Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tc - poka / manipuluj ustawieniami sterowania przeplywem

SK/LADNIA

    tc qdisc [ add | change | replace | link ] dev DEV [ parent qdisc-id |
    root ] [ handle qdisc-id ] qdisc [ specyficzne parametry ]

    tc class [ add | change | replace ] dev DEV parent qdisc-id [ classid
    class-id ] qdisc [ specyficzne parametry ]

    tc filter [ add | change | replace ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ]
    protocol protocol prio priority filtertype [ specyficzne parametry ]
    flowid flow-id

    tc [-s | -d ] qdisc show [ dev DEV ]

    tc [-s | -d ] class show dev DEV

    tc filter show dev DEV

OPIS

    Tc uywane jest do konfigurowania Sterowania Przeplywem w jdrze Linux.
    Sterowanie Przeplywem sklada si z:

    CICIA (SHAPING)
       Gdy ruch jest przycinany to pod kontrol jest czsto jego
       transmisji. Przycinanie moe by czym wicej ni tylko zmniejszaniem
       dostpnego pasma - bywa take uywane w celu wygladzenia naglych
       przyrostow ruchu, aby sie jako calo dzialala lepiej. Cicia
       pasma nastpuje zawsze na wyjciu interfejsu sieciowego.

    SZEREGOWANIA (SCHEDULING)
       Poprzez szeregowanie transmisji pakietow moliwym staje  si
       zwikszenie  interaktywnoci  ruchu, ktory tego wymaga, przy
       jednoczesnym gwarantowaniu pasma dla duych transferow.  Takie
       porzdkowanie kolejnoci bywa rownie nazywane priorytetyzacj i
       nastpuje tylko i wylcznie na wyjciu.

    NADZOROWANIA (POLICING)
       Tak jak cicie  pasma  dotyczy  transmitowania  ruchu  tak
       nadzorowanie i preselekcja odnosi si do ruchu, ktory przychodzi.
       Selekcjonowanie zachodzi na wejciu.

    ODRZUCANIA (DROPPING)
       Ruch o nateniu przekraczajcym ustalone pasmo moe by odrzucany
       zarowno na wejciu jak i na wyjciu.

    Przetwarzanie ruchu jest kontrolowane przez trzy rodzaje obiektow:
    dyscypliny kolejkowania (qdiscs), klasy  (classes),  oraz  filtry
    (filters).

QDISCS

    qdisc jest skrotem od 'queueing discipline' (dyscyplina kolejkowania) i
    jest pojciem podstawowym w rozumieniu sterowania przeplywem. Jeli
    kiedykolwiek jdro chce wysyla pakiet do interfejsu sieciowego to pakiet
    ten jest kolejkowany przy  pomocy  odpowiedniego  obiektu  qdisc
    skonfigurowanego dla tego interfejsu. Zaraz potem jdro probuje pobra
    moliwie najwiksz ilo pakietow z obiektu qdisc (z - nazwijmy umownie -
    wyjcia z kolejki), aby przekaza je sterownikowi karty sieciowej.

    Prostym  QDISC  jest  kolejka 'pfifo', ktora wcale nie dokonuje
    przetwarzania naplywajch pakietow i jest tylko czyst kolejk FIFO
    (pierwszy na wejciu, pierwszy na wyjciu). Jej jedyne zadanie to
    przetrzymywanie pakietow w krotkich chwilach, gdy interfejs sieciowy
    nie moe ich obsluy.

KLASY

    Niektore obiekty dyscypliny kolejkowania (qdisc) nie s takie proste jak
    opisany powyej i mog zawiera w sobie tak zwane klasy. Klasy te s z
    kolei swoistymi kontenerami dla innych obiektow qdisc - ruch moe by wic
    kolejkowany w kadym innym obiekcie qdisc, ktory naley do  tych
    zdefiniowanych wewntrz klas.  Gdy jdro probuje zdj pakiet z takiego
    klasyfikujcego qdisc to moe on pochodzi z ktorejkolwiek z nalecych do
    qdisc klas. Dla przykladu qdisc moe priorytetyzowa pewn cz ruchu
    poprzez usilowanie zdjcia pakietow z jednych ze swych kolejek wczeniej
    ni z innych.

QDISC A KLASY

    Chocia istniej obiekty qdisc (dyscypliny kolejkowania), ktore mog w
    sobie zawiera klasy to nie naley utosamia pojcia qdisc z pojciem klasy.
    Klasa jest swoistym slotem, w ktorym mona osadzi potomne qdisc. Klasa
    sama w sobie nie jest obiektem kolejkujcym.

