Provided by: stunnel4_4.42-1_i386 bug

NAZWA

    stunnel - uniwersalny tunel protokolu SSL

SK/LADNIA

    Unix:
      stunnel [<plik>] | -fdn | -help | -version | -sockets

    WIN32:
      stunnel [ [-install | -uninstall | -start | -stop ] | -exit]
        [-quiet] [<plik>] ] | -help | -version | -sockets

OPIS

    Program stunnel zostal zaprojektowany do opakowywania w protokol SSL
    polcze pomidzy zdalnymi klientami a lokalnymi lub zdalnymi serwerami.
    Przez serwer lokalny rozumiana jest aplikacja przeznaczona do
    uruchamiania przy pomocy inetd. Stunnel pozwala na proste zestawienie
    komunikacji serwerow nie posiadajcych funkcjonalnoci SSL poprzez
    bezpieczne kanaly SSL.

    stunnel pozwala doda funkcjonalno SSL do powszechnie stosowanych
    demonow inetd, np. pop3 lub imap, do samodzielnych demonow, np. nntp,
    smtp lub http, a nawet tunelowa ppp poprzez gniazda sieciowe bez zmian
    w kodzie rodlowym.

OPCJE

    <plik>
      uyj podanego pliku konfiguracyjnego

    -fd n (tylko Unix)
      wczytaj konfiguracj z podanego deskryptora pliku

    -help
      drukuj list wspieranych opcji

    -version
      drukuj wersj programu i domylne wartoci parametrow

    -sockets
      drukuj domylne opcje gniazd

    -install (tylko NT/2000/XP)
      instaluj serwis NT

    -uninstall (tylko NT/2000/XP)
      odinstaluj serwis NT

    -start (tylko NT/2000/XP)
      uruchom serwis NT

    -stop (tylko NT/2000/XP)
      zatrzymaj serwis NT

    -exit (tylko Win32)
      zatrzymaj uruchomiony program

    -quiet (tylko NT/2000/XP)
      nie wywietlaj okienka informujcego o pomylnym zainstalowaniu lub
      odinstalowaniu

PLIK KONFIGURACYJNY

    Linia w pliku konfiguracyjnym moe by:

    o  pusta (ignorowana)

    o  komentarzem rozpoczynajcym si znakiem ';' (ignorowana)

    o  par 'nazwa_opcji = warto_opcji'

    o  tekstem '[nazwa_uslugi]' wskazujcym pocztek definicji uslugi

  OPCJE GLOBALNE
    chroot = katalog (tylko Unix)
      katalog roboczego korzenia systemu plikow

      Opcja okrela katalog, w ktorym uwiziony zostanie proces programu
      stunnel tu po jego inicjalizacji, a przed rozpoczciem odbierania
      polcze. cieki podane w opcjach CApath, CRLpath, pid oraz exec musz
      by umieszczone wewntrz katalogu podanego w opcji chroot i okrelone
      wzgldem tego katalogu.

    compression = zlib | rle
      wybor algorytmu kompresji przesylanych danych

      domylnie: bez kompresji

      Kompresja zlib zaimplementowana w OpenSSL 0.9.8 i nowszych nie jest
      kompatybilna implementacj OpenSSL 0.9.7.

      Kompresja rle nie jest zaimplementowana w aktualnych wersjach
      OpenSSL.

    debug = poziom[.podsystem]
      szczegolowo logowania

      Poziom logowania mona okreli przy pomocy jednej z nazw lub liczb:
      emerg (0), alert (1), crit (2), err (3), warning (4), notice (5),
      info (6) lub debug (7). Zapisywane s komunikaty o poziomie niszym
      (numerycznie) lub rownym podanemu. Do uzyskania najwyszego poziomu
      szczegolowoci mona uy opcji debug = debug lub debug = 7. Domylnym
      poziomem jest notice (5).

      O ile nie wyspecyfikowano podsystemu uyty bdzie domylny: daemon.
      Podsystemy nie s wspierane przez platform Win32.

      Wielko liter jest ignorowana zarowno dla poziomu jak podsystemu.

