Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    update-alternatives - zarzdzanie dowizaniami symbolicznymi okrelajcymi
    domylne polecenia

SK/LADNIA

    update-alternatives [option...] command

OPIS

    update-alternatives tworzy, usuwa, wywietla informacje o dowizaniach
    symbolicznych skladajcych si na system alternatyw Debiana oraz nimi
    zarzdza.

    Kilka programow majcych t sam lub podobn funkcjonalno moe zosta
    zainstalowanych w systemie w tym samym czasie. Na przyklad w wielu
    systemach jest zainstalowanych jednoczenie kilka edytorow tekstu.
    Stanowi to ulatwienie dla uytkownikow takiego systemu, z ktorych kady
    moe uruchomi inny edytor, jeli ma na to ochot. Z drugiej strony jest to
    jednak utrudnienie dla programow chccych podj wlaciw decyzj, ktory
    edytor uruchomi, jeeli uytkownik nie okrelil swoich preferencji co do
    edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwizanie tego problemu. Ogolna
    nazwa w systemie plikow jest wspoldzielona przez wszystkie pliki
    dostarczajce  zmieniajc  si  funkcjonalno. System alternatyw oraz
    administrator systemu okrelaj, do ktorego obecnego pliku prowadzi ta
    ogolna nazwa. Na przyklad, jeeli zainstalowano zarowno edytor ed(1) jak
    i nvi(1),  to  system  alternatyw  spowoduje,  e  nazwa  ogolna
    /usr/bin/editor bdzie si odnosi do /usr/bin/nvi. Administrator systemu
    moe zmieni to ustawienie na /usr/bin/ed, a system alternatyw tego nie
    zmieni, chyba e administrator kae mu tak zrobi.

    Nazwa ogolna nie jest bezporednim dowizaniem symbolicznym do wybranej
    alternatywy, ale jest dowizaniem do pliku w katalogu alternatyw, ktore
    z kolei jest dowizaniem do wlaciwego pliku. Jest tak zrobione dlatego,
    eby zmiany wprowadzane przez administratora systemu byly ograniczone do
    katalogu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak zrobi.

    Kiedy  pakiet dostarczajcy pliku o okrelonej funkcjonalnoci jest
    instalowany,  zmieniany  lub  usuwany,  wywolywany  jest  program
    update-alternatives, aby zaktualizowa informacje o tym pliku w systemie
    alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywolywany ze skryptow
    postinst (configure) lub prerm (install) w pakietach Debiana.

    Czsto uyteczne jest, aby pewna liczba alternatyw byla zsynchronizowana,
    tak eby byla zmieniana jako grupa. Na przyklad jeeli jest zainstalowane
    kilka   wersji   edytora   vi(1),   to   strona  podrcznika
    /usr/share/man/man1/vi.1  powinna  odpowiada  wersji   programu
    zainstalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsluguje to przy
    pomocy dowiza g/l'ownych i podrzdnych - zmiana dowizania glownego
    powoduje zmian skojarzonych dowiza podrzdnych. Dowizanie glowne i
    skojarzone z nim dowizania podrzdne tworz grup dowiza.

    Kada grupa dowiza jest zawsze w jednym z dwoch trybow: automatycznym
    lub rcznym. W trybie automatycznym podczas instalacji lub usuwania
    pakietu system alternatyw automatycznie  zdecyduje,  czy  i  jak
    aktualizowa dowizania. W trybie rcznym system alternatyw nie bdzie
    zmienial dowiza i zostawi wszystkie decyzje administratorowi systemu.

    Grupa dowiza jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy
    wprowadzana do systemu. Jeeli administrator systemu wprowadzi zmiany do
    automatycznych ustawie, bd one wzite pod uwag podczas nastpnego
    uruchomienia update-alternatives na takiej zmienionej grupie dowiza, a
    grupa ta automatycznie przejdzie w tryb rczny.

    Z kad alternatyw skojarzony jest priorytet. Jeeli grupa dowiza jest w
    trybie automatycznym, to wybran alternatyw bdzie ta, ktora ma najwyszy
    priorytet.

