Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAZWA

    update-alternatives  - zarządzanie dowiązaniami symbolicznymi określającymi domyślne
    polecenia

SKŁADNIA

    update-alternatives [option...] command

OPIS

    update-alternatives tworzy, usuwa, wyświetla informacje o dowiązaniach symbolicznych
    składających się na system alternatyw Debiana oraz nimi zarządza.

    Kilka programów mających tę samą lub podobną funkcjonalność może zostać zainstalowanych w
    systemie w tym samym czasie. Na przykład w wielu systemach jest zainstalowanych
    jednocześnie kilka edytorów tekstu. Stanowi to ułatwienie dla użytkowników takiego
    systemu, z których każdy może uruchomić inny edytor, jeśli ma na to ochotę. Z drugiej
    strony jest to jednak utrudnienie dla programów chcących podjąć właściwą decyzję, który
    edytor uruchomić, jeżeli użytkownik nie określił swoich preferencji co do edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwiązanie tego problemu. Ogólna nazwa w systemie
    plików  jest  współdzielona  przez  wszystkie  pliki dostarczające zmieniającą się
    funkcjonalność. System alternatyw oraz administrator systemu określają, do którego
    obecnego pliku prowadzi ta ogólna nazwa. Na przykład, jeżeli zainstalowano zarówno edytor
    ed(1) jak i nvi(1), to system alternatyw spowoduje, że nazwa ogólna /usr/bin/editor będzie
    się odnosić do /usr/bin/nvi. Administrator systemu może zmienić to ustawienie na
    /usr/bin/ed, a system alternatyw tego nie zmieni, chyba że administrator każe mu tak
    zrobić.

    Nazwa ogólna nie jest bezpośrednim dowiązaniem symbolicznym do wybranej alternatywy, ale
    jest dowiązaniem do pliku w katalogu alternatyw, które z kolei jest dowiązaniem do
    właściwego pliku. Jest tak zrobione dlatego, żeby zmiany wprowadzane przez administratora
    systemu były ograniczone do katalogu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak zrobić.

    Kiedy pakiet dostarczający pliku o określonej funkcjonalności jest instalowany, zmieniany
    lub usuwany, wywoływany jest program update-alternatives, aby zaktualizować informacje o
    tym pliku w systemie alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywoływany ze skryptów
    postinst (configure) lub prerm (install) w pakietach Debiana.

    Często użyteczne jest, aby pewna liczba alternatyw była zsynchronizowana, tak żeby była
    zmieniana jako grupa. Na przykład jeżeli jest zainstalowane kilka wersji edytora vi(1), to
    strona  podręcznika  /usr/share/man/man1/vi.1  powinna  odpowiadać  wersji  programu
    zainstalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsługuje to przy pomocy dowiązań
    głównych i podrzędnych - zmiana dowiązania głównego powoduje zmianę skojarzonych dowiązań
    podrzędnych. Dowiązanie główne i skojarzone z nim dowiązania podrzędne tworzą grupę
    dowiązań.

    Każda grupa dowiązań jest zawsze w jednym z dwóch trybów: automatycznym lub ręcznym. W
    trybie automatycznym podczas instalacji lub  usuwania  pakietu  system  alternatyw
    automatycznie zdecyduje, czy i jak aktualizować dowiązania. W trybie ręcznym system
    alternatyw nie będzie zmieniał dowiązań i zostawi wszystkie decyzje administratorowi
    systemu.

    Grupa dowiązań jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy wprowadzana do
    systemu. Jeżeli administrator systemu wprowadzi zmiany do automatycznych ustawień, będą
    one wzięte pod uwagę podczas następnego uruchomienia update-alternatives na takiej
    zmienionej grupie dowiązań, a grupa ta automatycznie przejdzie w tryb ręczny.

    Z każdą alternatywą skojarzony jest priorytet. Jeżeli grupa dowiązań jest w trybie
    automatycznym, to wybraną alternatywą będzie ta, która ma najwyższy priorytet.

