Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    update-alternatives  -  zarządzanie  dowiązaniami  symbolicznymi
    określającymi domyślne polecenia

SKŁADNIA

    update-alternatives [option...] command

OPIS

    update-alternatives tworzy, usuwa, wyświetla informacje o dowiązaniach
    symbolicznych składających się na system alternatyw Debiana oraz nimi
    zarządza.

    Kilka programów mających tę samą lub podobną funkcjonalność może zostać
    zainstalowanych w systemie w tym samym czasie. Na przykład w wielu
    systemach jest zainstalowanych jednocześnie kilka edytorów tekstu.
    Stanowi to ułatwienie dla użytkowników takiego systemu, z których każdy
    może uruchomić inny edytor, jeśli ma na to ochotę. Z drugiej strony
    jest to jednak utrudnienie dla programów chcących podjąć właściwą
    decyzję, który edytor uruchomić, jeżeli użytkownik nie określił swoich
    preferencji co do edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwiązanie tego problemu. Ogólna
    nazwa w systemie plików jest współdzielona przez wszystkie pliki
    dostarczające zmieniającą się funkcjonalność. System alternatyw oraz
    administrator systemu określają, do którego obecnego pliku prowadzi ta
    ogólna nazwa. Na przykład, jeżeli zainstalowano zarówno edytor ed(1)
    jak i nvi(1), to system alternatyw spowoduje, że nazwa  ogólna
    /usr/bin/editor będzie się odnosić do /usr/bin/nvi. Administrator
    systemu może zmienić to ustawienie na /usr/bin/ed, a system alternatyw
    tego nie zmieni, chyba że administrator każe mu tak zrobić.

    Nazwa ogólna nie jest bezpośrednim dowiązaniem symbolicznym do wybranej
    alternatywy, ale jest dowiązaniem do pliku w katalogu alternatyw, które
    z kolei jest dowiązaniem do właściwego pliku. Jest tak zrobione
    dlatego, żeby zmiany wprowadzane przez administratora systemu były
    ograniczone do katalogu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak
    zrobić.

    Kiedy pakiet dostarczający pliku o określonej funkcjonalności jest
    instalowany,  zmieniany  lub  usuwany,  wywoływany  jest  program
    update-alternatives, aby zaktualizować informacje o tym pliku  w
    systemie alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywoływany ze
    skryptów postinst (configure) lub prerm (install) w pakietach Debiana.

    Często  użyteczne  jest,  aby  pewna  liczba  alternatyw  była
    zsynchronizowana, tak żeby była zmieniana jako grupa. Na przykład
    jeżeli jest zainstalowane kilka wersji edytora vi(1), to strona
    podręcznika /usr/share/man/man1/vi.1 powinna odpowiadać wersji programu
    zainstalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsługuje to przy
    pomocy dowiązań gwnych i podrzdnych - zmiana dowiązania głównego
    powoduje zmianę skojarzonych dowiązań podrzędnych. Dowiązanie główne i
    skojarzone z nim dowiązania podrzędne tworzą grup dowiza.

    Każda grupa dowiązań jest zawsze w jednym z dwóch trybów: automatycznym
    lub ręcznym. W trybie automatycznym podczas instalacji lub usuwania
    pakietu  system  alternatyw  automatycznie  zdecyduje, czy i jak
    aktualizować dowiązania. W trybie ręcznym system alternatyw nie będzie
    zmieniał dowiązań i zostawi wszystkie decyzje administratorowi systemu.

    Grupa dowiązań jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy
    wprowadzana do systemu. Jeżeli administrator systemu wprowadzi zmiany
    do  automatycznych  ustawień, będą one wzięte pod uwagę podczas
    następnego uruchomienia update-alternatives na takiej zmienionej grupie
    dowiązań, a grupa ta automatycznie przejdzie w tryb ręczny.

    Z każdą alternatywą skojarzony jest priorytet. Jeżeli grupa dowiązań
    jest w trybie automatycznym, to wybraną alternatywą będzie ta, która ma
    najwyższy priorytet.