    When using the --config option, update-alternatives will list all of
    the choices for the link group of which given name is the master
    alternative name. The current choice is marked with a '*'.  You will
    then be prompted for your choice regarding this link group. Depending
    on the choice made, the link group might no longer be in auto mode. You
    will need to use the --auto option in order to return to the automatic
    mode (or you can rerun --config and select the entry marked as
    automatic).

    If you want to configure non-interactively you can use the --set option
    instead (see below).

    Rone pakiety dostarczajce tych samych plikow powinny wsp'o/lpracowa ze
    sob w tym zakresie. Oznacza to, e uywanie programu update-alternatives
    jest obowizkowe dla wszystkich takich pakietow - nie jest moliwe
    nadpisanie pewnych plikow w pakiecie, ktory nie uywa mechanizmu
    update-alternatives.

TERMINOLOGIA

    Poniewa operacje programu update-alternatives s do zloone, poniej
    podane s terminy, ktore pomog je zrozumie.

    nazwa ogolna (lub dowizanie alternatywy)
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, ktora odnosi si przez system
       alternatyw do jednego z kilku plikow o podobnej funkcjonalnoci.

    nazwa alternatywy
       Nazwa dowizania symbolicznego w katalogu alternatyw.

    alternatywa (lub cieka alternatywy)
       Nazwa okrelonego pliku w systemie plikow, ktory w systemie
       alternatyw moe by dostpny przez nazw ogoln.

    katalog alternatyw
       Katalog   zawierajcy   dowizania  symboliczne,  domylnie
       /etc/alternatives.

    katalog administracyjny
       Katalog zawierajcy informacje o stanie update-alternatives,
       domylnie /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa dowiza
       Zbior powizanych dowiza symbolicznych, zarzdzany jako grupa.

    dowizanie glowne
       Dowizanie alternatywy w grupie dowiza, ktore okrela sposob
       konfigurowania innych dowiza z tej grupy.

    dowizanie podrzdne
       Dowizanie alternatywy w grupie dowiza, ktore jest kontrolowane
       przez ustawienie glownego dowizania.

    tryb automatyczny
       Kiedy  grupa  dowiza  jest w trybie automatycznym, system
       alternatyw zapewni, e dowizania z tej grupy  wskazuj  na
       alternatyw o najwyszym priorytecie.

    tryb rczny
       Kiedy grupa dowiza jest w trybie rcznym, system alternatyw nic
       nie zmieni w ustawieniach wprowadzonych przez administratora
       systemu.

POLECENIA

    --install dowizanie nazwa cieka priorytet [--slave dowizanie nazwa
    cieka]...
       Dodaje grup alternatyw do systemu. dowizanie jest ogoln nazw
       glownego dowizania, nazwa jest nazw dowizania symbolicznego w
       katalogu alternatyw, a cieka jest wprowadzan alternatyw dla
       glownego dowizania. Argumentami opcji --slave s nazwa ogolna,
       nazwa dowizania symbolicznego w katalogu alternatyw i cieka
       alternatywy dla dowizania podrzdnego. Mona poda zero lub wicej
       opcji --slave, po kadej musz nastpowa jej trzy argumenty. Naley
       zauway, e glowna alternatywa musi istnie, inaczej wywolanie si
       nie powiedzie. Jednak  jeli  nie  bdzie  istnie  podrzdna
       alternatywa,  odpowiednie dowizanie podrzdne po prostu nie
       zostanie zainstalowane (ale nadal bdzie wywietlane ostrzeenie).
       Jeli  w  miejscu gdzie powinno by zainstalowane dowizanie
       alternatywy istnieje rzeczywisty plik, jest on zachowywany,
       chyba e uyta jest opcja --force.

       Jeeli  okrelona  nazwa alternatywy ju istnieje w systemie
       alternatyw, to podana informacja bdzie dodana jako nowy zbior
       alternatyw  dla  tej grupy. W przeciwnym wypadku zostanie
       utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeeli grupa
       jest  w trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanych
       alternatyw jest  wikszy  od  priorytetu  kadej  z  innych
       zainstalowanych  alternatyw  w  tej  grupie,  to dowizania
       symboliczne bd zaktualizowane tak, eby prowadzily do nowo
       dodanych alternatyw.

