Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

SKŁADNIA

    sulogin [urzdzenie-tty]

OPIS

    sulogin wywoływane jest przez init przed zezwoleniem użytkownikowi na
    dostęp do systemu w trybie jednoużytkownikowym (single user mode).
    Funkcja ta może być dostępna tylko w niektórych systemach, w których
    odpowiednio zmieniono init lub plik /etc/inittab posiada pozycję dla
    logowania się w trybie jednoużytkownikowym.

    Wyświetlany jest symbol zachęty

      Type control-d to proceed with normal startup,
      (or give root password for system maintenance):
      Naciśnij control-d by kontynuować zwykły start,
      (lub podaj hasło użytkownika root do konserwacji systemu):

    Wejście  i  wyjście  będą  obsługiwane przy użyciu standardowych
    deskryptorów plików, chyba że użyto opcjonalnego argumentu - nazwy
    urządzenia.

    Jeśli użytkownik wprowadzi poprawne hasło superużytkownika root, to
    rozpoczynana jest sesja pracy na koncie root.  Jeżeli natomiast
    naciśnięto EOF, to system przechodzi do wieloużytkownikowego trybu
    pracy.

    Po  opuszczeniu  przez  użytkownika  powłoki  przypisanej  do
    jednoużytkownikowego  trybu pracy lub po naciśnięciu EOF, system
    wykonuje  proces  inicjacji  wymagany  do  przejścia  w  tryb
    wieloużytkownikowy.

OSTRZEŻENIA

    Polecenie to może być używane wyłącznie wtedy, gdy init został
    zmieniony tak, by wywoływać sulogin zamiast /bin/sh,  albo  gdy
    użytkownik skonfigurował plik inittab tak, by obsługiwał logowanie w
    trybie jednoużytkownikowym. Na przykład, wiersz

    co:s:respawn:/etc/sulogin /dev/console

    powinien wykonać polecenie sulogin w trybie jednoużytkownikowym.

    Na ile jest to możliwe, tworzone jest pełne środowisko.  Jednakże w
    efekcie mogą nie być dołączone czy zainicjowane różne urządzenia, zaś
    wiele poleceń użytkownika może być niedostępnych lub nie funkcjonować.

PLIKI

    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow - zakodowane hasła i informacja o ich ważności
    /.profile - skrypt startowy dla powłoki trybu jednoużytkownikowego

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), init(8), sh(1)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                  SULOGIN(8)