Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-architecture - stall in och bestam arkitektur for paket som byggs

SYNOPS

    dpkg-architecture [flagga...] [oatg"ard]

BESKRIVNING

    dpkg-architecture innehaller en funktion for att bestamma och stalla in
    bygg- och vardarkitekturerna for att bygga paket.

    Byggarkitekturen bestams alltid av ett externt anrop till dpkg(1) och
    kan inte stallas in pa kommandoraden.

    Du kan ange vardarkitektur genom att ange en av, eller bada, flaggorna
    -a och -t. Forvalet bestams av ett externt anrop till gcc(1), eller ar
    detsamma som byggarkitekturen varken CC eller gcc ar tillgangliga. Det
    racker att ange en av -a och -t, vardet pa den andra kommer stallas in
    till ett fungerande forval. Det ar faktiskt oftast battre att bara ange
    den ena eftersom dpkg-architecture kommer varna dig om ditt val inte
    overensstammer med forvalet.

KOMMANDON

    -l   Skriv miljovariabler, en per rad, pa formatet VARIABEL=v"arde.
       Detta ar forvald atgard.

    -edebianarkitektur
       Kontrollera arkitektur for likhet.  Som  standard  jamfors
       debianarkitektur mot den aktuella Debianarkitekturen, som ar
       vard. Atgarden expanderar inte jokertecken i arkitekturer.
       Kommandet avslutar med status 0 om det ar en traff, 1 om det
       inte ar en traff.

    -iarkitekturs"okm"onster
       Kontrollera identitet pa arkitekturen genom att  expandera
       arkitekturs"okm"onster  som  ett  arkitektursokmonster  med
       jokertecken, och jamfora med den aktuella Debianarkitekturen.
       Kommandot avslutas med status 0 vid traff, 1 om inte traff.

    -qvariabelnamn
       Skriv vardet pa en enkel variabel.

    -s   Visar ett exportkommando. Detta kan anvandas for att satta
       miljovariabler med eval.

    -u   Visar ett kommando liknande -s som for att nollstalla alla
       variabler.

    -c kommando
       Exekvera ett kommando i en miljo som har alla variabler satta
       till det bestamda vardet.

    -L   Visa en lista over giltiga arkitekturnamn.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    -adebianarkitektur
       Valj Debianarkitektur.

    -tgnu-systemtyp
       Valj GNU-systemtyp.

    -f   Varden som satts av befintliga miljovariabler med samma namn som
       de som anvands av skriptet anvands (t.ex av dpkg-architecture),
       savida inte denna tvingande flagga anges. Det gor det mojligt
       for anvandaren att overstyra ett varde aven om anropet till
       dpkg-architecture ar begravt djupt inuti ett annat skript (till
       exempel dpkg-buildpackage(1)).

TERMINOLOGI

    byggmaskin
      Maskinen paketet byggs pa.

    vardmaskin
      Maskinen paketet byggs for.

    Debianarkitektur
      Debianarkitekturstrangen, vilken anger binartradet i -s1FT-arkivet.
      Exempel: i386, sparc, hurd-i386.

    arkitektursokmonster
      Ett arkitektursokmonster ar en speciell arkitekturstrang  som
      matchar alla akta arkitekturer som finns i den. Den genella formen
      ar <karna>-<cpu>. Exempel: linux-any, any-i386, hurd-any.

    GNU-systemtyp
      En arkitekturspecificeringsstrang bestar av tva delar, avdelade med
      bindestreck:  processor  och  system. Exempel: i386-linux-gnu,
      sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.

VARIABLER

    Foljande variabler satts av dpkg-architecture:

    DEB_BUILD_ARCH
      Debianarkitekturen for byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet for byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet for byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_BITS
      Pekarstorleken for byggmaskinen (i bitar).

    DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
      Endian for byggmaskinen (little / big).

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen for byggmaskinen.

    DEB_BUILD_MULTIARCH
      Den fortydligade GNU-systemtypen for byggmaskinen, anvands for
      sokvagar i filsystemet.

    DEB_HOST_ARCH
      Debianarkitekturen for vardmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet for vardmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet for vardmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_BITS
      Pekarstorleken for vardmaskinen (i bitar).

    DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
      Endian for vardmaskinen (little / big).

    DEB_HOST_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen for vardmaskinen.

    DEB_HOST_MULTIARCH
      Den fortydligade GNU-systemtypen for vardmaskinen, anvands for
      sokvagar i filsystemet.

DEBIAN/RULES

    Miljovariablerna som satts av dpkg-architecture sands till debian/rules
    som make-variabler (se dokumentationen for make). Du bor dock inte bero
    pa dem eftersom detta forhindrar manuella anrop till skriptet. Du bor
    istallet alltid initiera dem med dpkg-architecture med -q-flaggan. Har
    ar nagra exempel, vilka aven visar hur du kan forbattra stodet for
    korskompilering i ditt paket:

    Istallet for:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    anvander du foljande:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Istallet for:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    anvander du:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    eller, om du bara vill testa pa processor- eller OS-typ, anvand
    variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU eller DEB_HOST_ARCH_OS.

    Generellt rekommenderas det inte att anropa dpkg i rules-filen for att
    hamta information om arkitekturen (savida du inte vill tillhandahalla
    bakatkompatibilitet, se nedan). Speciellt gar det inte att lita pa
    flaggan --print-architecture eftersom vi har Debianarkitekturer som
    inte ar identiskt med namnet pa processorn.

BAKoATKOMPATIBILITET

    Variablerna DEB_*_ARCH_BITS och DEB_*_ARCH_ENDIAN introducerades i
    dpkg-dev 1.15.4. Om de anvands i debian/rules maste darfor ett
    byggberoende deklareras pa dpkg-dev (>= 1.15.4).

    Variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU och DEB_HOST_ARCH_OS introduceras  i
    dpkg-dev 1.13.2. Tidigare sag debian/rules-filer oftast pa innehallet i
    variablerna DEB_HOST_GNU_CPU och DEB_HOST_GNU_TYPE, vilka har kunnat
    andra pa sig.

    Om debian/rules ser pa dessa variabler for att valja hur eller vad som
    skall kompileras bor detta uppdateras till att anvanda de  nya
    variablerna och vardena. Om du vill bibehalla bakatkompatibilitet med
    tidigare versioner av dpkg-dev kan du anvanda foljande kod:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Ta gammalt utdataformat fran dpkg-architecture i beaktning.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    Och pa motsvarande satt for DEB_BUILD_ARCH_CPU och DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Om du fortfarande vill stoda versioner av dpkg-dev som inte inneholl
    dpkg-architecture fungerar foljande:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Lagg in en delmangd av dessa rader overst i din debian/rules-fil.
    Standardvariablerna kommer skrivas over om dpkg-architecture anvands.

    Du behover inte alla. Valj en konsistent delmangd som innehaller de
    varden du anvander i rules-filen. Om du till exempel bara behover
    vard-Debianarkitekturen  racker  det  med  "DEB_HOST_ARCH=`dpkg
    --print-architecture`" (ja, det ar Debianarkitekturen pa byggmaskinen,
    men kom ihag att vi bara forsoker vara bakatkompatibel med kompilering
    pa samma plattform).

    Flaggorna -e och -i introducerades i dpkg-architecture relativt nyligen
    (sedan dpkg 1.13.13).

EXEMPEL

    dpkg-architecture godtar flaggan -a och sander den vidare  till
    dpkg-architecture. Andra exempel:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Kontrollera om en arkitektur ar samma som den nuvarande eller en given:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Se om den aktuella arkitekturen eller en arkitektur som anges med -a ar
    ett Linuxsystem:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

FILER

    Alla dessa filer maste finnas for att dpkg-architecture maste finnas.
    Deras  placering  kan  overstyras vid korning med miljovariabeln
    DPKG_DATADIR.

    /usr/share/dpkg/cputable
       Tabell over kanda processornamn och deras motsvarande GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/ostable
       Tabell over kanda operativsystemsnamn och deras motsvarande
       GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/triplettable
       Tabell  over Debianarkitekturtripplar och deras motsvarande
       Debianarkitekturnamn.

SE "AVEN

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

F"ORFATTARE

    dpkg-architecture och denna manualsida skrevs ursprungligen av Markus
    Brinkmann <brinkmd@debian.org>.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.