    EGD = cieka_do_EGD (tylko Unix)
      cieka do gniazda programu Entropy Gathering Daemon

      Opcja pozwala okreli ciek do gniazda programu Entropy Gathering
      Daemon uywanego do zainicjalizowania generatora cigow
      pseudolosowych biblioteki OpenSSL. Opcja jest dostpna z bibliotek
      OpenSSL 0.9.5a lub nowsz.

    engine = auto | <identyfikator urzdzenia>
      wybor sprztowego urzdzenia kryptograficznego

      domylnie: bez wykorzystania urzdze kryptograficznych

      Przykladowa konfiguracja umoliwiajca odczytanie klucza prywatnego z
      urzdzenia zgodnego z OpenSC:

        engine=dynamic
        engineCtrl=SO_PATH:/usr/lib/opensc/engine_pkcs11.so
        engineCtrl=ID:pkcs11
        engineCtrl=LIST_ADD:1
        engineCtrl=LOAD
        engineCtrl=MODULE_PATH:/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so
        engineCtrl=INIT

        [service]
        engineNum=1
        key=id_45

    engineCtrl = <command>[:<parameter>]
      konfiguracja urzdzenia kryptograficznego

      Specjalne komendy "LOAD" i "INIT" pozwalaj na zaladowanie i
      inicjalizacj modulu kryptograficznego urzdzenia.

    fips = yes | no
      Wlcz lub wylcz tryb FIPS 140-2.

      Opcja pozwala wylczy wejcie w tryb FIPS, jeli stunnel zostal
      skompilowany ze wsparciem dla FIPS 140-2.

      domylnie: yes (pracuj w trybie FIPS 140-2)

    foreground = yes | no (tylko Unix)
      tryb pierwszoplanowy

      Uycie tej opcji powoduje, e stunnel nie przechodzi w tlo logujc
      swoje komunikaty na konsol zamiast przez syslog (o ile nie uyto
      opcji output).

    output = plik
      plik, do ktorego dopisane zostan logi

      Uycie tej opcji zmienia domylne zachowanie programu polegajce na
      logowaniu swoich komunikatow poprzez syslog.

      Do przekierowania komunikatow na standardowe wyjcie (na przyklad po
      to, eby zalogowa je programem splogger z pakietu daemontools) mona
      poda jako parametr urzdzenie /dev/stdout.

    pid = plik (tylko Unix)
      poloenie pliku z numerem procesu

      Jeeli argument jest pusty plik nie zostanie stworzony.

      Jeeli zdefiniowano katalog chroot, to cieka do pid jest okrelona
      wzgldem tego katalogu.

    RNDbytes = liczba_bajtow
      liczba bajtow do zainicjowania generatora pseudolosowego

      W wersjach biblioteki OpenSSL starszych ni 0.9.5a opcja ta okrela
      rownie liczb bajtow wystarczajcych do zainicjowania PRNG. Nowsze
      wersje biblioteki maj wbudowan funkcj okrelajc, czy dostarczona ilo
      losowoci jest wystarczajca do zainicjowania generatora.

    RNDfile = plik
      cieka do pliku zawierajcego losowe dane

      Biblioteka OpenSSL uyje danych z tego pliku do zainicjowania
      generatora pseudolosowego.

    RNDoverwrite = yes | no
      nadpisz plik nowymi wartociami pseudolosowymi

      domylnie: yes (nadpisz)

    service = nazwa_serwisu
      uyj parametru jako nazwy serwisu

      Unix: nazwa serwisu dla biblioteki TCP Wrapper w trybie inetd.

      domylnie: stunnel

    setgid = identyfikator_grupy (tylko Unix)
      grupa z ktorej prawami pracowal bdzie stunnel

    setuid = identyfikator_uytkownika (tylko Unix)
      uytkownik, z ktorego prawami pracowal bdzie stunnel

    socket = a|l|r:option=value[:value]
      ustaw opcj na akceptujcym/lokalnym/zdalnym gniedzie

      Dla opcji linger wartoci maj posta l_onof:l_linger. Dla opcji time
      wartoci maj posta tv_sec:tv_usec.

