Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    update-rc.d - instaluje lub usuwa dowizania do skryptow startowych w
    stylu System-V

SK/LADNIA

    update-rc.d [-n] [-f] nazwa remove

    update-rc.d [-n] nazwa defaults [NN | SS KK]

    update-rc.d [-n] nazwa start|stop NN runlevel  [runlevel]...  .
       start|stop NN runlevel [runlevel]... . ...

OPIS

    update-rc.d automatycznie aktualizuje dowizania do skryptow w stylu
    System V. Dowizania o nazwie /etc/rcrunlevel.d/NNnazwa s kierowane do
    skryptu /etc/init.d/nazwa.  Uruchamiane s przez init, gdy zmieniany
    jest tryb pracy (runlevel), i ogolnie uywane s do uruchamiania oraz
    zatrzymywania pracy serwisow systemowych, takich jak demony. runlevel
    jest jednym z trybow pracy obslugiwanym przez init, 0123456789S, gdzie
    NN jest dwucyfrowym kodem uywanym przez init do okrelenia kolejnoci
    uruchamiania skryptow.

    Ten podrcznik opisuje jedynie sposob uycia i zachowanie si polecenia
    update-rc.d.  Szczegoly dotyczce mechanizmow skryptow startowych w
    stylu System V s zawarte w opisie init(8)  oraz w dokumencie Debian
    Policy Manual.

    Prosz zauway, e program zostal zaprojektowany do uywania go w skryptach
    instalacyjnych pakietow i w zwizku z tym ma bardzo  ograniczon
    funkcjonalno, wymagan dla tych skryptow. Administratorzy systemow
    raczej nie powinni uywa update-rc.d do zarzdzania poziomami pracy
    systemu.  Powinni bezporednio zmienia dowizania lub uywa edytora
    poziomow pracy, takiego jak sysv-rc-conf lub bum.

INSTALOWANIE DOWIZA DO SKRYPT'OW STARTOWYCH

    update-rc.d uruchamiany z opcjami defaults, start lub stop, tworzy
    dowizania  o  nazwie  /etc/rcrunlevel.d/[SK]NNnazwa  do  skryptu
    /etc/init.d/nazwa.

    Jeli istnieje ju jaki plik o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]??nazwa, to
    update-rc.d nie tworzy dowizania. Dziki temu administrator systemu moe
    poprzestawia dowizania (zmieniajc tym samym  kolejno  wykonywania
    skryptow) i jeeli pozostanie przynajmniej jedno dowizanie, to ta
    konfiguracja utworzona przez administratora nie zostanie nadpisana
    przez update-rc.d. Program tworzy dowizania tylko wtedy, gdy adne
    dowizanie nie jest obecne, tj. gdy wydaje si, e usluga nigdy wczeniej
    nie byla zainstalowana.

    Czstym bldem popelnianym przez administratorow jest usuwanie wszystkich
    dowiza z przekonaniem, e tym sposobem "wylczy si" uslug, czyli e usluga
    nie bdzie ju uruchamiana. Jednake, jeeli usunie si wszystkie dowizania,
    to podczas kolejnej aktualizacji pakietu, jego skrypt poinstalacyjny
    uruchomi update-rc.d, ktore ponownie utworzy dowizania, zgodnie z
    ustawieniami podanymi przez opiekuna pakietu. Poprawnym  sposobem
    wylczania  uslug jest skonfigurowanie uslugi jako zatrzymanej we
    wszystkich poziomach pracy, w ktorych wczeniej byla uruchamiana. W
    systemie init z Systemu V oznacza to zmienienie nazwy dowizaniom
    symbolicznym z S na K.

    Jeli uyta jest opcja defaults, to update-rc.d utworzy dowizanie do
    uruchomienia serwisu w trybach pracy 2345 oraz zatrzymania serwisu w
    trybach pracy 016.  Domylnie, wszystkie dowizania bd mialy  kod
    okrelajcy kolejno o wartoci 20, ale moe to zosta okrelone przez dodanie
    jednego argumentu NN lub dwoch argumentow SS i KK.  Jeden argument
    nadaje ten sam kod zarowno do uruchomienia, jak i zatrzymania serwisu,
    podczas gdy podanie dwoch argumentow okrela kod osobno dla uruchomienia
    (pierwszy argument) i osobno dla zatrzymania serwisu (drugi argument).

