Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tc - pokaż / manipuluj ustawieniami sterowania przepływem

SKŁADNIA

    tc qdisc [ add | change | replace | link ] dev DEV [ parent qdisc-id |
    root ] [ handle qdisc-id ] qdisc [ specyficzne parametry ]

    tc class [ add | change | replace ] dev DEV parent qdisc-id [ classid
    class-id ] qdisc [ specyficzne parametry ]

    tc filter [ add | change | replace ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ]
    protocol protocol prio priority filtertype [ specyficzne parametry ]
    flowid flow-id

    tc [-s | -d ] qdisc show [ dev DEV ]

    tc [-s | -d ] class show dev DEV

    tc filter show dev DEV

OPIS

    Tc używane jest do konfigurowania Sterowania Przepływem w jądrze Linux.
    Sterowanie Przepływem składa się z:

    CIĘCIA (SHAPING)
       Gdy ruch jest przycinany to pod kontrolą jest częstość jego
       transmisji.  Przycinanie  może być czymś więcej niż tylko
       zmniejszaniem dostępnego pasma - bywa także używane w celu
       wygładzenia nagłych przyrostów ruchu, aby sieć jako całość
       działała lepiej.  Cięcia pasma następuje zawsze na wyjściu
       interfejsu sieciowego.

    SZEREGOWANIA (SCHEDULING)
       Poprzez szeregowanie transmisji pakietów możliwym staje się
       zwiększenie interaktywności ruchu, który tego wymaga, przy
       jednoczesnym gwarantowaniu pasma dla dużych transferów. Takie
       porządkowanie kolejności bywa również nazywane priorytetyzacją i
       następuje tylko i wyłącznie na wyjściu.

    NADZOROWANIA (POLICING)
       Tak  jak  cięcie  pasma  dotyczy transmitowania ruchu tak
       nadzorowanie i preselekcja odnosi  się  do  ruchu,  który
       przychodzi. Selekcjonowanie zachodzi na wejściu.

    ODRZUCANIA (DROPPING)
       Ruch  o natężeniu przekraczającym ustalone pasmo może być
       odrzucany zarówno na wejściu jak i na wyjściu.

    Przetwarzanie ruchu jest kontrolowane przez trzy rodzaje obiektów:
    dyscypliny  kolejkowania  (qdiscs),  klasy (classes), oraz filtry
    (filters).

QDISCS

    qdisc jest skrótem od 'queueing discipline' (dyscyplina kolejkowania) i
    jest pojęciem podstawowym w rozumieniu sterowania przepływem. Jeśli
    kiedykolwiek jądro chce wysyłać pakiet do interfejsu sieciowego to
    pakiet ten jest kolejkowany przy pomocy odpowiedniego obiektu qdisc
    skonfigurowanego dla tego interfejsu. Zaraz potem jądro próbuje pobrać
    możliwie największą ilość pakietów z obiektu qdisc (z - nazwijmy
    umownie - wyjścia z kolejki), aby przekazać je sterownikowi karty
    sieciowej.

    Prostym  QDISC  jest  kolejka 'pfifo', która wcale nie dokonuje
    przetwarzania napływająch pakietów i jest tylko czystą kolejką FIFO
    (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu). Jej jedyne zadanie to
    przetrzymywanie pakietów w krótkich chwilach, gdy interfejs sieciowy
    nie może ich obsłużyć.

KLASY

    Niektóre obiekty dyscypliny kolejkowania (qdisc) nie są takie proste
    jak opisany powyżej i mogą zawierać w sobie tak zwane klasy. Klasy te
    są z kolei swoistymi kontenerami dla innych obiektów qdisc - ruch może
    być więc kolejkowany w każdym innym obiekcie qdisc, który należy do
    tych zdefiniowanych wewnątrz klas. Gdy jądro próbuje zdjąć pakiet z
    takiego klasyfikującego qdisc to może on pochodzić z którejkolwiek z
    należących do qdisc klas. Dla przykładu qdisc może priorytetyzować
    pewną część ruchu poprzez usiłowanie zdjęcia pakietów z jednych ze
    swych kolejek wcześniej niż z innych.

QDISC A KLASY

    Chociaż istnieją obiekty qdisc (dyscypliny kolejkowania), które mogą w
    sobie zawierać klasy to nie należy utożsamiać pojęcia qdisc z pojęciem
    klasy. Klasa jest swoistym slotem, w którym można osadzić potomne
    qdisc. Klasa sama w sobie nie jest obiektem kolejkującym.