      Przyklady:

        socket = l:SO_LINGER=1:60
          ustaw jednominutowe przeterminowanie
          przy zamykaniu lokalnego gniazda
        socket = r:SO_OOBINLINE=yes
          umie dane pozapasmowe (out-of-band)
          bezporednio w strumieniu danych
          wejciowych dla zdalnych gniazd
        socket = a:SO_REUSEADDR=no
          zablokuj ponowne uywanie portu
          (domylnie wlczone)
        socket = a:SO_BINDTODEVICE=lo
          przyjmuj polczenia wylcznie na
          interfejsie zwrotnym (ang. loopback)

    syslog = yes | no (tylko Unix)
      wlcz logowanie poprzez mechanizm syslog

      domylnie: yes (wlcz)

    taskbar = yes | no (tylko WIN32)
      wlcz ikonk w prawym dolnym rogu ekranu

      domylnie: yes (wlcz)

  OPCJE US/LUG
    Kada sekcja konfiguracji uslugi zaczyna si jej nazw ujt w nawias
    kwadratowy. Nazwa uslugi uywana jest do kontroli dostpu przez
    bibliotek libwrap (TCP wrappers) oraz pozwala rozroni poszczegolne
    uslugi w logach.

    Jeeli stunnel ma zosta uyty w trybie inetd, gdzie za odebranie
    polczenia odpowiada osobny program (zwykle inetd, xinetd lub
    tcpserver), naley przeczyta sekcj TRYB INETD poniej.

    accept = [adres:]port
      nasluchuje na polczenia na podanym adresie i porcie

      Jeeli nie zostal podany adres, stunnel domylnie nasluchuje na
      wszystkich adresach IP lokalnych interfejsow.

    CApath = katalog_CA
      katalog Centrum Certyfikacji

      Opcja okrela katalog, w ktorym stunnel bdzie szukal certyfikatow,
      jeeli uyta zostala opcja verify. Pliki z certyfikatami musz
      posiada specjalne nazwy XXXXXXXX.0, gdzie XXXXXXXX jest skrotem
      kryptograficznym reprezentacji DER nazwy podmiotu certyfikatu.

      Funkcja skrotu zostala zmieniona w wersji 1.0.0 biblioteki OpenSSL.
      Naley wykona c_rehash przy zmianie OpenSSL 0.x.x na 1.x.x.

      Jeeli zdefiniowano katalog chroot, to cieka do CApath jest okrelona
      wzgldem tego katalogu.

    CAfile = plik_CA
      plik Centrum Certyfikacji

      Opcja pozwala okreli poloenie pliku zawierajcego certyfikaty uywane
      przez opcj verify.

    cert = plik_pem
      plik z lacuchem certyfikatow

      Opcja okrela poloenie pliku zawierajcego certyfikaty uywane przez
      program stunnel do uwierzytelnienia si przed drug stron polczenia.
      Certyfikat jest konieczny, aby uywa programu w trybie serwera. W
      trybie klienta certyfikat jest opcjonalny.

    ciphers = lista_szyfrow
      lista dozwolonych szyfrow SSL

      Parametrem tej opcji jest lista szyfrow, ktore bd uyte przy
      otwieraniu nowych polcze SSL, np.: DES-CBC3-SHA:IDEA-CBC-MD5

    client = yes | no
      tryb kliencki (zdalna usluga uywa SSL)

      domylnie: no (tryb serwerowy)

    connect = [adres:]port
      polcz si ze zdalnym serwerem na podany port

      Jeeli nie zostal podany adres, stunnel domylnie lczy si z lokalnym
      serwerem.

      Komenda moe byc uyta wielokrotnie w pojedynczej sekcji celem
      zapewnienia wysokiej niezawodnoci lub rozloenia ruchu pomidzy wiele
      serwerow.

    CRLpath = katalog_CRL
      katalog List Odwolanych Certyfikatow (CRL)

      Opcja okrela katalog, w ktorym stunnel bdzie szukal list CRL, jeeli
      uyta zostala opcja verify. Pliki z listami CRL musz posiada
      specjalne nazwy XXXXXXXX.r0, gdzie XXXXXXXX jest skrotem listy CRL.

