Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tune2fs - modyfikacja dostrajalnych parametrów systemu plików ext2/ext3

SKŁADNIA

    tune2fs [ -l ] [ -c max-liczba-montowań ] [ -e zachowanie-w-razie-błędu ] [ -f ] [ -i
    przerwa-między-sprawdzeniami  ]  [  -j  ]  [  -J  opcje-dziennika  ]  [  -m
    procent-zarezerwowanych-bloków  ]  [  -o  [^]opcje-montowania[,...]  ]  [  [  -r
    liczba-zarezerwowanych-bloków ] [ -s flaga-sparse-super ] [ -u użytkownik ] [ -g grupa ] [
    -C liczba-montowań ] [ -L etykieta ] [ -M ostatnio-montowany-katalog ] [ -O [^]cecha[,...]
    ] [ -T czas-ostatniego-sprawdzenia ] [ -U UUID ] urządzenie

OPIS

    tune2fs modyfikuje dostrajalne parametry linuksowego systemu plików ext2/ext3.

OPCJE

    -c max-liczba-montowań
       Zmiana maksymalnej liczby montowań między dwoma sprawdzeniami systemu plików.
       Jeżeli max-liczba-montowań jest równa 0 lub -1, wtedy liczba montowań będzie
       ignorowana przez e2fsck(8) i jądro.

       Ustawienie liczby montowań, po których system  plików  będzie  bezwzględnie
       sprawdzany, przemiennie spowoduje, że systemy plików z księgowaniem nie będą
       sprawdzane w tym samym czasie.

       Należy uważnie rozważyć konsekwencje całkowitego wyłączenia tej opcji.  Uszkodzone
       dyski, kable czy błędy w jądrze mogą uszkodzić system plików bez zaznaczania
       systemu plików jako błędny. Jeżeli używa się systemu plików z księgowaniem, to
       system plików nigdy nie zostanie zaznaczony jako błędny, dlatego będzie sprawdzany
       normalnie. Błąd systemu plików wykryty przez jądro wymusi użycie fsck przy
       następnym restarcie, lecz wtedy może być już za późno, aby zapobiec utracie danych.

       Informacje o sprawdzaniu w zależności od czasu można znaleźć w opisie opcji -i.

    -C liczba-montowań
       Ustawia licznik montowań systemu plików. Opcja ta wraz z opcją -c może służyć do
       wymuszenia sprawdzenia systemu plików po następnym restarcie.

    -e zachowanie-w-razie-błędu
       Zmienia zachowanie jądra, gdy wykryty zostanie błąd. We wszystkich przypadkach błąd
       systemu plików powoduje uruchomienie e2fsck(8) podczas następnego restartu w celu
       sprawdzenia systemu plików. zachowanie-w-razie-błędu może przyjmować następujące
       wartości:

          continue  Kontynuje normalną pracę.

          remount-ro Powoduje przejście systemu plików w tryb tylko do odczytu.

          panic    Wywołuje panikę jądra.

    -f   Wymusza kończenie operacji tune2fs nawet w przypadku wystąpienia błędów. Ta opcja
       jest przydatna podczas wyłączania cechy has_journal w systemie plików posiadającym
       zewnętrzny dziennik (lub tak uszkodzonym, że sprawia wrażenie posiadającego
       zewnętrzny dziennik), który nie jest dostępny.

       OSTRZEŻENIE: Usuwanie zewnętrznego dziennika z systemu plików, który nie został
       prawidłowo odmontowany, bez wcześniejszego zabezpieczenia tego dziennika, może
       prowadzić do utraty danych i poważnych uszkodzeń systemu plików.

    -g grupa
       Ustawia grupę użytkownika, który może używać zarezerwowanych bloków.  Parametr
       grupa może być numerycznym gid-em lub nazwą grupy. Jeżeli podana jest nazwa grupy,
       jest ona zamieniana na numeryczny gid przed zachowaniem danych w superbloku.

    -i przerwa-między-sprawdzeniami[d|m|w]
       Dostraja maksymalny okres czasu między dwoma sprawdzeniami systemu plików.  Brak
       przedrostka lub d oznacza dni, m miesiące, a w tygodnie. Zero wyłączy sprawdzanie w
       zależności od upływu czasu.

