Provided by: wmaker_0.95.0+20111028-4_amd64 bug

NAME

    wxcopy - kopíruje štandardný vstup do cutbuffera

SYNOPSIS

    wxcopy [voľby] [súbor]

DESCRIPTION

    wxcopy kopíruje štandardný vstup alebo súbor do cutbuffera. Ak nie je daný cutbuffer, dáta
    sa kopírujú do cutbuffera 0 a ostané cutbuffery rotujú, ak existujú. Ak je daný cutbuffer,
    dáta sa kopírujú do toho cutbuffera a nevykoná sa žiadne rotovanie.

VOĽBY

    -cutbuffer číslo
       Špecifikuje číslo cutbuffera, do ktorého sa budú kopírovať dáta.

    -display displej
       Dáta sa budú kopírovať do cutbufferov daného displeja/obrazovky.

    -nolimit
       Vypne normálny limit veľkosti dát 64kb, čím sa umožní zväčšovanie buffera podľa
       potreby.

    -clearselection
       Vyprázdni vlastníka PRIMARY selekcie. V praxi to znamená, že keď sa pokúsite vložiť
       dáta stredným tlačítkom (napríklad), vložia sa dáta z cutbuffera 0, namiesto
       prípadnej existujúcej selelekcie myši.

POZRI TIEŽ

    wxpaste(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Kompatibilitu  s  binárnymi  dátami  a  -nolimit  implementoval  Luke  Kendall
    <luke@research.canon.com.au>.

                     September 1998                wxcopy(1x)