ALGORYTMY KOLEJKOWANIA

    Niektóre opracowania i tłumaczenia posługują się terminem Algorytmy
    Kolejkowania.  Algorytm kolejkowania to innymi słowy logika działania
    danego typu qdisc, czyli w praktyce użytej kolejki pakietów.  Algorytm
    kolejkowania może być elementarny lub złożony. Elementarne (podstawowe)
    algorytmy kolejkowania obecne są w kolejkach, które wyspecjalizowane są
    w sterowaniu przepływającym przez daną kolejkę ruchem pakietów. Nie
    mamy w takich kolejkach do czynienia z niczym ponad stosowanie pewnego
    algorytmu do zarządzania przepływnością tego co do kolejki przychodzi.
    Algorytmy złożone to jak sugeruje nazwa takie, które stanowią logikę
    obiektów qdisc zawierających w sobie więcej niż jeden obiekt, a
    dokładnie wiele obiektów opartych na  elementarnych  algorytmach.
    Przykładem implementacji złożonego algorytmu może być obiekt qdisc
    zawierający klasy, a opisany wcześniej.

FILTRY

    Filtr jest używany przez kolejki klasyfikujące by określić do jakiej
    konkretnie kolejki pakiet powinien trafić. Gdy na wejściu kolejki
    zawierającej podklasy pojawia się ruch to ruch ten musi zostać
    sklasyfikowany. Aby to osiągnąć możemy zastosować wiele różnych metod.
    Jedną z tych metod przydzielania ruchu spełniającego jakieś kryteria do
    konkretnych podklas jest właśnie użycie filtrów. Filtry przydzielamy do
    obiektów qdisc. Wszystkie podłączone filtry są uruchamiane (tzn. każdy
    pakiet  podlegający  danej  dyscyplinie kolejkowania jest z nimi
    porównywany), aż do momentu aż będzie pasował do jakiegoś filtra i
    powróci z werdyktem. Jeśli żaden filtr nie "złapał" pakietu to mogą być
    brane pod uwagę jeszcze inne kryteria. Zależy to od typu qdisc.

    Jest bardzo istotnym by zauważyć, że filtry są obecne wewnątrz obiektów
    qdisc - one bezpośrednio nie decydują o tym co się stanie.

BEZKLASOWE QDISC

    Bezklasowe  obiekty  qdisc (bazujące na elementarnych algorytmach
    kolejkowania) są to:

    [p|b]fifo
       Najprostszy możliwy do zastosowania obiekt  qdisc,  czyste
       zachowanie FIFO - pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu.
       Możliwy limit to pakiety lub bajty.

    pfifo_fast
       Standardowy obiekt qdisc jeśli jądro skompilowano z opcją
       'Advanced Router'. Zawiera trójwstęgową kolejkę, która honoruje
       flagi Typu Usługi (TOS), tak jak i priorytet, który może zostać
       przypisany do pakietu.

    red  Losowa Wczesna Detekcja (ang. Random Early Detection - w skr.
       RED) symuluje fizyczne przeciążenia losowo porzucając pakiety,
       gdy natężenie ruchu zbliża się do ustalonego limitu. Dobrze
       radzi sobie ze sterowaniem ruchem masowym, czyli zawierającym
       duże transfery w dużej ilości.

    sfq  Stochastyczne  Sprawiedliwe  Kolejkowanie  (ang.  Stochastic
       Fairness Queueing - w skr. SFQ) tak szereguje kolejkowany ruch,
       żeby każda 'sesja' miała taką samą zdolność transmisji.

    tbf  Filtr Kubełka Żetonów (ang. The Token Bucket Filter - w skr.
       TBF) jest przewidziany do spowalniania ruchu do precyzyjnie
       określonej częstości. Świetnie się skaluje do dużych szerokości
       pasm.

KONFIGUROWANIE BEZKLASOWYCH QDISC

    Jeśli nie jest obecny klasyfikujący obiekt qdisc, wtedy bezklasowe
    obiekty qdisc mogą zostać skojarzone tylko z interfejsem sieciowym.
    Tylko jednen taki bezklasowy qdisc może być przyłączony do jednego
    urządzenia sieciowego bezpośrednio. Pełna składnia:

    tc qdisc add dev DEV root QDISC PARAMETRY-QDISC

    By usunąć wprowadź

    tc qdisc del dev DEV root

    Obiekt qdisc typu pfifo_fast jest ustawiany automatycznie jako domyślny
    qdisc dla każdego interfejsu sieciowego, jeśli nic jeszcze nie zostało
    odpowiednio skonfigurowane.