       Zalecane jest włączenie sprawdzania -c (w zależności od liczby montowań) albo -i (w
       zależności od upływu czasu) w celu wymuszenia okresowego, pełnego sprawdzania
       systemu plików przez e2fsck(8). Pominięcie tego może prowadzić do uszkodzenia
       systemu plików gdy uszkodzone są dyski, kable, pamięć lub wystąpią niezauważone
       błędy jądra prowadzące do utraty danych lub awarii.

    -j   Dodaje dziennik ext3 do systemu plików. Jeżeli opcja -J nie została podana, do
       utworzenia dziennika o odpowiedniej wielkości (dla podanego systemu plików),
       przechowywanego w systemie plików, zostaną użyte domyślne parametry. Należy
       zauważyć, że aby móc używać księgowania, jądro musi obsługiwać ext3.

       Jeżeli ta opcja jest użyta do utworzenia dziennika na już zamontowanym systemie
       plików, to w głównym  katalogu  tego  systemu  plików  zostanie  utworzony
       niemodyfikowalny  plik  .journal, ponieważ jest to jedyna bezpieczna metoda
       utworzenia i-węzła dla dziennika w zamontowanym systemie plików. W czasie gdy plik
       dziennika ext3 jest widoczny, nie jest bezpieczne usuwanie lub modyfikowanie go; z
       tego powodu plik ten jest zaznaczony jako niemodyfikowalny (immutable).  Podczas
       sprawdzania odmontowanych systemów plików e2fsck(8) automatycznie przeniesie pliki
       .journal do niewidocznego, zarezerwowanego węzła dziennika. Dla wszystkich systemów
       plików, poza głównym (root), powinno się to stać automatycznie podczas następnego
       restartu systemu. Ponieważ główny system plików jest zamontowany w trybie tylko do
       odczytu, w celu dokonania tej przemiany e2fsck(8) musi zostać uruchomiony z
       dyskietki ratunkowej.

       Aby uniknąć używania dyskietki ratunkowej do dodania dziennika ext3 do głównego
       systemu plików, skrypty initrd niektórych dystrybucji, np. Debiana, automatycznie
       skonwertują główny system plików ext2 do ext3, jeżeli używany jest początkowy
       ramdisk oraz gdy plik /etc/fstab określa typ ext3 dla głównego systemu plików.

    -J opcje-dziennika
       Zmienia  domyślne  parametry  dziennika ext3. Opcje dziennika są oddzielone
       przecinkami i mogą zawierać argument podany po znaku równości ('=').  Obsługiwane
       są następujące opcje dziennika:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy  przechowywany  w  systemie  plików dziennik, o wielkości
             rozmiar-dziennika megabajtów. Rozmiar dziennika musi  wynosić  co
             najmniej 1024 bloki (np. 1MB jeżeli używane są bloki o rozmiarze 1k,
             4MB jeżeli 4k, itd.), ale nie może przekraczać 102 400 bloków. System
             plików musi zawierać ilość wolnego miejsca wystarczającą do utworzenia
             dziennika.

          device=zewnętrzny-dziennik
             Przyłącza system plików do urządzenia z dziennikiem (journal block
             device) umieszczonego na zewnętrzny-dziennik. Zewnętrzny dziennik musi
             być utworzony przez wywołanie

             mke2fs -O journal_dev zewnętrzny-dziennik

             Należy zauważyć, że zewnętrzny-dziennik musi mieć bloki o takim samym
             rozmiarze jak system plików, który ma z nim współpracować.

             Zamiast podawać nazwę urządzenia bezpośrednio, zewnętrzny-dziennik może
             być określony przez LABEL=etykieta lub  UUID=UUID,  aby  znaleźć
             zewnętrzny  dziennik  na  podstawie  etykiety  woluminu lub UUID
             przechowywanego w superbloku ext2 na początku dziennika. Do wypisania
             etykiety  i  UUID  urządzenia  z dziennikiem można posłużyć się
             dumpe2fs(8). Zobacz także opis opcji -L programu tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji size lub device.

    -l   Wypisuje zawartość superbloku systemu plików.

