Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   traceroute -- drukuj tras, ktor przebiegaj pakiety do hosta sieciowego

SK/LADNIA

   traceroute [-m max_ttl] [-n] [-p port] [-q nqueries] [-r] [-s src_addr]
   [-t tos] [-w waittime] host [packetsize]

OPIS

   Internet jest wielk i skomplikowan agregacj sprztu sieciowego, polczonego
   ze sob poprzez bramki (gateways). ledzenie trasy, ktor podaj pakiety
   danej osoby (lub znajdywanie paskudnej bramki, odrzucajcej twoje pakiety)
   moe by trudne. Traceroute wykorzystuje pole `time to live' protokolu IP
   i probuje wydoby odpowied ICMP TIME_EXCEEDED od kadej bramki na drodze do
   okrelonego hosta.

   Jedynym wymaganym parametrem jest nazwa hosta docelowego lub jego IP.
   Domylny probny datagram ma dlugo 38 bajtow, lecz moe to by zwikszone
   przez podanie rozmiaru pakietu za nazw hosta docelowego.

   Inne opcje to:

   -m max_ttl
       Ustaw maksymalny time-to-live (ttl - `czas ycia' maksymalna
       liczba skokow - hops) uywany w wychodzcych pakietach probnych.
       Domylnie uywa si wartoci 30 (podobnie jak dla polcze TCP ).

   -n   Drukuj adresy skokow (hops) numerycznie zamiast symbolicznie i
       numerycznie (oszczdza szukania w DNS skojarzenia adres-nazwa dla
       kadej napotkanej po drodze bramki).

   -p port
       Ustaw podstawowy numer portu UDP uywanego w probkach (domylnie
       33434). Traceroute ma nadziej, e nic nie nasluchuje na portach
       UDP od base do base+nhops-1 na hocie docelowym (tak, e zwracany
       bdzie komunikat ICMP PORT_UNREACHABLE , koczcy ledzenie trasy).
       Jeli co nasluchuje na porcie w domylnym zakresie, opcja ta moe by
       uyta do wybrania nieuywanego zakresu.

   -q nqueries
       Ustaw liczb prob na kade `ttl' na nqueries (domylnie trzy proby).

   -r   Obejd normalne tablice trasowania (routingu) i wysylaj
       bezporednio do hosta w przylczonej sieci. Jeli host nie znajduje
       si w bezporednio przylczonej sieci, zwracany jest bld. Opcja ta
       moe by uyta do pingowania hosta lokalnego poprzez interfejs,
       ktory nie ma przez siebie adnej trasy (route) (np. po porzuceniu
       interfejsu przez routed(8)).

   -s src_addr
       Uywaj zadanego adresu IP (ktory musi by podany jako numer IP, nie
       nazwa hosta) jako adresu rodlowego w wychodzcych pakietach
       probnych. Na hostach z wicej ni jednym adresem IP, opcja ta moe
       by uywana do wymuszania adresu rodlowego innego ni adres IP
       interfejsu, na ktorym posylana jest probka. Jeli adres IP nie
       jest jednym z tych adresow interfejsowych maszyny, zwracany jest
       bld i nic nie jest wysylane.

   -t tos Ustaw type-of-service (rodzaj uslugi) w pakietach probnych na
       zadan warto (domylnie zero). Warto musi by dziesitn liczb
       calkowit z zakresu 0 do 255. Opcja ta moe by uywana do
       sprawdzania czy rone rodzaje uslug powoduj rone cieki (jeli nie
       pracujesz z systemem 4.3BSD-Tahoe lub poniejszym, moe to by
       czysto akademickie, poniewa normalne uslugi sieciowe, takie jak
       telnet i ftp nie pozwol ci kontrolowa TOS). Nie wszystkie
       wartoci TOS s dozwolone lub maj znaczenie - zobacz specyfikacj
       IP. Uytecznymi wartociami s prawdopodobnie '-t 16' (low delay)
       (male oponienie) i '-t 8' (high throughput) (duy przeplyw).

   -v   Interaktywne wyjcie. Listowane s odebrane pakiety ICMP inne ni
       TIME_EXCEEDED i UNREACHABLEs.

   -w   Ustaw czas (w sekundach) oczekiwania na odpowied na probk
       (domylnie 3 sekundy).

   Program ten probuje ledzi tras pakietow IP, ktor taki pakiet przebylby do
   danego hosta internetowego. Czyni to odpalajc probki UDP z malym ttl
   (time to live), a nastpnie nasluchujc od bramki odpowiedzi ICMP "time
   exceeded". Rozpoczynamy probki z ttl wartoci jeden i zwikszamy je, a
   otrzymamy odpowied ICMP "port unreachable" (co znaczy, e dostalimy si do
   "hosta") lub doszlimy do maksimum (co domylnie odpowiada 30 skokom i moe
   by zmienione flag -m ). Dla kadego ttl wysylane s trzy probki (zmieniane
   flag -q ), czego efektem jest wypisanie linijki, pokazujcej ttl, adres
   bramki i zaokrglony czas podroy kadej z probek. Jeli odpowiedzi probek
   przyszly z ronych bramek, wydrukowane zostan adresy wszystkich
   odpowiadajcych systemow. Jeli nie bylo odpowiedzi podczas 3 sekundowego
   interwalu (okrelanego jako `timeout' i zmienianego flag -w ), to dla
   danej probki drukowane jest "*".

