Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tmpwatch - kasuje pliki w oparciu o czas ostatniego dostpu

SK/LADNIA

    tmpwatch [-u|-m] [-faqstv] [--verbose] [--force] [--all] [--test]
    [--fuser]  [--atime|--mtime]  [--quiet]  <czas-ostatniego-dostpu>
    <katalogi>

OPIS

    tmpwatch przeszukuje rekursywnie okrelone katalogi i usuwa z nich
    pliki, ktore nie byly odczytywane przez okrelony czas. Zazwyczaj jest
    uywany do porzdkowania katalogow, w ktorych znajduj si pliki tymczasowe
    (na przyklad /tmp).

    Podczas zmiany katalogow, tmpwatch jest bardzo czuly na moliwy sytuacje
    wycigow i zakoczy si bldem gdy takowa zostanie wykryta. Program pomija
    dowizanie symboliczne w katalogach, ktore porzdkuje (nawet  jeli
    dowizanie symboliczne zostalo podane jako argument), pracuje na jednym
    systemie plikow i usuwa tylko puste katalogi oraz zwykle pliki.

    tmpwatch okrela pliki wedlug ich czasu dostpu, a nie czasu modyfikacji.
    Jeli pliki nie zostaly usunite kiedy ls -l sugeruje, e tak powinno by,
    do sprawdzenia ich czasu dostpu naley wykorzysta ls -u i zobaczy czy to
    wyjania problem.

    Parametr czas-ostatniego-dostpu okrela warto progow dla usuwanych
    plikow. Jeli plik nie byl odczytywany przez okres zdefiniowany jako
    czas-ostatniego-dostpu, zostanie usunity.  Postpujc tak, mona zada
    kilka katalogow, ktore tmpwatch wyczyci.

OPCJE

    -u, --atime
       podejmuje decyzj o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniego
       dostpu.  Jest  to  domylne  zachowanie.  Opcja  ta  jest
       niekompatybilna z --mtime.

    -m, --mtime
       podejmuje decyzj o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniej
       modyfikacji zamiast czasu ostatniego dostpu. Opcja ta jest
       niekompatybilna z --atime.

    -a, --all
       usuwa wszystkie typy plikow, a nie tylko pliki zwykle i
       katalogi.

    -f, --force
       usuwa pliki nawet jeli root nie ma do nich prawa zapisu
       (pokrewne rm -f).

    -t, --test
       nie usuwa plikow, ale symuluje  ich  usuwanie.  Powoduje
       rownoczesne zastosowanie -v.

    -s, --fuser
       przed przystpieniem do usunicia pliku probuje uy polecenia
       "fuser" w celu sprawdzenia czy plik jest obecnie otwarty. Opcja
       nie jest wlczona domylnie. Moe pomoc w niektorych przypadkach,
       ale nie we wszystkich.  Zalene od zainstalowanego "fuser" w
       /sbin.

    -v, --verbose
       Drukuje rozwlekly ekran. Dostpne s dwa poziomy "rozwlekloci" --
       uyj tej opcji dwukrotnie, aby otrzyma najbardziej rozwlekly tryb
       pracy na wyjciu.

ZOBACZ TAKE

    cron(1), ls(1), rm(1), fuser(1)

OSTRZEENIA

    Dlugi opcje w stylu GNU nie s obslugiwane w systemie HP-UNIX.

AUTORZY

    Erik Troan <ewt@redhat.com>
    Preston Brown <pbrown@redhat.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.