Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uucico - Demon transferow plikow UUCP

SK/LADNIA

    uucico [opcje]

OPIS

    Demon uucico przetwarza dania transferow plikow skolejkowane przez
    polecenia uucp(1) i uux(1). Jest on uruchamiany gdy wywolane zostanie
    uucp lub uux (chyba e przekazana im zostanie opcja -r). Jest rownie
    czsto uruchamiany periodycznie przy uyciu tabel crontab.

    Podczas uruchomienia z opcjami -r1, --master, -s, --system lub -S,
    demon zapocztkuje polczenie telefoniczne ze zdalnym systemem, pracujc w
    trybie master. W przeciwnym wypadku, demon uruchomi si w trybie slave,
    przyjmujc polczenie ze zdalnego systemu. Zazwyczaj konfigurowany jest
    specjalny uytkownik dla UUCP, ktory automatycznie uruchamia uucico
    podczas polczenia.

    Gdy uucico koczy dzialanie, wywoluje ono demona uuxqt(8), chyba e
    podano mu opcj -q lub --nouuxqt; uuxqt(8) wykonuje wszelkie dania zada
    stworozne przez uux(1) na zdalnej maszyni i wszelkie zadania stworzone
    lokalnie, ktore otrzymaly zdalne pliki, na ktore oczekiwaly.

    Jeli polczenie si nie uda, uucico odmowi ponowienia polczenia, a nie
    minie okrelona (konfigurowalna) ilo czasu. Moe to by przeslonite
    opcjami -f, --force lub -S.

    Opcji -l, --prompt, -e lub --loop mona uy do zmuszenia uucico do
    przedstawienia swoich wlasnych zacht zamiast "Login:" i "Password:".
    Gdy dzwoni inny demon, ujrzy on te zachty i zaloguje si jak zwykle.
    Nazwa uytkownika i haslo bd sprawdzane w oddzielnej licie uucico
    zamiast w pliku /etc/passwd; jest jednak moliwe na wikszoci systemow
    doprowadzenie uucico do korzystania z pliku /etc/passwd. Opcje -l lub
    --prompt przedstawi zacht jednorazowo, a potem zakocz dzialanie. W tym
    trybie administrator UUCP lub superuytkownik moe uy opcji -u lub
    --login aby wymusi nazw uytkownika, wowczas uucico nie bdzie o ni pyta.
    Opcja -e lub --loop bdzie pyta gdy pierwsza sesja zostanie zakoczona; w
    tym trybie uucico bdzie stale kontrolowa port.

    Jeli uucico otrzyma sygnal SIGQUIT, SIGTERM lub SIGPIPE, to zakoczy
    czysto kad biec konwersacj ze zdalnym systemem i zakoczy prac. Jeli
    otrzyma sygnal SIGHUP, przerwie kad konwersacj, lecz bdzie wci dzwoni
    (jeli wywolane z opcjami -r1 lub --master) i przyjmowa polczenia
    telefoniczne (jeli wywolane z opcjami -e lub --loop) innych systemow.
    Jeli otrzyma sygnal SIGINT, zakoczy biec konwersacj, lecz nie bdzie ju
    dokonywa lub odbiera innych polcze.

OPCJE

    uucico mona przekaza nastpujce opcje:

    -r1, --master
      Uruchamia si w trybie master (dzwoni do systemu); implikowane
      przez -s, --system lub -S. Jeli nie podano systemu, dzwoni do
      dowolnego systemu, dla ktorego oczekuje jakie zadanie.

    -r0, --slave
      Uruchamia si w trybie slave. Tak jest domylnie.

    -s system, --system system
      Lczy si z podanym systemem.

    -S system
      Dzwoni do podanego systemu, ignorujc wszelkie okresy oczekiwania.
      Jest to rownowane -s system -f.

    -f, --force
      Ignoruje  wszelkie  wymagane  oczekiwania na zadzwonienie do
      jakichkolwiek systemow.

    -l, --prompt
      Pyta o nazw uytkownika i haslo przy uyciu "login:" i "Password:".
      Umoliwia uruchamianie uucico z inetd(8). Nazwa uytkownika i haslo
      s sprawdzane wedlug pliku z haslami, nalecego do UUCP, ktore
      najprawdopodobniej nie ma adnego zwizku z plikiem /etc/passwd.
      Opcja --login moe by uywana do wymuszania nazwy uytkownika -
      wowczas uucico zapyta tylko o haslo.