      Funkcja skrotu zostala zmieniona w wersji 1.0.0 biblioteki OpenSSL.
      Naley wykona c_rehash przy zmianie OpenSSL 0.x.x na 1.x.x.

      Jeeli zdefiniowano katalog chroot, to cieka do CRLpath jest
      okrelona wzgldem tego katalogu.

    CRLfile = plik_CRL
      plik List Odwolanych Certyfikatow (CRL)

      Opcja pozwala okreli poloenie pliku zawierajcego listy CRL uywane
      przez opcj verify.

    curve = nid
      krzywa dla ECDH

      List dostpnych krzywych mona uzyska poleceniem:

        openssl ecparam -list_curves

      domylnie: prime256v1

    delay = yes | no
      oponij rozwinicie adresu DNS podanego w opcji connect

      Opcja jest przydatna przy dynamicznym DNS, albo gdy usluga DNS nie
      jest dostpna przy starcie programu stunnel (klient VPN, polczenie
      wdzwaniane).

    engineNum = <numer urzdzenia>
      wybierz urzdzenie do odczyta klucza prywatnego

      Urzdzenia s numerowane od 1 w gor.

    exec = cieka_do_programu
      wykonaj lokalny program przystosowany do pracy z superdemonem inetd

      Jeeli zdefiniowano katalog chroot, to cieka do exec jest okrelona
      wzgldem tego katalogu.

    execargs = $0 $1 $2 ...
      argumenty do opcji exec wlcznie z nazw programu ($0)

      Cytowanie nie jest wspierane w obecnej wersji programu. Argumenty
      s rozdzielone dowoln liczb bialych znakow.

    failover = rr | prio
      Strategia wybierania serwerow wyspecyfikowanych parametrami
      "connect".

        rr (round robin) - sprawiedliwe rozloenie obcienia
        prio (priority) - uyj kolejnoci opcji w pliku konfiguracyjnym

      domylnie: rr

    ident = nazwa_uytkownika
      weryfikuj nazw zdalnego uytkownika korzystajc z protokolu IDENT
      (RFC 1413)

    key = plik_klucza
      klucz prywatny do certyfikatu podanego w opcji cert

      Klucz prywatny jest potrzebny do uwierzytelnienia wlaciciela
      certyfikatu. Poniewa powinien on by zachowany w tajemnicy, prawa
      do jego odczytu powinien mie wylcznie wlaciciel pliku. W systemie
      Unix mona to osign komend:

        chmod 600 keyfile

      domylnie: warto opcji cert

    libwrap = yes | no
      wlcz lub wylcz korzystanie z /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny.

      domylnie: yes

    local = serwer
      IP rodla do nawizywania zdalnych polcze

      Domylnie uywane jest IP najbardziej zewntrznego interfejsu w stron
      serwera, do ktorego nawizywane jest polczenie.

    sni = nazwa_uslugi:nazwa_serwera
      Uyj uslugi jako podrzdnej (virtualnego serwera) dla rozszerzenia
      TLS Server Name Indication (RFC 3546).

      nazwa_us/lugi wskazuje uslug nadrzdn, ktora odbiera polczenia od
      klientow przy pomocy opcji accept. nazwa_serwera wskazuje nazw
      serwera wirtualnego. Z pojedycz uslug nadrzdn powizane jest zwykle
      wiele uslug podrzdnych. Opcja sni moe by rownie uyta wielokrotnie
      w ramach jednej uslugi podrzdnej.

      Zarowno usluga nadrzdna jak i podrzdna nie moe by skonfigurowana w
      trybie klienckim. Opcja connect uslugi podrzdnej jest ignorowana w
      polczeniu z opcj protocol, gdy polczenie do zdalnego serwera jest w
      tym wypadku nawizywane przed negocjacj TLS. Uwierzytelnienie przy
      pomocy biblioteki libwrap jest realizowane dwukrotnie: najpierw dla
      uslugi nadrzdnej po odebraniu polczenia TCP, a nastpnie dla uslugi
      podrzdnej podczas negocjacji TLS.

