Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    init, telinit - sterowanie procesu inicjujcego

SK/LADNIA

    /sbin/init [ -a ] [ -s ] [ -b ] [ -z xxx ] [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t sekundy ] [ 0123456sSQqabcUu ]

OPIS

  Init
    Init jest przodkiem wszystkich procesow. Jego glownym zadaniem jest
    stworzenie procesow w oparciu o skrypt zapisany w pliku /etc/inittab
    (patrz te inittab(5)). Ten plik zawiera zwykle pozycje, ktore ka
    procesowi init pomnaa getty na kadej linii, na ktore uytkownicy mog si
    zalogowa. Kontroluje te samodzielne procesy, ktorych istnienie jest
    konieczne w danym systemie.

POZIOMY PRACY

    Runlevel (poziom pracy) jest to konfiguracja oprogramowania systemu,
    ktora pozwala zaistnie tylko wytypowanym grupom procesow. Procesy
    tworzone przez init dla kadego z tych poziomow s zdefiniowane w pliku
    /etc/inittab. Init moe by w jednym z omiu poziomow pracy: 0-6 i S lub
    s. Poziom pracy jest zmieniany przez uruchomienie telinit przez
    uprzywilejowanego uytkownika.  telinit wysyla odpowiednie sygnaly do
    init, mowice, w jaki tryb ma przej.

    Tryby pracy 0, 1, oraz 6 s zarezerwowane. Tryb 0 jest uywany, by
    zatrzyma system, tryb 6, by przeladowa system (reboot), a tryb 1, by
    wprowadzi system w tryb pracy jednego uytkownika (single-user mode).
    Tryb S nie jest pomylany dokladnie tak, by go uywa bezporednio, lecz
    raczej dla skryptow wykonywanych przy wchodzeniu w tryb 1. Aby uzyska
    wicej informacji na ten temat, zobacz strony podrcznika dla shutdown(8)
    i inittab(5).

    Tryby pracy 7-9 te s poprawne, cho niezbyt udokumentowane. To z powodu
    "tradycyjnych" wariantow Uniksa nie uywajcych ich. Jeli jeste ciekaw,
    to wiedz, e poziomy S i s s w rzeczywistoci takie same.  Wewntrznie s
    to tylko zastpcze nazwy dla takich samych trybow pracy.

BOOTOWANIE

    Po tym jak init jest wywolany w ostatnim kroku sekwencji bootujcej
    jdra, szuka pliku /etc/inittab w celu znalezienia w nim pola typu
    initdefault (patrz te inittab(5)). Pole initdefault okrela pocztkowy
    poziom pracy systemu. Jeli nie ma tam takiego pola (lub wcale nie
    istnieje  /etc/inittab),  poziom pracy musi by podany z konsoli
    systemowej.

    Poziom S lub s wprowadza system w tryb jednego uytkownika i nie wymaga
    pliku /etc/initttab. W trybie jednego uytkownika, wywolywany jest
    /sbin/sulogin na urzdzeniu /dev/console.

    Podczas wchodzenia w tryb jednego uytkownika, proces init inicjuje
    ustawienia stty konsoli na bezpieczne wartoci. Ustawiany jest tryb
    clocal. Prdko sprztu i handshaking nie s zmieniane.

    Podczas wchodzenia w tryb wielu uytkownikow po raz pierwszy, init
    wykonuje pozycje boot i bootwait, by pozwoli systemom plikow zamontowa
    si zanim uytkownicy bd mogli si zalogowa. Potem wykonywane s wszystkie
    pozycje przypisane danemu poziomowi pracy.

    Kiedy nowy proces startuje, init sprawdza najpierw, czy istnieje plik
    /etc/initscript. Jeli tak, uywa tego skryptu by ten proces zacz.

    Za kadym razem, gdy proces potomny si zakoczy, init zapamituje ten fakt
    i powod mierci procesu jest zapisany w /var/run/utmp i /var/log/wtmp,
    pod warunkiem, e te pliki istniej.

ZMIENIANIE TRYB'OW PRACY

    Po tym jak "namnoone" zostan wszystkie wyszczegolnione procesy, init
    czeka na mier kadego swojego procesu potomnego, sygnal braku energii
    lub zasygnalizowanie przez telinit zmiany poziomu dzialania systemu.
    Gdy wystpi jeden sporod tych trzech warunkow, ponownie sprawdzany jest
    plik /etc/inittab, poniewa nowe pola mog by do niego dodane w kadej
    chwili. Jednakowo, init wci oczekuje na wystpienie jednego z tych
    trzech warunkow. By przygotowa si na natychmiastow odpowied, telinit Q
    albo uyta komenda q moe obudzi proces init, by jeszcze raz przeczytal
    plik /etc/inittab.

