Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.6-1ubuntu1_i386 bug

IME

    wesnothd -- vieigraki mreni domar "Boja za Vesnot"

PREGLED

    wesnothd [-dv] [-c putanja] [-p port] [-t broj] [-T broj]
    wesnothd -V

OPIS

    Upravlja  vieigrakim  partijama  "Boja  za  Vesnot".  Pogledajte
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration za naredbe koje server
    prihvata preko klijenta (/query ...) ili fifoa.

OPCIJE

    -c putanja, --config putanja
       kazuje domaru gde se nalazi postavna datoteka. Za sintaksu
       pogledajte odeljak POSTAVA SERVERA ispod. Postavu moete ponovo
       uitati slanjem SIGHUP serverskom procesu.

    -d, --daemon
       pokree wesnothd kao domar.

    -h, --help
       govori vam ta ine opcije komandne linije.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja  nivo  ozbiljnosti  domena beleenja. all se moe
       upotrebiti za poklapanje  svih  domena,  a  dostupni  su:
       error, warning, info,debug. Podrazumevano se koristi error, osim
       za domen server gde info.

    -p port, --port port
       vezuje server za navedeni port. Ako se port ne  navede,
       podrazumevano se koristi 15000.

    -t broj, --threads broj
       postavlja najvei broj radnih niti na ekanju za mreni U/I
       (podrazumevano: 5, najvie: 30).

    -T broj, --max-threads broj
       postavlja najvei broj radnih niti koje mogu biti stvorene; ako
       se zada 0, nema ogranienja (podrazumevano: 0).

    -V, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -v, --verbose
       ukljuuje ispravljako beleenje.

POSTAVA SERVERA

  Opta sintaksa je:
    [oznaka]

       klju="vrednost"

       klju="vrednost,vrednost,..."

    [/oznaka]

  Globalni kljuevi:
    allow_remote_shutdown
       ako se zada no (podrazumevano), zahtevi za gaenje i ponovno
       pokretanje se ignoriu osim ako stiu iz fifoa. Zadajte yes da
       dozvolite udaljeno gaenje na /query administratora.

    ban_save_file
       Puna ili relativna putanja do (gzipovane) datoteke koju server
       moe da ita i pie. Zabrane e biti zapisivane u nju, i itane po
       narednom pokretanju servera.

    compress_stored_rooms
       odreuje da li fajl soba treba itati i pisati u kompresovanom
       obliku. Podrazumevano yes.

    connections_allowed
       broj dozvoljenih veza sa iste IP adrese, 0 znai bezbroj
       (podrazumevno: 5)

    disallow_names
       imena/nadimci koje server ne prihvata. Prihvataju se * i ? kao
       dokeri (pogledajte glob(7) za vie detalja).  Podrazumevane
       vrednosti,  koje  se  koriste  ako se nita ne zada, su:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       putanja do fifoa iz kojeg server moe da ita naredbe (iste kao
       /query  ... iz igre). Ako nije zadata, spada na ugraenu
       (podrazumevano: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       broj  dozvoljenih  poruka  za  vreme  messages_time_period
       (podrazumevano: 4)

    messages_time_period
       vremenski period u sekundama koji se razmatra za otkrivanje
       poplave poruka (podrazumevano: 10 sekundi)

    motd  poruka dana

    new_room_policy
       odreuje ko moe da stvara nove sobe na serveru. Mogue vrednosti
       su everyone, registered, admin i nobody, dajui dozvolu, redom,
       svima, registrovanim korisnicima, administratorima i nikome.
       Podrazumevana vrednost je everyone.

    passwd lozinka za sticanje administratorskih ovlaenja (putem /query
       admin lozinka).

    replay_save_path
       Direktorijum gde server smeta snimke partija (ne zaboravite
       pratee /!). Podrazumevano je " (prazno), to znai direktorijum u
       kojem je wesnothd pokrenut.