ALGORYTMY KOLEJKOWANIA

    Niektore opracowania i tlumaczenia posluguj si terminem Algorytmy
    Kolejkowania.  Algorytm kolejkowania to innymi slowy logika dzialania
    danego typu qdisc, czyli w praktyce uytej kolejki pakietow.  Algorytm
    kolejkowania moe by elementarny lub zloony. Elementarne (podstawowe)
    algorytmy kolejkowania obecne s w kolejkach, ktore wyspecjalizowane s w
    sterowaniu przeplywajcym przez dan kolejk ruchem pakietow. Nie mamy w
    takich kolejkach do czynienia z niczym ponad stosowanie pewnego
    algorytmu do zarzdzania przeplywnoci tego co do kolejki przychodzi.
    Algorytmy zloone to jak sugeruje nazwa takie, ktore stanowi logik
    obiektow qdisc zawierajcych w sobie wicej ni jeden obiekt, a dokladnie
    wiele obiektow opartych na elementarnych algorytmach.  Przykladem
    implementacji zloonego algorytmu moe by obiekt qdisc zawierajcy klasy,
    a opisany wczeniej.

FILTRY

    Filtr jest uywany przez kolejki klasyfikujce by okreli do jakiej
    konkretnie kolejki pakiet powinien trafi. Gdy na wejciu kolejki
    zawierajcej podklasy pojawia si ruch to ruch  ten  musi  zosta
    sklasyfikowany. Aby to osign moemy zastosowa wiele ronych metod. Jedn z
    tych metod przydzielania ruchu spelniajcego  jakie  kryteria  do
    konkretnych podklas jest wlanie uycie filtrow. Filtry przydzielamy do
    obiektow qdisc. Wszystkie podlczone filtry s uruchamiane (tzn. kady
    pakiet  podlegajcy  danej  dyscyplinie  kolejkowania jest z nimi
    porownywany), a do momentu a bdzie pasowal do jakiego filtra i powroci
    z werdyktem. Jeli aden filtr nie "zlapal" pakietu to mog by brane pod
    uwag jeszcze inne kryteria. Zaley to od typu qdisc.

    Jest bardzo istotnym by zauway, e filtry s obecne wewntrz obiektow
    qdisc - one bezporednio nie decyduj o tym co si stanie.

BEZKLASOWE QDISC

    Bezklasowe  obiekty  qdisc  (bazujce na elementarnych algorytmach
    kolejkowania) s to:

    [p|b]fifo
       Najprostszy moliwy do zastosowania  obiekt  qdisc,  czyste
       zachowanie FIFO - pierwszy na wejciu - pierwszy na wyjciu.
       Moliwy limit to pakiety lub bajty.

    pfifo_fast
       Standardowy obiekt qdisc jeli jdro skompilowano z opcj 'Advanced
       Router'.  Zawiera trojwstgow kolejk, ktora honoruje flagi Typu
       Uslugi (TOS), tak jak i priorytet, ktory moe zosta przypisany do
       pakietu.

    red  Losowa Wczesna Detekcja (ang. Random Early Detection - w skr.
       RED) symuluje fizyczne przecienia losowo porzucajc pakiety, gdy
       natenie ruchu zblia si do ustalonego limitu. Dobrze radzi sobie
       ze sterowaniem ruchem masowym, czyli zawierajcym due transfery w
       duej iloci.

    sfq  Stochastyczne  Sprawiedliwe  Kolejkowanie  (ang.  Stochastic
       Fairness Queueing - w skr. SFQ) tak szereguje kolejkowany ruch,
       eby kada 'sesja' miala tak sam zdolno transmisji.

    tbf  Filtr Kubelka etonow (ang. The Token Bucket Filter - w skr. TBF)
       jest przewidziany do spowalniania ruchu do precyzyjnie okrelonej
       czstoci. wietnie si skaluje do duych szerokoci pasm.

KONFIGUROWANIE BEZKLASOWYCH QDISC

    Jeli nie jest obecny klasyfikujcy obiekt qdisc, wtedy bezklasowe
    obiekty qdisc mog zosta skojarzone tylko z interfejsem sieciowym. Tylko
    jednen taki bezklasowy qdisc moe by przylczony do jednego urzdzenia
    sieciowego bezporednio. Pelna skladnia:

    tc qdisc add dev DEV root QDISC PARAMETRY-QDISC

    By usun wprowad

    tc qdisc del dev DEV root

    Obiekt qdisc typu pfifo_fast jest ustawiany automatycznie jako domylny
    qdisc dla kadego interfejsu sieciowego, jeli nic jeszcze nie zostalo
    odpowiednio skonfigurowane.