    --set nazwa cieka
       Set the program path as alternative for name. This is equivalent
       to --config but is non-interactive and thus scriptable.

    --remove nazwa cieka
       Usuwa alternatyw i wszystkie dowizania podrzdne z ni skojarzone.
       nazwa jest nazw w katalogu alternatyw, cieka jest absolutn nazw
       pliku, do ktorej nazwa moglaby by dowizaniem. Jeeli nazwa
       rzeczywicie  jest  dowizaniem do cieki, to nazwa zostanie
       zaktualizowana, tak eby wskazywala na inn odpowiedni alternatyw
       (za grupa jest ustawiana ponownie w tryb automatyczny), albo
       zostanie usunita jeeli nie pozostanie ani jedna alternatywa.
       Skojarzone dowizania podrzdne zostan odpowiednio zaktualizowane
       lub usunite. Jeeli dowizanie nie prowadzi obecnie do cieki, to
       adne dowizania nie bd aktualizowane; zostanie tylko usunita
       informacja o alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie dowizania alternatyw i wszystkie skojarzone z
       nimi dowizania podrzdne. nazwa jest nazw w katalogu alternatyw.

    --all Wywoluje --config dla wszystkich alternatyw. Mona to uytecznie
       polczy z --skip-auto aby przejrze i skonfigurowa wszystkie
       alternatywy, ktore nie s skonfigurowane w tryb automatyczny.
       Wywietlane s rownie nieaktualne alternatywy. Dlatego prostym
       sposobem naprawienia uszkodzonych alternatyw jest wywolanie yes
       '' | update-alternatives --force --all.

    --auto nazwa
       Przelcza grup dowiza dla alternatywy w tryb automatyczny.
       Podczas tego procesu, glowne dowizanie wraz z jego dowizaniami
       podrzdnymi bd zaktualizowane tak, aby wskazywa na alternatyw o
       najwyszym priorytecie.

    --display nazwa
       Wywietla informacje o grupie dowiza. Informacje te zawieraj tryb
       grupy (automatyczny lub rczny), okrelaj na ktor alternatyw
       obecnie  wskazuje  dowizanie glowne, jakie s inne dostpne
       alternatywy (i odpowiadajce im alternatywy podrzdne)  oraz
       obecnie zainstalowan alternatyw o najwyszym priorytecie.

    --get-selections
       Wywietla wszystkie nazwy glownych alternatyw (kontrolujcych grup
       dowiza) oraz ich status. Kada linia zawiera  do  3  pol
       (rozdzielonych co najmniej jedn spacj). Pierwsze pole okrela
       nazw alternatywy, drugie pole to status ("auto" lub "manual"),
       za ostatnie pole zawiera biecy wybor dla alternatywy (uwaga:
       jest to nazwa pliku i moe zawiera znaki spacji).

    --set-selections
       Wczytuje konfiguracj alternatyw ze standardowego wejcia  w
       formacie    wygenerowanym   przez   update-alternatives
       --get-selections i odpowiednio je rekonfiguruje.

    --query nazwa
       Wywietla informacj o grupie dowiza tak jak --display, ale w
       sposob odpowiedni dla maszynowego parsowania (dokladniejszy opis
       poniej, w sekcji FORMAT ZAPYTANIA).

    --list nazwa
       Wywietla wszystkie cele w grupie dowiza.

    --config nazwa
       Wywietla dostpne alternatywy w grupie  dowiza  i  pozwala
       uytkownikowi interakcyjnie wybra, ktorej naley uy. Grupa dowiza
       zostanie odpowiednio zaktualizowana.

    --help Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --altdir katalog
       Okrela katalog alternatyw, jeeli ma by inny ni domylny.

    --admindir katalog
       Okrela katalog administracyjny, jeeli ma by inny ni domylny.

    --log plik
       Specifies the log file, when this is to be different from the
       default (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Let update-alternatives replace or drop any real file that is
       installed where an alternative link has to be installed or
       removed.

