Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tcpd - urzdzenie kontroli dostpu do uslug internetowych

OPIS

    Program tcpd moe zosta skonfigurowany do monitorowania nadchodzcych da
    uslug telnet, finger, ftp, exec, rsh, rlogin, tftp, talk, comsat i
    innych, ktore maj mapowanie typu jeden-na-jeden na pliki wykonywalne.

    Program wspiera zarowno gniazda typu 4.3BSD jak i TLI z System V.4.
    Funkcjonalno moe by ograniczona gdy protokol pod TLI nie  jest
    protokolem internetowym (internet protocol).

    Dzialanie jest nastpujce: kiedy tylko pojawi si danie uslugi, demon
    inetd uruchamia program tcpd zamiast oczekiwanego serwera. tcpd loguje
    danie i wykonuje pewne dodatkowe sprawdzenia. Gdy wszystko jest w
    porzdku, tcpd uruchamia odpowiedni serwer i wylcza si.

    Dodatkowe opcje to: kontrola dostpu w oparciu o wzorce, podgldanie nazw
    uytkownika wg RFC 931 itp, ochrona przeciw hostom, ktore udaj, e maj
    inn nazw hosta ni rzeczywicie, a take ochrona przeciw hostom udajcym
    czyj inny adres sieciowy.

LOGOWANIE

    Polczenia monitorowane przez tcpd s komentowane poprzez syslog(3).
    Kady rekord zawiera znak czasu, nazw hosta klienta, a take dan uslug.
    Te wiadomoci mog by przydatne do wykrywania niechcianych dziala,
    szczegolnie gdy polczone s dane z logow wielu hostow.

    Aby dowiedzie si, gdzie  wdruj  twoje  logi,  sprawd  w  pliku
    konfiguracyjnym demona syslog, zwykle /etc/syslog.conf.

KONTROLA DOSTPU

    Opcjonalnie, tcpd wspiera prosty mechanizm kontroli dostpu, opartej na
    porownywaniu wzorcow. Umoliwia to akcj podczas wywolywania komend
    powloki, kiedy wzorzec bdzie odpowiadal. Dla szczegolow obejrzyj stron
    podrcznika hosts_access(5).

WERYFIKACJA NAZWY HOSTA

    Schemat autentykacji niektorych protokolow (rlogin, rsh) bazuje na
    nazwach hosta. Niektore implementacje wierz nazwie hosta, ktor otrzymuj
    od losowego serwera nazw; inne implementacje s bardziej ostrone, lecz
    uywaj wadliwych algorytmow.

    tcpd weryfikuje nazw hosta klienta, ktora jest zwracana przez zapytanie
    serwera DNS adres->nazwa, poprzez sprawdzenie nazwy hosta i adresu
    zwroconego przez zapytanie serwera DNS nazwa->adres. Jeli pojawi si
    niezgodno, tcpd wnioskuje, e ma do czynienia z hostem, ktory udaje, e
    ma nazw innego hosta.

    Jeli rodla s skompilowane z -DPARANOID, tcpd porzuci polczenie w
    wypadku niezgodnoci nazwy/adresu. W przeciwnym wypadku, nazwa hosta moe
    by porownana z "dzik kart" PARANOID, po czym moe zosta podjte
    odpowiednie dzialanie.

HOST ADDRESS SPOOFING

    Opcjonalnie, tcpd wylcza opcje rutowania rodel (source-routing) gniazd
    na kadym polczeniu, z ktorym ma do czynienia. Zalatwia to problem
    wikszoci atakow od hostow, ktore udaj adres, nienalecy do ich sieci.
    Uslugi UDP nie odnosz z tego zabezpieczenia adnej korzyci. Opcja ta
    musi by wlczona podczas kompilacji.

RFC 931

    Gdy podgldy RFC 931 etc. s wlczone (opcja kompilacyjna) tcpd sprobuje
    uzyska nazw uytkownika klienta. Powiedzie si to tylko jeli na hocie
    klienta pracuje kompatybilny z RFC 931 daemon. Nie dziala to na
    polczeniach  zorientowanych datagramowo i moe spowodowa zauwaalne
    spowolnienia w wypadku polcze z PC.