    Jeli init nie jest w trybie jednego uytkownika i odbiera sygnal zaniku
    energii (SIGPWR), czyta plik /etc/powerstatus. Nastpnie uruchamia
    polecenie zalene od zawartoci tego pliku:

    F(AIL) Zawodzi zasilanie, UPS dostarcza mocy. Wykonuje wpisy powerwait
       i powerfail.

    O(K)  Zasilanie powrocilo, uruchamia wpisy powerokwait.

    L(OW) Zasilanie zawodzi, a UPS-owi wyczerpuje si bateria. Wykonuje
       wpisy powerfailnow.

    Jeeli plik /etc/powerstatus nie istnieje lub zawiera cokolwiek innego
    ni jedn z liter F, O lub L, init zachowa si tak, jakby przeczytal F.

    Uywanie SIGPWR i /etc/powerstatus nie jest zalecane. Jeeli kto chce
    wspoldziala z init-em, powinien uy kanalu kontroli /dev/initctl - prosz
    przeczyta kod rodlowy pakietu sysvinit po wicej dokumentacji dotyczcej
    tego kanalu.

    Gdy init jest proszony o zmian poziomu dzialania, wysyla sygnal
    ostrzegawczy SIGTERM do wszystkich procesow, ktore nie s zdefiniowane w
    nowym poziomie pracy. Potem czeka 5 sekund zanim "na sil" zakoczy te
    procesy poprzez sygnal SIGKILL. Zauwa, e init zaklada, e wszystkie te
    procesy (i ich potomki) pozostaj w tej samej grupie procesow, ktor init
    oryginalnie im utworzyl. Jeeli jakikolwiek proces zmienil sw przynaleno
    do grupy procesow to nie odbierze tych sygnalow. Tego typu procesy musz
    by koczone osobno (np. demony wszelakie - przyp. tlum.).

TELINIT

    /sbin/telinit jest symbolicznym dowizaniem do /sbin/init. Pobiera on
    jednoznakowy argument i sygnaly init, by podjl stosowne dzialanie.
    Ponisze argumenty mona stosowa jako rozkazy dla telinit:

    0,1,2,3,4,5 lub 6
       mowi procesowi init by przelczyl w odpowiedni poziom dzialania.

    a,b,c ka  procesowi  init  by  przetwarzal tylko te pola pliku
       /etc/inittab, ktore odnosz si do poziomu pracy a,b lub c.

    Q lub q
       ka procesowi init jeszcze raz przeczyta plik /etc/inittab.

    S lub s
       mowi eby init przelczyl w tryb jednego uytkownika.

    U lub u
       ka procesowi init przeladowa si (zachowujc obecny stan). Nie
       wystpuje ponowne odczytywanie pliku /etc/inittab. Poziom pracy
       powinien by ustawiony na Ss12345, w przeciwnym wypadku danie moe
       by "delikatnie" zignorowane.

    telinit moe take powiedzie procesowi init, jak dlugo powinien on czeka
    midzy wysylaniem sygnalow SIGTERM i SIGKILL. Domyln wartoci jest 5
    sekund, ale moe by ona zmieniona za pomoc opcji -t sekundy.

    telinit moe by wywolywany tylko przez uytkownikow uprzywilejowanych.

    Wywolany init sprawdza czy jest procesem inicjujcym init czy te jest
    wywolany jako telinit poprzez wgld w swoj identyfikator procesu;
    prawdziwy identyfikator procesu init ma zawsze warto 1. Teraz ju
    wiadomo, e zamiast wywolywa telinit moesz te po prostu uy init, a nie
    skrotu.

RODOWISKO

    Init ustawia nastpujce zmienne rodowiskowe dla wszystkich swoich
    dzieci:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       Jak mowi nazwa - wersja programu. Uyteczne dla okrelenia, jeli
       skrypt uruchamia si bezporednio z init.

    RUNLEVEL
       Obecny poziom pracy systemu.

    PREVLEVEL
       Poprzedni poziom pracy systemu (uyteczne po zmianie poziomow).

    CONSOLE
       Konsola systemu. Tak naprawd ta warto jest przyjmowana od jdra;
       jednak jeli nie jest ustawiona init ustawi j domylnie na
       /dev/console.