    -p port, --port port
      Podaje port, do ktorego dzwoni lub na ktorym nasluchiwa.

    -e, --loop
      Wchodzi w nieskoczon ptl promptow login/password i uruchami si w
      trybie slave. Program nie zatrzyma si sam z siebie; trzeba uy
      polecenia kill(1), aby go zamkn.

    -w, --wait
      Po wydzwonieniu (do danego systemu, po otrzymaniu opcji -s,
      --system lub -S, lub do wszystkich systemow, ktore maj zadania gdy
      podano tylko -r1 lub --master), rozpoczyna nieskoczon ptl, jak
      przy --loop.

    -q, --nouuxqt
      Nie uruchamia demona uuxqt(8) po zakoczeniu.

    -c, --quiet
      Jeli o tej porze nie s dozwolone polczenia, nie  wykonuje
      polczenia, lecz rownie nie daje informacji o bldzie do pliku
      dziennika i nie odnawiaj statusu systemu (zglaszanego przez
      uustat(1)).  Moe to mie zastosowanie dla automatyzowania skryptow
      poolujcych, ktore mog po prostu probowa dzwoni do kadego systemu
      ni martwi si o to, do ktorego w danej chwili mona zadzwoni. Opcja
      ta eliminuje rownie informacj dziennika, wskazujc, e nie ma ju
      zada do wykonania.

    -C, --ifwork
      Dzwoni do systemow podanych przez -s, --system lub -S jedynie w
      wypadku, gdy s dla nich jakie zadania.

    -D, --nodetach
      Nie odlcza si od kontrolujcego terminala. Normalnie uucico odlcza
      si od terminala przed jakimkolwiek wydzwonieniem do innego systemu
      i przed wywolaniem uuxqt. Opcja ta eliminuje takie zachowanie.

    -u nazwa, --login nazwa
      Ustawia nazw logujcego si uytkownika. Bdzie ona uyta zamiast
      pobranej nazwy wywolujcego uytkownika. Tej opcji moe uy tylko
      administrator UUCP lub superuytkownik.  Jeli zastosowano j w
      polczeniu z --prompt, to spowoduje, e uucico zapyta tylko o haslo,
      pomijajc nazw uytkownika.

    -z, --try-next
      Jeli polczenie si nie uda po osigniciu zdalnego systemu, probuje
      nastpnej alternatywy zamiast po prostu zakoczy.

    -i typ, --stdin typ
      Ustawia typ portu wykorzystywanego podczas uywania standardowego
      wejcia. Jedynym obslugiwanym typem jest TLI i jest on dostpny
      tylko na maszynach obslugujcych ten interfejs sieciowy. Podanie
      -iTLI powoduje, e uucico zacznie uywa wywola TLI do dokonywania
      I/O.

    -x typ, -X typ, --debug typ
      Wlcza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane s nastpujce: abnormal,
      chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config,  spooldir,
      execute, incoming, outgoing.

      Mona podawa wiele typow rozdzielonych przecinkami, a opcja --debug
      moe pojawi si wiele razy. Mona poda take liczb, ktora wlczy
      kolejne typy powyszej listy; np, --debug 2 jest rownowane --debug
      abnormal,chat.

      Wyjcie diagnostyczne jest wysylane do pliku pliku informacji
      diagnostycznych,  zwykle  jednego  z  /usr/spool/uucp/Debug,
      /usr/spool/uucp/DEBUG, lub /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z ktorego ma korzysta program.
      Opcja ta moe nie by dostpna, zalenie od tego, jak skompilowano
      uucico.

    -v, --version
      Wypisuje wersj i koczy prac.

    --help
      Wypisuje informacj o sposobie uycia i koczy prac.

PLIKI

    Nazwy plikow  mona  zmienia  podczas  kompilacji  lub  w  pliku
    konfiguracyjnym, wic ponisze s tylko przyblieniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/lib/uucp/passwd - Domylny plik z haslami UUCP.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik log UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domylny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKE

    kill(1), uucp(1), uux(1), uustat(1), uuxqt(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor <ian@airs.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Taylor UUCP 1.06           uucico(8)