    -L etykieta-woluminu
       Ustawia etykietę systemu plików. Etykiety systemu plików ext2 mogą zawierać co
       najwyżej 16 znaków; jeżeli etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, tune2fs skróci ją i
       wypisze ostrzeżenie. Etykieta może być używana przez mount(8), fsck(8) i w
       /etc/fstab(5) (i pewnie też w innych sytuacjach) poprzez podanie LABEL=etykieta
       zamiast nazwy urządzenia blokowego, jak np. /dev/hda5.

    -m procent-zarezerwowanych-bloków
       Określa dla danego urządzenia procent ogólnej liczby bloków, jaki będą stanowić
       bloki zarezerwowane.

    -M ostatnio-montowany-katalog
       Ustawia katalog, w którym system plików był ostatnio zamontowany.

    -o [^]opcja-monotwania[,...]
       Ustawia lub usuwa wskazane opcje montowania w systemie plików. Domyślne opcje
       montowania mogą zostać nadpisane przez opcje określone albo w /etc/fstab(5), albo
       przez argumenty linii poleceń przekazane do mount(8). Starsze jądra mogą nie
       obsługiwać tej cechu; w szczególności jądra starsze od 2.4.20 najprawdopodobniej
       zignorują pole domyślnych opcji w superbloku.

       Można podać więcej niż jedną opcję montowania do usunięcia lub ustawienia
       rozdzielając je przecinkami. Opcje montowania poprzedzone znakiem karety ('^') będą
       usuwane w superbloku systemu plików; opcje bez podanego przedrostka lub poprzedzone
       znakiem plusa ('+') będą dodane do systemu plików.

       Następujące opcje montowania mogą być ustawione lub wyczyszczone za pomocą tune2fs:

          debug Włącza tryb debugowania na tym systemie plików.

          bsdgroups
             Emuluje zachowanie BSD przy tworzeniu nowych plików: będą one brały
             identyfikator grupy katalogu, w którym zostały utworzone. Domyślne jest
             standardowe zachowanie systemu V, polegające na tym, że nowo tworzone
             pliki biorą fsgid bieżącego procesu, chyba że katalog ma ustawiony bit
             setgid, w którym to przypadku bierze gid z katalogu nadrzędnego i także
             ustawia bit setgid, jeżeli nowo utworzonym plikiem jest katalog.

          user_xattr
             Włącza rozszerzone atrybuty podane przez użytkownika.

          acl  Włącza listy kontroli dostępu POSIX (Posix Access Control Lists).

          uid16 Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y. Umożliwia to współdziałanie ze
             starszymi jądrami, które zachowują wartości 16-bitowych i ich oczekują.

          journal_data
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, wszystkie
             dane (nie tylko metadane) są zapisywane do dziennika przed zapisaniem
             ich go systemu plików.

          journal_data_ordered
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, wymuszane
             jest zapisywanie danych bezpośrednio do systemu plików przed zapisaniem
             ich metadanych do dziennika.

          journal_data_writeback
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, dane mogą
             być zapisane do systemu plików, po tym jak ich metadane zostały
             zapisane do dziennika. Może to zwiększyć przepustowość, jednakże, może
             to spowodować, że w plikach pojawią się stare dane po załamaniu systemu
             i odtworzeniu dziennika.

    -O [^]cecha[,...]
       Włącza lub wyłącza wskazane cechy (opcje) systemu plików. Można włączyć bądź
       wyłączyć wiele cech jednocześnie. Muszą one wtedy być oddzielone przecinkami.
       Cechy poprzedzone przedrostkiem '^' będą wyłączone w superbloku; cechy bez
       przedrostka lub z przedrostkiem '+' zostaną dodane do systemu plików.

       Następujące cechy mogą być zmienione przez tune2fs:

          dir_index
             Używa haszowanych B-drzew, aby przyspieszyć przeszukiwanie dużych
             katalogów.

          filetype
             Przechowywanie informacji na temat typu pliku we wpisach do katalogów.

          has_journal
             Tworzenie dziennika ext3 (tak jak przy pomocy opcji -j).

          sparse_super
             Ograniczenie liczbę kopii bezpieczeństwa superbloków dla zaoszczędzenia
             miejsca na dużych systemach plików.