KLASYFIKUJĄCE QDISC

    Klasyfikujące obiekty qdisc to:

    CBQ  Kolejkowanie Bazujące na Klasach (ang. Class Based Queueing)
       implementuje bogatą hierarchię klas dla  dzielenia  pasma.
       Zawiera  ono elementy przycinające ruch, jak i możliwości
       priorytetyzacji. Przycinanie jest przeprowadzane przy pomocy
       wyliczania czasu bezczynności łącza.  Obliczenia bazują na
       średniej wielkości pakietu i szerokości dostępnego pasma na
       najniższej warstwie łącza. Ten ostatni parametr może być trudno
       definiowalny dla niektórych typów interfejsów sieciowych.

    HTB  Hierarchiczny Kubełek Żetonów (ang. The Hierarchy Token Bucket)
       implementuje bogatą hierarchię klas, kładąc szczególny nacisk na
       zgodność z istniejącymi praktykami. Udogodnienia HTB gwarantują
       pasmo dla klas i jednocześnie pozwalają specyfikować wysokie
       limity dzielenia  między  klasami.  HTB  zawiera  elementy
       przycinania  pasma bazujące na TBF i może priorytetyzować
       podczepione klasy.

    PRIO  Obiekty qdisc typu PRIO są nieprzycinającymi kontenerami dla
       konfigurowalnej liczby podklas, których kolejki są opróżniane w
       kolejności. Pozwala to prostym sposobem włączyć priorytetyzację
       ruchu, gdzie klasy o niższym priorytecie mogą tylko wysyłać,
       jeśli klasy o priorytecie wyższym nie mają już pakietów do
       wysłania. By ułatwić konfigurację, domyślnym kryterium są bity
       Typu Usługi (TOS) z pakietów.

SPOSÓB DZIAŁANIA

    Klasy tworzą drzewo, gdzie każda klasa ma jednego rodzica. Klasa może
    mieć wiele potomków. Niektóre obiekty qdisc pozwalają na dodawanie
    podklas w trakcie działania (CBQ, HTB), podczas gdy inne (PRIO) są
    tworzone ze statyczną liczbą potomków.

    Obiekty qdisc pozwalające na dynamiczne dodawanie podklas mogą mieć ich
    zero lub więcej. Do tych podklas kierowany będzie potem ruch.

    Ponadto, każda klasa zawiera tak zwaną kartę qdisc która domyślnie
    zachowuje się jak pfifo a każdy dodawany do klasy obiekt qdisc
    aplikowany jest przed kartą. Qdisc może znów zawierać klasy, lecz
    każda klasa może mieć tylko jedną taką kartę. Pod pojęciem karty
    rozumiemy tu domyślnie aktywowany sposób kolejkowania, który jest potem
    zastępowany przez ten już skonfigurowany.

    Gdy pakiet wchodzi do klasyfikującego obiektu qdisc to może być
    sklasyfikowany i trafić do jednej z zawartych podklas. Są tu dostępne
    trzy kryteria, chociaż nie wszystkie obiekty qdisc używają wszystkich
    trzech:

    tc filtry
       Jeśli do klasy przyłączone są filtry tc to są one rozpatrywane w
       pierwszej kolejności. Filtr może być uczulony na dowolne pola
       nagłówka pakietu, jak i na znacznik zapory ogniowej (fwmark)
       dodany przez mechanizmy ipchains lub iptables działające w
       jądrze. Zobacz także tc-filters(8).

    Typ Usługi (TOS)
       Niektóre obiekty qdisc mają wbudowane reguły do klasyfikowania
       pakietów bazując na polu TOS.

    skb->priority
       Programy działające w przestrzeni użytkownika mogą zakodować
       identyfikator danej klasy, która powinna być użyta w odniesieniu
       do wysyłanych przez program pakietów. Znacznik ten nazywa się
       'skb->priority' i można  go  ustawić  przy  pomocy  opcji
       SO_PRIORITY.

    Każdy węzeł wewnątrz drzewa może posiadać swoje własne filtry, lecz
    filtry wyższego poziomu mogą także wskazywać bezpośrednio na niższe
    klasy.

    Jeśli klasyfikacja nie powiedzie się to pakiety są kolejkowane do karty
    qdisc podłączonej do danej klasy. Przeczytaj jednak  specyficzne
    podręczniki, aby uzyskać więcej szczegółów.

