Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    kdesu - Pokreće program sa povišenim ovlašćenjima.

PREGLED

    kdesu [-cnaredba] [-d] [-ffajl] [-iime-ikone] [-n] [-pprioritet] [-r]
       [-s] [-t] [-ukorisnik] [--noignorebutton] [--attachID-prozora]

    kdesu [generičke-KDE-opcije] [generičke-Qt-opcije]

OPIS

    KDE su je grafičko pročelje za Unix naredbu su za KDE. Omogućava vam da
    pokrenete program pod drugim korisnikom, zadavši njegovu lozinku. KDE
    su nije povlašćen program, već koristi sistemsku su.

    KDE su ima jednu dodatnu mogućnost: može opciono da pamti lozinke
    umesto vas. Ako se oslonite na ovo, za svaku naredbu treba samo
    jedanput da unesete lozinku.

    Ovaj program je namenjen pokretanju iz komandne linije ili iz .desktop
    fajlova.

    Pošto se kdesu više ne instalira u $(kde4-config --prefix)/bin/ već u
    kde4-config --path libexec, i stoga više nije u putanji (PATH),
    moraćete da je pokrećete pomoću $(kde4-config --path libexec)/kdesu.

OPCIJE

    -c naredba
      Zadaje da se naredba prosleđena kao argument izvršava pod korenom.
      Na primer, kada poželite da pokrenete novi menadžer fajlova, uneli
      biste u odzivnik: $(kde4-config --path libexec)/kdesu -c dolphin.

    -d
      Ispis ispravljačkih podataka.

    -f fajl
      Ova opcija omogućava efikasno korišćenje KDE sua u .desktop
      fajlovima. Govori KDE suu da ispita fajl zadat parametrom fajl: ako
      je taj fajl upisiv za trenutnog korisnika, KDE su će izvršiti
      naredbu pod tim korisnikom; ako nije, naredba se izvršava pod
      zadatim korisnikom (podrazumevano je to koren, root).

      Parametar fajl obrađuje se ovako: ako počinje sa /, uzima se za
      apsolutnu putanju do fajla; inače, uzima se za ime globalnog KDE
      postavnog fajla.

    -i ime-ikone
      Zadaje ikonu za upotrebu u dijalogu lozinke. Možete zadati samo ime
      bez nastavka.

    -n
      Bez pamćenja lozinke. Isključuje kućicu Upamti lozinku u dijalogu
      lozinke.

    -p prioritet
      Postavlja vrednost prioriteta, na broj između 0 i 100: 0 znači
      najniži prioritet, a 100 najviši. Podrazumevano je 50.

    -r
      Stvarnovremensko raspoređivanje.

    -s
      Zaustavlja demona KDE sua, koji u pozadini kešira prihvaćene
      lozinke. Ova mogućnost takođe se može isključiti opcijom -n pri
      prvom pokretanju KDE sua.

    -t
      Uključuje terminalski izlaz. Takođe isključuje pamćenje lozinki.
      Ovo umnogome služi u ispravljačke svrhe; ako želite da pokrenete
      program konzolnog režima, upotrebite umesto ovoga standardnu su.

    -u korisnik
      Iako je najčešća primena KDE sua izvršavanje naredbe pod korenom,
      možete zadati bilo koje korisničko ime i odgovarajuću lozinku.

    --noignorebutton
      Bez dugmeta za ignorisanje.

    --attach ID-prozora
      Čini dijalog prolaznim za X program određen ID-om prozora.

VIDI JOŠ

    su(1)

    Detaljnija korisnička dokumentacija raspoloživa je kroz help:/kdesu
    (unesite ovaj URL u K-osvajač, ili izvršite khelpcenter help:/kdesu).

PRIMERI

    Izvršite kfmclient pod korisnikom pera, s ikonom K-osvajača u dijalogu
    lozinke:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORI

    KDE su napisali su Gert Jansen jansen@kde.org i Pijetro Iljo
    iglio@fub.it.

AUTOR

    Lori Vots <lauri@kde.org>
      Autor.