Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    shutdown - wyłączanie systemu

SKŁADNIA

    /sbin/shutdown [-t sek] [-arkhncfF] czas [ostrzeenie]

OPIS

    shutdown  w bezpieczny sposób wyłącza system. Wszyscy zalogowani
    użytkownicy powiadamiani są o rozpoczętym wyłączaniu, zaś rozpoczynanie
    nowych sesji pracy przez login(1) jest blokowane.  Możliwe jest
    zamknięcie i wyłączenie systemu natychmiastowe lub po zadanym czasie. W
    pierwszej kolejności wszystkie procesy powiadamiane są o wyłączaniu
    systemu sygnałem SIGTERM. Daje to programom takim jak vi(1) czas na
    zachowanie edytowanego pliku, programom przetwarzającym pocztę i grupy
    dyskusyjne szansę na czyste zakończenie pracy itd.  shutdown wykonuje
    swe zadanie sygnalizując procesowi init prośbę o zmianę poziomu pracy.
    Poziom pracy (runlevel) 0 używany jest do zatrzymywania systemu, zaś
    poziom 1 służy do przełączenia go w stan, w którym mogą być wykonywane
    zadania administracyjne i konserwacja systemu; jest to poziom domyślny
    jeżeli nie podano ani flagi -h ani -r polecenia shutdown. Jakie
    czynności wykonywane są podczas zatrzymywania bądź przeładowywania
    systemu możesz zobaczyć przeglądając odpowiednie dla danych poziomów
    pracy wpisy w pliku /etc/inittab.

OPCJE

    -a   Użyj /etc/shutdown.allow.

    -t sek Nakaż init(8) odczekanie sek sekund pomiędzy wysłaniem procesom
       ostrzeżenia i sygnału kill a zmianą na inny poziom pracy.

    -k   Nie wykonuj faktycznego wyłączenia; wyślij tylko do wszystkich
       komunikaty ostrzegawcze.

    -r   Przeładuj (reboot) po wyłączeniu systemu.

    -h   Zatrzymaj (halt) po wyłączeniu systemu.

    -n   [ODRADZANE] Nie wywołuj init(8) do wykonania wyłączenia, ale
       zrób to samodzielnie. Odradza się używania tej opcji, zaś jej
       wyniki nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami.

    -f   Pomiń fsck (sprawdzanie systemów plików) podczas przeładowania.

    -F   Wymuś fsck przy przeładowaniu.

    -c   Anuluj już rozpoczęte wyłączanie systemu. Przy tej opcji nie
       jest, oczywiście, możliwe podanie argumentu czas, ale możesz
       wprowadzić w wierszu poleceń komunikat wyjaśniający, który
       zostanie przesłany do wszystkich użytkowników.

    czas  Kiedy wyłączyć system.

    ostrzeenie
       Komunikat ostrzegawczy, jaki ma zostać wysłany do wszystkich
       użytkowników.

    Argument czas może posiadać różne formaty. Po pierwsze, może to być
    czas absolutny (ustalona godzina) w formacie hh:mm, gdzie hh jest
    godziną (1 lub 2 cyfry) a mm minutami godziny (dwucyfrowo). Po drugie,
    może być w formacie +m, gdzie m jest liczbą minut do odczekania. Słowo
    now (teraz) jest równoważnikiem +0.

    Jeśli shutdown wywoływany jest z czasem opóźnienia, to tworzy plik
    sygnalizacyjny (advisory file) /etc/nologin powodujący, że programy
    takie jak login(1) nie zezwalają na nowe logowania użytkowników.
    Shutdown usuwa ten plik tylko wtedy, gdy zostanie zatrzymany przed
    wysłaniem sygnału do init (tj. zostanie anulowany lub coś się nie
    udało). W przeciwnym wypadku za usunięcie tego pliku, by użytkownicy
    mogli się logować, odpowiedzialne są systemowe skrypty inicjujące i
    kończące.

    Flaga -f oznacza `reboot fast' (szybkie przeładowanie). Tworzy plik
    sygnalizacyjny /fastboot, który może być testowany przez system przy
    ponownym uruchamianiu. Plik startowy rc może sprawdzać, czy powyższy
    plik istnieje i decydować o zaniechaniu uruchamiania fsck(1), gdyż
    system został wyłączony prawidłowo. Następnie proces startowy powinien
    usunąć /fastboot.

    Flaga -F oznacza `force fsck' (wymuś fsck). Tworzy plik sygnalizacyjny
    /forcefsck, który może być testowany przez system przy ponownym
    uruchamianiu. Plik startowy rc może sprawdzać, czy powyższy plik
    istnieje i decydować o uruchomieniu fsck(1) ze specjalną flagą `force',
    tak by zostały sprawdzone nawet poprawnie odmontowane systemy plików.
    Następnie proces startowy powinien usunąć /forcefsck.

    Flaga -n powoduje, że shutdown nie będzie wywoływać init, ale zabije
    samodzielnie wszystkie działające procesy. shutdown wyłączy następnie
    obsługę udziałów (quota), rozliczeń i obszaru wymiany (swap) oraz
    odmontuje wszystkie systemy plików.

KONTROLA DOSTĘPU

    shutdown może być wywoływane z init(8), gdy zostaną wciśnięte magiczne
    klawisze  CTRL-ALT-DEL,  przez  utworzenie  odpowiedniego wpisu w
    /etc/inittab. Oznacza to, że każdy, kto posiada fizyczny dostęp do
    klawiatury konsoli może wyłączyć system. By zapobiec takiej sytuacji,
    shutdown może sprawdzać, czy na jednej z wirtualnych konsoli zalogowany
    jest upoważniony użytkownik. Jeżeli shutdown zostanie wywołany z
    argumentem -a (dodaj go do wywołania shutdown w /etc/inittab), to
    sprawdza czy istnieje plik /etc/shutdown.allow. Następnie porównuje
    nazwy użytkowników z tego pliku z listą osób zalogowanych na wirtualnej
    konsoli (z /var/run/utmp). Shutdown będzie kontynuować pracę tylko
    wtedy, gdy zalogowany jest jeden z upoważnionych użytkowników lub root.
    W przeciwnym wypadku wyświetli komunikat

    shutdown: no authorized users logged in
    [shutdown: brak zalogowanych upoważnionych użytkowników]

    na (fizyczną) konsolę systemową. Plik /etc/shutdown.allow zawiera po
    jednej nazwie (loginname) użytkownika w wierszu. Dozwolone są wiersze
    puste i wiersze komentarzy (poprzedzone znakiem #). Obecnie dla tego
    pliku istnieje ograniczenie do 32 użytkowników.

PLIKI

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

BŁĘDY

    Nie jest to faktycznie błąd, ale większość użytkowników zapomina o
    podaniu argumentu czas i jest zakłopotana komunikatem o błędzie dawanym
    przez shutdown. Argument czas jest obowiązkowy; w 90 procentach
    przypadków argumentem tym będzie słowo now.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                22 czerwca 1998          SHUTDOWN(8)