    When using the --config option, update-alternatives will list all of the choices for the
    link group of which given name is the master alternative name. The current choice is
    marked with a '*'. You will then be prompted for your choice regarding this link group.
    Depending on the choice made, the link group might no longer be in auto mode. You will
    need to use the --auto option in order to return to the automatic mode (or you can rerun
    --config and select the entry marked as automatic).

    If you want to configure non-interactively you can use the --set option instead (see
    below).

    Różne pakiety dostarczające tych samych plików powinny współpracować ze sobą w tym
    zakresie. Oznacza to, że używanie programu update-alternatives jest obowiązkowe dla
    wszystkich takich pakietów - nie jest możliwe nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który
    nie używa mechanizmu update-alternatives.

TERMINOLOGIA

    Ponieważ operacje programu update-alternatives są dość złożone, poniżej podane są terminy,
    które pomogą je zrozumieć.

    nazwa ogólna (lub dowiązanie alternatywy)
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, która odnosi się przez system alternatyw do
       jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalności.

    nazwa alternatywy
       Nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw.

    alternatywa (lub ścieżka alternatywy)
       Nazwa określonego pliku w systemie plików, który w systemie alternatyw może być
       dostępny przez nazwę ogólną.

    katalog alternatyw
       Katalog zawierający dowiązania symboliczne, domyślnie /etc/alternatives.

    katalog administracyjny
       Katalog  zawierający  informacje  o  stanie  update-alternatives,  domyślnie
       /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa dowiązań
       Zbiór powiązanych dowiązań symbolicznych, zarządzany jako grupa.

    dowiązanie główne
       Dowiązanie alternatywy w grupie dowiązań, które określa sposób konfigurowania
       innych dowiązań z tej grupy.

    dowiązanie podrzędne
       Dowiązanie alternatywy w grupie dowiązań, które jest kontrolowane przez ustawienie
       głównego dowiązania.

    tryb automatyczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie automatycznym, system alternatyw zapewni, że
       dowiązania z tej grupy wskazują na alternatywę o najwyższym priorytecie.

    tryb ręczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie ręcznym, system alternatyw nic nie zmieni w
       ustawieniach wprowadzonych przez administratora systemu.

POLECENIA

    --install dowiązanie nazwa ścieżka priorytet [--slave dowiązanie nazwa ścieżka]...
       Dodaje grupę alternatyw do systemu. dowiązanie jest ogólną nazwą  głównego
       dowiązania, nazwa jest nazwą dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw, a
       ścieżka jest wprowadzaną alternatywą dla głównego dowiązania. Argumentami opcji
       --slave są nazwa ogólna, nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw i
       ścieżka alternatywy dla dowiązania podrzędnego. Można podać zero lub więcej opcji
       --slave, po każdej muszą następować jej trzy argumenty. Należy zauważyć, że główna
       alternatywa musi istnieć, inaczej wywołanie się nie powiedzie. Jednak jeśli nie
       będzie istnieć podrzędna alternatywa, odpowiednie dowiązanie podrzędne po prostu
       nie zostanie zainstalowane (ale nadal będzie wyświetlane ostrzeżenie). Jeśli w
       miejscu gdzie powinno być zainstalowane dowiązanie alternatywy istnieje rzeczywisty
       plik, jest on zachowywany, chyba że użyta jest opcja --force.

       Jeżeli określona nazwa alternatywy już istnieje w systemie alternatyw, to podana
       informacja będzie dodana jako nowy zbiór alternatyw dla tej grupy. W przeciwnym
       wypadku zostanie utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeżeli grupa
       jest w trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanych alternatyw jest większy od
       priorytetu każdej z innych zainstalowanych alternatyw w tej grupie, to dowiązania
       symboliczne będą zaktualizowane tak, żeby prowadziły do nowo dodanych alternatyw.

