
       podawany po parametrach port,auto_irq, i skip_test.

    auto_irq
       Spróbuj podczas autokonfiguracji określić IRQ. Właściwość ta nie
       zawsze musi dać prawidłowy  wynik;  niektóre  konfiguracje
       sprzętowe mogą ogłupić jądro. Ogólnie, bezpieczniej jest nie
       używać właściwości auto_irq, lecz raczej samemu podawać wartość
       IRQ, używając parametru irq.

    ^auto_irq
       Nie próbuj określić IRQ podczas autokonfiguracji.

    skip_test
       Pomiń  test UART podczas autokonfiguracji. Niektóre modemy
       wewnętrzne nie  mają  UART-ów  kompatybilnych  z  National
       Semiconductor, lecz zamiast nich tanie imitacje. Niektóre z nich
       nie wspierają w pełni trybu detekcji loopback, którego używa
       jądro  do  upewnienia  się, czy pod podanym adresem jest
       rzeczywiście UART. Dlatego dla niektórych modemów będzie trzeba
       podać  ten  parametr  aby można było zainicjalizować UART
       prawidłowo.

    ^skip_test
       Nie pomijaj testu UART podczas autokonfiguracji.

    baud_base baud_base
       Opcja ta ustawia podstawową prędkość (baud rate), która jest
       częstotliwością zegara podzieloną przez 16. Normalnie jest to
       115200, co jest zarazem największą prędkością wspieraną przez
       UART.

    spd_hi Gdy aplikacja żąda 38.4kb, używaj 57.6kb. Parametr ten może być
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    spd_vhi
       Gdy aplikacja żąda 38.4kb, używaj 115kb. Parametr ten może być
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    spd_shi
       Użyj 230kb gdy aplikacja żąda 38.4kb. Parametr ten może być
       podawany przez użytkownika nieuprzywilejowanego.

    spd_warp
       Użyj 460kb gdy aplikacja żąda 38.4kb. Parametr ten może być
       podawany przez użytkownika nieuprzywilejowanego.

    spd_cust
       Gdy  aplikacja żąda 38.4kb, użyj ustawionego dzielnika do
       ustawienia szybkości. W tym wypadku, prędkość jest określona
       przez baud_base podzielone przez divisor(dzielnik). Parametr
       ten może być podawany przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    spd_normal
       Gdy aplikacja żąda 38.4kb, używaj 38.4kb. Parametr ten może być
       ustawiany przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    divisor divisor
       Opcja  ta ustawia konfigurowalny dzielnik. Dzielnik będzie
       używany gdy wybrana zostanie opcja spd_cust, a port szeregowy
       będzie ustawiony przez aplikację na 38.4kb. Parametr ten może
       być podawany przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    sak  Ustaw klawisz break na Secure Attention Key.

    ^sak  wyłącz Secure Attention Key.

    fourport
       Skonfiguruj port jako kartę AST Fourport.

    ^fourport
       Wyłącz konfigurację AST Fourport.

    close_delay delay
       Podaj ilość czasu w setnych sekundy, podczas których DTR
       powinien zostać w stanie obniżonym na linii szeregowej po tym,
       jak urządzenie wydzwaniające (callout device) jest zamykane,
       zanim blokowane urządzenie wdzwaniające się (dialin device) znów
       podniesie DTR. Domyślną wartością tej opcji jest 50 lub pół
       sekundy.

    closing_wait opóźnienie
       Podaj ilość czasu w setnych sekundy, podczas której jądro
       powinno czekać na dane nadawane z portu szeregowego podczas jego
       zamykania. Jeśli podane zostanie "none", nie będzie oczekiwania.
       Jeśli podane zostanie "infinite", jądro będzie  czekać  w
       nieokreślenie długo na przybycie buforowanych danych. Domyślnym
       ustawieniem jest 3000 lub 30 sekund opóźnienia. Ta wartość
       domyślna jest wskazana dla większości urządzeń. Jeśli wybrane
       zostanie długie opóźnienie, to port szeregowy może się zawiesić
       na długi czas podczas zamykania. Jeśli wybrany będzie zbyt
       krótki czas, to istnieje ryzyko utraty danych. Jeśli urządzenie
       jest bardzo wolne, jak w ploterze, to można wybrać większe
       wartości.