PRZYK/LADY

    Detale uywania tcpd zale od informacji o ciece, ktora  zostala
    wkompilowana w program.

PRZYK/LAD 1

    Ten przyklad odnosi si do przypadku, gdy tcpd oczekuje, e oryginalne
    demony sieciowe zostan przeniesione w "inne" miejsce.

    Aby monitorowa dostp do uslugi finger, przenie oryginalnego demona
    finger w "inne" miejsce, a zamiast niego zainstaluj tcpd. Nie rob
    adnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

      # mkdir /other/place
      # mv /usr/etc/in.fingerd /other/place
      # cp tcpd /usr/etc/in.fingerd

    Przyklad zaklada, e demony sieciowe s w /usr/etc. Na niektorych
    systemach, demony sieciowe znajduj si w /usr/sbin lub /usr/libexec, a
    czasem nie maj przedrostka `in.' w nazwie.

PRZYK/LAD 2

    Ten przyklad odnosi si do przypadku, gdy tcpd oczekuje, e demony
    sieciowe s w swoim oryginalnym miejscu.

    Aby monitorowa dostp do uslugi finger, dokonaj nastpujcych edycji w
    pliku  konfiguracyjnym  inetd  (zwykle  /etc/inetd.conf   lub
    /etc/inet/inetd.conf):

      finger stream tcp nowait nobody /usr/etc/in.fingerd in.fingerd

    stanie si:

      finger stream tcp nowait nobody /some/where/tcpd   in.fingerd

    Podobne zmiany bd wymagane dla innych uslug, ktore maj by objte tcpd.
    Po ich dokonaniu wylij do inetd(8) sygnal `kill -HUP', aby zmiany
    zaczly dziala. Uytkownicy AIX mog skorzysta tu z komendy `inetimp'.

PRZYK/LAD 3

    W wypadku demonow, ktore nie istniej w ogolnym katalogu ("tajnych", czy
    innych), zmie plik konfiguracyjny inetd tak, aby wskazywal absolutn
    ciek dla pola nazwy procesu. Na przyklad:

      ntalk dgram udp wait root /some/where/tcpd /usr/local/lib/ntalkd

    Tylko ostatni komponent (ntalkd) cieki zostanie uyty do kontroli dostpu
    i do logowania.

B/LDY

    Niektore demony UDP (i RPC) zwlekaj chwil po tym, jak zakocz prac, a
    kiedy nadchodzi nastpne danie. W pliku konfiguracyjnym inetd, uslugi te
    s zarejestrowane z flag wait. Tylko danie, ktore uruchomilo taki daemon
    zostanie zalogowane.

    Program  nie  dziala  z uslugami RPC poprzez TCP. Uslugi te s
    zarejestrowane w pliku inetd jako rpc/tcp. Jedyn nietrywialn uslug,
    ktora jest dotknita tym ograniczeniem, jest rexd, uywany przez komend
    on(1). Nie jest to wielka strata. Na wikszoci systemow rexd jest mniej
    bezpieczny ni /etc/hosts.equiv.

    dania typu broadcast RPC (np: rwall, rup, rusers) zawsze jawi si jako
    pochodzce od hosta odpowiadajcego. Jeli klient rozglasza danie do
    wszystkich demonow portmap w jego sieci: kady daemon portmap przekazuje
    danie lokalnemu demonowi. Z kolei demony typu rwall itp. widz, e danie
    pochodzi od hosta lokalnego.

PLIKI

    Domylne lokacje tabel kontroli dostpu do hosta to:

    /etc/hosts.allow
    /etc/hosts.deny

ZOBACZ TAKE

    hosts_access(5), format tabel kontroli dostpu tcpd.
    syslog.conf(5), format pliku kontrolnego syslogd.
    inetd.conf(5), format pliku konfiguracyjnego inetd.

AUTORZY

    Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),
    Department of Mathematics and Computing Science,
    Eindhoven University of Technology
    Den Dolech 2, P.O. Box 513,
    5600 MB Eindhoven, The Netherlands

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    TCPD(8)