    restart_command
       Naredba kojom server pokree novi serverski proces pri naredbi
       restart.  (Moe se izdati samo preko fifoa. Vidi postavku
       allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       putanja do fajla gde se skladite podaci sobe. Ovaj fajl ita
       server pri pokretanju, i kasnije upisuje. Ako je prazno ili nije
       zadato, sobe se ne uitavaju niti upisuju.

    save_replays
       Odreuje da li server automatski  upisuje  snimke  partija
       (podrazumevno: false).

    versions_accepted
       Zapetama razdvojen spisak niski verzija koje server prihvata.
       Prihvataju se * i ? kao dokeri (podrazumevana je verzija
       klijenta koja odgovara verziji servera)
       Primer: versions_accepted="*" prihvata bilo koju nisku verzije.

    user_handler
       Ime rukovaoca korisnicima. Trenutno dostupni su forum (server se
       povezuje sa phpBB bazom podataka foruma) i sample (primerna
       izvedba  suelja  rukovaoca  korisnicima, ludi ste ako ovo
       upotrebite negde zaozbiljno). Podrazumevana vrednost je forum.
       Takoe morate dodati odeljak [user_handler], v. ispod.

  Globalne oznake:
    [redirect] oznaka za navoenje servera na koji se preusmeravaju neke
    verzije klijenta

       host  adresa servera na koji se preusmerava

       port  port na koji se povezuje

       version
           zapetama razdvojen spisak verzija koje se preusmeravaju.
           Ponaa se isto kao i versions_accepted u pogledu dokera

    [ban_time] oznaka za odreivanje zgodnih kljunih rei za privremene
    zabrane.

       name  Ime koje upuuje na trajanje zabrane.

       time  Trajanje. Format je %d[%s[%d%s[...]]] gde s iz %s oznaava
           sekunde, m minute, h sate, D dane, M mesece, Y godine, a
           d je broj. Ako nije dat modifikator, pretpostavljaju se
           minuti  (m). Primer: time="1D12h30m" znai zabranu u
           trajanju od jednog dana, 12 sati i 30 minuta.

    [proxy] oznaka koja govori serveru da se ponaa kao posrednik i
    prosleuje zahteve povezanih klijenata na odreeni server. Prihvata iste
    kljueve kao i [redirect]

    [user_handler] podeava rukovalac korisnicima. Dostupnost kljueva zavisi
    od toga koji je rukovalac postavljen kljuem user_handler. Ako u postavi
    nema odeljka [user_handler], server nee pruati uslugu registrovanja
    nadimaka.

       db_host
           (za user_handler=forum) ime domaina servera baze podataka

       db_name
           (za user_handler=forum) ime baze podataka

       db_user
           (za  user_handler=forum) ime korisnika pod kojim se
           prijavljuje u bazu podataka

       db_password
           (za user_handler=forum) lozinka zadatog korisnika

       db_users_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u kojoj phpBB forumi
           upisuju podatke o korisnicima. Najverovatnije e to biti
           <prefiks-tabele>_users (npr. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u koju  wesnothd
           upisuje svoje podatke o korisnicima. Ovu tabelu moraete
           runo   da   napravite,   npr.:   CREATE   TABLE
           <ime-tabele>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (za user_handler=sample) vreme po kojem registrovani
           nadimak istie (u danima).

    [mail] podeava SMTP server kroz koji rukovalac korisnicima alje potu.
    Trenutno samo za primerni rukovalac.

       server Ime domaina udaljenog servera

       username
           Korisniko ime za prijavljivanje na potanski server.

       password
           Korisnikova lozinka.

       from_address
           Adresa za odgovore na vau potu.

       mail_port
           Port na kojem slua potanski server. Podrazumevano 25.

IZLAZNO STANJE

    Redovno izlazno stanje je 0, kada je server pravilno ugaen. Stanje 2
    ukazuje na greku u opcijama komandne linije.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Uredili
    Nils  Knojper  (Nils  Kneuper)  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott
    <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i  Tomas  Baumhauer
    (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ovu uputnu stranicu
    prvobitno je napisao Siril Butor (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaninu domau stranicu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  (C)  2003-2009  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje Zadubina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; ak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREENE
    POTREBE.

POGLEDATI JO

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)