    session_lockout
       Blokuj dostęp do  portu  wydzwaniającego  (/dev/cuaXX)  na
       przestrzeni różnych sesji. To znaczy, że gdy proces otworzy
       port, to żaden inny proces nie może go już otworzyć, dopóki
       pierwszy proces go nie zamknie.

    ^session_lockout
       Nie blokuj portu wydzwaniającego na przestrzeni sesji.

    pgrp_lockout
       Blokuj port wydzwaniający (/dev/cuaXX) na przestrzeni różnych
       grup procesów. To znaczy, że gdy proces otworzył port, to żaden
       inny proces z innej grupy procesów nie może go otworzyć, dopóki
       ten proces go nie zamknie.

    ^pgrp_lockout
       Nie blokuj portu wydzwaniającego na przestrzeni różnych grup
       procesów.

    hup_notify
       Poinformuj proces blokowany na otwieraniu linii wdzwaniającej,
       gdy proces skończy używać linii wydzwaniającej (zarówno przez
       zamknięcie jej, lub przez zawieszenie jej) przez zwrócenie
       (funkcji?) open EAGAIN.

       Zastosowanie tego parametru odnosi się do getty, które są
       blokowane  na  liniach  wdzwaniających  portów szeregowych.
       Umożliwia to getty zresetowanie modemu (który może mieć dzięki
       aplikacji  używającej  urządzenia  wydzwaniającego zmienioną
       konfigurację) przed ponownym blokowaniem.

    ^hup_notify
       Nie  informuj  procesu  blokowanego  na  otwieraniu  linii
       wdzwaniającej, gdy urządzenie wydzwaniające jest odwieszone.

    split_termios
       Traktuj  ustawienia  termios  używane  przez  urządzenie
       wydzwaniające i ustawienia urządzenia wdzwaniającego osobno.

    ^split_termios
       Używaj tej samej struktury termios do przechowywania ustawień
       urządzenia wdzwaniającego i wydzwaniającego.

    callout_nohup
       Jeśli  dany port szeregowy jest otworzony jako urządzenie
       wydzwaniające, nie odwieszaj tty gdy porzucony zostanie CD.

    ^callout_nohup
       Nie pomijaj odwieszania tty gdy port szeregowy jest otworzony
       jako urządzenie wydzwaniające. Oczywiście musi być włączona
       flaga HUPCL termios, jeśli odwieszenie ma się pojawić.

    low_latency
       Minimalizuj opóźnienia odbioru z urządzenia szeregowego kosztem
       większego zaangażowania CPU. (Normalnie jest 5-10ms opóźnienie
       nim znaki zostaną przekazane dyscyplinie linii.) Jest  to
       domyślnie wyłączone, lecz niektóre aplikacje czasu rzeczywistego
       mogą tego potrzebować.

    ^low_latency
       Optymalizuj efektywne przetwarzanie przez CPU znaków szeregowych
       kosztem płacenia średniego opóźnienia 5-10ms nim znaki zostaną
       przetworzone. Jest to domyślne.

ROZWAŻANIA O KONFIGUROWANIU PORTÓW SZEREGOWYCH

    Ważnym jest, by zauważyć iż setserial zwyczajnie mówi jądru Linuksa,
    gdzie powinien spodziewać się znaleźć port I/O i linie IRQ określonego
    portu szeregowego. Nie konfiguruje on sprzętu! Aby to uczynić, musisz
    fizycznie zaprogramować kartę szeregową, zazwyczaj przez przestawienie
    zworek, lub przełączenie przełączników DIP.

    Sekcja ta udostępni pewne wskazówki pomocne w  decydowaniu  jak
    skonfigurować porty szeregowe.

