Provided by: debsums_2.0.51_all bug

NAMN

    debsums  -  kontrollera  MD5-kontrollsummorna  for  installerade
    Debian-paket

SYNOPSIS

    debsums [flaggor] [paket|deb] ...

BESKRIVNING

    Verifiera  installerade  Debian-paketfiler   mot   lista   av
    MD5-kontrollsummor fran /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.

    debsums kan generera listor av kontrollsummor fran deb-arkiven for
    paket som inte inkluderar en.

FLAGGOR

    -a, --all
       Kontrollera aven konfigurationsfiler (normalt sett exkluderat).

    -e, --config
       Endast kontrollera konfigurationsfiler.

    -c, --changed
       Rapportera andrad fillista till standard ut (antyder -s).

    -l, --list-missing
       Lista paket (eller deb-arkiv) som inte har en  fil  med
       MD5-kontrollsumma.

    -s, --silent
       Rapportera endast fel.

    -m, --md5sums=fil
       Las in lista av deb-kontrollsummor fran fil.

    -r, --root=katalog
       Rotkatalog att kontrollera (standard /).

    -d, --admindir=katalog
       Administrationskatalog for dpkg (standard /var/lib/dpkg).

    -p, --deb-path=katalog[:katalog...]
       Kataloger som ska letas i efter deb-filer som harstammar fran
       paketnamnet (standard ar aktuell katalog).

       Ett anvandbart varde ar /var/cache/apt/archives nar apt-get
       autoclean anvands eller nar cachen inte rensas alls. Kommandot:

           apt-get --reinstall -d install `debsums -l`

       kan anvandas for att befolka cachen med de deb-filer som inte
       redan finns i cachen.

       Notera: Det har fungerar inte for cd-rom och andra lokala kallor
       eftersom paket inte kopieras till /var/cache. Enkla fil-kallor
       (alla deb-filer i en enda katalog) bor laggas till i listan -p.

    -g, --generate=[missing|all][,keep[,nocheck]]
       Generera MD5-kontrollsummor fran deb-innehall. Om argumentet ar
       ett paketnamn istallet for an ett deb-arkiv, kommer programmet
       att leta efter en deb med namnet package_version_arch.deb i
       katalogerna som anges med flaggan -p.

       missing
           Generera MD5-kontrollsummor fran deb-filen for paket som
           inte har en.

       all  Ignorera kontrollsummorna pa disken och anvand den som
           anges i deb-filen, eller genererad fran den om ingen
           existerar.

       keep  Skriv  de  extraherade/genererade  summorna  till
           /var/lib/dpkg/info/package.md5sums.

       nocheck
           Antyder  keep;  de  extraherade/genererade  summorna
           kontrolleras inte mot det installerade paketet.

       For bakatkompatibilitet, den korta flaggan -g ar likvardig med
       --generate=missing.

    --no-locale-purge
       Rapportera  saknade  lokalfiler  aven  om  localepurge  ar
       konfigurerad.

    --no-prelink
       Rapportera andrade ELF-filer aven om prelink ar konfigurerad.

    --ignore-permissions
       Hantera rattighetsfel som varningar nar den inte kors som
       root-anvandaren.

    --help
    --version
       Skriv ut hjalp och versionsinformation.

FELKODER

    debsums returnerar 0 vid framgang, eller en kombination* av foljande
    varden vid fel:

    1   Ett angivet paket eller arkivnamn var inte installerat, ogiltigt
       eller sa stamde den installerade versionen inte med angivet
       arkiv.

    2   Andrade eller saknade paketfiler, eller felaktig kontrollsumma
       pa ett arkiv.

    255  Ogiltig flagga.

    *Om bada av de forsta tva tillstanden ar sanna, kommer felkoden att
    vara 3.

EXEMPEL

    debsums foo bar
       Kontrollera summorna for installerade paket foo och bar.

    debsums foo.deb bar.deb
       Som ovan, anvander kontrollsummor fran (eller genererade fran)
       arkiven.

    debsums -l
       Lista installerade paket som saknar kontrollsummor.

    debsums -ca
       Lista andrade paketfiler fran alla installerade paket med
       kontrollsummor.

    debsums -ce
       Lista andrade konfigurationsfiler.

    debsums -cagp /var/cache/apt/archives
       Som ovan, anvander kontrollsummor fran cachade deb-filer om
       tillgangliga.

    apt-get install --reinstall $(dpkg -S $(debsums -c) | cut -d : -f 1 |
    sort -u)
       Installerar om paket med forandrade filer.

RESULTAT

    OK   Filens md5sum-varde ar korrekt.

    MISSLYCKADES
       Filens md5sum-varde ar inte korrekt.

    ERSATT Filen har ersatts av en fil fran ett annat paket.

ANTECKNINGAR

    Standardinstallationen  av  debsums-paketet  satter  det  boolska
    debconf-vardet debsums/apt-autogen till "sant".

    Detta kommer att skapa /etc/apt/apt.conf.d/90debsums som:

       DPkg::Post-Invoke {
         "debsums --generate=nocheck -sp /var/cache/apt/archives";
       };

    genom  skriptet  i  postinst  (>=2.0.7).  Varje  APT-kontrollerad
    paketinstallationsprocess kommer att exekvera detta kodfragment for att
    skapa de saknade md5sums-filerna fran binarpaketen.

    For att skapa md5sums-filer for redan tidigare installerade paket maste
    debsums_init koras en gang efter installationen av debsums-paketet.

SE OCKSoA

    md5sum(1), debsums_init(8)

MILJ"O

    TMPDIR Katalog for extrahering av information och innehall  fran
       paketarkiven (/tmp som standard).

F"ALLOR

    I allmanhet kan programmet koras som en normal anvandare, vissa paket
    innehaller dock filer som inte ar globalt lasbara och de kan da inte
    kontrolleras. Rotprivilegier kravs ocksa vid generering av summor med
    flaggan keep installd.

    Filer som har ersatts av andra paket kan av misstag rapporteras som
    andrade.

    debsums ar primart tankt som ett satt att faststalla vilka installerade
    filer som har modifierats lokalt av administratoren eller skadats av
    mediafel och har begransad anvandning som ett sakerhetsverktyg.

    Om du letar efter en integritetskontrollerare som kan kora fran sakra
    media, gor integritetskontroller mot databaser av kontrollsummor och
    kan  enkelt  konfigureras  att  koras  periodiskt for att varna
    administratoren for andringar, se andra verktyg sasom: aide, integrit,
    samhain eller tripwire.

UPPHOVSMAN

    Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>.
    Baserat pa ett program av Christoph Lameter <clameter@debian.org> och
    Petr Cech <cech@debian.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2002 Brendan O'Dea <bod@debian.org>
    Det har ar fri programvara, licenserad under villkoren for GNU General
    Public License. Det finns INGEN garanti; inte ens for SALJBARHET eller
    LAMPLIGHET FOR NAGOT SPECIELLT ANDAMAL.