Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uucico - Demon transferów plików UUCP

SKŁADNIA

    uucico [opcje]

OPIS

    Demon uucico przetwarza żądania transferów plików skolejkowane przez polecenia uucp(1) i
    uux(1). Jest on uruchamiany gdy wywołane zostanie uucp lub uux (chyba że przekazana im
    zostanie opcja -r).  Jest również cząsto uruchamiany periodycznie przy użyciu tabel
    crontab.

    Podczas uruchomienia z opcjami -r1, --master, -s, --system lub -S, demon zapoczątkuje
    połączenie telefoniczne ze zdalnym systemem, pracując w trybie master. W przeciwnym
    wypadku, demon uruchomi się w trybie slave, przyjmując połączenie ze zdalnego systemu.
    Zazwyczaj konfigurowany jest specjalny użytkownik dla UUCP, który automatycznie uruchamia
    uucico podczas połączenia.

    Gdy uucico kończy działanie, wywołuje ono demona uuxqt(8), chyba że podano mu opcję -q lub
    --nouuxqt; uuxqt(8) wykonuje wszelkie żądania zadań stworozne przez uux(1) na zdalnej
    maszyni i wszelkie zadania stworzone lokalnie, które otrzymały zdalne pliki, na które
    oczekiwały.

    Jeśli połączenie się nie uda, uucico odmówi ponowienia połączenia, aż nie minie określona
    (konfigurowalna) ilość czasu. Może to być przesłonięte opcjami -f, --force lub -S.

    Opcji -l, --prompt, -e lub --loop można użyć do zmuszenia uucico do przedstawienia swoich
    własnych zachęt zamiast "Login:" i "Password:". Gdy dzwoni inny demon, ujrzy on te zachęty
    i zaloguje się jak zwykle. Nazwa użytkownika i hasło będą sprawdzane w oddzielnej liście
    uucico  zamiast  w pliku /etc/passwd; jest jednak możliwe na większości systemów
    doprowadzenie uucico do korzystania z pliku /etc/passwd.  Opcje -l lub  --prompt
    przedstawią zachętę jednorazowo, a potem zakończą działanie. W tym trybie administrator
    UUCP lub superużytkownik może użyć opcji -u lub --login aby wymusić nazwę użytkownika,
    wówczas uucico nie będzie o nią pytać. Opcja -e lub --loop będzie pytać gdy pierwsza
    sesja zostanie zakończona; w tym trybie uucico będzie stale kontrolować port.

    Jeśli uucico otrzyma sygnał SIGQUIT, SIGTERM lub SIGPIPE, to zakończy czysto każdą bieżącą
    konwersację ze zdalnym systemem i zakończy pracę. Jeśli otrzyma sygnał SIGHUP, przerwie
    każdą konwersację, lecz będzie wciąż dzwonić (jeśli wywołane z opcjami -r1 lub --master) i
    przyjmować połączenia telefoniczne (jeśli wywołane z opcjami -e lub --loop) innych
    systemów. Jeśli otrzyma sygnał SIGINT, zakończy bieżącą konwersację, lecz nie będzie już
    dokonywać lub odbierać innych połączeń.

OPCJE

    uucico można przekazać następujące opcje:

    -r1, --master
      Uruchamia się w trybie master (dzwoni do systemu); implikowane przez -s, --system lub
      -S. Jeśli nie podano systemu, dzwoni do dowolnego systemu, dla którego oczekuje
      jakieś zadanie.

    -r0, --slave
      Uruchamia się w trybie slave. Tak jest domyślnie.

    -s system, --system system
      Łączy się z podanym systemem.

    -S system
      Dzwoni do podanego systemu, ignorując wszelkie okresy oczekiwania. Jest to równoważne
      -s system -f.

    -f, --force
      Ignoruje wszelkie wymagane oczekiwania na zadzwonienie do jakichkolwiek systemów.

    -l, --prompt
      Pyta o nazwę użytkownika i hasło przy użyciu "login:" i "Password:".  Umożliwia
      uruchamianie uucico z inetd(8). Nazwa użytkownika i hasło są sprawdzane według pliku
      z hasłami, należącego do UUCP, które najprawdopodobniej nie ma żadnego związku z
      plikiem /etc/passwd. Opcja --login może być używana do wymuszania nazwy użytkownika
      - wówczas uucico zapyta tylko o hasło.

