Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tune2fs - modyfikacja dostrajalnych parametrow systemu plikow ext2/ext3

SK/LADNIA

    tune2fs [ -l ] [ -c max-liczba-montowa ] [ -e zachowanie-w-razie-b/ldu ]
    [ -f ] [ -i przerwa-midzy-sprawdzeniami ] [ -j ] [ -J opcje-dziennika ]
    [ -m procent-zarezerwowanych-blok'ow ] [ -o [^]opcje-montowania[,...] ]
    [ [ -r liczba-zarezerwowanych-blok'ow ] [ -s flaga-sparse-super ] [ -u
    uytkownik ] [ -g grupa ] [ -C liczba-montowa ] [ -L etykieta ] [ -M
    ostatnio-montowany-katalog  ]  [  -O  [^]cecha[,...]  ]  [  -T
    czas-ostatniego-sprawdzenia ] [ -U UUID ] urzdzenie

OPIS

    tune2fs modyfikuje dostrajalne parametry linuksowego systemu plikow
    ext2/ext3.

OPCJE

    -c max-liczba-montowa
       Zmiana maksymalnej liczby montowa midzy dwoma sprawdzeniami
       systemu plikow. Jeeli max-liczba-montowa jest rowna 0 lub -1,
       wtedy liczba montowa bdzie ignorowana przez e2fsck(8) i jdro.

       Ustawienie liczby montowa, po ktorych system plikow bdzie
       bezwzgldnie sprawdzany, przemiennie spowoduje, e systemy plikow
       z ksigowaniem nie bd sprawdzane w tym samym czasie.

       Naley uwanie rozway konsekwencje calkowitego wylczenia tej
       opcji.  Uszkodzone dyski, kable czy bldy w jdrze mog uszkodzi
       system plikow bez zaznaczania systemu plikow jako bldny. Jeeli
       uywa si systemu plikow z ksigowaniem, to system plikow nigdy nie
       zostanie zaznaczony jako bldny, dlatego  bdzie  sprawdzany
       normalnie.  Bld systemu plikow wykryty przez jdro wymusi uycie
       fsck przy nastpnym restarcie, lecz wtedy moe by ju za pono, aby
       zapobiec utracie danych.

       Informacje o sprawdzaniu w zalenoci od czasu mona znale w opisie
       opcji -i.

    -C liczba-montowa
       Ustawia licznik montowa systemu plikow. Opcja ta wraz z opcj -c
       moe sluy do wymuszenia sprawdzenia systemu plikow po nastpnym
       restarcie.

    -e zachowanie-w-razie-b/ldu
       Zmienia zachowanie jdra, gdy wykryty zostanie bld. We wszystkich
       przypadkach bld systemu plikow powoduje uruchomienie e2fsck(8)
       podczas nastpnego restartu w celu sprawdzenia systemu plikow.
       zachowanie-w-razie-b/ldu moe przyjmowa nastpujce wartoci:

          continue  Kontynuje normaln prac.

          remount-ro Powoduje przejcie systemu plikow w tryb tylko
                do odczytu.

          panic    Wywoluje panik jdra.

    -f   Wymusza koczenie operacji tune2fs nawet w przypadku wystpienia
       bldow.  Ta  opcja jest przydatna podczas wylczania cechy
       has_journal w systemie plikow posiadajcym zewntrzny dziennik
       (lub tak uszkodzonym, e sprawia wraenie posiadajcego zewntrzny
       dziennik), ktory nie jest dostpny.

       OSTRZEENIE: Usuwanie zewntrznego dziennika z systemu plikow,
       ktory nie zostal prawidlowo odmontowany, bez wczeniejszego
       zabezpieczenia tego dziennika, moe prowadzi do utraty danych i
       powanych uszkodze systemu plikow.

    -g grupa
       Ustawia grup uytkownika, ktory moe uywa zarezerwowanych blokow.
       Parametr grupa moe by numerycznym gid-em lub nazw grupy. Jeeli
       podana jest nazwa grupy, jest ona zamieniana na numeryczny gid
       przed zachowaniem danych w superbloku.

    -i przerwa-midzy-sprawdzeniami[d|m|w]
       Dostraja maksymalny okres czasu midzy dwoma  sprawdzeniami
       systemu plikow. Brak przedrostka lub d oznacza dni, m miesice,
       a w tygodnie. Zero wylczy sprawdzanie w zalenoci od uplywu
       czasu.

