Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att använda för att bygga
    paket

SYNOPS

    dpkg-buildflags [flagga...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-buildflags är ett verktyg för att hämta kompileringsflaggor att
    använda för att bygga Debianpaket. De förvalda flaggorna anges av
    leverantören, men de kan utökas/överstyras på flera sätt:

    1.   på hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;

    2.   för     den     nuvarande     användaren     med
       $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf där $XDG_CONFIG_HOME har
       standardvärdet $HOME/.config;

    3.   temporärt av användaren med miljövariabler (se stycket MILJÖ).

    4.   dynamiskt av paketansvariga med miljövariabler som sätts via
       debian/rules (se stycket MILJÖ).

    Konfigurationsfilerna kan innehålla två sorters direktiv:

    SET flagga vrde
       Överstyr flaggan flagga till att ha värdet vrde.

    STRIP flagga vrde
       Ta bort alla flaggor som listas i vrde från flaggan som anges i
       flagga.

    APPEND flagga vrde
       Utöka flaggan flagga genom att lägga till alternativen som anges
       i vrde. Ett blanksteg läggs till före värdet om flaggans
       nuvarande värde inte är tomt.

    PREPEND flagga vrde
       Utöka flaggan flagga genom att lägga till alternativen som anges
       i vrde först. Ett blanksteg läggs till efter värdet om flaggans
       nuvarande värde inte är tomt.

    Konfigurationsfilerna kan innehålla kommentarer på rader som börjar med
    ett nummertecken (#). Även tomma rader ignoreras.

KOMMANDON

    --dump Skriv alla kompileringsflaggor och deras värde på standard ut.
       En flagga skrivs per rad, avdelade från sitt värde med ett
       likamedtecken ("flagga=vrde"). Detta är standardåtgärden.

    --list Skriv  ut listan över flaggor som stöds av den aktuella
       leverantören (en per rad). Se stycket FLAGGOR SOM STÖDS för mer
       information om dem.

    --export=format
       Skriv skal- (om format är sh) eller make-kommandon (om format är
       make)  som  kan  användas  för  att  exportera  alla
       kompileringsflaggor i miljön till standard ut. Om format är
       configure kan utdata användas på en ./configure-kommandorad. Om
       format inte anges antas sh. Endast kompileringsflaggor som
       börjar med en stor bokstav tas med, andra antas att inte vara
       lämpliga för miljön.

    --get flagga
       Skriv ut värdet på flaggan på standard ut. Avslutar med 0 om
       flaggan är känd, om inte avslutar den med 1.

    --origin flagga
       Anger ursprunget till flaggan som returneras av --get. Avslutar
       med 0 om flaggan är känd, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan
       vara ett av följande värden:

       vendor originalflagga satt av leverantören returneras;

       system flaggan är satt/modifierad av systemkonfigurationen;

       user  flaggan är satt/modifierad av användarkonfigurationen;

       env  flaggan  är  satt/modifierad  av  en  miljöspecifik
           konfiguration.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM STÖDS

    CFLAGS Flaggor  för  C-kompilatorn.  Standardvärdet  som satts av
       leverantören innehåller -g och den förvalda optimeringsnivån
       (vanligtvis -O2, eller -O0 om miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS
       definierar noopt).

    CPPFLAGS
       Flaggor för C-förprocesseraren. Förvalt värde: tomt.

    CXXFLAGS
       Flaggor för C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS.

    FFLAGS Flaggor för Fortrankompilatorn. Samma som CFLAGS.

    LDFLAGS
       Flaggor som sänds till kompilatorn vid länkning av binärer eller
       delade objekt (om länkaren anropas direkt måste -Wl och , tas
       bort från dessa flaggor). Standardvärde: tomt.

FILER

    /etc/dpkg/buildflags.conf
       Konfigurationsfil för hela systemet.

    $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf               eller
    $HOME/.config/dpkg/buildflags.conf
       Användarens konfigurationsfil.

