Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    sulogin - login w trybie jednouytkownikowym

SK/LADNIA

    sulogin [urzdzenie-tty]

OPIS

    sulogin wywolywane jest przez init przed zezwoleniem uytkownikowi na
    dostp do systemu w trybie jednouytkownikowym (single user mode).
    Funkcja ta moe by dostpna tylko w niektorych systemach, w ktorych
    odpowiednio zmieniono init lub plik /etc/inittab posiada pozycj dla
    logowania si w trybie jednouytkownikowym.

    Wywietlany jest symbol zachty

      Type control-d to proceed with normal startup,
      (or give root password for system maintenance):
      Nacinij control-d by kontynuowa zwykly start,
      (lub podaj haslo uytkownika root do konserwacji systemu):

    Wejcie i wyjcie bd obslugiwane przy uyciu standardowych deskryptorow
    plikow, chyba e uyto opcjonalnego argumentu - nazwy urzdzenia.

    Jeli uytkownik wprowadzi poprawne haslo superuytkownika root, to
    rozpoczynana jest sesja pracy na koncie root. Jeeli natomiast nacinito
    EOF, to system przechodzi do wielouytkownikowego trybu pracy.

    Po  opuszczeniu  przez  uytkownika  powloki  przypisanej  do
    jednouytkownikowego trybu pracy lub po naciniciu EOF, system wykonuje
    proces inicjacji wymagany do przejcia w tryb wielouytkownikowy.

OSTRZEENIA

    Polecenie to moe by uywane wylcznie wtedy, gdy init zostal zmieniony
    tak,  by  wywolywa  sulogin zamiast /bin/sh, albo gdy uytkownik
    skonfigurowal plik inittab tak, by obslugiwal logowanie w trybie
    jednouytkownikowym. Na przyklad, wiersz

    co:s:respawn:/etc/sulogin /dev/console

    powinien wykona polecenie sulogin w trybie jednouytkownikowym.

    Na ile jest to moliwe, tworzone jest pelne rodowisko. Jednake w
    efekcie mog nie by dolczone czy zainicjowane rone urzdzenia, za wiele
    polece uytkownika moe by niedostpnych lub nie funkcjonowa.

PLIKI

    /etc/passwd - informacja o kontach uytkownikow
    /etc/shadow - zakodowane hasla i informacja o ich wanoci
    /.profile - skrypt startowy dla powloki trybu jednouytkownikowego

ZOBACZ TAKE

    login(1), init(8), sh(1)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  SULOGIN(8)