    --set nazwa ścieżka
       Set the program path as alternative for name. This is equivalent to --config but is
       non-interactive and thus scriptable.

    --remove nazwa ścieżka
       Usuwa alternatywę i wszystkie dowiązania podrzędne z nią skojarzone. nazwa jest
       nazwą w katalogu alternatyw, ścieżka jest absolutną nazwą pliku, do której nazwa
       mogłaby być dowiązaniem. Jeżeli nazwa rzeczywiście jest dowiązaniem do ścieżki, to
       nazwa zostanie zaktualizowana, tak żeby wskazywała na inną odpowiednią alternatywę
       (zaś grupa jest ustawiana ponownie w tryb automatyczny), albo zostanie usunięta
       jeżeli nie pozostanie ani jedna alternatywa. Skojarzone dowiązania podrzędne
       zostaną odpowiednio zaktualizowane lub usunięte. Jeżeli dowiązanie nie prowadzi
       obecnie do ścieżki, to żadne dowiązania nie będą aktualizowane; zostanie tylko
       usunięta informacja o alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie dowiązania alternatyw i wszystkie skojarzone z nimi dowiązania
       podrzędne. nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw.

    --all Wywołuje --config dla wszystkich alternatyw. Można to użytecznie połączyć z
       --skip-auto aby przejrzeć i skonfigurować wszystkie alternatywy, które nie są
       skonfigurowane w tryb automatyczny. Wyświetlane są również nieaktualne alternatywy.
       Dlatego prostym sposobem naprawienia uszkodzonych alternatyw jest wywołanie yes ''
       | update-alternatives --force --all.

    --auto nazwa
       Przełącza grupę dowiązań dla alternatywy w tryb automatyczny. Podczas tego procesu,
       główne dowiązanie wraz z jego dowiązaniami podrzędnymi będą zaktualizowane tak, aby
       wskazywać na alternatywę o najwyższym priorytecie.

    --display nazwa
       Wyświetla informacje o grupie dowiązań. Informacje te zawierają tryb grupy
       (automatyczny lub ręczny), określają na którą alternatywę obecnie  wskazuje
       dowiązanie  główne, jakie są inne dostępne alternatywy (i odpowiadające im
       alternatywy podrzędne) oraz obecnie zainstalowaną alternatywę  o  najwyższym
       priorytecie.

    --get-selections
       Wyświetla wszystkie nazwy głównych alternatyw (kontrolujących grupę dowiązań) oraz
       ich status. Każda linia zawiera do 3 pól (rozdzielonych co najmniej jedną spacją).
       Pierwsze pole określa nazwą alternatywy, drugie pole to status ("auto" lub
       "manual"), zaś ostatnie pole zawiera bieżący wybór dla alternatywy (uwaga: jest to
       nazwa pliku i może zawierać znaki spacji).

    --set-selections
       Wczytuje konfigurację alternatyw ze standardowego wejścia w formacie wygenerowanym
       przez update-alternatives --get-selections i odpowiednio je rekonfiguruje.

    --query nazwa
       Wyświetla informację o grupie dowiązań tak jak --display, ale w sposób odpowiedni
       dla maszynowego parsowania (dokładniejszy opis poniżej, w sekcji FORMAT ZAPYTANIA).

    --list nazwa
       Wyświetla wszystkie cele w grupie dowiązań.

    --config nazwa
       Wyświetla  dostępne  alternatywy  w grupie dowiązań i pozwala użytkownikowi
       interakcyjnie wybrać, której należy użyć. Grupa dowiązań zostanie odpowiednio
       zaktualizowana.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --altdir katalog
       Określa katalog alternatyw, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --admindir katalog
       Określa katalog administracyjny, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --log plik
       Specifies  the  log file, when this is to be different from the default
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Let update-alternatives replace or drop any real file that is installed where an
       alternative link has to be installed or removed.