       Zalecane jest wlczenie sprawdzania -c (w zalenoci od liczby
       montowa) albo -i (w zalenoci od uplywu czasu) w celu wymuszenia
       okresowego, pelnego sprawdzania systemu plikow przez e2fsck(8).
       Pominicie tego moe prowadzi do uszkodzenia systemu plikow gdy
       uszkodzone s dyski, kable, pami lub wystpi niezauwaone bldy jdra
       prowadzce do utraty danych lub awarii.

    -j   Dodaje dziennik ext3 do systemu plikow. Jeeli opcja -J nie
       zostala podana, do utworzenia dziennika o odpowiedniej wielkoci
       (dla podanego systemu plikow), przechowywanego w  systemie
       plikow, zostan uyte domylne parametry. Naley zauway, e aby moc
       uywa ksigowania, jdro musi obslugiwa ext3.

       Jeeli ta opcja jest uyta do utworzenia dziennika na  ju
       zamontowanym systemie plikow, to w glownym katalogu tego systemu
       plikow zostanie utworzony niemodyfikowalny  plik  .journal,
       poniewa jest to jedyna bezpieczna metoda utworzenia i-wzla dla
       dziennika w zamontowanym systemie plikow. W czasie gdy plik
       dziennika ext3 jest widoczny, nie jest bezpieczne usuwanie lub
       modyfikowanie go; z tego powodu plik ten jest zaznaczony jako
       niemodyfikowalny (immutable). Podczas sprawdzania odmontowanych
       systemow plikow e2fsck(8)  automatycznie  przeniesie  pliki
       .journal do niewidocznego, zarezerwowanego wzla dziennika. Dla
       wszystkich systemow plikow, poza glownym (root), powinno si to
       sta automatycznie podczas nastpnego restartu systemu. Poniewa
       glowny system plikow jest zamontowany w trybie tylko do odczytu,
       w celu dokonania tej przemiany e2fsck(8) musi zosta uruchomiony
       z dyskietki ratunkowej.

       Aby unikn uywania dyskietki ratunkowej do dodania dziennika ext3
       do  glownego  systemu  plikow,  skrypty  initrd niektorych
       dystrybucji, np. Debiana, automatycznie  skonwertuj  glowny
       system plikow ext2 do ext3, jeeli uywany jest pocztkowy ramdisk
       oraz gdy plik /etc/fstab okrela typ ext3 dla glownego systemu
       plikow.

    -J opcje-dziennika
       Zmienia domylne parametry dziennika ext3. Opcje dziennika s
       oddzielone przecinkami i mog zawiera argument podany po znaku
       rownoci ('='). Obslugiwane s nastpujce opcje dziennika:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy przechowywany w systemie plikow dziennik, o
             wielkoci  rozmiar-dziennika  megabajtow.  Rozmiar
             dziennika musi wynosi co najmniej 1024 bloki (np.
             1MB jeeli uywane s bloki o rozmiarze 1k, 4MB jeeli
             4k, itd.), ale nie moe przekracza 102 400 blokow.
             System plikow musi zawiera ilo wolnego miejsca
             wystarczajc do utworzenia dziennika.

          device=zewntrzny-dziennik
             Przylcza system plikow do urzdzenia z dziennikiem
             (journal  block  device)  umieszczonego   na
             zewntrzny-dziennik.  Zewntrzny dziennik musi by
             utworzony przez wywolanie

             mke2fs -O journal_dev zewntrzny-dziennik

             Naley zauway, e zewntrzny-dziennik musi mie bloki o
             takim samym rozmiarze jak system plikow, ktory ma z
             nim wspolpracowa.

             Zamiast  podawa  nazw  urzdzenia  bezporednio,
             zewntrzny-dziennik  moe  by  okrelony  przez
             LABEL=etykieta lub UUID=UUID, aby znale zewntrzny
             dziennik na podstawie etykiety woluminu lub UUID
             przechowywanego w superbloku  ext2  na  pocztku
             dziennika. Do wypisania etykiety i UUID urzdzenia z
             dziennikiem mona posluy si dumpe2fs(8). Zobacz take
             opis opcji -L programu tune2fs(8).

       Dla danego systemu plikow mona poda tylko jedn z opcji size lub
       device.

    -l   Wypisuje zawarto superbloku systemu plikow.

    -L etykieta-woluminu
       Ustawia etykiet systemu plikow. Etykiety systemu plikow ext2 mog
       zawiera co najwyej 16 znakow; jeeli etykieta jest dlusza ni 16
       znakow, tune2fs skroci j i wypisze ostrzeenie. Etykieta moe by
       uywana przez mount(8), fsck(8) i w /etc/fstab(5) (i pewnie te w
       innych sytuacjach) poprzez podanie LABEL=etykieta zamiast nazwy
       urzdzenia blokowego, jak np. /dev/hda5.

