Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    ark - KDE alatka za arhiviranje

PREGLED

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f sufiks] [-p] [-t fajl] [-d] [-o fascikla]
      [generike KDE opcije] [generike Qt opcije]

OPIS

    Ark je program za upravljanje raznim formatima arhiva iz okruenja
    KDE-a. Arhive se mogu pregledati, raspakivati, stvarati i menjati
    unutar Arka. Ume da rukuje raznim formatima, kao to su tar, gzip,
    bzip2, ZIP, RAR i LHA (ako su instalirani neophodni programi komandne
    linije).

REIMI RADA

    Ark se moe koristiti i kao samostalni GUI program i iz komandne linije,
    za izvoenje nekih specijalnih zadataka.

    Ako se pozove bez opcija -b (--batch) ili -c (-add), Ark se pokree kao
    normalan GUI program.

    Pomou opcije -b (--batch), Ark se moe upotrebiti za raspakivanje jednog
    ili vie fajlova neposredno iz komandne linije, bez pokretanja GUI-ja.

    Kada se izda opcija -c (--add), Ark e pitati za fajlove koje treba
    dodati u novu ili postojeu arhivu.

OPCIJE

    -d, --dialog
      Prikazuje dijalog za zadavanje opcija za paketnu obradu ili
      dodavanje.

    -o, --destination fascikla
      Neka je Fascikla podrazumevana lokacija za raspakivanje. Ako se ne
      zada, uzima se tekua putanja.

  Opcije za dodavanje fajlova
    -c, --add
      Korisniku se trai ime fajla arhive u koju treba dodati navedene
      fajlove. Naputa po zavretku.

    -t, --add-to ime-fajla
      Dodaje navedene fajlove u ime-fajla. Stvara arhivu ako ne postoji.
      Naputa po zavretku.

    -p, --changetofirstpath
      Menja tekuu fasciklu na prvi unos i dodaje sve ostale unose
      relativno prema ovome.

    -f, --autofilename sufiks
      Automatski bira ime fajla, sa zadatim sufiksom (na primer: rar,
      tar.gz, zip, ili bilo koji drugi podrani tip).

  Opcije za paketno raspakivanje
    -b, --batch
      Paketno suelje umesto uobiajenog dijaloga. Ova opcija se
      podrazumeva ako se zada vie od jednog URL-a.

    -e, --autodestination
      Argument odredita postavlja se na putanju prvog navedenog fajla.

    -a, --autosubfolder
      Sadraj arhive se ita, i ako se otkrije da se ne radi o arhivi s
      jednom fasciklom, stvara se potfascikla imenovana kao arhiva.

PRIMERI

    ark --batch arhiva.tar.bz2
      Raspakuje arhiva.tar.bz2 u tekuu fasciklu bez pozivanja GUI-ja.

    ark -b -d arhiva.tar.bz2 arhiva2.zip
      Prvo poziva dijalog za opcije raspakivanja, a onda raspakuje i
      arhiva.tar.bz2 i arhiva2.zip u fasciklu izabranu u dijalogu.

    ark --add-to moja-arhiva.zip slika1.jpg tekst.txt
      Stvara moja-arhiva.zip ako ne postoji, a zatim dodaje slika1.jpg i
      tekst.txt u nju.

AUTORI

    Ark trenutno odrava Rafael Kuba da Kosta kubito@gmail.com.

    Ovu uputnu stranicu napisala je Lori Vots lauri@kde.org 2005. za KDE
    3.4, a 2009. ju je aurirao Rafael Kuba da Kosta kubito@gmail.com.

AUTORI

    Lori Vots <lauri@kde.org>
      Autor.

    Rafael Kuba da Kosta <kubito@gmail.com>
      Autor.