Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    umount - odmontuj systemy plikow

SK/LADNIA

    umount [-hV]

    umount -a [-dflnrv] [-t typvfs] [-O opcje]
    umount [-dflnrv] katalog | urzdzenie [...]

OPIS

    Polecenie umount odlcza wymienione systemy plikow z hierarchii plikow.
    System plikow jest okrelany przez podanie katalogu, w ktorym zostal
    zamontowany.  Podanie urzdzenia, na ktorym system plikow istnieje, moe
    rownie dziala, jednake jest przestarzale, glownie dlatego, e zawiedzie,
    gdy urzdzenie jest zamontowane w wicej ni jednym katalogu.

    Prosz zauway, e system plikow nie moe by odmontowany, gdy jest `busy'
    (zajty) - na przyklad, gdy s na nim otwarte pliki, gdy jaki proces ma
    tam swoj katalog roboczy albo gdy w uytku jest znajdujcy si na nim plik
    wymiany. Przeszkadzajcym procesem moe by nawet sam umount - otwiera on
    libc, za libc z kolei moe otwiera na przyklad pliki ustawie locale.
    Leniwe odmontowywanie (`lazy umount') rozwizuje ten problem.

    Polecenie umount przyjmuje nastpujce opcje:

    -V   Wydrukuj wersj i zakocz.

    -h   Wydrukuj informacj o uyciu i zakocz.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -n   Odmontuj bez zapisywania w /etc/mtab.

    -r   Jeli odmontowanie si nie powiedzie, sprobuj zamontowa ponownie w
       trybie read-only.

    -d   Jeeli odmontowane urzdzenie bylo urzdzeniem ptli zwrotnej (`loop
       device'), to je zwalnia.

    -a   Odmontuj wszystkie systemy plikow opisane w /etc/mtab.  (W
       umount wersji 2.7 i poniejszych nie jest odlczany system plikow
       proc).

    -t typvfs
       Wska, e akcje powinny by dokonywane tylko na systemach plikow
       okrelonego typu. Mona poda wicej ni jeden typ, uywajc listy
       oddzielanej przecinkami.  Lista  systemow  plikow  moe  by
       poprzedzona slowem no, aby wskaza, e akcja wymienionych systemow
       plikow nie dotyczy.

    -O opcje
       Okrela, e akcje powinny by wykonane tylko na systemach plikow z
       odpowiednimi opcjami wymienionymi w /etc/fstab.
        Mona  poda wicej ni jedn opcj, uywajc listy oddzielanej
       przecinkami. Lista opcji moe by poprzedzona slowem no, aby poda
       opcje, dla ktorych nie powinna by podejmowana adna akcja.

    -f   Wymu odmontowanie (w przypadku nieosigalnego systemu NFS).
       (Wymaga jdra 2.1.116 lub poniejszego).

    -l   Leniwe odmontowanie (`lazy umount'). Od razu odlcza system
       plikow od hierarchii systemu plikow i czyci wszystkie referencje
       do tego systemu plikow, gdy tylko przestanie by zajty (`busy').
       (Wymaga jdra 2.4.11 lub poniejszego).

URZDZENIE PTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

    Polecenie umount moe zwolni zwizane z montowaniem urzdzenie ptli
    zwrotnej. Dzieje si tak, gdy napotkana zostanie opcja `loop=...' w
    pliku /etc/mtab, lub gdy podano opcj -d. Pozostale urzdzenia loop mog
    by zwolnione przez `losetup -d', zobacz losetup(8).

PLIKI

    /etc/mtab tabela zamontowanych systemow plikow

ZOBACZ TAKE

    umount(2), mount(8), losetup(8).

HISTORIA

    Polecenie umount pojawilo si w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.