Provided by: debsums_2.0.51_all bug

NAMN

    debsums  -  kontrollera  MD5-kontrollsummorna  för  installerade
    Debian-paket

SYNOPSIS

    debsums [flaggor] [paket|deb] ...

BESKRIVNING

    Verifiera  installerade  Debian-paketfiler   mot   lista   av
    MD5-kontrollsummor från /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.

    debsums kan generera listor av kontrollsummor från deb-arkiven för
    paket som inte inkluderar en.

FLAGGOR

    -a, --all
       Kontrollera även konfigurationsfiler (normalt sett exkluderat).

    -e, --config
       Endast kontrollera konfigurationsfiler.

    -c, --changed
       Rapportera ändrad fillista till standard ut (antyder -s).

    -l, --list-missing
       Lista paket (eller deb-arkiv) som inte har en  fil  med
       MD5-kontrollsumma.

    -s, --silent
       Rapportera endast fel.

    -m, --md5sums=fil
       Läs in lista av deb-kontrollsummor från fil.

    -r, --root=katalog
       Rotkatalog att kontrollera (standard /).

    -d, --admindir=katalog
       Administrationskatalog för dpkg (standard /var/lib/dpkg).

    -p, --deb-path=katalog[:katalog...]
       Kataloger som ska letas i efter deb-filer som härstammar från
       paketnamnet (standard är aktuell katalog).

       Ett användbart värde är /var/cache/apt/archives när apt-get
       autoclean används eller när cachen inte rensas alls. Kommandot:

           apt-get --reinstall -d install `debsums -l`

       kan användas för att befolka cachen med de deb-filer som inte
       redan finns i cachen.

       Notera: Det här fungerar inte för cd-rom och andra lokala källor
       eftersom paket inte kopieras till /var/cache. Enkla fil-källor
       (alla deb-filer i en enda katalog) bör läggas till i listan -p.

    -g, --generate=[missing|all][,keep[,nocheck]]
       Generera MD5-kontrollsummor från deb-innehåll. Om argumentet är
       ett paketnamn istället för än ett deb-arkiv, kommer programmet
       att leta efter en deb med namnet package_version_arch.deb i
       katalogerna som anges med flaggan -p.

       missing
           Generera MD5-kontrollsummor från deb-filen för paket som
           inte har en.

       all  Ignorera kontrollsummorna på disken och använd den som
           anges i deb-filen, eller genererad från den om ingen
           existerar.

       keep  Skriv  de  extraherade/genererade  summorna  till
           /var/lib/dpkg/info/package.md5sums.

       nocheck
           Antyder  keep;  de  extraherade/genererade  summorna
           kontrolleras inte mot det installerade paketet.

       För bakåtkompatibilitet, den korta flaggan -g är likvärdig med
       --generate=missing.

    --no-locale-purge
       Rapportera  saknade  lokalfiler  även  om  localepurge  är
       konfigurerad.

    --no-prelink
       Rapportera ändrade ELF-filer även om prelink är konfigurerad.

    --ignore-permissions
       Hantera rättighetsfel som varningar när den inte körs som
       root-användaren.

    --help
    --version
       Skriv ut hjälp och versionsinformation.

FELKODER

    debsums returnerar 0 vid framgång, eller en kombination* av följande
    värden vid fel:

    1   Ett angivet paket eller arkivnamn var inte installerat, ogiltigt
       eller så stämde den installerade versionen inte med angivet
       arkiv.

    2   Ändrade eller saknade paketfiler, eller felaktig kontrollsumma
       på ett arkiv.

    255  Ogiltig flagga.

    *Om båda av de första två tillstånden är sanna, kommer felkoden att
    vara 3.

EXEMPEL

    debsums foo bar
       Kontrollera summorna för installerade paket foo och bar.

    debsums foo.deb bar.deb
       Som ovan, använder kontrollsummor från (eller genererade från)
       arkiven.

    debsums -l
       Lista installerade paket som saknar kontrollsummor.

    debsums -ca
       Lista ändrade paketfiler från alla installerade paket med
       kontrollsummor.

    debsums -ce
       Lista ändrade konfigurationsfiler.

    debsums -cagp /var/cache/apt/archives
       Som ovan, använder kontrollsummor från cachade deb-filer om
       tillgängliga.

    apt-get install --reinstall $(dpkg -S $(debsums -c) | cut -d : -f 1 |
    sort -u)
       Installerar om paket med förändrade filer.

RESULTAT

    OK   Filens md5sum-värde är korrekt.

    MISSLYCKADES
       Filens md5sum-värde är inte korrekt.

    ERSATT Filen har ersatts av en fil från ett annat paket.

ANTECKNINGAR

    Standardinstallationen  av  debsums-paketet  sätter  det  boolska
    debconf-värdet debsums/apt-autogen till "sant".

    Detta kommer att skapa /etc/apt/apt.conf.d/90debsums som:

       DPkg::Post-Invoke {
         "debsums --generate=nocheck -sp /var/cache/apt/archives";
       };

    genom  skriptet  i  postinst  (>=2.0.7).  Varje  APT-kontrollerad
    paketinstallationsprocess kommer att exekvera detta kodfragment för att
    skapa de saknade md5sums-filerna från binärpaketen.

    För att skapa md5sums-filer för redan tidigare installerade paket måste
    debsums_init köras en gång efter installationen av debsums-paketet.

SE OCKSÅ

    md5sum(1), debsums_init(8)

MILJÖ

    TMPDIR Katalog för extrahering av information och innehåll  från
       paketarkiven (/tmp som standard).

FÄLLOR

    I allmänhet kan programmet köras som en normal användare, vissa paket
    innehåller dock filer som inte är globalt läsbara och de kan då inte
    kontrolleras. Rotprivilegier krävs också vid generering av summor med
    flaggan keep inställd.

    Filer som har ersatts av andra paket kan av misstag rapporteras som
    ändrade.

    debsums är primärt tänkt som ett sätt att fastställa vilka installerade
    filer som har modifierats lokalt av administratören eller skadats av
    mediafel och har begränsad användning som ett säkerhetsverktyg.

    Om du letar efter en integritetskontrollerare som kan köra från säkra
    media, gör integritetskontroller mot databaser av kontrollsummor och
    kan  enkelt  konfigureras  att  köras  periodiskt för att varna
    administratören för ändringar, se andra verktyg såsom: aide, integrit,
    samhain eller tripwire.

UPPHOVSMAN

    Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>.
    Baserat på ett program av Christoph Lameter <clameter@debian.org> och
    Petr Cech <cech@debian.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2002 Brendan O'Dea <bod@debian.org>
    Det här är fri programvara, licenserad under villkoren för GNU General
    Public License. Det finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller
    LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.