Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    shutdown - wylczanie systemu

SK/LADNIA

    /sbin/shutdown [-t sek] [-arkhncfF] czas [ostrzeenie]

OPIS

    shutdown  w  bezpieczny sposob wylcza system. Wszyscy zalogowani
    uytkownicy powiadamiani s o rozpocztym wylczaniu, za rozpoczynanie
    nowych  sesji pracy przez login(1) jest blokowane.  Moliwe jest
    zamknicie i wylczenie systemu natychmiastowe lub po zadanym czasie. W
    pierwszej kolejnoci wszystkie procesy powiadamiane s o wylczaniu
    systemu sygnalem SIGTERM. Daje to programom takim jak vi(1) czas na
    zachowanie edytowanego pliku, programom przetwarzajcym poczt i grupy
    dyskusyjne szans na czyste zakoczenie pracy itd. shutdown wykonuje swe
    zadanie sygnalizujc procesowi init prob o zmian poziomu pracy. Poziom
    pracy (runlevel) 0 uywany jest do zatrzymywania systemu, za poziom 1
    sluy do przelczenia go w stan, w ktorym mog by wykonywane zadania
    administracyjne i konserwacja systemu; jest to poziom domylny jeeli nie
    podano ani flagi -h ani -r polecenia shutdown.  Jakie czynnoci
    wykonywane s podczas zatrzymywania bd przeladowywania systemu moesz
    zobaczy przegldajc odpowiednie dla danych poziomow pracy wpisy w pliku
    /etc/inittab.

OPCJE

    -a   Uyj /etc/shutdown.allow.

    -t sek Naka init(8) odczekanie sek sekund pomidzy wyslaniem procesom
       ostrzeenia i sygnalu kill a zmian na inny poziom pracy.

    -k   Nie wykonuj faktycznego wylczenia; wylij tylko do wszystkich
       komunikaty ostrzegawcze.

    -r   Przeladuj (reboot) po wylczeniu systemu.

    -h   Zatrzymaj (halt) po wylczeniu systemu.

    -n   [ODRADZANE] Nie wywoluj init(8) do wykonania wylczenia, ale zrob
       to samodzielnie. Odradza si uywania tej opcji, za jej wyniki nie
       zawsze s zgodne z oczekiwaniami.

    -f   Pomi fsck (sprawdzanie systemow plikow) podczas przeladowania.

    -F   Wymu fsck przy przeladowaniu.

    -c   Anuluj ju rozpoczte wylczanie systemu. Przy tej opcji nie jest,
       oczywicie, moliwe podanie argumentu czas, ale moesz wprowadzi w
       wierszu polece komunikat wyjaniajcy, ktory zostanie przeslany do
       wszystkich uytkownikow.

    czas  Kiedy wylczy system.

    ostrzeenie
       Komunikat ostrzegawczy, jaki ma zosta wyslany do wszystkich
       uytkownikow.

    Argument czas moe posiada rone formaty. Po pierwsze, moe to by czas
    absolutny (ustalona godzina) w formacie hh:mm, gdzie hh jest godzin (1
    lub 2 cyfry) a mm minutami godziny (dwucyfrowo). Po drugie, moe by w
    formacie +m, gdzie m jest liczb minut do odczekania. Slowo now (teraz)
    jest rownowanikiem +0.

    Jeli shutdown wywolywany jest z czasem oponienia, to tworzy plik
    sygnalizacyjny (advisory file) /etc/nologin powodujcy, e programy takie
    jak login(1) nie zezwalaj na nowe logowania uytkownikow. Shutdown usuwa
    ten plik tylko wtedy, gdy zostanie zatrzymany przed wyslaniem sygnalu
    do init (tj. zostanie anulowany lub co si nie udalo). W przeciwnym
    wypadku za usunicie tego pliku, by uytkownicy mogli si logowa,
    odpowiedzialne s systemowe skrypty inicjujce i koczce.

    Flaga -f oznacza `reboot fast' (szybkie przeladowanie). Tworzy plik
    sygnalizacyjny /fastboot, ktory moe by testowany przez system przy
    ponownym uruchamianiu. Plik startowy rc moe sprawdza, czy powyszy plik
    istnieje i decydowa o zaniechaniu uruchamiania fsck(1), gdy system
    zostal wylczony prawidlowo. Nastpnie proces startowy powinien usun
    /fastboot.

    Flaga -F oznacza `force fsck' (wymu fsck). Tworzy plik sygnalizacyjny
    /forcefsck, ktory moe by testowany przez system  przy  ponownym
    uruchamianiu. Plik startowy rc moe sprawdza, czy powyszy plik istnieje
    i decydowa o uruchomieniu fsck(1) ze specjaln flag `force', tak by
    zostaly  sprawdzone  nawet  poprawnie odmontowane systemy plikow.
    Nastpnie proces startowy powinien usun /forcefsck.

    Flaga -n powoduje, e shutdown nie bdzie wywolywa init, ale zabije
    samodzielnie wszystkie dzialajce procesy.  shutdown wylczy nastpnie
    obslug udzialow (quota), rozlicze i obszaru wymiany (swap) oraz
    odmontuje wszystkie systemy plikow.

KONTROLA DOSTPU

    shutdown moe by wywolywane z init(8), gdy zostan wcinite magiczne
    klawisze CTRL-ALT-DEL, przez  utworzenie  odpowiedniego  wpisu  w
    /etc/inittab. Oznacza to, e kady, kto posiada fizyczny dostp do
    klawiatury konsoli moe wylczy system. By zapobiec takiej sytuacji,
    shutdown moe sprawdza, czy na jednej z wirtualnych konsoli zalogowany
    jest upowaniony uytkownik. Jeeli shutdown  zostanie  wywolany  z
    argumentem -a (dodaj go do wywolania shutdown w /etc/inittab), to
    sprawdza czy istnieje plik /etc/shutdown.allow. Nastpnie porownuje
    nazwy uytkownikow z tego pliku z list osob zalogowanych na wirtualnej
    konsoli (z /var/run/utmp). Shutdown bdzie kontynuowa prac tylko wtedy,
    gdy zalogowany jest jeden z upowanionych uytkownikow lub root. W
    przeciwnym wypadku wywietli komunikat

    shutdown: no authorized users logged in
    [shutdown: brak zalogowanych upowanionych uytkownikow]

    na (fizyczn) konsol systemow. Plik /etc/shutdown.allow zawiera po
    jednej nazwie (loginname) uytkownika w wierszu. Dozwolone s wiersze
    puste i wiersze komentarzy (poprzedzone znakiem #). Obecnie dla tego
    pliku istnieje ograniczenie do 32 uytkownikow.

PLIKI

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

B/LDY

    Nie jest to faktycznie bld, ale wikszo uytkownikow zapomina o podaniu
    argumentu czas i jest zaklopotana komunikatem o bldzie dawanym przez
    shutdown. Argument czas jest obowizkowy; w 90 procentach przypadkow
    argumentem tym bdzie slowo now.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKE

    fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                22 czerwca 1998          SHUTDOWN(8)