Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att anvanda for att bygga
    paket

SYNOPS

    dpkg-buildflags [flagga...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-buildflags ar ett verktyg for att hamta kompileringsflaggor att
    anvanda for att bygga Debianpaket.  De forvalda flaggorna anges av
    leverantoren, men de kan utokas/overstyras pa flera satt:

    1.   pa hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;

    2.   for     den     nuvarande     anvandaren     med
       $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf dar $XDG_CONFIG_HOME har
       standardvardet $HOME/.config;

    3.   temporart av anvandaren med miljovariabler (se stycket MILJ"O).

    4.   dynamiskt av paketansvariga med miljovariabler som satts via
       debian/rules (se stycket MILJ"O).

    Konfigurationsfilerna kan innehalla tva sorters direktiv:

    SET flagga v"arde
       Overstyr flaggan flagga till att ha vardet v"arde.

    STRIP flagga v"arde
       Ta bort alla flaggor som listas i v"arde fran flaggan som anges i
       flagga.

    APPEND flagga v"arde
       Utoka flaggan flagga genom att lagga till alternativen som anges
       i v"arde. Ett blanksteg laggs till fore vardet om flaggans
       nuvarande varde inte ar tomt.

    PREPEND flagga v"arde
       Utoka flaggan flagga genom att lagga till alternativen som anges
       i v"arde forst. Ett blanksteg laggs till efter vardet om flaggans
       nuvarande varde inte ar tomt.

    Konfigurationsfilerna kan innehalla kommentarer pa rader som borjar med
    ett nummertecken (#). Aven tomma rader ignoreras.

KOMMANDON

    --dump Skriv alla kompileringsflaggor och deras varde pa standard ut.
       En flagga skrivs per rad, avdelade fran sitt varde med ett
       likamedtecken ("flagga=v"arde"). Detta ar standardatgarden.

    --list Skriv  ut listan over flaggor som stods av den aktuella
       leverantoren (en per rad). Se stycket FLAGGOR SOM ST"ODS for mer
       information om dem.

    --export=format
       Skriv skal- (om format ar sh) eller make-kommandon (om format ar
       make)  som  kan  anvandas  for  att  exportera  alla
       kompileringsflaggor i miljon till standard ut. Om format ar
       configure kan utdata anvandas pa en ./configure-kommandorad. Om
       format inte anges antas sh. Endast kompileringsflaggor som
       borjar med en stor bokstav tas med, andra antas att inte vara
       lampliga for miljon.

    --get flagga
       Skriv ut vardet pa flaggan pa standard ut. Avslutar med 0 om
       flaggan ar kand, om inte avslutar den med 1.

    --origin flagga
       Anger ursprunget till flaggan som returneras av --get. Avslutar
       med 0 om flaggan ar kand, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan
       vara ett av foljande varden:

       vendor originalflagga satt av leverantoren returneras;

       system flaggan ar satt/modifierad av systemkonfigurationen;

       user  flaggan ar satt/modifierad av anvandarkonfigurationen;

       env  flaggan  ar  satt/modifierad  av  en  miljospecifik
           konfiguration.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM ST"ODS

    CFLAGS Flaggor  for  C-kompilatorn.  Standardvardet  som satts av
       leverantoren innehaller -g och den forvalda optimeringsnivan
       (vanligtvis -O2, eller -O0 om miljovariabeln DEB_BUILD_OPTIONS
       definierar noopt).

    CPPFLAGS
       Flaggor for C-forprocesseraren. Forvalt varde: tomt.

    CXXFLAGS
       Flaggor for C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS.

    FFLAGS Flaggor for Fortrankompilatorn. Samma som CFLAGS.

    LDFLAGS
       Flaggor som sands till kompilatorn vid lankning av binarer eller
       delade objekt (om lankaren anropas direkt maste -Wl och , tas
       bort fran dessa flaggor). Standardvarde: tomt.

FILER

    /etc/dpkg/buildflags.conf
       Konfigurationsfil for hela systemet.

    $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf               eller
    $HOME/.config/dpkg/buildflags.conf
       Anvandarens konfigurationsfil.

MILJ"OVARIABLER

    Det finns tva uppsattningar miljovariabler som utfor samma operationer,
    den forsta (DEB_flagga_op) bor aldrig anvandas inuti debian/rules). Den
    ar tankt for anvandare som vill bygga om kallkodspaketet med andra
    byggflaggor. Den andra uppsattningen (DEB_flagga_MAINT_op) bor endast
    anvandas i debian/rules av paketansvariga for att andra de slutgiltiga
    byggflaggorna.

    DEB_flagga_SET
    DEB_flagga_MAINT_SET
       Denna variabel kan anvandas for att tvinga fram vardet som
       returneras for given flagga.

    DEB_flagga_STRIP
    DEB_flagga_MAINT_STRIP
       Denna  variabel  kan  anvandas  for att tillhandahalla en
       blankstegsavdelad lista med flaggor som kommer att tas bort fran
       uppsattningen flaggor som ges for given flagga.

    DEB_flagga_APPEND
    DEB_flagga_MAINT_APPEND
       Denna variabel kan anvandas for att lagga till ytterligare
       flaggor till vardet som returneras for given flagga.

    DEB_flagga_PREPEND
    DEB_flagga_MAINT_PREPEND
       Denna variabel kan anvandas for att lagga till ytterligare
       flaggor forst i vardet som returneras for given flagga.

    DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS
       Den  har variabeln kan anvandas for att sla av/pa olika
       hardningsbyggflaggor genom alternativet hardening. Se avsnittet
       H"ARDNING for mer information.

H"ARDNING

    Du kan anvanda flera kompileringsflaggor (se detaljer nedan) for att
    harda den fardiga binaren mot minnesfordarvningsangrepp, eller for att
    ge ytterligare varningsmeddelanden under kompileringen. Forutom det som
    anges nedan aktiveras dessa som standard for arkitekturer som stoder
    dem.

    Varje hardningsfunktion kan aktiveras och inaktiveras i miljovariabeln
    DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS varde hardening med modifierarna "+" och "-".
    Du kan till exempel aktivera och funktionen "pie" och inaktivera
    funktionen "fortify" genom att ange detta i debian/rules:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=+pie,-fortify

    Den speciella funktionen all kan anvandas for att aktivera eller
    inaktivera alla hardningsfunktioner samtidigt. Du kan till exempel
    inaktivera allt och endast aktivera "format" och "fortify" med:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=-all,+format,+fortify

    format Installningen (aktiverad som standard) lagger till -Wformat
       -Wformat-security  -Werror=format-security  till  CFLAGS och
       CXXFLAGS. Detta kommer att varna om olamplig anvandning av
       formatstrangar,  och  att misslyckas nar formatfunktionerna
       anvands pa ett satt som representerar mojliga sakerhetsproblem.
       For narvarande varnar detta om anrop till funktionerna printf
       och scanf dar formatstrangen inte ar en fast strang och nar det
       inte finns nagra formatargument, som i printf(foo); istallet for
       printf("%s", foo); Detta kan  vara  ett  sakerhetshal  om
       formatstrangen kommer fran en obetrodd kalla och innehaller
       "%n".

    fortify
       This setting (enabled by default) adds -D_FORTIFY_SOURCE=2 to
       CPPFLAGS. During code generation the compiler knows a great deal
       of information about buffer sizes (where possible), and attempts
       to replace insecure unlimited length buffer function calls with
       length-limited ones. This is especially useful for old, crufty
       code.  Additionally, format strings in writable memory that
       contain '%n' are blocked. If an application depends on such a
       format string, it will need to be worked around.

       Observera att, for att den har flaggan skall ha nagon effekt,
       maste kallkoden ocksa kompileras med -O1 eller hogre.

    stackprotector
       Installningen  (aktiverad  som  standard)  lagger  till
       -fstack-protector  --param=ssp-buffer-size=4 till CFLAGS och
       CXXFLAGS.  Detta  lagger  till  sakerhetskontroller  mot
       stackoverskrivningar,  vilket  gor  att  manga  mojliga
       kodinjiceringsangrepp istallet avbryter programmet. I det basta
       fallet gor det kodinjiceringsangrepp till overbelastnignsangrepp
       eller icke-problem (beroende pa programmet).

       Den har funktionen kraver lankning mot glibc (eller ett annat
       bibliotek som tillhandahaller __stack_chk_fail), sa det maste
       inaktiveras nar du bygger med -nostdlib eller -ffreestanding
       eller liknande.

    relro Installningen (aktiverad som standard) lagger till -Wl,-z,relro
       till LDFLAGS. Vid inlasning av programmet maste lankaren skriva
       till flera ELF-minnessektioner. Den har installningen flaggar
       till inlasaren att dessa sektioner skall goras skrivskyddade
       innan programmet far kontroll. Detta skyddar huvudsaklingen mot
       GOT-overskrivningsangrepp.

    bindnow
       This setting (disabled by default) adds -Wl,-z,now to LDFLAGS.
       During program load, all dynamic symbols are resolved, allowing
       for the entire PLT to be marked read-only (due to relro above).

    pie  Installningen (inaktiverad som standard) lagger till -fPIE till
       CFLAGS  och  CXXFLAGS,  samt  -fPIE  -pie  till  LDFLAGS.
       Positionsoberoende exekverbara program (PIE) behovs for att dra
       fordel av slumpmassig adressrymd (ASLR), vilket stods av vissa
       versioner av karnan. Medan ASLR redan kan  anvandas  for
       datautrymmen i stacken och heap:en (brk och mmap), maste
       kodomraden forst kompileras som positionsoberoende.  Delade
       bibliotek gor redan detta (-fPI C), sa de drar automatiskt
       fordel av ASLR medan binara .text-regioner maste byggas med PIE
       for att uppna ASLR. Nar detta sker ar ROP-angrepp (Return
       Oriented Programming) mycket svarare eftersom det inte finns
       nagra  statiska  platser  att  studsa  fran  i  ett
       minnesfordarvningsangrepp.

       Detta ar inte kompatibelt med -fPIC sa man maste vara forsiktig
       nar man bygger delade objekt.

       Eftersom PIE i tillagg implementeras med ett generellt register
       kan  vissa  arkitekturer   (huvudsakligen   i386)   se
       prestandaforluster upp till 15% i valdigt textsegment-tunga
       programs korning; de flesta korningar ser mindre an  1%.
       Arkitekturer med manga generella register (t.ex amd64) ser inte
       en lika stor varsta falls-forlust.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2010-2011 Raphael Hertzog

    Upphovsrattsskyddat (C) 2011 Kees Cook

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.