    Jako zasad naley przyj, e numer sekwencji dowizania zatrzymujcego
    powinien by rowny 100 minus numer sekwencji dowizania uruchamiajcego;
    pozwala to na zatrzymywanie uslug w kolejnoci odwrotnej do tej, w
    ktorej byly uruchamiane. Oczywicie, dlatego domylnym numerem sekwencji
    zatrzymujcej powinno by 80. Wartoci domyln jest jednak 20 z powodu
    starego bldu w update-rc.d, ktorego nie mona latwo usun, gdy istnieje
    ryzyko popsucia innych programow.

    Zamiast  argumentu  defaults, mona poda jeden lub wicej zbiorow
    argumentow okrelajcych poszczegolne poziomy pracy, w ktorych uslug bd
    uruchamiane lub zatrzymywane. Kady z tych zbiorow argumentow zaczyna si
    od slowa kluczowego start lub stop oraz numeru sekwencji nn, po ktorym
    nastpuje jeden lub wicej poziomow pracy. Zbior ten jest zakoczony
    kropk. Zazwyczaj przy takim podawaniu bdzie uyty jeden zbior start i
    jeden stop. Jeeli wymagane jest podanie ronych numerow sekwencji w
    ronych poziomach pracy, to mona uy kilku zbiorow start i stop. Jeeli
    ten sam poziom pracy wystpuje w kilku zbiorach, to liczy si ten
    ostatni. Dlatego nie jest moliwe utworzenie kilku dowiza start lub stop
    dla tej samej uslugi w pojedynczym katalogu trybu pracy.

    Skrypt /etc/init.d/nazwa musi ju istnie w momencie wywolania polecenia
    update-rc.d.

USUWANIE DOWIZA

    update-rc.d uruchomiony z opcj remove usuwa wszystkie  dowizania
    symboliczne do skryptu /etc/init.d/nazwa z katalogow /etc/rcrunlevel.d.
    Sam skrypt musi by wczeniej usunity. Jeeli skrypt wci istnieje, to
    update-rc.d przerywa dzialanie, zwracajc odpowiedni komunikat bldu.

    update-rc.d jest zazwyczaj uruchamiany ze skryptu usuwajcego pakiet,
    jeeli przekazano temu skryptowi argument purge. Jakiekolwiek pliki w
    katalogach /etc/rcrunlevel.d, ktore nie s dowizaniami symbolicznymi do
    /etc/init.d/nazwa nie bd zmieniane.

OPCJE

    -n   Niczego nie rusza, tylko pokazuje co mogloby by zmienione.

    -f   Zmusza do usunicia dowiza, nawet w przypadku, gdyby skrypt
       /etc/init.d/nazwa wci istnial.

PRZYK/LADY

    Utworzenie domylnych dowiza:
    update-rc.d blabla defaults
    Odpowiednikiem tego polecenia bdzie:
    update-rc.d blabla start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .
    Bardziej typowa wersja tego polecenia, uywajca wprost zbioru argumentu:
    update-rc.d blabla start 30 2 3 4 5 . stop 70 0 1 6 .
    Usuwa wszystkie dowizania dla skryptu (zakladajc, e blabla zostalo ju
    usunite):
    update-rc.d blabla remove
    Przyklad wylczania uslugi:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 20 2 3 4 5 .
    Przyklad polecenia instalujcego systemowy skrypt inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d blabla start 45 S . start 31 0 6 .
    Przyklad polecenia wylczajcego systemowy skrypt inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 45 S .

B/LDY

    Patrz http://bugs.debian.org/sysv-rc.

PLIKI

    /etc/init.d/
       Katalog zawierajcy aktualne skrypty startowe.

    /etc/rc?.d/
       Katalog zawierajcy dowizania uywane przez init i modyfikowane
       przez update-rc.d.

    /etc/init.d/skeleton
       Przykladowy  skrypt do wykorzystania przez programist przy
       tworzeniu wlasnych skryptow init.d.

ZOBACZ TAKE

    Debian Policy Manual,
    /etc/init.d/skeleton,
    sysv-rc-conf(8), bum(8), init(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.