Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_amd64 bug

NÁZOV

    wesnothd - Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth

ZHRNUTIE

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t číslo] [-T číslo]
    wesnothd -V

POPIS

    Riadi  sieťové  hry  pre  viacerých  hráčov  Bitky  o  Wesnoth.  Na  stránke
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration sú uvedené príkazy, ktoré server prijíma
    cez klienta (/query ...) alebo soket (fifo).

MOŽNOSTI

    -c path, --config cesta
       povie wesnothd, kde má hľadať konfiguračný súbor. Syntax, viď sekciu KONFIGURÁCIA
       SERVERA nižšie. Konfiguráciu môžete znovunačítať poslaním SIGHUP serverovému
       procesu.

    -d, --daemon
       spustí wesnothd ako démona.

    -h, --help
       povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.

    --log-level=doména1,doména2,...
       nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie
       domény. Možné úrovne: error, warning, info, debug. Štandardne sa používa úroveň
       error a info pre doménu server.

    -p port, --port port
       zavesí server na daný port. Ak nie je daný port, použije sa port 15000.

    -t číslo, --threads číslo
       nastaví maximálny počet čakajúcich pracovných vlákien pre sieťové I/O (štandardne:
       5, maximum: 30).

    -T číslo, --max-threads číslo
       nastaví maximálny počet vytvorených pracovných vlákien. Hodnota 0 znamená bez
       obmedzenia (štandardne: 0).

    -V, --version
       vypíše číslo verzie a skončí.

    -v, --verbose
       zapne zaznamenávanie ladiacich informácií.

KONFIGURÁCIA SERVERA

  Všeobecná syntax je:
    [značka]

       kľúč="hodnota"

       kľúč="hodnota,hodnota,..."

    [/značka]

  Globálne kľúče:
    allow_remote_shutdown
       Ak je nastavené na no (predvolené), príkazy na vypnutie alebo reštartovanie servera
       budú ignorované ak neprichádzajú zo soketu (fifo). Nastavenie na yes povolí
       vypnutie servera po sieti cez /query od administrátora.

    ban_save_file
       Plná alebo relatívna cesta k súboru (komprimovanému gzipom), ktorý môže server
       čítať a zapisovať. Zákazy budú ukladané do tohto súboru a načítané pri štarte.

    compress_stored_rooms
       Určuje či sa má súbor s miestnosťami ukladať v komprimovanej forme. Predvolené je
       yes.

    connections_allowed
       Počet povolených spojení z rovnakej IP adresy. 0 znamená nekonečno. (štandardne: 5)

    disallow_names
       Mená/prezývky, ktoré server neprijíma. Podporujú sa zástupné znaky * and ?. Pre
       ďalšie podrobnosti pozri glob(7). Štandardné hodnoty (ak  sa  nič  nezadá)
       sú:*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Cesta k soketu (fifo), do ktorého môžete posielať príkazy pre server (rovnaké ako
       /query ... z wesnoth). Ak nie je uvedená, použije sa cesta zadaná pri kompilácii
       (predvolená: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Počet povolených správ počas messages_time_period. (štandardne: 4)

    messages_time_period
       Časové obdobie (v sekundách), v ktorom sa meria zasypávanie správami. (štandardne:
       10 sekúnd)

    motd  Správa dňa.

    new_room_policy
       Určuje kto môže zakladať nové miestnosti na serveri. Povolené hodnoty sú everyone,
       registered,  admin a nobody, ktoré dávajú oprávnenia každému, registrovaným
       používateľom, administrátorom, a nikomu. Predvolená hodnota je everyone.

    passwd Heslo používané na získanie administrátorských práv (pomocou /query admin heslo) .

    replay_save_path
       Adresár kam server ukladá záznamy hier. (Nezabudnite na posledné /!) Predvolené je
       `', čo znamená adresár, v ktorom bol wesnothd spustený.

    restart_command
       Príkaz, ktorý server použije na spustenie nového serverovského procesu po príkaze
       restart. (Môže byť použité iba cez soket (fifo).  Pozri  tiež  nastavenie
       allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       Cesta k súboru kam majú byť uložené informácie o miestnostiach. Tento súbor sa
       načíta pri spustení serveru a neskôr zapisuje. Ak nie je zadaný, miestnosti sa
       neukladajú ani nenačítavajú.