    When using the --config option, update-alternatives will list all of
    the choices for the link group of which given name is the master
    alternative name. The current choice is marked with a '*'. You will
    then be prompted for your choice regarding this link group.  Depending
    on the choice made, the link group might no longer be in auto mode. You
    will need to use the --auto option in order to return to the automatic
    mode (or you can rerun --config and select the entry marked as
    automatic).

    If you want to configure non-interactively you can use the --set option
    instead (see below).

    Różne pakiety dostarczające tych samych plików powinny współpracować ze
    sobą  w  tym  zakresie.  Oznacza  to,  że  używanie  programu
    update-alternatives jest obowiązkowe dla wszystkich takich pakietów -
    nie jest możliwe nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który nie używa
    mechanizmu update-alternatives.

TERMINOLOGIA

    Ponieważ operacje programu update-alternatives są dość złożone, poniżej
    podane są terminy, które pomogą je zrozumieć.

    nazwa ogólna (lub dowiązanie alternatywy)
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, która odnosi się przez system
       alternatyw do jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalności.

    nazwa alternatywy
       Nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw.

    alternatywa (lub ścieżka alternatywy)
       Nazwa określonego pliku w systemie plików, który w systemie
       alternatyw może być dostępny przez nazwę ogólną.

    katalog alternatyw
       Katalog  zawierający  dowiązania  symboliczne,  domyślnie
       /etc/alternatives.

    katalog administracyjny
       Katalog zawierający informacje o stanie update-alternatives,
       domyślnie /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa dowiązań
       Zbiór powiązanych dowiązań symbolicznych, zarządzany jako grupa.

    dowiązanie główne
       Dowiązanie alternatywy w grupie dowiązań, które określa sposób
       konfigurowania innych dowiązań z tej grupy.

    dowiązanie podrzędne
       Dowiązanie  alternatywy  w  grupie  dowiązań,  które  jest
       kontrolowane przez ustawienie głównego dowiązania.

    tryb automatyczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie automatycznym,  system
       alternatyw zapewni, że dowiązania z tej grupy wskazują na
       alternatywę o najwyższym priorytecie.

    tryb ręczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie ręcznym, system alternatyw
       nic nie zmieni w ustawieniach wprowadzonych przez administratora
       systemu.

POLECENIA

    --install dowizanie nazwa cieka priorytet [--slave dowizanie nazwa
    cieka]...
       Dodaje grupę alternatyw do systemu. dowizanie jest ogólną nazwą
       głównego dowiązania, nazwa jest nazwą dowiązania symbolicznego w
       katalogu alternatyw, a cieka jest wprowadzaną alternatywą dla
       głównego dowiązania. Argumentami opcji --slave są nazwa ogólna,
       nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw i ścieżka
       alternatywy dla dowiązania podrzędnego. Można podać zero lub
       więcej opcji --slave, po każdej muszą następować jej trzy
       argumenty. Należy zauważyć, że główna alternatywa musi istnieć,
       inaczej wywołanie się nie powiedzie. Jednak jeśli nie będzie
       istnieć podrzędna alternatywa, odpowiednie dowiązanie podrzędne
       po  prostu  nie  zostanie zainstalowane (ale nadal będzie
       wyświetlane ostrzeżenie). Jeśli w miejscu gdzie powinno być
       zainstalowane dowiązanie alternatywy istnieje rzeczywisty plik,
       jest on zachowywany, chyba że użyta jest opcja --force.

       Jeżeli określona nazwa alternatywy już istnieje w systemie
       alternatyw, to podana informacja będzie dodana jako nowy zbiór
       alternatyw dla tej grupy. W przeciwnym  wypadku  zostanie
       utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeżeli
       grupa jest w trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanych
       alternatyw  jest  większy  od  priorytetu każdej z innych
       zainstalowanych alternatyw w  tej  grupie,  to  dowiązania
       symboliczne będą zaktualizowane tak, żeby prowadziły do nowo
       dodanych alternatyw.

    --set nazwa cieka
       Set the program path as alternative for name. This is equivalent
       to --config but is non-interactive and thus scriptable.

