Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-architecture - ställ in och bestäm arkitektur för paket som byggs

SYNOPS

    dpkg-architecture [flagga...] [tgrd]

BESKRIVNING

    dpkg-architecture innehåller en funktion för att bestämma och ställa in
    bygg- och värdarkitekturerna för att bygga paket.

    Byggarkitekturen bestäms alltid av ett externt anrop till dpkg(1) och
    kan inte ställas in på kommandoraden.

    Du kan ange värdarkitektur genom att ange en av, eller båda, flaggorna
    -a och -t. Förvalet bestäms av ett externt anrop till gcc(1), eller är
    detsamma som byggarkitekturen varken CC eller gcc är tillgängliga. Det
    räcker att ange en av -a och -t, värdet på den andra kommer ställas in
    till ett fungerande förval. Det är faktiskt oftast bättre att bara ange
    den ena eftersom dpkg-architecture kommer varna dig om ditt val inte
    överensstämmer med förvalet.

KOMMANDON

    -l   Skriv miljövariabler, en per rad, på formatet VARIABEL=vrde.
       Detta är förvald åtgärd.

    -edebianarkitektur
       Kontrollera arkitektur för likhet.  Som  standard  jämförs
       debianarkitektur mot den aktuella Debianarkitekturen, som är
       värd. Åtgärden expanderar inte jokertecken i arkitekturer.
       Kommandet avslutar med status 0 om det är en träff, 1 om det
       inte är en träff.

    -iarkitekturskmnster
       Kontrollera identitet på arkitekturen genom att  expandera
       arkitekturskmnster  som  ett  arkitektursökmönster  med
       jokertecken, och jämföra med den aktuella Debianarkitekturen.
       Kommandot avslutas med status 0 vid träff, 1 om inte träff.

    -qvariabelnamn
       Skriv värdet på en enkel variabel.

    -s   Visar ett exportkommando. Detta kan användas för att sätta
       miljövariabler med eval.

    -u   Visar ett kommando liknande -s som för att nollställa alla
       variabler.

    -c kommando
       Exekvera ett kommando i en miljö som har alla variabler satta
       till det bestämda värdet.

    -L   Visa en lista över giltiga arkitekturnamn.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    -adebianarkitektur
       Välj Debianarkitektur.

    -tgnu-systemtyp
       Välj GNU-systemtyp.

    -f   Värden som sätts av befintliga miljövariabler med samma namn som
       de som används av skriptet används (t.ex av dpkg-architecture),
       såvida inte denna tvingande flagga anges. Det gör det möjligt
       för användaren att överstyra ett värde även om anropet till
       dpkg-architecture är begravt djupt inuti ett annat skript (till
       exempel dpkg-buildpackage(1)).

TERMINOLOGI

    byggmaskin
      Maskinen paketet byggs på.

    värdmaskin
      Maskinen paketet byggs för.

    Debianarkitektur
      Debianarkitektursträngen, vilken anger binärträdet i -s1FT-arkivet.
      Exempel: i386, sparc, hurd-i386.

    arkitektursökmönster
      Ett arkitektursökmönster är en speciell arkitektursträng  som
      matchar alla äkta arkitekturer som finns i den. Den genella formen
      är <kärna>-<cpu>. Exempel: linux-any, any-i386, hurd-any.

    GNU-systemtyp
      En arkitekturspecificeringssträng består av två delar, avdelade med
      bindestreck:  processor  och  system. Exempel: i386-linux-gnu,
      sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.

VARIABLER

    Följande variabler sätts av dpkg-architecture:

    DEB_BUILD_ARCH
      Debianarkitekturen för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_BITS
      Pekarstorleken för byggmaskinen (i bitar).

    DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
      Endian för byggmaskinen (little / big).

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_MULTIARCH
      Den förtydligade GNU-systemtypen för byggmaskinen, används för
      sökvägar i filsystemet.

    DEB_HOST_ARCH
      Debianarkitekturen för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_BITS
      Pekarstorleken för värdmaskinen (i bitar).

    DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
      Endian för värdmaskinen (little / big).

