Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tunelp - ustaw rone parametry urzdzenia lp

SK/LADNIA

    tunelp <urzdzenie> [-i <IRQ> | -t <TIME> | -c <CHARS> | -w <WAIT> | -a
    [on|off] | -o [on|off] | -C [on|off] | -r | -s | -q [on|off] | -T
    [on|off] ]

OPIS

    tunelp ustawia rone parametry urzdze /dev/lp?, umoliwiajc zrobienie z
    nich lepszego uytku ni standardowo (lub te jakiegokolwiek uytku, jeli
    drukarka bez tego nie chce dziala...). Bez parametrow, sprawdza tylko,
    czy urzdzenie uywa przerwa, czy nie, a jeli tak, to ktorych.  Z
    parametrami ustawia odpowiednio charakterystyk urzdzenia. Parametry to:

    -i <IRQ>
       jest  numerem  IRQ,  ktorego naley uywa dla danego portu
       rownoleglego. Jeli jego warto jest niezerowa, to opcje -t i -c
       nie maj efektu. Jeli twoj port nie obsluguje przerwa, opcja ta
       powstrzyma drukowanie.  tunelp -i 0 odnawia bezprzerwaniow
       obslug drukarki i powinna ona wtedy znow dziala. Jeli twoj port
       rownolegly wspiera przerwania, to ich uycie przyspieszy prac.

       UWAGA: Ta opcja nie powoduje adnych efektow na systemach
       uywajcych jdra Linuksa w wersji 2.1.131 lub poniejszej, poniewa
       przerwania  s  przechwytywane  przez  sterownik  "parport".
       Przerwania  te  mona  zmienia  na  przyklad poprzez edycj
       /proc/parport/*/irq.  Wicej szczegolow na temat  sterownika
       parport      mona      znale     w     pliku
       /usr/src/linux/Documentation/parport.txt.

    -t <TIME>
       jest iloci czasu w jiffach, przez ktor sterownik czeka jeli
       drukarka  nie  przyjmuje  znaku przez okrelon liczb prob,
       wskazanych przez parametr -c. Wartoci domyln jest 10. Jeli
       chcesz jak najszybszego drukowania i nie obchodzi ci obcienie
       systemu, moesz ustawi t warto na zero. Jeli nie obchodzi ci, jak
       szybko pracuje drukarka, lub jeli drukujesz tekst na powolnej
       drukarce, to ustaw na 500 (5 sekund), co spowoduje niskie
       obcienie systemu. Warto ta ogolnie powinna by nisza przy
       drukowaniu grafiki ni tekstu o wspolczynnik okolo 10.

    -c <CHARS>
       jest liczb prob wydrukowania znaku na drukarce przed zaniciem
       przez okres -t <TIME>. Jest to liczba prob ptli, ktora probuje
       wysla znak na drukark. 120 jest dobr wartoci dla wikszoci
       drukarek. Domyln wartoci jest 1000, poniewa istniej drukarki,
       wymagajce tak dlugiej zwloki, lecz moesz to zmieni. Jeli masz
       bardzo szybk drukark, jak np. HP laserjet 4, sens moe mie warto
       10. Jeli masz naprawd star drukark, moesz t warto jeszcze
       zwikszy.

       Ustawienie -t <TIME> na 0 jest rownoznaczne z ustawieniem -c
       <CHARS> na nieskoczono.

    -w <WAIT>
       jest licznikiem zajtych ptli dla sygnalu strobe. Podczas gdy
       wikszo drukarek zdaje si by w stanie pracowa z bardzo krotkim
       strobe, niektore drukarki wymagaj dluszego. Zwikszenie tej
       wartoci z domylnej 0 umoliwi drukowanie na tych drukarkach. Moe
       to te umoliwi drukowanie na dluszych kablach.

    -a [on|off]
       Okrela to czy przerywa po bldzie drukarki -- domylnie nie
       przerywa si. Jeli siedzisz przy komputerze, to pewnie chcesz
       widzie bld i go naprawi i pozwoli drukarce drukowa dalej. Z
       drugiej strony, jeli nie siedzisz, moesz raczej chcie, by
       spooler zauwayl, e drukarka nie jest gotowa i zakoczyl proby,
       wysylajc list z informacj. Wybor jest twoj.

    -o [on|off]
       Bardzo podobne do -a. Powoduje to, e kade wywolanie funkcji
       open() tego urzdzenia sprawdza, czy jest ono on-line i czy
       zglasza jakie bldy w rodzaju braku papieru. Jest to prawidlowe
       ustawienie dla wikszoci wersji lpd.

    -C [on|off]
       Opcja ta dodaje ekstra ("ostrone") sprawdzanie bldow. Jeli opcja
       ta jest wlczona, sterownik drukarki bdzie upewnial si, e
       drukarka jest on-line i nie zglasza adnych bldow braku papieru
       przed wysylaniem do niej danych. Jest to uyteczne dla drukarek,
       ktore normalnie przyjmuj dane, gdy s wylczone.

       UWAGA: Ta opcja jest przestarzala, poniewa jest ona domylnie
       wlczona w jdrach w wersji 2.1.131 lub wyszej.

    -s   Opcja ta zwraca obecny status drukarki, zarowno jako liczb
       0..225, jak i jako list aktywnych flag. Gdy ta opcja jest
       podana, implikowane jest -q off, wylczajce wywietlanie biecego
       IRQ.

    -T [on|off]
       Ta opcja mowi strownikowi la, czy powinien ufa przerwaniom czy
       te nie. Opcja ta ma sens tylko wtedy, gdy s uywane przerwania.
       Jeeli wlczysz t opcj, to kiedy sterownikowi drukarki zostanie
       dostarczone przerwanie, to wyle on nastpny czekajcy znak do
       drukarki, nawet wtedy, gdy drukarka cigle jest w stanie BUSY
       (zajty). Jest to jedyny sposob usypiania drukarki (pozwalajcy
       efektywnie wykorzysta przerwania drukarki) przynajmiej w wypadu
       drukarek  Epson  Stylus Color.  Sterownik lp automagicznie
       wykrywa, czy ustawienie tej opcji poprawiloby wydajno i w takim
       wypadku wysyla stosowne ostrzeenie jako wiadomo jdra.

       UWAGA: Ufanie przerwaniom moe popsu drukowanie na niektorych
       drukarkach, tak wic musisz wiedzie, czy Twoja drukarka bdzie
       dziala czy nie...

    -r   Opcja ta resetuje port. Wymaga jdra Linuksa w wersji 1.1.80 lub
       poniejszej.

    -q [on|off]
       Opcja ta wlcza wywietlanie biecego ustawienia IRQ.

UWAGI

    -o, -C i -s wymagaj jdra Linuksa w wersji 1.1.76 lub wyszej.

    -C wymaga jdra Linuksa w wersji niszej ni 2.1.131.

    -T wymaga jdra Linuksa w wersji 2.1.131 lub wyszej.

B/LDY

    Dziwnym zbiegiem okolicznoci ioctl LPSTRICT w jdrze 2.0.36 ma ten sam
    numer co wprowadzony w jdrze 2.1.131 ioctl LPTRUSTIRQ. Dlatego uycie
    opcji -T w systemie z jdrem 2.0.36 moe przynie dziwne efekty, jeeli
    tunelp zostal skompilowany na systemie z jdrem 2.1.131 lub wyszym.

PLIKI

    /dev/lp?
    /proc/parport/*/*

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.