FLAGI STARTOWE

    Jest moliwe by przekaza pewne flagi do procesu init z monitora
    startowego (np. LILO). Init dopuszcza stosowanie nastpujcych flag:

    S, single
      Bootowanie w trybie jednego uytkownika. W tym trybie /etc/inittab
      jest sprawdzany (wczytywany) i skrypty startowe rc s zwykle
      uruchamiane zanim wystartuje powloka dla trybu jednego uytkownika.

    1-5 Poziom dzialania w jakim system ma wystartowa.

    -b, emergency
      Wejcie bezporednio w tryb jednego uytkownika bez uruchamiania
      adnych innych skryptow startowych.

    -a, auto
      Program ladujcy LILO dodaje slowo "auto" do linii polece, jeeli
      uruchomil jdro z domyln lini polece (uytkownik jej nie zmienial).
      Jeeli init znajdzie to slowo, ustawi zmienn rodowiskow "AUTOBOOT"
      na "yes". Prosz zauway, e nie mona tego  uy  jako  rodka
      bezpieczestwa - oczywici uytkownik mogl rcznie w linii polece
      wpisa "auto" uy opcji -a.

    -z xxx
      Argument opcji -z jest ignorowany. Moe by uyta do wydluenia linii
      polece, tak eby zajmowala wicej miejsca na stosie. Init moe wtedy
      manipulowa lini polece, tak eby ps(1) pokazywalo biecy tryb
      uruchomienia.

INTERFEJS

    Init nasluchuje wiadomoci na lczu fifo w /dev, /dev/initctl. Telinit
    uywa tego do komunikacji z procesem init. Ten interfejs nie jest zbyt
    dobrze udokumentowany czy skoczony. Zainteresowani powinni przestudiowa
    plik initreq.h w podkatalogu src/ archiwum tarowego z kodem rodlowym
    init.

SYGNA/LY

    Init reaguje na nastpujce sygnaly:

    SIGHUP
      Ma ten sam efekt co telinit q.

    SIGUSR1
      Po odebraniu tego sygnalu, init zamyka i ponownie otwiera swoj
      kontrolk fifo, /dev/initctl. Uyteczne w  przypadku  skryptow
      startowych, gdy przemontowywany jest katalog /dev.

    SIGINT
      Zwykle ten sygnal jest wysylany z jdra by powiedzie, e wcinita
      zostala kombinacja klawiszy CTRL-ALT-DEL. Powoduje to rozpoczcie
      akcji ctrlaltdel.

    SIGWINCH
      Jdro wysyla ten sygnal jeli wcinity zostal klawisz KeyboardSignal.
      Aktywuje to akcj kbrequest.

ZGODNE Z

    Init jest kompatybilny z init obecnym System V. Dziala razem ze
    skryptami w katalogach /etc/init.d i /etc/rc{poziom_dzia/lania}.d. Jeli
    twoj system uywa tej konwencji, to powinien by obecny plik README w
    katalogu /etc/init.d wyjaniajcy, jak te skrypty dzialaj.

PLIKI

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

UWAGI

    Init zaklada, e procesy i ich procesy potomne pozostaj w tej samej
    grupie procesow, ktora byla dla nich oryginalnie stworzona. Jeeli
    jakikolwiek proces zmienil sw przynaleno do grupy procesow, init nie
    moe ich zabi i moe skoczy si na tym, e zostan dwa procesy czytajce z
    jednej linii terminala.

DIAGNOSTYKA

    Jeli init zorientuje si, e wci powtarza namnaanie zadanego procesu
    czciej ni 10 razy w cigu 2 minut, wtedy zaloy, e gdzie w wywolaniu
    komendy jest bld, wyle wiadomo o bldzie na konsol systemu, i przerwie
    pomnaanie danego pola do uplynicia 5 minut lub do odebrania sygnalu.
    Zapobiega  to  "zjadaniu"  zasobow  systemu gdy kto popelni bld
    typograficzny (bardziej po naszemu: "literowk" - przyp. tlum.) w pliku
    /etc/inittab lub gdy program normalnie uruchamiany dla danego wpisu
    jest usunity.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl), pierwsz wersj strony
    podrcznika       napisal       Michael       Haardt
    (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de).

PATRZ TAKE

    getty(1),  login(1),  sh(1),  runlevel(8),  shutdown(8),  kill(1),
    inittab(5), initscript(5), utmp(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 19 lipca 2004             INIT(8)