    -p port, --port port
      Podaje port, do którego dzwonić lub na którym nasłuchiwać.

    -e, --loop
      Wchodzi w nieskończoną pętlę promptów login/password i uruchami się w trybie slave.
      Program nie zatrzyma się sam z siebie; trzeba użyć polecenia kill(1), aby go zamknąć.

    -w, --wait
      Po wydzwonieniu (do danego systemu, po otrzymaniu opcji -s, --system lub -S, lub do
      wszystkich systemów, które mają zadania gdy podano tylko -r1 lub --master),
      rozpoczyna nieskończoną pętlę, jak przy --loop.

    -q, --nouuxqt
      Nie uruchamia demona uuxqt(8) po zakończeniu.

    -c, --quiet
      Jeśli o tej porze nie są dozwolone połączenia, nie wykonuje połączenia, lecz również
      nie daje informacji o błędzie do pliku dziennika i nie odnawiaj statusu systemu
      (zgłaszanego przez uustat(1)).  Może to mieć zastosowanie dla automatyzowania
      skryptów poolujących, które mogą po prostu próbować dzwonić do każdego systemu niż
      martwić się o to, do którego w danej chwili można zadzwonić. Opcja ta eliminuje
      również informację dziennika, wskazującą, że nie ma już zadań do wykonania.

    -C, --ifwork
      Dzwoni do systemów podanych przez -s, --system lub -S jedynie w wypadku, gdy są dla
      nich jakieś zadania.

    -D, --nodetach
      Nie odłącza się od kontrolującego terminala. Normalnie uucico odłącza się od
      terminala przed jakimkolwiek wydzwonieniem do innego systemu i przed wywołaniem
      uuxqt. Opcja ta eliminuje takie zachowanie.

    -u nazwa, --login nazwa
      Ustawia nazwę logującego się użytkownika. Będzie ona użyta zamiast pobranej nazwy
      wywołującego użytkownika. Tej opcji może użyć tylko administrator  UUCP  lub
      superużytkownik.  Jeśli zastosowano ją w połączeniu z --prompt, to spowoduje, że
      uucico zapyta tylko o hasło, pomijając nazwę użytkownika.

    -z, --try-next
      Jeśli połączenie się nie uda po osiągnięciu zdalnego systemu, próbuje następnej
      alternatywy zamiast po prostu zakończyć.

    -i typ, --stdin typ
      Ustawia typ portu wykorzystywanego podczas używania standardowego wejścia. Jedynym
      obsługiwanym typem jest TLI i jest on dostępny tylko na maszynach obsługujących ten
      interfejs sieciowy. Podanie -iTLI powoduje, że uucico zacznie używać wywołań TLI do
      dokonywania I/O.

    -x typ, -X typ, --debug typ
      Włącza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane są następujące: abnormal,  chat,
      handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing.

      Można podawać wiele typów rozdzielonych przecinkami, a opcja --debug może pojawić się
      wiele razy. Można podać także liczbę, która włączy kolejne typy powyższej listy; np,
      --debug 2 jest równoważne --debug abnormal,chat.

      Wyjście diagnostyczne jest wysyłane do pliku pliku informacji diagnostycznych, zwykle
      jednego    z    /usr/spool/uucp/Debug,    /usr/spool/uucp/DEBUG,    lub
      /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program. Opcja ta może nie być
      dostępna, zależnie od tego, jak skompilowano uucico.

    -v, --version
      Wypisuje wersję i kończy pracę.

    --help
      Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PLIKI

    Nazwy plików można zmieniać podczas kompilacji lub w pliku konfiguracyjnym, więc poniższe
    są tylko przybliżeniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/lib/uucp/passwd - Domyślny plik z hasłami UUCP.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik log UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), uucp(1), uux(1), uustat(1), uuxqt(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor <ian@airs.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     Taylor UUCP 1.06                uucico(8)