Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    update-modules - tworzenie plikow /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf

SK/LADNIA

    update-modules [force]

OPIS

    update-modules  jest  prostym  narzdziem  do  zarzdzania  plikami
    /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf w przypadku architektury s390.
    Narzdzia  obslugi  modulow  Linuksa  korzystaj  z  jednego pliku
    konfiguracyjnego.  Utrudnia to tworzenie  pakietow,  ktore  dodaj
    informacje o swoich wlasnych modulach. Program update-modules zostal
    wprowadzony wlanie dlatego, aby ulatwi dynamiczne zarzdzanie plikiem
    konfiguracyjnym,

    update-modules  tworzy  plik  konfiguracyjny  z  osobnych  plikow
    umieszczonych w katalogu /etc/modutils. Wszystkie pliki w tym katalogu
    zostaj polczone w plik /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf. Istnieje
    specjalny podkatalog (/etc/modutils/arch) ktory zawiera informacje o
    poszczegolnych architekturach. update-modules uwzgldnia architektur i
    wykorzystuje tylko potrzebne pliki.

    Po utworzeniu nowego pliku, poprzedni jest zachowywany pod nazw
    /etc/modules.conf.old lub /etc/chandev.conf.old.

    Kod wyjcia 0 oznacza poprawne zakoczenie programu update-modules, 1
    oznacza znalezienie konfliktow, 2 oznacza, e uytkownik, probujcy
    uruchomi  update-modules,  nie jest rootem i 3 oznacza, e plik
    konfiguracyjny /etc/modules.conf lub /etc/chandev.cof  nie  zostal
    wygenerowany automatycznie (i nie bdzie nadpisany, jeeli nie podano
    opcji --force).

PLIKI

    S dwa rodzaje plikow, ktore mog znale si w katalogu /etc/modutils:
    zwyczajne pliki oraz pliki wykonywalne. Zwyczajne pliki zawieraj
    standardowe informacje o modulach, opisane w modules.conf(5). Pliki z
    rozszerzeniem  .chandev zawieraj opcje modulu, jak to opisano w
    chandev(8). Pliki wykonywalne s wykonywane, a ich standardowe wyjcie
    jest dolczane do pliku konfiguracyjnego. Komunikaty bldow s wysylane na
    stderr i nie s dalej przekierowywane.

    update-modules ignoruje pliki, ktorych nazwy pasuj do nastpujcego
    wyraenia regularnego:
       *\(\.dpkg-[a-z]*\|.orig|,v|~\)$
    (tj.  pliki  o rozszerzeniach: .dpkg-new, .dpkg-orig, .dpkg-dist,
    .dpkg-old, .orig, ,v, oraz takie, ktorych nazwa koczy si znakiem ~).

OPCJE

    force update-modules sprawdza, czy biece pliki /etc/modules.conf i
       /etc/chandev.conf  s plikami wygenerowanym poprzez zbadanie
       specjalnego znacznika w pierwszej linii. Jeli nie zostal on
       znaleziony, operacja jest zatrzymywana (z kodem wyjcia 3).
       Podanie parametru force powoduje, e  w  takim  przypadku,
       wywietlane jest tylko ostrzeenie.

ZOBACZ TAKE

    depmod(1), modules.conf(5), modprobe(8), chandev(8).

B/LDY

    adnych, oczywicie! :)

AUTOR

    Ten  podrcznik napisal Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org> dla
    systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.