       Po zmianie cech sparse_super i filetype, trzeba uruchomić na danym systemie plików
       e2fsck(8), aby przywrócić go do porządku. Jeśli będzie to potrzebne, tune2fs
       wypisze prośbę, aby administrator uruchomił e2fsck(8).  Po ustawieniu cechy
       dir_index może zostać uruchomiony e2fsck -D , aby skonwertować istniejące katalogo
       do formatu zhaszowanych B-drzew.

       Ostrzeżenie: Jądra Linuksa starsze od 2.0.39 i wiele z serii 2.1 nie obsługują
       systemów plików używających powyższych cech. Używanie pewnych, nieobsługiwanych
       przez jądro cech systemu plików może spowodować, że system plików nie zostanie
       zamontowany.

    -r liczba-zarezerwowanych-bloków
       Zmienia liczbę zarezerwowanych bloków na podanym urządzeniu.

    -s [0|1]
       Włącza lub wyłącza cechę sparse_super. Włączenie tej cechy powoduje zaoszczędzenie
       wolnego miejsca na naprawdę dużych systemach plików. Ma to taki sam skutek jak
       użycie opcji -O sparse_super .

       Ostrzeżenie: Jądra Linuksa starsze od 2.0.39 oraz jądra z serii 2.1 nie obsługują
       tej cechy.  Nie używaj tej opcji, chyba że wiesz co robisz! Po zmianie tej cechy
       konieczne jest uruchomienie e2fsck(8) na danym systemie plików.

    -T czas-ostatniego-sprawdzenia
       Ustawia czas kiedy system plików był ostatnio sprawdzany przez e2fsck. Może to być
       przydatne w skryptach używających Zarządcy Woluminów Logicznych (Logical Volume
       Manager) do tworzenia zrzutu (snapshot) systemu plików i późniejszego jego
       sprawdzenia. Jeśli system plików nie był uszkodzony, ta opcja może służyć do
       ustawienia czasu ostatniego sprawdzenia oryginalnego systemu  pików.  Format
       czas-ostatniego-sprawdzania  jest  zgodny z międzynarodowym formatem daty, z
       opcjonalnie podaną godziną, np. YYYYMMDD[[HHMM]SS]. Słowo kluczowe now jest także
       akceptowane. Wtedy czas ostatniego sprawdzenia będzie ustawiony na aktualny.

    -u użytkownik
       Ustawia użytkownika, który może korzystać z zarezerwowanych bloków. użytkownik
       może być wartością numeryczną lub nazwą użytkownika. Jeżeli podana jest nazwa
       użytkownika, jest ona zamieniana na numeryczny uid przed zapisem do superbloku.

    -U UUID
       Ustawia uniwersalny, unikatowy identyfikator (universally unique identifier - UUID)
       systemu plików na UUID. UUID składa się z serii cyfr w systemie szesnastkowym
       oddzielonych myślnikami, jak np.: "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16". Parametr
       UUID może przyjmować też następujące wartości:

          clear usuwa UUID systemu plików

          random generuje nowy, przypadkowy UUID

          time  generuje nowy UUID, oparty na czasie

       UUID może być używany przez mount(8), fsck(8) i w /etc/fstab(5) (i pewnie też w
       innych sytuacjach) poprzez podanie UUID=uuid zamiast nazwy urządzenia blokowego,
       jak np. /dev/hda1.

       Więcej informacji można znaleźć w uuidgen(8). Jeżeli system nie posiada dobrego
       generatora liczb losowych, takiego jak /dev/random lub /dev/urandom, tune2fs
       automatycznie posłuży się generatorem opartym na czasie.

BŁĘDY

    Nie znaleźliśmy jeszcze żadnych błędów, co nie oznacza, że ich tu nie ma...

AUTOR

    tune2fs został napisany przez Remy'ego Carda <card@masi.ibp.fr>. Obecnie opiekuje się nim
    Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.
    tune2fs korzysta z biblioteki ext2fs, napisanej przez Theodore'a Ts'o <tytso@mit.edu>. Ta
    strona podręcznika została napisana przez Christiana Kuhtza <chk@data-hh.Hanse.DE>.
    Sprawdzanie zależne od upływu czasu zostało dodane przez Uwe Ohse <uwe@tirka.gun.de>.

DOSTĘPNOŚĆ

    tune2fs  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.