    "Standardowe powiązania MS-DOS" zostały pokazane niżej:

       /dev/ttyS0 (COM1), port 0x3f8, irq 4
       /dev/ttyS1 (COM2), port 0x2f8, irq 3
       /dev/ttyS2 (COM3), port 0x3e8, irq 4
       /dev/ttyS3 (COM4), port 0x2e8, irq 3

    Z powodu ograniczeń w projekcie architektury szyn AT/ISA, normalnie
    linia IRQ nie może być dzielona między dwoma lub więcej portami
    szeregowymi. Jeśli spróbujesz tak zrobić, jeden lub obydwa z tych
    portów staną się niedostępne, gdy spróbujesz używać ich  naraz.
    Ograniczenie  to można obejść przez specjalne wieloportowe karty
    szeregowe, które są skonstruowane do dzielenia wielu portów szeregowych
    na jednej linii IRQ. Karty wspierane przez Linuksa zawierają AST
    FourPort, Accent Async, Usenet Serial II, Bocaboard BB-1004, BB-1008, i
    BB-2016, oraz HUB-6.

    Wybór alternatywnej linii IRQ jest trudny, gdyż prawie wszystkie z nich
    są już w użytku. Następująca tabela zawiera wykaz "standardowych
    przydziałów MS-DOS" dla linii IRQ:

       IRQ 3: COM2
       IRQ 4: COM1
       IRQ 5: LPT2
       IRQ 7: LPT1

    Wiele osób uważa, że IRQ 5 jest dobrym wyborem, zakładając że w
    komputerze aktywny jest tylko jeden port równoległy. Innym dobrym
    wyborem jest IRQ 2 (aka IRQ 9); chociaż to IRQ jest czasem używane
    przez karty sieciowe i bardzo rzadko przez karty VGA (dla przerwania
    vertical retrace). Jeśli twoja karta VGA jest tak skonfigurowana,
    spróbuj to wyłączyć, tak być mógł wykorzystać to IRQ dla innej karty.
    Nie jest to niezbędne pod GNU/Linuksem i większością innych systemów
    operacyjnych.

    Jedynymi innymi dostępnymi liniami IRQ są 3, 4 i 7, a są one
    prawdopodobnie używane przez inne porty szeregowe i równoległe. (Jeśli
    twoja karta szeregowa ma 16-bitowy edge connector i wspiera wyższe
    numery IRQ, to dostępne sa też IRQ 10, 11, 12 i 15.)

    W maszynach klasy AT, IRQ 2 jest widziane jako IRQ 9 i Linux
    interpretuje je w ten sposób.

    Przerwania inne niż 2 (9), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, i 15, nie powinny
    być używane, gdyż są przyznane innym elementom sprzętowym i ogólnie nie
    mogą być zmieniane. Oto "standardowe" przyznania:

       IRQ 0   Kanał timera 0
       IRQ 1   Klawiatura
       IRQ 2   Kaskada kontrolera 2
       IRQ 3   Port szeregowy 2
       IRQ 4   Port szeregowy 1
       IRQ 5   Port równoległy 2 (Zarezerwowane w PS/2)
       IRQ 6   Stacja dysków
       IRQ 7   Port równoległy 1
       IRQ 8   Zegar czasu rzeczywistego
       IRQ 9   Przekierowane na IRQ2
       IRQ 10   Zarezerwowane
       IRQ 11   Zarezerwowane
       IRQ 12   Zarezerwowane (Pomocnicze urządzenie w PS/2)
       IRQ 13   Koprocesor matematyczny
       IRQ 14   Kontroler dysku twardego
       IRQ 15   Zarezerwowane

KONFIGURACJA WIELOPORTOWA

    Niektóre wieloportowe układy szeregowe, dzielące wiele portów na jednym
    IRQ używają jednego lub więcej portów do określania czy są tam aktywne
    porty, które należy obsłużyć. Jeśli twój układ wieloportowy obsługuje
    te porty, to powinieneś z nich skorzystać aby zapobiec potencjalnym
    zablokowaniom, gdy zginie przerwanie.

