Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    kdesu - Pokree program sa povienim ovlaenjima.

PREGLED

    kdesu [-cnaredba] [-d] [-ffajl] [-iime-ikone] [-n] [-pprioritet] [-r]
       [-s] [-t] [-ukorisnik] [--noignorebutton] [--attachID-prozora]

    kdesu [generike-KDE-opcije] [generike-Qt-opcije]

OPIS

    KDE su je grafiko proelje za Unix naredbu su za KDE. Omoguava vam da
    pokrenete program pod drugim korisnikom, zadavi njegovu lozinku. KDE
    su nije povlaen program, ve koristi sistemsku su.

    KDE su ima jednu dodatnu mogunost: moe opciono da pamti lozinke umesto
    vas. Ako se oslonite na ovo, za svaku naredbu treba samo jedanput da
    unesete lozinku.

    Ovaj program je namenjen pokretanju iz komandne linije ili iz .desktop
    fajlova.

    Poto se kdesu vie ne instalira u $(kde4-config --prefix)/bin/ ve u
    kde4-config --path libexec, i stoga vie nije u putanji (PATH), moraete
    da je pokreete pomou $(kde4-config --path libexec)/kdesu.

OPCIJE

    -c naredba
      Zadaje da se naredba prosleena kao argument izvrava pod korenom. Na
      primer, kada poelite da pokrenete novi menader fajlova, uneli biste
      u odzivnik: $(kde4-config --path libexec)/kdesu -c dolphin.

    -d
      Ispis ispravljakih podataka.

    -f fajl
      Ova opcija omoguava efikasno korienje KDE sua u .desktop fajlovima.
      Govori KDE suu da ispita fajl zadat parametrom fajl: ako je taj
      fajl upisiv za trenutnog korisnika, KDE su e izvriti naredbu pod
      tim korisnikom; ako nije, naredba se izvrava pod zadatim korisnikom
      (podrazumevano je to koren, root).

      Parametar fajl obrauje se ovako: ako poinje sa /, uzima se za
      apsolutnu putanju do fajla; inae, uzima se za ime globalnog KDE
      postavnog fajla.

    -i ime-ikone
      Zadaje ikonu za upotrebu u dijalogu lozinke. Moete zadati samo ime
      bez nastavka.

    -n
      Bez pamenja lozinke. Iskljuuje kuicu Upamti lozinku u dijalogu
      lozinke.

    -p prioritet
      Postavlja vrednost prioriteta, na broj izmeu 0 i 100: 0 znai najnii
      prioritet, a 100 najvii. Podrazumevano je 50.

    -r
      Stvarnovremensko rasporeivanje.

    -s
      Zaustavlja demona KDE sua, koji u pozadini keira prihvaene lozinke.
      Ova mogunost takoe se moe iskljuiti opcijom -n pri prvom pokretanju
      KDE sua.

    -t
      Ukljuuje terminalski izlaz. Takoe iskljuuje pamenje lozinki. Ovo
      umnogome slui u ispravljake svrhe; ako elite da pokrenete program
      konzolnog reima, upotrebite umesto ovoga standardnu su.

    -u korisnik
      Iako je najea primena KDE sua izvravanje naredbe pod korenom, moete
      zadati bilo koje korisniko ime i odgovarajuu lozinku.

    --noignorebutton
      Bez dugmeta za ignorisanje.

    --attach ID-prozora
      ini dijalog prolaznim za X program odreen ID-om prozora.

VIDI JO

    su(1)

    Detaljnija korisnika dokumentacija raspoloiva je kroz help:/kdesu
    (unesite ovaj URL u K-osvaja, ili izvrite khelpcenter help:/kdesu).

PRIMERI

    Izvrite kfmclient pod korisnikom pera, s ikonom K-osvajaa u dijalogu
    lozinke:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORI

    KDE su napisali su Gert Jansen jansen@kde.org i Pijetro Iljo
    iglio@fub.it.

AUTOR

    Lori Vots <lauri@kde.org>
      Autor.