    --remove nazwa cieka
       Usuwa  alternatywę i wszystkie dowiązania podrzędne z nią
       skojarzone. nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw, cieka jest
       absolutną nazwą pliku, do której nazwa mogłaby być dowiązaniem.
       Jeżeli nazwa rzeczywiście jest dowiązaniem do cieki, to nazwa
       zostanie zaktualizowana, tak żeby wskazywała na inną odpowiednią
       alternatywę (zaś grupa jest  ustawiana  ponownie  w  tryb
       automatyczny), albo zostanie usunięta jeżeli nie pozostanie ani
       jedna alternatywa. Skojarzone dowiązania podrzędne  zostaną
       odpowiednio zaktualizowane lub usunięte. Jeżeli dowiązanie nie
       prowadzi obecnie do cieki, to żadne dowiązania nie będą
       aktualizowane;  zostanie  tylko  usunięta  informacja  o
       alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie dowiązania alternatyw i wszystkie skojarzone z
       nimi  dowiązania  podrzędne.  nazwa jest nazwą w katalogu
       alternatyw.

    --all Wywołuje --config dla wszystkich alternatyw. Można to użytecznie
       połączyć z --skip-auto aby przejrzeć i skonfigurować wszystkie
       alternatywy, które nie są skonfigurowane w tryb automatyczny.
       Wyświetlane są również nieaktualne alternatywy. Dlatego prostym
       sposobem naprawienia uszkodzonych alternatyw jest wywołanie yes
       '' | update-alternatives --force --all.

    --auto nazwa
       Przełącza grupę dowiązań dla alternatywy w tryb automatyczny.
       Podczas tego procesu, główne dowiązanie wraz z jego dowiązaniami
       podrzędnymi  będą  zaktualizowane  tak,  aby  wskazywać na
       alternatywę o najwyższym priorytecie.

    --display nazwa
       Wyświetla informacje o grupie dowiązań. Informacje te zawierają
       tryb  grupy (automatyczny lub ręczny), określają na którą
       alternatywę obecnie wskazuje dowiązanie główne, jakie są inne
       dostępne alternatywy (i odpowiadające im alternatywy podrzędne)
       oraz obecnie zainstalowaną alternatywę o najwyższym priorytecie.

    --get-selections
       Wyświetla wszystkie nazwy głównych alternatyw (kontrolujących
       grupę dowiązań) oraz ich status. Każda linia zawiera do 3 pól
       (rozdzielonych co najmniej jedną spacją). Pierwsze pole określa
       nazwą alternatywy, drugie pole to status ("auto" lub "manual"),
       zaś ostatnie pole zawiera bieżący wybór dla alternatywy (uwaga:
       jest to nazwa pliku i może zawierać znaki spacji).

    --set-selections
       Wczytuje konfigurację alternatyw ze standardowego wejścia w
       formacie   wygenerowanym   przez    update-alternatives
       --get-selections i odpowiednio je rekonfiguruje.

    --query nazwa
       Wyświetla informację o grupie dowiązań tak jak --display, ale w
       sposób odpowiedni dla maszynowego parsowania (dokładniejszy opis
       poniżej, w sekcji FORMAT ZAPYTANIA).

    --list nazwa
       Wyświetla wszystkie cele w grupie dowiązań.

    --config nazwa
       Wyświetla dostępne alternatywy w grupie dowiązań i pozwala
       użytkownikowi interakcyjnie wybrać, której należy użyć. Grupa
       dowiązań zostanie odpowiednio zaktualizowana.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --altdir katalog
       Określa katalog alternatyw, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --admindir katalog
       Określa  katalog  administracyjny, jeżeli ma być inny niż
       domyślny.

    --log plik
       Specifies the log file, when this is to be different from the
       default (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Let update-alternatives replace or drop any real file that is
       installed where an alternative link has to be installed or
       removed.

    --skip-auto
       Pomija pytania o konfigurację alternatyw, które są właściwie
       skonfigurowane w trybie automatycznym. Ta opcja ma znaczenie
       tylko przy --config lub --all.