KLASYFIKUJCE QDISC

    Klasyfikujce obiekty qdisc to:

    CBQ  Kolejkowanie Bazujce na Klasach (ang. Class Based Queueing)
       implementuje bogat hierarchi klas dla dzielenia pasma. Zawiera
       ono elementy przycinajce ruch, jak i moliwoci priorytetyzacji.
       Przycinanie jest przeprowadzane przy pomocy wyliczania czasu
       bezczynnoci lcza. Obliczenia bazuj na redniej wielkoci pakietu
       i szerokoci dostpnego pasma na najniszej warstwie lcza. Ten
       ostatni parametr moe by trudno definiowalny dla niektorych typow
       interfejsow sieciowych.

    HTB  Hierarchiczny Kubelek etonow (ang. The Hierarchy Token Bucket)
       implementuje bogat hierarchi klas, kladc szczegolny nacisk na
       zgodno z istniejcymi praktykami. Udogodnienia HTB gwarantuj
       pasmo dla klas i jednoczenie pozwalaj specyfikowa wysokie limity
       dzielenia midzy klasami. HTB zawiera elementy przycinania pasma
       bazujce na TBF i moe priorytetyzowa podczepione klasy.

    PRIO  Obiekty qdisc typu PRIO s nieprzycinajcymi kontenerami dla
       konfigurowalnej liczby podklas, ktorych kolejki s oproniane w
       kolejnoci. Pozwala to prostym sposobem wlczy priorytetyzacj
       ruchu, gdzie klasy o niszym priorytecie mog tylko wysyla, jeli
       klasy o priorytecie wyszym nie maj ju pakietow do wyslania. By
       ulatwi konfiguracj, domylnym kryterium s bity Typu Uslugi (TOS)
       z pakietow.

SPOS'OB DZIA/LANIA

    Klasy tworz drzewo, gdzie kada klasa ma jednego rodzica. Klasa moe mie
    wiele potomkow. Niektore obiekty qdisc pozwalaj na dodawanie podklas w
    trakcie dzialania (CBQ, HTB), podczas gdy inne (PRIO) s tworzone ze
    statyczn liczb potomkow.

    Obiekty qdisc pozwalajce na dynamiczne dodawanie podklas mog mie ich
    zero lub wicej. Do tych podklas kierowany bdzie potem ruch.

    Ponadto, kada klasa zawiera tak zwan kart qdisc ktora domylnie
    zachowuje si jak pfifo a kady dodawany do klasy obiekt qdisc aplikowany
    jest przed kart. Qdisc moe znow zawiera klasy, lecz kada klasa moe mie
    tylko  jedn tak kart.  Pod pojciem karty rozumiemy tu domylnie
    aktywowany sposob kolejkowania, ktory jest potem zastpowany przez ten
    ju skonfigurowany.

    Gdy  pakiet  wchodzi do klasyfikujcego obiektu qdisc to moe by
    sklasyfikowany i trafi do jednej z zawartych podklas. S tu dostpne trzy
    kryteria, chocia nie wszystkie obiekty qdisc uywaj wszystkich trzech:

    tc filtry
       Jeli do klasy przylczone s filtry tc to s one rozpatrywane w
       pierwszej kolejnoci. Filtr moe by uczulony na dowolne pola
       naglowka pakietu, jak i na znacznik zapory ogniowej (fwmark)
       dodany przez mechanizmy ipchains lub iptables dzialajce w jdrze.
       Zobacz take tc-filters(8).

    Typ Uslugi (TOS)
       Niektore obiekty qdisc maj wbudowane reguly do klasyfikowania
       pakietow bazujc na polu TOS.

    skb->priority
       Programy dzialajce w przestrzeni uytkownika  mog  zakodowa
       identyfikator danej klasy, ktora powinna by uyta w odniesieniu
       do wysylanych przez program pakietow. Znacznik ten nazywa si
       'skb->priority' i mona go ustawi przy pomocy opcji SO_PRIORITY.

    Kady wzel wewntrz drzewa moe posiada swoje wlasne filtry, lecz filtry
    wyszego poziomu mog take wskazywa bezporednio na nisze klasy.

    Jeli klasyfikacja nie powiedzie si to pakiety s kolejkowane do karty
    qdisc  podlczonej  do danej klasy. Przeczytaj jednak specyficzne
    podrczniki, aby uzyska wicej szczegolow.