      Opcja sni jest dostpna poczwszy od wersji 1.0.0 biblioteki OpenSSL.

    OCSP = URL
      serwer OCSP do weryfikacji certyfikatow

    OCSPflag = flaga
      flaga serwera OCSP

      aktualnie wspierane flagi: NOCERTS, NOINTERN NOSIGS, NOCHAIN,
      NOVERIFY, NOEXPLICIT, NOCASIGN, NODELEGATED, NOCHECKS, TRUSTOTHER,
      RESPID_KEY, NOTIME

      Aby wyspecyfikowa kilka flag naley uy OCSPflag wielokrotnie.

    options = opcje_SSL
      opcje biblioteki OpenSSL

      Parametrem jest nazwa opcji zgodnie z opisem w
      SSL_CTX_set_options(3ssl), ale bez przedrostka SSL_OP_. Aby
      wyspecyfikowa kilka opcji naley uy options wielokrotnie.

      Na przyklad dla zachowania kompatybilnoci z bldami implementacji
      SSL w programie Eudora mona uy opcji:

        options = DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS

    protocol = protokol
      negocjuj SSL podanym protokolem aplikacyjnym (np. starttls lub
      stls)

      Opcji protocol nie naley uywa z szyfrowaniem SSL na osobnym porcie.

      Aktualnie wspierane protokoly:

      cifs
        Unieudokumentowane rozszerzenie protokolu CIFS wspierane przez
        serwer Samba. Wsparcie dla tego rozrzeczenia zostalo zarzucone
        w wersji 3.0.0 serwera Samba.

      connect
        Negocjacja RFC 2817 - Upgrading to TLS Within HTTP/1.1,
        rozdzial 5.2 - Requesting a Tunnel with CONNECT

        Ten protokol jest wspierany wylcznie w trybie klienckim.

      imap
        Negocjacja RFC 2595 - Using TLS with IMAP, POP3 and ACAP

      nntp
        Negocjacja RFC 4642 - Using Transport Layer Security (TLS) with
        Network News Transfer Protocol (NNTP)

        Ten protokol jest wspierany wylcznie w trybie klienckim.

      pop3
        Negocjacja RFC 2449 - POP3 Extension Mechanism

      smtp
        Negocjacja RFC 2487 - SMTP Service Extension for Secure SMTP
        over TLS

      pgsql
        Negocjacja
        http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/protocol-flow.html#AEN73982

    protocolAuthentication = uwierzytelnienie
      rodzaj uwierzytelnienia do negocjacji protokolu

      aktualnie wspierane: basic, NTLM

      Obecnie typ uwierzytelnienia ma zastosowanie wylcznie w protokole
      'connect'.

      domylnie: basic

    protocolHost = adres:port
      adres docelowy do negocjacji protokolu

    protocolPassword = haslo
      haslo do negocjacji protokolu

    protocolUsername = uytkownik
      nazwa uytkownika do negocjacji protokolu

    pty = yes | no (tylko Unix)
      alokuj pseudoterminal dla programu uruchamianego w opcji 'exec'

    retry = yes | no (tylko Unix)
      polcz ponownie sekcj connect+exec po rozlczeniu

      domylnie: no

    session = przeterminowanie_pamici_podrcznej_sesji
      czas w sekundach, po ktorym sesja SSL zostanie usunita z pamici
      podrcznej

    sessiond = adres:port
      adres sessiond - servera cache sesji SSL

    sslVersion = wersja
      wersja protokolu SSL

      Dozwolone opcje: all, SSLv2, SSLv3, TLSv1

    stack = liczba_bajtow (z wyjtkiem modelu FORK)
      rozmiar stosu procesora wtku

    TIMEOUTbusy = liczba_sekund
      czas oczekiwania na spodziewane dane

    TIMEOUTclose = liczba_sekund
      czas oczekiwania na close_notify (ustaw na 0, jeeli klientem jest
      MSIE)

    TIMEOUTconnect = liczba_sekund
      czas oczekiwania na nawizanie polczenia

    TIMEOUTidle = liczba_sekund
      maksymalny czas utrzymywania bezczynnego polczenia

    transparent = none | source | destination | both (tylko Unix)
      tryb przezroczystego proxy na wspieranych platformach

      Wspierane opcje:

      none
        Zablokuj wsparcie dla przezroczystago proxy. Jest to warto
        domylna.

      source
        Przepisz adres, aby nawizywane polczenie wydawalo si pochodzi
        bezporednio od klienta, a nie od programu stunnel.