    DEB_HOST_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen för värdmaskinen.

    DEB_HOST_MULTIARCH
      Den förtydligade GNU-systemtypen för värdmaskinen, används för
      sökvägar i filsystemet.

DEBIAN/RULES

    Miljövariablerna som sätts av dpkg-architecture sänds till debian/rules
    som make-variabler (se dokumentationen för make). Du bör dock inte bero
    på dem eftersom detta förhindrar manuella anrop till skriptet. Du bör
    istället alltid initiera dem med dpkg-architecture med -q-flaggan. Här
    är några exempel, vilka även visar hur du kan förbättra stödet för
    korskompilering i ditt paket:

    Istället för:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    använder du följande:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Istället för:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    använder du:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    eller, om du bara vill testa på processor- eller OS-typ, använd
    variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU eller DEB_HOST_ARCH_OS.

    Generellt rekommenderas det inte att anropa dpkg i rules-filen för att
    hämta information om arkitekturen (såvida du inte vill tillhandahålla
    bakåtkompatibilitet, se nedan). Speciellt går det inte att lita på
    flaggan --print-architecture eftersom vi har Debianarkitekturer som
    inte är identiskt med namnet på processorn.

BAKÅTKOMPATIBILITET

    Variablerna DEB_*_ARCH_BITS och DEB_*_ARCH_ENDIAN introducerades i
    dpkg-dev 1.15.4. Om de används i debian/rules måste därför ett
    byggberoende deklareras på dpkg-dev (>= 1.15.4).

    Variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU och DEB_HOST_ARCH_OS introduceras  i
    dpkg-dev 1.13.2. Tidigare såg debian/rules-filer oftast på innehållet i
    variablerna DEB_HOST_GNU_CPU och DEB_HOST_GNU_TYPE, vilka har kunnat
    ändra på sig.

    Om debian/rules ser på dessa variabler för att välja hur eller vad som
    skall kompileras bör detta uppdateras till att använda de  nya
    variablerna och värdena. Om du vill bibehålla bakåtkompatibilitet med
    tidigare versioner av dpkg-dev kan du använda följande kod:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Ta gammalt utdataformat från dpkg-architecture i beaktning.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    Och på motsvarande sätt för DEB_BUILD_ARCH_CPU och DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Om du fortfarande vill stöda versioner av dpkg-dev som inte innehöll
    dpkg-architecture fungerar följande:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Lägg in en delmängd av dessa rader överst i din debian/rules-fil.
    Standardvariablerna kommer skrivas över om dpkg-architecture används.

    Du behöver inte alla. Välj en konsistent delmängd som innehåller de
    värden du använder i rules-filen. Om du till exempel bara behöver
    värd-Debianarkitekturen  räcker  det  med  "DEB_HOST_ARCH=`dpkg
    --print-architecture`" (ja, det är Debianarkitekturen på byggmaskinen,
    men kom ihåg att vi bara försöker vara bakåtkompatibel med kompilering
    på samma plattform).

    Flaggorna -e och -i introducerades i dpkg-architecture relativt nyligen
    (sedan dpkg 1.13.13).

EXEMPEL

    dpkg-architecture godtar flaggan -a och sänder den vidare  till
    dpkg-architecture. Andra exempel:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Kontrollera om en arkitektur är samma som den nuvarande eller en given:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Se om den aktuella arkitekturen eller en arkitektur som anges med -a är
    ett Linuxsystem:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

FILER

    Alla dessa filer måste finnas för att dpkg-architecture måste finnas.
    Deras  placering  kan  överstyras vid körning med miljövariabeln
    DPKG_DATADIR.

    /usr/share/dpkg/cputable
       Tabell över kända processornamn och deras motsvarande GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/ostable
       Tabell över kända operativsystemsnamn och deras motsvarande
       GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/triplettable
       Tabell  över Debianarkitekturtripplar och deras motsvarande
       Debianarkitekturnamn.

SE ÄVEN

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

FÖRFATTARE

    dpkg-architecture och denna manualsida skrevs ursprungligen av Markus
    Brinkmann <brinkmd@debian.org>.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.