    -m procent-zarezerwowanych-blok'ow
       Okrela dla danego urzdzenia procent ogolnej liczby blokow, jaki
       bd stanowi bloki zarezerwowane.

    -M ostatnio-montowany-katalog
       Ustawia katalog, w  ktorym  system  plikow  byl  ostatnio
       zamontowany.

    -o [^]opcja-monotwania[,...]
       Ustawia lub usuwa wskazane opcje montowania w systemie plikow.
       Domylne opcje montowania mog zosta nadpisane przez  opcje
       okrelone albo w /etc/fstab(5), albo przez argumenty linii polece
       przekazane do mount(8). Starsze jdra mog nie obslugiwa tej
       cechu; w szczegolnoci jdra starsze od 2.4.20 najprawdopodobniej
       zignoruj pole domylnych opcji w superbloku.

       Mona poda wicej ni jedn opcj montowania do usunicia lub
       ustawienia  rozdzielajc  je  przecinkami.  Opcje montowania
       poprzedzone znakiem karety ('^') bd usuwane w superbloku systemu
       plikow; opcje bez podanego przedrostka lub poprzedzone znakiem
       plusa ('+') bd dodane do systemu plikow.

       Nastpujce opcje montowania mog by ustawione lub wyczyszczone za
       pomoc tune2fs:

          debug Wlcza tryb debugowania na tym systemie plikow.

          bsdgroups
             Emuluje zachowanie BSD przy tworzeniu nowych plikow:
             bd one braly identyfikator grupy katalogu, w ktorym
             zostaly  utworzone.  Domylne  jest  standardowe
             zachowanie systemu V, polegajce na tym, e nowo
             tworzone pliki bior fsgid biecego procesu, chyba e
             katalog ma ustawiony bit setgid, w ktorym  to
             przypadku bierze gid z katalogu nadrzdnego i take
             ustawia bit setgid, jeeli nowo utworzonym plikiem
             jest katalog.

          user_xattr
             Wlcza rozszerzone atrybuty podane przez uytkownika.

          acl  Wlcza listy kontroli dostpu POSIX (Posix Access
             Control Lists).

          uid16 Wylcza 32-bitowe UID-y i  GID-y.  Umoliwia  to
             wspoldzialanie ze starszymi jdrami, ktore zachowuj
             wartoci 16-bitowych i ich oczekuj.

          journal_data
             Kiedy system plikow jest zamontowany z wlczonym
             dziennikiem, wszystkie dane (nie tylko metadane) s
             zapisywane do dziennika przed zapisaniem ich go
             systemu plikow.

          journal_data_ordered
             Kiedy system plikow jest zamontowany z wlczonym
             dziennikiem, wymuszane jest  zapisywanie  danych
             bezporednio do systemu plikow przed zapisaniem ich
             metadanych do dziennika.

          journal_data_writeback
             Kiedy system plikow jest zamontowany z wlczonym
             dziennikiem, dane mog by zapisane do systemu plikow,
             po tym jak ich metadane zostaly  zapisane  do
             dziennika. Moe to zwikszy przepustowo, jednake, moe
             to spowodowa, e w plikach pojawi si stare dane po
             zalamaniu systemu i odtworzeniu dziennika.

    -O [^]cecha[,...]
       Wlcza lub wylcza wskazane cechy (opcje) systemu plikow.
       Mona wlczy bd wylczy wiele cech jednoczenie. Musz one
       wtedy  by oddzielone przecinkami.  Cechy poprzedzone
       przedrostkiem '^' bd wylczone w superbloku; cechy bez
       przedrostka lub z przedrostkiem '+' zostan dodane do
       systemu plikow.

       Nastpujce cechy mog by zmienione przez tune2fs:

          dir_index
             Uywa haszowanych B-drzew, aby przyspieszy
             przeszukiwanie duych katalogow.

          filetype
             Przechowywanie informacji na temat typu pliku
             we wpisach do katalogow.

          has_journal
             Tworzenie dziennika ext3 (tak jak przy pomocy
             opcji -j).

          sparse_super
             Ograniczenie  liczb  kopii  bezpieczestwa
             superblokow dla zaoszczdzenia miejsca  na
             duych systemach plikow.

