Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uuxqt - demon wywolania UUCP

SK/LADNIA

    uuxqt [opcje]

OPIS

    Demon uuxqt wywoluje polecenia zadane przez uux(1) z zarowno lokalnego
    systemu, jak i systemow zdalnych. Jest uruchamiany automatycznie przez
    demona uucico(8) (chyba e uucico(8) zostalo wywolane z opcj -q lub
    --nouuxqt).

    Zazwyczaj nie ma potrzeby wywolywania tego polecenia, gdy jest ono
    wywolywane przez uucico(8).  Jednak czasem moe by uywane do zyskania
    wikszej kontroli nad przetwarzaniem kolejki zada.

    Wielokrotne wywolania uuxqt mog pracowa naraz, pod kontrol polecenia
    konfiguracyjnego max-uuxqts.

OPCJE

    uuxqt mona przekaza nastpujce opcje:

    -c polecenie, --command polecenie
      Wykonuje tylko dania podanego polecenia. Na przyklad:
         uuxqt --command rmail

    -s system, --system system
      Wywoluje tylko dania pochodzce z podanego systemu.

    -x typ, --debug typ
      Wlcza generowanie informacji diagnostycznych zadanego rodzaju.
      Rozpoznawane s nastpujce: abnormal, chat, handshake, uucp-proto,
      proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing. Dla
      uuxqt znaczenie maj tylko abnormal, config, spooldir i execute.

      Mona poda wiele typow pooddzielanych przecinkami, a opcja --debug
      moe pojawi si wielokrotnie. Mona poda rownie liczb, ktora wlczy
      kolejne rodzaje z powyszej listy; na przyklad, --debug 2 jest
      rownowane --debug abnormal,chat.

      Wyjcie  diagnostyczne  jest  wysylane  do  pliku  informacji
      diagnostycznych, zazwyczaj  jednego  z  /usr/spool/uucp/Debug,
      /usr/spool/uucp/DEBUG, lub /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z ktorego ma korzysta program.
      Opcja ta moe by niedostpna, zalenie od tego, jak skompilowano
      uuxqt.

    -v, --version
      Wypisuje wersj i koczy prac.

    --help
      Wypisuje informacj o sposobie uycia i koczy prac.

PLIKI

    Nazwy  plikow  mona  zmienia  podczas  kompilacji  lub  w pliku
    konfiguracyjnym, wic ponisze s tylko przyblieniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domylny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKE

    uucp(1), uux(1), uucico(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Taylor UUCP 1.06            uuxqt(8)