        Opcja jest aktualnie obslugiwana w:

        Trybie zdalnym (opcja connect) w systemie Linux >=2.6.28
          Konfiguracja wymaga nastpujcych ustawie iptables oraz
          routingu (na przyklad w pliku /etc/rc.local lub
          analogicznym):

            iptables -t mangle -N DIVERT
            iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT
            iptables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 1
            iptables -t mangle -A DIVERT -j ACCEPT
            ip rule add fwmark 1 lookup 100
            ip route add local 0.0.0.0/0 dev lo table 100
            echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/rp_filter

          Konfiguracja ta wymaga, aby stunnel byl wykonywany jako
          root i bez opcji setuid.

        Trybie zdalnym (opcja connect) w systemie Linux 2.2.x
          Konfiguracja ta wymaga skompilowania jdra z opcj
          transparent proxy. Docelowa usluga musi by umieszczona na
          osobnej maszynie, do ktorej routing kierowany jest poprzez
          serwer stunnela.

          Dodatkowo stunnel powinien by wykonywany jako root i bez
          opcji setuid.

        Trybie zdalnym (opcja connect) w systemie FreeBSD >=8.0
          Konfiguracja ta wymaga skonfigurowania firewalla i
          routingu. stunnel musi by wykonywany jako root i bez opcji
          setuid.

        Trybie lokalnym (opcja exec)
          Konfiguracja ta jest realizowana przy pomocy biblioteki
          libstunnel.so. Do zaladowania biblioteki wykorzystywana
          jest zmienna rodowiskowa _RLD_LIST na platformie Tru64 lub
          LD_PRELOAD na innych platformach.

      destination
        Oryginalny adres docelowy jest uywany zamiast opcji connect.

        Przykladowana konfiguracja przezroczystego adresu docelowego:

          [transparent]
          client=yes
          accept=<port_stunnela>
          transparent=destination

        Konfiguracja wymaga nastpujcych ustawie iptables (na przyklad w
        pliku /etc/rc.local lub analogicznym):

          /sbin/iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport <port_stunnela> -j ACCEPT
          /sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport <port_przekierowany> -j DNAT --to-destination <lokalne_ip>:<port_stunnela>

        Przezroczysty adres docelowy jest aktualnie wspierany wylcznie
        w systemie Linux.

      both
        Uyj przezroczystego proxy zarowno dla adresu rodlowego jak i
        docelowego.

      Dla zapewnienia kompatybilnoci z wczeniejszymim wersjami wspierane
      s dwie dodatkowe opcje:

      yes Opcja zostala przemianowana na source.

      no Opcja zostala przemianowana na none.

    verify = poziom
      weryfikuj certyfikat drugiej strony polczenia

      poziom 0 - zarzdaj certyfikatu i zignoruj go
      poziom 1 - weryfikuj, jeeli zostal przedstawiony
      poziom 2 - weryfikuj z zainstalowanym certyfikatem Centrum
      Certyfikacji
      poziom 3 - weryfikuj z lokalnie zainstalowanym certyfikatem drugiej
      strony
      domylnie - nie weryfikuj

ZWRACANA WARTO

    stunnel zwraca zero w przypadku sukcesu, lub warto niezerow w przypadku
    bldu.

SIGNA/LY

    Nastpujce sygnaly mog by uyte do sterowania programem w systemie Unix:

    SIGHUP
      Zaladuj ponownie plik konfiguracyjny.

      Niektore globalne opcje nie bd przeladowane:

      o  chroot

      o  fips

      o  foreground

      o  pid

      o  setgid

      o  setuid

      Jeeli wykorzystywana jest opcja 'setuid' stunnel nie bdzie mogl
      zaladowa ponownie konfiguracji wykorzystujcej uprzywilejowane
      (<1024) porty.