    --skip-auto
       Pomija pytania o konfiguracj alternatyw, ktore s wlaciwie
       skonfigurowane w trybie automatycznym. Ta opcja ma znaczenie
       tylko przy --config lub --all.

    --verbose
       Podaje   wicej   informacji  o  przebiegu  wykonywania
       update-alternatives.

    --quiet
       Nie wywietla adnych komentarzy, chyba e wystpi bld.

RODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the base administrative directory.

PLIKI

    /etc/alternatives/
       Domylny katalog alternatyw. Mona go zmieni opcj -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domylny katalog administracyjny. Mona go zmieni opcj -admindir.

KOD WYJCIA

    0   Akcja zakoczyla si powodzeniem.

    2   Wystpily  problemy  podczas przetwarzania linii polece lub
       wykonywania akcji.

FORMAT ZAPYTANIA

    The update-alternatives --query format is using an RFC822-like flat
    format. It's made of n + 1 blocks where n is the number of alternatives
    available in the queried link group. The first block contains the
    following fields:

    Link: link
       Nazwa ogolna alternatywy.

    Status: status
       Status alternatywy (auto lub manual).

    Best: best-choice
       cieka najlepszej alternatywy dla tej grupy dowiza. Nie jest
       wywietlana, jeli nie ma dostpnych adnych alternatyw.

    Value: currently-selected-alternative
       cieka aktualnie wybranej alternatywy. Moe rownie przyjmowa
       specjaln warto none - jest ona uywana jeli dowizanie nie
       istnieje.

    Inne bloki opisuj dostpne alternatywy w grupie dowiza, do ktorej
    odnosi si zapytanie:

    Alternative: path-of-this-alternative
       cieka do alternatywy opisywanej w tym bloku.

    Priority: priority-value
       Warto priorytetu alternatywy.

    Slaves: list-of-slaves
       Gdy obecny jest ten naglowek, nastpne linie zawieraj
       wszystkie podrzdne  alternatywy  zwizane  z  glownym
       dowizaniem alternatywy. W kadej linii podana jest jedna
       podrzdna alternatywa. Kada linia zawiera jedn spacj,
       ogoln nazw alternatywy podrzdnej, kolejn spacj i w kocu
       ciek do alternatywy podrzdnej.

    Przyk/lad
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTYKA

    With --verbose update-alternatives chatters incessantly about
    its activities on its standard output channel. If problems
    occur, update-alternatives outputs error messages  on  its
    standard error channel and returns an exit status of 2. These
    diagnostics should be self-explanatory; if you do not find them
    so, please report this as a bug.

PRZYK/LADY

    Istnieje  klika  pakietow, ktore dostarczaj edytora tekstu
    kompatybilnego z edytorem vi, na przyklad nvi i vim. To, ktory
    pakiet bdzie uywany, kontrolowane jest przez grup dowiza vi,
    zawierajc dowizania do samego programu i odpowiadajcych mu stron
    podrcznika.

    To display the available packages which provide vi and the
    current setting for it, use the --display action:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybra okrelon implementacj edytora vi, naley uy tego
    polecenia jako uytkownik root i wybra liczb z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywroci automatyczne wybieranie implementacji programu vi,
    naley jako uytkownik root wykona:

       update-alternatives --auto vi

B/LDY

    W razie znalezienia bldu, prosimy o jego zgloszenie, uywajc
    systemu ledzenia bldow Debiana.

    Rozbienoci pomidzy dzialaniem update-alternatives a t stron
    podrcznika stanowi  albo  bld  w  implementacji,  albo  w
    dokumentacji. W razie znalezienia jakichkolwiek rozbienoci,
    prosimy o ich zgloszenie.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995 Ian Jackson
    Copyright (C) 2009 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn
    Licencj Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by
    dowiedzie si o warunkach dystrybucji.  Brak  JAKIEJKOLWIEK
    gwarancji.

    Copyright tej strony podrcznika: 1997,1998 Charles Briscoe-Smith
    i inni.

    To jest wolna dokumentacja, sprawd Powszechn Licencj Publiczn
    GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o warunkach
    dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKE

    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plikow.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008