NAZEWNICTWO

    Wszystkie obiekty qdisc, klasy i filtry mają IDentyfikatory, które mogą
    być albo wyspecyfikowane jawnie, albo też przydzielone automatycznie.

    IDentyfikatory skłądają się z dwóch numerów: głównego i dodatkowego.
    Numery te są oddzielone znakiem dwukropka. Numer główny specyfikuje
    obiekt nadrzędny qdisc, zaś numer dodatkowy obiekt będący potomkiem.

    QDISCS Obiekt qdisc, który potencjalnie może posiadać klasy zajmuje
       przypisany mu numer główny, zwany uchwytem (handle), zostawiając
       przestrzeń nazw numeru dodatkowego dla swych podklas.  Uchwyt
       jest  wyrażany  np. jako '10:'. Jest w zwyczaju dokładne
       przypisywanie uchwytu do qdisc, który będzie miał pod sobą
       potomków.

    KLASY Klasy rezydujące pod qdisc dzielą z obiektem macierzystym numer
       główny, lecz każda z klas posiada oddzielny numer dodatkowy
       nazywany identyfikatorem klasy (classid). Identyfikator klasy
       nie ma związku z klasą macierzystą, tylko i wyłącznie z
       macierzystym obiektem qdisc. Stosuje się takie samo nazewnictwo
       jak przy qdisc.

    FILTRY Filtry mają trzyczęściowe IDentyfikatory, które są potrzebne
       tylko wówczas, gdy używamy hierarchii filtrów opartej na tablicy
       haszującej Więcej o tym możesz przeczytać w tc-filters(8).

JEDNOSTKI

    Wszystkie parametry akceptują zapis zmiennoprzecinkowy, z możliwością
    zakończenia go jednostką.

    Pasma lub częstości mogą zostać podane w:

    kbps  Kilobajtach na sekundę

    mbps  Megabajtach na sekundę

    kbit  Kilobitach na sekundę

    mbit  Megabitach na sekundę

    bps lub czysta liczba
       Bitach na sekundę.

    Ilość danych może być podana w:

    kb or k
       Kilobajtach

    mb or m
       Megabajtach

    mbit  Megabitach

    kbit  Kilobitach

    b lub czysta liczba
       Bajtach.

    Długości czasu mogą być wyspecyfikowane w:

    s, sec or secs
       całkowitej liczbie sekund

    ms, msec or msecs
       Milisekundach

    us, usec, usecs lub czysta liczba
       Mikrosekundach.

POLECENIA TC

    Poniższe polecenia są dostępne dla obiektów qdisc, klas i filtrów:

    add  Dodaje qdisc, klasę lub filtr do węzła. Dla wszystkich encji
       musi być podany rodzic (parent) albo przez przekazanie jego
       IDentyfikatora, albo przez dołączenie bezpośrednio do bazowego
       urządzenia sieciowego.

       Podczas tworzenia qdisc lub filtra możemy nadać nazwę używając
       jako parametru uchwytu (handle) Klasy zaś mogą być nazywane przy
       użyciu parametru zwanego identyfikatorem (classid)

    remove Obiekt qdisc może być usunięty przez podanie jego uchwytu,
       którym może być również 'root'. Wszystkie podklasy i ich karty
       qdisc są automatycznie usuwane, podobnie jak przypisane filtry.

    change Niektóre encje mogą zostać zmodyfikowane 'na miejscu'. Składnia
       taka jak w przypadku 'add', z tym wyjątkiem, że nie można
       zmieniać uchwytu, podobnie zresztą jak rodzica. Innymi słowy,
       change nie może służyć do usuwania węzła.

    replace
       Dokonuje niemal atomowej operacji remove/add na istniejącym
       węźle o podanym identyfikatorze. Jeśli węzeł nie istnieje
       jeszcze to jest tworzony.

    link  Dostępne tylko dla qdisc. Dokonuje zastąpienia (replace) na już
       istniejącym węźle.

HISTORIA

    tc zostało napisane przez Alexeja N. Kuznetsova i dodane w jądrach
    Linux 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    tc-cbq(8), tc-htb(8), tc-sfq(8), tc-red(8), tc-tbf(8), tc-pfifo(8),
    tc-bfifo(8), tc-pfifo_fast(8), tc-filters(8)

AUTHOR

    Stronę podręcznika utrzymuje bert hubert (ahu@ds9a.nl) Niewielkie
    rozszerzenia  i  tłumaczenie na język polski napisał paweł wilk
    (siefca@gnu.org)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.