      Jeeli wykorzystywana jest opcja 'chroot' stunnel bdzie szukal
      wszystkich potrzebnych plikow (lcznie z plikiem konfiguracyjnym,
      certyfikatami, logiem i plikiem pid) wewntrz katalogu wskazanego
      przez 'chroot'.

    SIGUSR1
      Zamknij i otworz ponownie log. Funkcja ta moe zosta uyta w
      skrypcie rotujcym log programu stunnel.

    SIGTERM, SIGQUIT, SIGINT
      Zakocz dzialanie programu.

    Skutek wyslania innych sygnalow jest niezdefiniowany.

PRZYK/LADY

    Szyfrowanie polcze do lokalnego serwera imapd mona uy:

      [imapd]
      accept = 993
      exec = /usr/sbin/imapd
      execargs = imapd

    albo w trybie zdalnym:

      [imapd]
      accept = 993
      connect = 143

    W polczeniu z programem pppd stunnel pozwala zestawi prosty VPN. Po
    stronie serwera nasluchujcego na porcie 2020 jego konfiguracja moe
    wyglda nastpujco:

      [vpn]
      accept = 2020
      exec = /usr/sbin/pppd
      execargs = pppd local
      pty = yes

    Poniszy plik konfiguracyjny moe by wykorzystany do uruchomienia
    programu stunnel w trybie inetd. Warto zauway, e w pliku
    konfiguracyjnym nie ma sekcji [nazwa_us/lugi].

      exec = /usr/sbin/imapd
      execargs = imapd

NOTKI

  OGRANICZENIA
    stunnel nie moe by uywany do szyfrowania protokolu FTP, poniewa do
    przesylania poszczegolnych plikow uywa on dodatkowych polcze
    otwieranych na portach o dynamicznie przydzielanych numerach. Istniej
    jednak specjalne wersje klientow i serwerow FTP pozwalajce na
    szyfrowanie przesylanych danych przy pomocy protokolu SSL.

  TRYB INETD (tylko Unix)
    W wikszoci zastosowa stunnel samodzielnie nasluchuje na porcie podanym
    w pliku konfiguracyjnym i tworzy polczenie z innym portem podanym w
    opcji connect lub nowym programem podanym w opcji exec. Niektorzy wol
    jednak wykorzystywa oddzielny program, ktory odbiera polczenia, po czym
    uruchamia program stunnel. Przykladami takich programow s inetd,
    xinetd i tcpserver.

    Przykladowa linia pliku /etc/inetd.conf moe wyglda tak:

      imaps stream tcp nowait root /usr/bin/stunnel
        stunnel /etc/stunnel/imaps.conf

    Poniewa w takich przypadkach polczenie na zdefiniowanym porcie (tutaj
    imaps) nawizuje osobny program (tutaj inetd), stunnel nie moe uywa
    opcji accept. W pliku konfiguracyjnym nie moe by rownie zdefiniowana
    adna usluga ([nazwa_us/lugi]), poniewa konfiguracja taka pozwala na
    nawizanie tylko jednego polczenia. Wszystkie OPCJE US/LUG powinny by
    umieszczone razem z opcjami globalnymi. Przyklad takiej konfiguracji
    znajduje si w sekcji PRZYK/LADY.

  CERTYFIKATY
    Protokol SSL wymaga, aby kady serwer przedstawial si nawizujcemu
    polczenie klientowi prawidlowym certyfikatem X.509. Potwierdzenie
    tosamoci serwera polega na wykazaniu, e posiada on odpowiadajcy
    certyfikatowi klucz prywatny. Najprostsz metod uzyskania certyfikatu
    jest wygenerowanie go przy pomocy wolnego pakietu OpenSSL. Wicej
    informacji na temat generowania certyfikatow mona znale na
    umieszczonych poniej stronach.