NAZEWNICTWO

    Wszystkie obiekty qdisc, klasy i filtry maj IDentyfikatory, ktore mog
    by albo wyspecyfikowane jawnie, albo te przydzielone automatycznie.

    IDentyfikatory skldaj si z dwoch numerow: glownego i dodatkowego.
    Numery te s oddzielone znakiem dwukropka. Numer glowny specyfikuje
    obiekt nadrzdny qdisc, za numer dodatkowy obiekt bdcy potomkiem.

    QDISCS Obiekt qdisc, ktory potencjalnie moe posiada klasy zajmuje
       przypisany mu numer glowny, zwany uchwytem (handle), zostawiajc
       przestrze nazw numeru dodatkowego dla swych podklas. Uchwyt
       jest wyraany np. jako '10:'. Jest  w  zwyczaju  dokladne
       przypisywanie uchwytu do qdisc, ktory bdzie mial pod sob
       potomkow.

    KLASY Klasy rezydujce pod qdisc dziel z obiektem macierzystym numer
       glowny, lecz kada z klas posiada oddzielny numer dodatkowy
       nazywany identyfikatorem klasy (classid). Identyfikator klasy
       nie ma zwizku z klas macierzyst, tylko i wylcznie z macierzystym
       obiektem qdisc. Stosuje si takie samo nazewnictwo jak przy
       qdisc.

    FILTRY Filtry maj trzyczciowe IDentyfikatory, ktore s potrzebne tylko
       wowczas, gdy uywamy hierarchii filtrow opartej na tablicy
       haszujcej Wicej o tym moesz przeczyta w tc-filters(8).

JEDNOSTKI

    Wszystkie parametry akceptuj zapis zmiennoprzecinkowy, z moliwoci
    zakoczenia go jednostk.

    Pasma lub czstoci mog zosta podane w:

    kbps  Kilobajtach na sekund

    mbps  Megabajtach na sekund

    kbit  Kilobitach na sekund

    mbit  Megabitach na sekund

    bps lub czysta liczba
       Bitach na sekund.

    Ilo danych moe by podana w:

    kb or k
       Kilobajtach

    mb or m
       Megabajtach

    mbit  Megabitach

    kbit  Kilobitach

    b lub czysta liczba
       Bajtach.

    Dlugoci czasu mog by wyspecyfikowane w:

    s, sec or secs
       calkowitej liczbie sekund

    ms, msec or msecs
       Milisekundach

    us, usec, usecs lub czysta liczba
       Mikrosekundach.

POLECENIA TC

    Ponisze polecenia s dostpne dla obiektow qdisc, klas i filtrow:

    add  Dodaje qdisc, klas lub filtr do wzla. Dla wszystkich encji musi
       by  podany  rodzic  (parent)  albo przez przekazanie jego
       IDentyfikatora, albo przez dolczenie bezporednio do bazowego
       urzdzenia sieciowego.

       Podczas tworzenia qdisc lub filtra moemy nada nazw uywajc jako
       parametru uchwytu (handle) Klasy za mog by nazywane przy uyciu
       parametru zwanego identyfikatorem (classid)

    remove Obiekt qdisc moe by usunity przez podanie jego uchwytu, ktorym
       moe by rownie 'root'. Wszystkie podklasy i ich karty qdisc s
       automatycznie usuwane, podobnie jak przypisane filtry.

    change Niektore encje mog zosta zmodyfikowane 'na miejscu'. Skladnia
       taka jak w przypadku 'add', z tym wyjtkiem, e nie mona zmienia
       uchwytu, podobnie zreszt jak rodzica. Innymi slowy, change nie
       moe sluy do usuwania wzla.

    replace
       Dokonuje niemal atomowej operacji remove/add na istniejcym wle o
       podanym identyfikatorze. Jeli wzel nie istnieje jeszcze to jest
       tworzony.

    link  Dostpne tylko dla qdisc. Dokonuje zastpienia (replace) na ju
       istniejcym wle.

HISTORIA

    tc zostalo napisane przez Alexeja N. Kuznetsova i dodane w jdrach Linux
    2.2.

ZOBACZ TAKE

    tc-cbq(8), tc-htb(8), tc-sfq(8), tc-red(8), tc-tbf(8), tc-pfifo(8),
    tc-bfifo(8), tc-pfifo_fast(8), tc-filters(8)

AUTHOR

    Stron  podrcznika  utrzymuje bert hubert (ahu@ds9a.nl) Niewielkie
    rozszerzenia i tlumaczenie na jzyk polski  napisal  pawel  wilk
    (siefca@gnu.org)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.