    save_replays
       Určuje či bude server automaticky ukladať záznamy hier. (predvolené: false)

    versions_accepted
       Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré má server prijímať. Podporujú sa zástupné
       znaky * and ?. (štandardne je to zodpovedajúca verzia wesnothu)
       Napríklad: versions_accepted="*" prijme hocijakú verziu.

    user_handler
       Názov obslužného programu pre správu používateľov. V súčasnosti dostupné programy
       sú forum (na spojenie wesnothd s databázou pre fórum v phpbb) a sample (ukážková
       implementáca rozhrania takéhoto programu - ak toto používate v ostrej prevádzke,
       ste zrejme šialený). Predvolená hodnota je forum. Musíte pridať aj sekciu
       [user_handler], podľa nasledujúcich pokynov.

  Globálne značky:
    [redirect] Značka určujúca server, na ktorý sa presmerujú niektoré vezie klientov.

       host  Adresa servera, kam sa presmerujú.

       port  Port, na ktorý sa majú pripojiť.

       version
           Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré sa majú presmerovať. Podporuje
           zástupné znaky rovnako ako versions_accepted.

    [ban_time] Značka na pohodlné definovanie kľúčových slov pre dĺžku dočasných zákazov.

       name  Názov použitý na pomenovanie času zákazu.

       time  Definícia  dĺžky trvania.  Formát je: %d[%s[%d%s[...]]] kde %s sú s
           (sekundy), m (minúty), h (hodiny), D (dni), M (mesiace) alebo Y (roky) a %d
           je číslo. Ak nie je zadaná jednotka času, použije sa minúta (m). Príklad:
           čas="1D12h30m" znamená zákaz trvajúci 1 deň, 12 hodín a 30 minút.

    [proxy] Značka, ktorá povie serveru, aby sa správal ako proxy a preposielal požiadavky
    pripojených klientov na daný server. Podporuje rovnaké kľúče ako [redirect].

    [user_handler] Nastaví obslužný program pre správu používateľov. Dostupné kľúče závisia od
    zvoleného programu v kľúči user_handler. Ak nie je sekcia [user_handler] vôbec uvedená,
    server bude fungovať bez služby registrácie prezývok.

       db_host
           (pre user_handler=forum) Názov počítača s databázovým serverom

       db_name
           (pre user_handler=forum) Názov databázy

       db_user
           (pre user_handler=forum) Meno používateľa, s ktorým sa prihlásuje do
           databázy

       db_password
           (pre user_handler=forum) Heslo tohto používateľa do databázy

       db_users_table
           (pre user_handler=forum) Názov tabuľky, v ktorej fórum phpbb ukladá údaje o
           používateľoch. Najpravdepodobnejšie to bude <predpona_tabuliek>_users (napr.
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (pre user_handler=forum) Názov tabuľky, v ktorej bude wesnothd ukladať svoje
           údaje o používateľoch. Túto tabuľku je potrebné vopred založiť ručne, napr.:
           CREATE  TABLE  <nazov-tabulky>(username  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4)
           NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (pre  user_handler=sample)  Čas,  za  ktorý  vyprší  registrovaná
           prezývka/používateľské meno (v dňoch).

    [mail] Nastaví SMTP server, cez ktorý bude program na správu používateľov posielať poštu.
    V súčasnosti ho používa len ukážkový program (sample).

       server Názov počítača s poštovým serverom

       username
           Používateľské meno na prihlásenie do poštového servera.

       password
           Heslo tohto používateľa.

       from_address
           Adresa na odpovede (reply-to) v odosielaných správach.

       mail_port
           Port na ktorom beží poštový server. Štandardne 25.

NÁVRATOVÝ KÓD

    Normálny návratový kód je 0, keď bol server správne ukončený. Návratový kód 2 znamená
    chybu v parametroch zadaných na príkazovom riadku.

AUTOR

    Napísal   David   White   <davidnwhite@verizon.net>.  Editovali  Nils  Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@gmail.com>  a  Thomas
    Baumhauer  <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.  Túto
    manuálovú stránku pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou
    (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation).
    Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

    wesnoth(6).