    Istotn kwesti jest kolejno zawartoci pliku .pem. W pierwszej kolejnoci
    powinien on zawiera klucz prywatny, a dopiero za nim podpisany
    certyfikat (nie danie certyfikatu). Po certyfikacie i kluczu prywatnym
    powinny znajdowa si puste linie. Jeeli przed certyfikatem znajduj si
    dodatkowe informacje tekstowe, to powinny one zosta usunite. Otrzymany
    plik powinien mie nastpujc posta:

      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      [zakodowany klucz]
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
      [pusta linia]
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      [zakodowany certyfikat]
      -----END CERTIFICATE-----
      [pusta linia]

  LOSOWO
    stunnel potrzebuje zainicjowa PRNG (generator liczb pseudolosowych),
    gdy protokol SSL wymaga do bezpieczestwa kryptograficznego rodla dobrej
    losowoci. Nastpujce rodla s kolejno odczytywane a do uzyskania
    wystarczajcej iloci entropii:

    o  Zawarto pliku podanego w opcji RNDfile.

    o  Zawarto pliku o nazwie okrelonej przez zmienn rodowiskow RANDFILE,
      o ile jest ona ustawiona.

    o  Plik .rnd umieszczony w katalogu domowym uytkownika, jeeli zmienna
      RANDFILE nie jest ustawiona.

    o  Plik podany w opcji '--with-random' w czasie konfiguracji programu.

    o  Zawarto ekranu w systemie Windows.

    o  Gniazdo egd, jeeli uyta zostala opcja EGD.

    o  Gniazdo egd podane w opcji '--with-egd-socket' w czasie
      konfiguracji programu.

    o  Urzdzenie /dev/urandom.

    Wspolczesne (>=0.9.5a) wersje biblioteki OpenSSL automatycznie
    zaprzestaj ladowania kolejnych danych w momencie uzyskania
    wystarczajcej iloci entropii. Wczeniejsze wersje biblioteki
    wykorzystaj wszystkie powysze rodla, gdy nie istnieje tam funkcja
    pozwalajca okreli, czy uzyskano ju wystarczajco duo danych.

    Warto zwroci uwag, e na maszynach z systemem Windows, na ktorych
    konsoli nie pracuje uytkownik, zawarto ekranu nie jest wystarczajco
    zmienna, aby zainicjowa PRNG. W takim przypadku do zainicjowania
    generatora naley uy opcji RNDfile.

    Plik RNDfile powinien zawiera dane losowe -- rownie w tym sensie, e
    powinny by one inne przy kadym uruchomieniu programu stunnel. O ile
    nie uyta zostala opcja RNDoverwrite jest to robione automatycznie. Do
    rcznego uzyskania takiego pliku uyteczna moe by komenda openssl rand
    dostarczana ze wspolczesnymi wersjami pakietu OpenSSL.

    Jeszcze jedna istotna informacja -- jeeli dostpne jest urzdzenie
    /dev/urandom biblioteka OpenSSL ma zwyczaj zasilania nim PRNG w trakcie
    sprawdzania stanu generatora. W systemach z /dev/urandom urzdzenie to
    bdzie najprawdopodobniej uyte, pomimo e znajduje si na samym kocu
    powyszej listy. Jest to wlaciwo biblioteki OpenSSL, a nie programu
    stunnel.

  PARAMETRY DH
    Poczwszy od wersji 4.40 stunnel zawiera w kodzie programu 2048-bitowe
    parametry DH.

    Alternatywnie parametry DH mona umieci w pliku razem z certyfikatem:

      openssl dhparam 2048 >> stunnel.pem

    Wygenerowanie parametrow DH moe zaj nawet wiele minut.

PLIKI

    stunnel.conf
      plik konfiguracyjny programu

B/LDY

    Opcja execargs nie obsluguje cytowania.

ZOBACZ R'OWNIE

    tcpd(8)
      biblioteka kontroli dostpu do uslug internetowych

    inetd(8)
      'super-serwer' internetowy

    http://www.stunnel.org/
      strona domowa programu stunnel

    http://www.openssl.org/
      strona projektu OpenSSL

AUTOR

    Michal Trojnara
      <Michal.Trojnara@mirt.net>