    Aby ustawić te porty, musisz przekazać set_multiport jako parametr i
    wypisać  za  nim  parametry  wieloportowe. Parametry wieloportowe
    przybierają postać podania sprawdzanego portu, maski, wskazującej,
    które  bity  rejestru  są  znaczące  oraz, ostatecznie parametru
    dopasowania, (match), określającego, które bity znaczące tego rejestru
    muszą pasować, gdy nie ma już niczego do zrobienia.

    Można podać do czterech takich kombinacji. Pierwsze kombinacje powinny
    być podawane przez ustawianie parametrów port1, mask1 i match1.
    Następne przez ustawianie port2, mask2 i match2, itd. Aby wyłączyć
    sprawdzanie wieloportowe, ustaw port1 na zero.

    Aby obejrzeć bieżące ustawienia wieloportowe, podaj w linii poleceń
    parametr get_multiport.

    Oto pewne ustawienia wieloportowe dla popularnych układów szeregowych:

       AST FourPort  port1 0x1BF mask1 0xf match1 0xf

       Boca BB-1004/8 port1 0x107 mask1 0xff match1 0

       Boca BB-2016  port1 0x107 mask1 0xff match1 0
               port2 0x147 mask2 0xff match2 0

Konfiguracja ESP Hayesa

    Setserial może być również używany do konfigurowania portów na układzie
    ESP Hayesa.

    Można do tego używać następujących parametrów:

    rx_trigger
       Jest to poziom wyzwalania (w bajtach) FIFO odbiorczego. Większe
       wartości powodują mniej przerwań i lepszą wydajność; jednak zbyt
       duże wartości powodują utratę danych. Dostępne wartości to 1 do
       1023.

    tx_trigger
       Jest to poziom wyzwalania (w bajtach) FIFO nadawczego. Większe
       wartości mogą powodować mniej przerwań i lepszą wydajność;
       jednak  zbyt duże wartości powodują zdegradowaną wydajność
       nadawania. Dostępne wartości to 1 do 1023.

    flow_off
       Jest to poziom (w bajtach) przy którym port ESP zrobi "flow off"
       dla zdalnego nadajnika (tj. powie mu by przestał nadawać więcej
       bajtów). Dostępne wartości to 1 do 1023. Wartość ta powinna być
       większa od poziomu wyzwalania odbiorczego i poziomu flow on.

    flow_on
       Jest to poziom (w bajtach) przy którym port ESP zrobi "flow on"
       dla zdalnego nadajnika (tzn. powie mu by wznowił nadawanie
       bajtów) po "flow off". Dostępne wartości to 1 do 1023. Wartość
       ta powinna być mniejsza niż poziom "flow off", lecz większa niż
       poziom wyzwalania odbiorczego.

    rx_timeout
       Jest to ilość czasu, przez którą port ESP powinien czekać po
       odebraniu ostatniego znaku przed sygnalizowaniem przerwania.
       Prawidłowe wartości to 0 do 255. Zbyt duża wartość zwiększy
       opóźnienia, a zbyt mała spowoduje niepotrzebne przerwania.

UWAGA

    UWAGA: Skonfigurowanie portu szeregowego tak, by używał nieprawidłowego
    portu I/O może zablokować twoją maszynę.

PLIKI

    /etc/rc.local /etc/rc.serial

ZOBACZ TAKŻE

    tty(4), ttys(4), kernel/chr_drv/serial.c

AUTOR

    Oryginalna wersja setserial została napisana przez Ricka Sladkeya
    (jrs@world.std.com) i została zmodyfikowana przez Michaela K. Johnsona
    (johnsonm@stolaf.edu).

    Ta wersja została od tej pory napisana ponownie od zera przez Theodore
    Ts'o (tytso@mit.edu) 1/1/93. Wszelkie błędy i problemy są wyłącznie
    jego odpowiedzialnością.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.