       Po zmianie cech sparse_super i filetype, trzeba uruchomi
       na danym systemie plikow e2fsck(8), aby przywroci go do
       porzdku. Jeli bdzie to potrzebne, tune2fs wypisze prob,
       aby administrator uruchomil e2fsck(8).  Po ustawieniu
       cechy dir_index moe zosta uruchomiony e2fsck -D , aby
       skonwertowa istniejce katalogo do formatu zhaszowanych
       B-drzew.

       Ostrzeenie: Jdra Linuksa starsze od 2.0.39 i wiele z
       serii 2.1 nie obsluguj  systemow  plikow  uywajcych
       powyszych cech. Uywanie pewnych, nieobslugiwanych przez
       jdro cech systemu plikow moe spowodowa, e system plikow
       nie zostanie zamontowany.

    -r liczba-zarezerwowanych-blok'ow
       Zmienia  liczb  zarezerwowanych  blokow  na  podanym
       urzdzeniu.

    -s [0|1]
       Wlcza lub wylcza cech sparse_super. Wlczenie tej cechy
       powoduje zaoszczdzenie wolnego miejsca na naprawd duych
       systemach plikow. Ma to taki sam skutek jak uycie opcji
       -O sparse_super .

       Ostrzeenie: Jdra Linuksa starsze od 2.0.39 oraz jdra z
       serii 2.1 nie obsluguj tej cechy. Nie uywaj tej opcji,
       chyba e wiesz co robisz! Po zmianie tej cechy konieczne
       jest uruchomienie e2fsck(8) na danym systemie plikow.

    -T czas-ostatniego-sprawdzenia
       Ustawia czas kiedy system plikow byl ostatnio sprawdzany
       przez e2fsck. Moe to by przydatne w skryptach uywajcych
       Zarzdcy Woluminow Logicznych (Logical Volume Manager) do
       tworzenia zrzutu (snapshot) systemu plikow i poniejszego
       jego sprawdzenia. Jeli system plikow nie byl uszkodzony,
       ta  opcja  moe sluy do ustawienia czasu ostatniego
       sprawdzenia  oryginalnego  systemu  pikow.  Format
       czas-ostatniego-sprawdzania jest zgodny z midzynarodowym
       formatem daty,  z  opcjonalnie  podan  godzin,  np.
       YYYYMMDD[[HHMM]SS].  Slowo  kluczowe  now  jest take
       akceptowane. Wtedy czas ostatniego sprawdzenia bdzie
       ustawiony na aktualny.

    -u uytkownik
       Ustawia uytkownika, ktory moe korzysta z zarezerwowanych
       blokow. uytkownik moe by wartoci numeryczn lub nazw
       uytkownika. Jeeli podana jest nazwa uytkownika, jest ona
       zamieniana na numeryczny uid przed zapisem do superbloku.

    -U UUID
       Ustawia uniwersalny, unikatowy identyfikator (universally
       unique identifier - UUID) systemu plikow na UUID. UUID
       sklada si z serii cyfr  w  systemie  szesnastkowym
       oddzielonych     mylnikami,     jak     np.:
       "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16".  Parametr  UUID
       moe przyjmowa te nastpujce wartoci:

          clear usuwa UUID systemu plikow

          random generuje nowy, przypadkowy UUID

          time  generuje nowy UUID, oparty na czasie

       UUID  moe  by  uywany przez mount(8), fsck(8) i w
       /etc/fstab(5) (i pewnie te w innych sytuacjach) poprzez
       podanie UUID=uuid zamiast nazwy urzdzenia blokowego, jak
       np. /dev/hda1.

       Wicej informacji mona znale w uuidgen(8).  Jeeli system
       nie posiada dobrego generatora liczb losowych, takiego
       jak /dev/random lub /dev/urandom, tune2fs automatycznie
       posluy si generatorem opartym na czasie.

B/LDY

    Nie znalelimy jeszcze adnych bldow, co nie oznacza, e ich tu nie
    ma...

AUTOR

    tune2fs zostal napisany przez Remy'ego Carda <card@masi.ibp.fr>.
    Obecnie opiekuje si nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.
    tune2fs korzysta z biblioteki ext2fs, napisanej przez Theodore'a
    Ts'o <tytso@mit.edu>. Ta strona podrcznika zostala napisana
    przez Christiana Kuhtza <chk@data-hh.Hanse.DE>.  Sprawdzanie
    zalene od uplywu czasu zostalo  dodane  przez  Uwe  Ohse
    <uwe@tirka.gun.de>.

DOSTPNO

    tune2fs jest czci pakietu e2fsprogs i jest dostpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.