Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    shutdown - wyłączanie systemu

SKŁADNIA

    /sbin/shutdown [-t sek] [-arkhncfF] czas [ostrzeżenie]

OPIS

    shutdown w bezpieczny sposób wyłącza system. Wszyscy zalogowani użytkownicy powiadamiani
    są o rozpoczętym wyłączaniu, zaś rozpoczynanie nowych sesji pracy przez login(1) jest
    blokowane.  Możliwe jest zamknięcie i wyłączenie systemu natychmiastowe lub po zadanym
    czasie. W pierwszej kolejności wszystkie procesy powiadamiane są o wyłączaniu systemu
    sygnałem SIGTERM. Daje to programom takim jak vi(1) czas na zachowanie edytowanego pliku,
    programom przetwarzającym pocztę i grupy dyskusyjne szansę na czyste zakończenie pracy
    itd.  shutdown wykonuje swe zadanie sygnalizując procesowi init prośbę o zmianę poziomu
    pracy. Poziom pracy (runlevel) 0 używany jest do zatrzymywania systemu, zaś poziom 1
    służy do przełączenia go w stan, w którym mogą być wykonywane zadania administracyjne i
    konserwacja systemu; jest to poziom domyślny jeżeli nie podano ani flagi -h ani -r
    polecenia  shutdown.  Jakie  czynności  wykonywane  są podczas zatrzymywania bądź
    przeładowywania systemu możesz zobaczyć przeglądając odpowiednie dla danych poziomów pracy
    wpisy w pliku /etc/inittab.

OPCJE

    -a   Użyj /etc/shutdown.allow.

    -t sek Nakaż init(8) odczekanie sek sekund pomiędzy wysłaniem procesom ostrzeżenia i
       sygnału kill a zmianą na inny poziom pracy.

    -k   Nie wykonuj faktycznego wyłączenia; wyślij tylko do  wszystkich  komunikaty
       ostrzegawcze.

    -r   Przeładuj (reboot) po wyłączeniu systemu.

    -h   Zatrzymaj (halt) po wyłączeniu systemu.

    -n   [ODRADZANE] Nie wywołuj init(8) do wykonania wyłączenia, ale zrób to samodzielnie.
       Odradza się używania tej opcji, zaś jej wyniki nie zawsze są  zgodne  z
       oczekiwaniami.

    -f   Pomiń fsck (sprawdzanie systemów plików) podczas przeładowania.

    -F   Wymuś fsck przy przeładowaniu.

    -c   Anuluj już rozpoczęte wyłączanie systemu. Przy tej opcji nie jest, oczywiście,
       możliwe podanie argumentu czas, ale możesz wprowadzić w wierszu poleceń komunikat
       wyjaśniający, który zostanie przesłany do wszystkich użytkowników.

    czas  Kiedy wyłączyć system.

    ostrzeżenie
       Komunikat ostrzegawczy, jaki ma zostać wysłany do wszystkich użytkowników.

    Argument czas może posiadać różne formaty. Po pierwsze, może to być czas absolutny
    (ustalona godzina) w formacie hh:mm, gdzie hh jest godziną (1 lub 2 cyfry) a mm minutami
    godziny (dwucyfrowo). Po drugie, może być w formacie +m, gdzie m jest liczbą minut do
    odczekania. Słowo now (teraz) jest równoważnikiem +0.

    Jeśli shutdown wywoływany jest z czasem opóźnienia, to tworzy plik sygnalizacyjny
    (advisory file) /etc/nologin powodujący, że programy takie jak login(1) nie zezwalają na
    nowe logowania użytkowników. Shutdown usuwa ten plik tylko wtedy, gdy zostanie zatrzymany
    przed wysłaniem sygnału do init (tj. zostanie anulowany lub coś się nie udało). W
    przeciwnym wypadku za usunięcie tego pliku, by użytkownicy  mogli  się  logować,
    odpowiedzialne są systemowe skrypty inicjujące i kończące.

    Flaga -f oznacza `reboot fast' (szybkie przeładowanie). Tworzy plik sygnalizacyjny
    /fastboot, który może być testowany przez system przy ponownym uruchamianiu. Plik startowy
    rc może sprawdzać, czy powyższy plik istnieje i decydować o zaniechaniu uruchamiania
    fsck(1), gdyż system został wyłączony prawidłowo. Następnie proces startowy powinien
    usunąć /fastboot.

    Flaga -F oznacza `force fsck' (wymuś fsck). Tworzy plik sygnalizacyjny /forcefsck, który
    może być testowany przez system przy ponownym uruchamianiu. Plik startowy rc może
    sprawdzać, czy powyższy plik istnieje i decydować o uruchomieniu fsck(1) ze specjalną
    flagą `force', tak by zostały sprawdzone nawet poprawnie odmontowane systemy plików.
    Następnie proces startowy powinien usunąć /forcefsck.

    Flaga -n powoduje, że shutdown nie będzie wywoływać init, ale zabije samodzielnie
    wszystkie działające procesy.  shutdown wyłączy następnie obsługę udziałów (quota),
    rozliczeń i obszaru wymiany (swap) oraz odmontuje wszystkie systemy plików.

KONTROLA DOSTĘPU

    shutdown może być wywoływane z init(8), gdy zostaną wciśnięte magiczne klawisze CTRL-ALT-
    DEL, przez utworzenie odpowiedniego wpisu w /etc/inittab. Oznacza to, że każdy, kto
    posiada fizyczny dostęp do klawiatury konsoli może wyłączyć system. By zapobiec takiej
    sytuacji, shutdown może sprawdzać, czy na jednej z wirtualnych konsoli zalogowany jest
    upoważniony użytkownik. Jeżeli shutdown zostanie wywołany z argumentem -a (dodaj go do
    wywołania shutdown w /etc/inittab), to sprawdza czy istnieje plik /etc/shutdown.allow.
    Następnie porównuje nazwy użytkowników z tego pliku z listą osób zalogowanych na
    wirtualnej konsoli (z /var/run/utmp). Shutdown będzie kontynuować pracę tylko wtedy, gdy
    zalogowany jest jeden z upoważnionych użytkowników lub root.  W przeciwnym wypadku
    wyświetli komunikat

    shutdown: no authorized users logged in
    [shutdown: brak zalogowanych upoważnionych użytkowników]

    na (fizyczną) konsolę systemową. Plik /etc/shutdown.allow zawiera po jednej nazwie
    (loginname) użytkownika w wierszu. Dozwolone są wiersze puste i wiersze komentarzy
    (poprzedzone znakiem #). Obecnie dla tego pliku istnieje ograniczenie do 32 użytkowników.

PLIKI

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

BŁĘDY

    Nie jest to faktycznie błąd, ale większość użytkowników zapomina o podaniu argumentu czas
    i jest zakłopotana komunikatem o błędzie dawanym przez shutdown. Argument czas jest
    obowiązkowy; w 90 procentach przypadków argumentem tym będzie słowo now.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     22 czerwca 1998               SHUTDOWN(8)