   Nie chcemy, by docelowy host przetwarzal probki pakietow UDP , wic
   docelowy port jest ustawiany na warto niespotykan (jeli jaki prostak na
   hocie docelowym uywa jednak tej wartoci, mona j zmieni flag -p ).

   Przykladem uycia i wyjcia moe by:

   [yak 71]% traceroute nis.nsf.net.
   traceroute to nis.nsf.net (35.1.1.48), 30 hops max, 56 byte packet
   1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 19 ms 19 ms 0 ms
   2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms
   3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms
   4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 39 ms
   5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 39 ms 39 ms 39 ms
   6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 40 ms 59 ms 59 ms
   7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 59 ms
   8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 99 ms 99 ms 80 ms
   9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 239 ms 319 ms
   10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 220 ms 199 ms 199 ms
   11 nic.merit.edu (35.1.1.48) 239 ms 239 ms 239 ms

   Zauwa, e linie 2 i 3 s takie same. Stalo si to z powodu zapluskwionego
   jdra na systemie odwiedzonym w drugim skoku - lbl-csam.arpa, ktore
   przekazuje pakiety o zerowym ttl (bld w rozpowszechnianej wersji BSD 4.3
   ). Zauwa, e musisz zgadywa, ktor konkretnie ciek obieraj pakiety,
   poniewa NSFNet (129.140) nie dostarcza translacji adres-na-nazw dla
   swoich NSSow.

   Ciekawszym przykladem jest:

   [yak 72]% traceroute allspice.lcs.mit.edu.
   traceroute to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max
   1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
   2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
   3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms
   4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
   5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
   6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
   7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
   8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
   9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
   10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
   11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
   12 * * *
   13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
   14 * * *
   15 * * *
   16 * * *
   17 * * *
   18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms

   Zauwa, e bramki 12, 14, 15, 16 i 17 albo nie przesylaj komunikatow ICMP
   "time exceeded" lub przesylaj je z ttl zbyt malym by nas osign. 14 - 17
   pracuj pod kontrol kodu MIT C Gateway, ktory nie wysyla "time exceeded"s.
   Bog jeden wie, co dzieje si na 12.

   Cicha bramka 12 w powyszym moe by wynikiem bldu w kodzie sieciowym 4.[23]
   BSD (i jego pochodnych): 4.x (x <= 3) wysyla nieosigalne komunikaty,
   uywajc ttl pozostalego w oryginalnych datagramach. Zatem, dla bramek,
   pozostaly ttl wynosi zero, ICMP "time exceeded" nie ma szans doj z
   powrotem do nas. Zachowanie tego bldu jest troch ciekawsze kiedy pojawi
   si na systemie docelowym:

   1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
   2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 39 ms
   3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 39 ms 19 ms
   4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 19 ms
   5 ccn-nerif35.Berkeley.EDU (128.32.168.35) 39 ms 39 ms 39 ms
   6 csgw.Berkeley.EDU (128.32.133.254) 39 ms 59 ms 39 ms
   7 * * *
   8 * * *
   9 * * *
   10 * * *
   11 * * *
   12 * * *
   13 rip.Berkeley.EDU (128.32.131.22) 59 ms ! 39 ms ! 39 ms !

   Zauwa, e jest tu 12 bramek (13 jest ostatecznym celem), a dokladnie
   ostatniej polowy listy "brakuje". Co naprawd si dzieje to to, e rip
   (Sun-3 pracujcy pod Sun OS3.5) uywa ttl z naszych przychodzcych
   datagramow jako ttl w swoich odpowiedziach ICMP. Tak wic odpowied nie
   dojdzie, bo przekroczy zadany czas (timeout) na drodze powrotnej (bez
   wysylania ostrzee do kogokolwiek, bo dla ICMP nie s wysylane ICMP).
   Zmieni si to, gdy uyjemy ttl o dlugoci co najmniej dwa razy wikszej ni
   dlugo cieki. Np. rip jest w rzeczywistoci odlegly tylko o 7 skokow.
   Odpowied, ktora wraca z ttl o wartoci 1 jest ladem, e istnieje taki
   problem. Gdy ttl jest <=1 Traceroute za czasem podroy pakietu drukuje
   dodatkowo znak !. Poniewa dystrybutorzy sprzedaj sporo oprogramowania
   przestarzalego (DEC's Ultrix, Sun 3.x) lub niestandardowego (HPUX) ,
   oczekuj e moesz spotka ten problem czsto i uwaaj, wybierajc host docelowy
   twoich probek. Innymi moliwymi adnotacjami, wystpujcymi po wydrukowanym
   czasie, s !H, !N, !P (otrzymalem niedostpno hosta, sieci (network) lub
   protokolu), !S lub !F (zawiodla trasa rodla lub niezbdna jest
   fragmentacja - adne z tych nie powinno nigdy si pojawi). Jeli prawie
   wszystkie probki dadz w wyniku jaki rodzaj nieosigalnoci, traceroute
   podda si i wyjdzie.

   Program ten jest przeznaczony do stosowania w testowaniu, pomiarach i
   zarzdzaniu sieci. Powinien by uywany glownie do rcznego izolowania bldow.
   Nie zaleca si wykorzystywania traceroute w automatach (skryptach), gdy
   powoduje on due obcienie sieci.

AUTOR

   Zaimplementowane przez Vana Jacobsona wg pomyslu Steve Deering. Na
   wyronienie zasluguje Philip Wood, Tim Seaver i Ken Adelman.

ZOBACZ TAKE

   netstat(1), ping(8)

HISTORIA

   Komenda traceroute jest obecnie w testach.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.