Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-architecture - ställ in och bestäm arkitektur för paket som byggs

SYNOPS

    dpkg-architecture [flagga...] [åtgärd]

BESKRIVNING

    dpkg-architecture innehåller en funktion för att bestämma och ställa in bygg- och
    värdarkitekturerna för att bygga paket.

    Byggarkitekturen bestäms alltid av ett externt anrop till dpkg(1) och kan inte ställas in
    på kommandoraden.

    Du kan ange värdarkitektur genom att ange en av, eller båda, flaggorna -a och -t. Förvalet
    bestäms av ett externt anrop till gcc(1), eller är detsamma som byggarkitekturen varken CC
    eller gcc är tillgängliga. Det räcker att ange en av -a och -t, värdet på den andra kommer
    ställas in till ett fungerande förval. Det är faktiskt oftast bättre att bara ange den ena
    eftersom dpkg-architecture kommer varna dig om ditt val inte överensstämmer med förvalet.

KOMMANDON

    -l   Skriv miljövariabler, en per rad, på formatet VARIABEL=värde. Detta är förvald
       åtgärd.

    -edebianarkitektur
       Kontrollera arkitektur för likhet. Som standard jämförs debianarkitektur mot den
       aktuella Debianarkitekturen, som är värd. Åtgärden expanderar inte jokertecken i
       arkitekturer. Kommandet avslutar med status 0 om det är en träff, 1 om det inte är
       en träff.

    -iarkitektursökmönster
       Kontrollera identitet på arkitekturen genom att expandera arkitektursökmönster som
       ett arkitektursökmönster med jokertecken,  och  jämföra  med  den  aktuella
       Debianarkitekturen. Kommandot avslutas med status 0 vid träff, 1 om inte träff.

    -qvariabelnamn
       Skriv värdet på en enkel variabel.

    -s   Visar ett exportkommando. Detta kan användas för att sätta miljövariabler med eval.

    -u   Visar ett kommando liknande -s som för att nollställa alla variabler.

    -c kommando
       Exekvera ett kommando i en miljö som har alla variabler satta till det bestämda
       värdet.

    -L   Visa en lista över giltiga arkitekturnamn.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    -adebianarkitektur
       Välj Debianarkitektur.

    -tgnu-systemtyp
       Välj GNU-systemtyp.

    -f   Värden som sätts av befintliga miljövariabler med samma namn som de som används av
       skriptet används (t.ex av dpkg-architecture), såvida inte denna tvingande flagga
       anges. Det gör det möjligt för användaren att överstyra ett värde även om anropet
       till dpkg-architecture är begravt djupt inuti ett annat skript (till exempel
       dpkg-buildpackage(1)).

TERMINOLOGI

    byggmaskin
      Maskinen paketet byggs på.

    värdmaskin
      Maskinen paketet byggs för.

    Debianarkitektur
      Debianarkitektursträngen, vilken anger binärträdet i -s1FT-arkivet. Exempel: i386,
      sparc, hurd-i386.

    arkitektursökmönster
      Ett arkitektursökmönster är en speciell arkitektursträng som matchar alla äkta
      arkitekturer som finns i den. Den genella formen är <kärna>-<cpu>. Exempel: linux-any,
      any-i386, hurd-any.

    GNU-systemtyp
      En arkitekturspecificeringssträng består av två delar, avdelade med bindestreck:
      processor  och  system.  Exempel:  i386-linux-gnu,  sparc-linux-gnu,  i386-gnu,
      x86_64-netbsd.

VARIABLER

    Följande variabler sätts av dpkg-architecture:

    DEB_BUILD_ARCH
      Debianarkitekturen för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_BITS
      Pekarstorleken för byggmaskinen (i bitar).

    DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
      Endian för byggmaskinen (little / big).

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen för byggmaskinen.

    DEB_BUILD_MULTIARCH
      Den förtydligade GNU-systemtypen för byggmaskinen, används för sökvägar i filsystemet.

    DEB_HOST_ARCH
      Debianarkitekturen för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet för värdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_BITS
      Pekarstorleken för värdmaskinen (i bitar).

    DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
      Endian för värdmaskinen (little / big).

    DEB_HOST_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen för värdmaskinen.

    DEB_HOST_MULTIARCH
      Den förtydligade GNU-systemtypen för värdmaskinen, används för sökvägar i filsystemet.

DEBIAN/RULES

    Miljövariablerna som sätts av dpkg-architecture sänds till debian/rules som make-variabler
    (se dokumentationen för make). Du bör dock inte bero på dem eftersom detta förhindrar
    manuella anrop till skriptet. Du bör istället alltid initiera dem med dpkg-architecture
    med -q-flaggan. Här är några exempel, vilka även visar hur du kan förbättra stödet för
    korskompilering i ditt paket:

    Istället för:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    använder du följande:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Istället för:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    använder du:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    eller,  om  du  bara  vill testa på processor- eller OS-typ, använd variablerna
    DEB_HOST_ARCH_CPU eller DEB_HOST_ARCH_OS.

    Generellt rekommenderas det inte att anropa dpkg i rules-filen för att hämta information
    om arkitekturen (såvida du inte vill tillhandahålla bakåtkompatibilitet, se nedan).
    Speciellt går det inte att lita på flaggan --print-architecture eftersom vi har
    Debianarkitekturer som inte är identiskt med namnet på processorn.

BAKÅTKOMPATIBILITET

    Variablerna DEB_*_ARCH_BITS och DEB_*_ARCH_ENDIAN introducerades i dpkg-dev 1.15.4. Om de
    används i debian/rules måste därför ett byggberoende deklareras på dpkg-dev (>= 1.15.4).

    Variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU och DEB_HOST_ARCH_OS introduceras i dpkg-dev  1.13.2.
    Tidigare såg debian/rules-filer oftast på innehållet i variablerna DEB_HOST_GNU_CPU och
    DEB_HOST_GNU_TYPE, vilka har kunnat ändra på sig.

    Om debian/rules ser på dessa variabler för att välja hur eller vad som skall kompileras
    bör detta uppdateras till att använda de nya variablerna och värdena. Om du vill bibehålla
    bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av dpkg-dev kan du använda följande kod:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Ta gammalt utdataformat från dpkg-architecture i beaktning.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    Och på motsvarande sätt för DEB_BUILD_ARCH_CPU och DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Om du fortfarande vill stöda versioner av dpkg-dev som inte innehöll dpkg-architecture
    fungerar följande:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Lägg in en delmängd av dessa rader överst i din debian/rules-fil. Standardvariablerna
    kommer skrivas över om dpkg-architecture används.

    Du behöver inte alla. Välj en konsistent delmängd som innehåller de värden du använder i
    rules-filen. Om du till exempel bara behöver värd-Debianarkitekturen räcker det med
    "DEB_HOST_ARCH=`dpkg  --print-architecture`"  (ja,  det  är  Debianarkitekturen  på
    byggmaskinen, men kom ihåg att vi bara försöker vara bakåtkompatibel med kompilering på
    samma plattform).

    Flaggorna -e och -i introducerades i dpkg-architecture relativt nyligen (sedan dpkg
    1.13.13).

EXEMPEL

    dpkg-architecture godtar flaggan -a och sänder den vidare till dpkg-architecture. Andra
    exempel:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Kontrollera om en arkitektur är samma som den nuvarande eller en given:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Se om den aktuella arkitekturen eller en arkitektur som anges med -a är ett Linuxsystem:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

FILER

    Alla dessa filer måste finnas för att dpkg-architecture måste finnas. Deras placering kan
    överstyras vid körning med miljövariabeln DPKG_DATADIR.

    /usr/share/dpkg/cputable
       Tabell över kända processornamn och deras motsvarande GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/ostable
       Tabell över kända operativsystemsnamn och deras motsvarande GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/triplettable
       Tabell över Debianarkitekturtripplar och deras motsvarande Debianarkitekturnamn.

SE ÄVEN

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

FÖRFATTARE

    dpkg-architecture  och  denna  manualsida skrevs ursprungligen av Markus Brinkmann
    <brinkmd@debian.org>.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.