    --verbose
       Podaje   więcej  informacji  o  przebiegu  wykonywania
       update-alternatives.

    --quiet
       Nie wyświetla żadnych komentarzy, chyba że wystąpi błąd.

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the base administrative directory.

PLIKI

    /etc/alternatives/
       Domyślny katalog alternatyw. Można go zmienić opcją -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domyślny  katalog  administracyjny. Można go zmienić opcją
       -admindir.

KOD WYJŚCIA

    0   Akcja zakończyła się powodzeniem.

    2   Wystąpiły problemy podczas przetwarzania linii poleceń lub
       wykonywania akcji.

FORMAT ZAPYTANIA

    The update-alternatives --query format is using an RFC822-like flat
    format. It's made of n + 1 blocks where n is the number of alternatives
    available in the queried link group. The first block contains the
    following fields:

    Link: link
       Nazwa ogólna alternatywy.

    Status: status
       Status alternatywy (auto lub manual).

    Best: best-choice
       Ścieżka najlepszej alternatywy dla tej grupy dowiązań. Nie jest
       wyświetlana, jeśli nie ma dostępnych żadnych alternatyw.

    Value: currently-selected-alternative
       Ścieżka aktualnie wybranej alternatywy. Może również przyjmować
       specjalną wartość none - jest ona używana jeśli dowiązanie nie
       istnieje.

    Inne bloki opisują dostępne alternatywy w grupie dowiązań, do
    której odnosi się zapytanie:

    Alternative: path-of-this-alternative
       Ścieżka do alternatywy opisywanej w tym bloku.

    Priority: priority-value
       Wartość priorytetu alternatywy.

    Slaves: list-of-slaves
       Gdy obecny jest ten nagłówek, następne linie zawierają
       wszystkie  podrzędne  alternatywy związane z głównym
       dowiązaniem alternatywy. W każdej linii podana jest jedna
       podrzędna alternatywa. Każda linia zawiera jedną spację,
       ogólną nazwę alternatywy podrzędnej, kolejną spację i w
       końcu ścieżkę do alternatywy podrzędnej.

    Przykład
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTYKA

    With --verbose update-alternatives chatters incessantly about
    its activities on its standard output channel.  If problems
    occur,  update-alternatives  outputs error messages on its
    standard error channel and returns an exit status of 2.  These
    diagnostics should be self-explanatory; if you do not find them
    so, please report this as a bug.

PRZYKŁADY

    Istnieje klika pakietów, które dostarczają edytora  tekstu
    kompatybilnego z edytorem vi, na przykład nvi i vim. To, który
    pakiet będzie używany, kontrolowane jest przez grupę dowiązań
    vi, zawierającą dowiązania do samego programu i odpowiadających
    mu stron podręcznika.

    To display the available packages which provide vi and the
    current setting for it, use the --display action:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybrać określoną implementację edytora vi, należy użyć tego
    polecenia jako użytkownik root i wybrać liczbę z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywrócić automatyczne wybieranie implementacji programu
    vi, należy jako użytkownik root wykonać:

       update-alternatives --auto vi

BŁĘDY

    W razie znalezienia błędu, prosimy o jego zgłoszenie, używając
    systemu śledzenia błędów Debiana.

    Rozbieżności pomiędzy działaniem update-alternatives a tą stroną
    podręcznika  stanowią  albo  błąd w implementacji, albo w
    dokumentacji. W razie znalezienia jakichkolwiek rozbieżności,
    prosimy o ich zgłoszenie.

AUTORZY

    Copyright © 1995 Ian Jackson
    Copyright © 2009 Raphaël Hertzog

    Niniejszy  program  jest  oprogramowaniem  wolnym,  sprawdź
    Powszechną Licencję Publiczną GNU w  wersji  drugiej  lub
    późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak
    JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

    Copyright  tej  strony  podręcznika:  1997,1998  Charles
    Briscoe-Smith i inni.

    To  jest  wolna  dokumentacja, sprawdź Powszechną Licencję
    Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plików.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008