    --skip-auto
       Pomija pytania o konfigurację alternatyw, które są właściwie skonfigurowane w
       trybie automatycznym. Ta opcja ma znaczenie tylko przy --config lub --all.

    --verbose
       Podaje więcej informacji o przebiegu wykonywania update-alternatives.

    --quiet
       Nie wyświetla żadnych komentarzy, chyba że wystąpi błąd.

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will be used as the
       base administrative directory.

PLIKI

    /etc/alternatives/
       Domyślny katalog alternatyw. Można go zmienić opcją -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domyślny katalog administracyjny. Można go zmienić opcją -admindir.

KOD WYJŚCIA

    0   Akcja zakończyła się powodzeniem.

    2   Wystąpiły problemy podczas przetwarzania linii poleceń lub wykonywania akcji.

FORMAT ZAPYTANIA

    The update-alternatives --query format is using an RFC822-like flat format. It's made of n
    + 1 blocks where n is the number of alternatives available in the queried link group. The
    first block contains the following fields:

    Link: link
       Nazwa ogólna alternatywy.

    Status: status
       Status alternatywy (auto lub manual).

    Best: best-choice
       Ścieżka najlepszej alternatywy dla tej grupy dowiązań. Nie jest wyświetlana, jeśli
       nie ma dostępnych żadnych alternatyw.

    Value: currently-selected-alternative
       Ścieżka aktualnie wybranej alternatywy. Może również przyjmować specjalną wartość
       none - jest ona używana jeśli dowiązanie nie istnieje.

    Inne bloki opisują dostępne alternatywy w grupie dowiązań, do której odnosi się zapytanie:

    Alternative: path-of-this-alternative
       Ścieżka do alternatywy opisywanej w tym bloku.

    Priority: priority-value
       Wartość priorytetu alternatywy.

    Slaves: list-of-slaves
       Gdy obecny jest ten nagłówek, następne linie zawierają wszystkie podrzędne
       alternatywy związane z głównym dowiązaniem alternatywy. W każdej linii podana jest
       jedna podrzędna alternatywa. Każda linia zawiera jedną spację, ogólną nazwę
       alternatywy podrzędnej, kolejną spację i w końcu ścieżkę do alternatywy podrzędnej.

    Przykład
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTYKA

    With --verbose update-alternatives chatters incessantly about its activities on its
    standard output channel. If problems occur, update-alternatives outputs error messages on
    its standard error channel and returns an exit status of 2. These diagnostics should be
    self-explanatory; if you do not find them so, please report this as a bug.

PRZYKŁADY

    Istnieje klika pakietów, które dostarczają edytora tekstu kompatybilnego z edytorem vi, na
    przykład nvi i vim. To, który pakiet będzie używany, kontrolowane jest przez grupę
    dowiązań vi, zawierającą dowiązania do samego programu i odpowiadających mu stron
    podręcznika.

    To display the available packages which provide vi and the current setting for it, use the
    --display action:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybrać określoną implementację edytora vi, należy użyć tego polecenia jako użytkownik
    root i wybrać liczbę z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywrócić automatyczne wybieranie implementacji programu vi, należy jako użytkownik
    root wykonać:

       update-alternatives --auto vi

BŁĘDY

    W razie znalezienia błędu, prosimy o jego zgłoszenie, używając systemu śledzenia błędów
    Debiana.

    Rozbieżności pomiędzy działaniem update-alternatives a tą stroną podręcznika stanowią albo
    błąd w implementacji, albo w dokumentacji. W razie znalezienia jakichkolwiek rozbieżności,
    prosimy o ich zgłoszenie.

AUTORZY

    Copyright © 1995 Ian Jackson
    Copyright © 2009 Raphaël Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w
    wersji  drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak
    JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

    Copyright tej strony podręcznika: 1997,1998 Charles Briscoe-Smith i inni.

    To jest wolna dokumentacja, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub
    późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plików.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008