MILJÖVARIABLER

    Det finns två uppsättningar miljövariabler som utför samma operationer,
    den första (DEB_flagga_op) bör aldrig användas inuti debian/rules). Den
    är tänkt för användare som vill bygga om källkodspaketet med andra
    byggflaggor. Den andra uppsättningen (DEB_flagga_MAINT_op) bör endast
    användas i debian/rules av paketansvariga för att ändra de slutgiltiga
    byggflaggorna.

    DEB_flagga_SET
    DEB_flagga_MAINT_SET
       Denna variabel kan användas för att tvinga fram värdet som
       returneras för given flagga.

    DEB_flagga_STRIP
    DEB_flagga_MAINT_STRIP
       Denna  variabel  kan  användas  för att tillhandahålla en
       blankstegsavdelad lista med flaggor som kommer att tas bort från
       uppsättningen flaggor som ges för given flagga.

    DEB_flagga_APPEND
    DEB_flagga_MAINT_APPEND
       Denna variabel kan användas för att lägga till ytterligare
       flaggor till värdet som returneras för given flagga.

    DEB_flagga_PREPEND
    DEB_flagga_MAINT_PREPEND
       Denna variabel kan användas för att lägga till ytterligare
       flaggor först i värdet som returneras för given flagga.

    DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS
       Den  här variabeln kan användas för att slå av/på olika
       härdningsbyggflaggor genom alternativet hardening. Se avsnittet
       HÄRDNING för mer information.

HÄRDNING

    Du kan använda flera kompileringsflaggor (se detaljer nedan) för att
    härda den färdiga binären mot minnesfördärvningsangrepp, eller för att
    ge ytterligare varningsmeddelanden under kompileringen. Förutom det som
    anges nedan aktiveras dessa som standard för arkitekturer som stöder
    dem.

    Varje härdningsfunktion kan aktiveras och inaktiveras i miljövariabeln
    DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS värde hardening med modifierarna "+" och "-".
    Du kan till exempel aktivera och funktionen "pie" och inaktivera
    funktionen "fortify" genom att ange detta i debian/rules:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=+pie,-fortify

    Den speciella funktionen all kan användas för att aktivera eller
    inaktivera alla härdningsfunktioner samtidigt. Du kan till exempel
    inaktivera allt och endast aktivera "format" och "fortify" med:

     export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=-all,+format,+fortify

    format Inställningen (aktiverad som standard) lägger till -Wformat
       -Wformat-security  -Werror=format-security  till  CFLAGS och
       CXXFLAGS. Detta kommer att varna om olämplig användning av
       formatsträngar,  och  att misslyckas när formatfunktionerna
       används på ett sätt som representerar möjliga säkerhetsproblem.
       För närvarande varnar detta om anrop till funktionerna printf
       och scanf där formatsträngen inte är en fast sträng och när det
       inte finns några formatargument, som i printf(foo); istället för
       printf("%s", foo); Detta kan  vara  ett  säkerhetshål  om
       formatsträngen kommer från en obetrodd källa och innehåller
       "%n".

    fortify
       This setting (enabled by default) adds -D_FORTIFY_SOURCE=2 to
       CPPFLAGS. During code generation the compiler knows a great deal
       of information about buffer sizes (where possible), and attempts
       to replace insecure unlimited length buffer function calls with
       length-limited ones. This is especially useful for old, crufty
       code. Additionally, format strings in writable memory that
       contain '%n' are blocked. If an application depends on such a
       format string, it will need to be worked around.

       Observera att, för att den här flaggan skall ha någon effekt,
       måste källkoden också kompileras med -O1 eller högre.

    stackprotector
       Inställningen  (aktiverad  som  standard)  lägger  till
       -fstack-protector  --param=ssp-buffer-size=4 till CFLAGS och
       CXXFLAGS.  Detta  lägger  till  säkerhetskontroller  mot
       stacköverskrivningar,  vilket  gör  att  många  möjliga
       kodinjiceringsangrepp istället avbryter programmet. I det bästa
       fallet gör det kodinjiceringsangrepp till överbelastnignsangrepp
       eller icke-problem (beroende på programmet).

       Den här funktionen kräver länkning mot glibc (eller ett annat
       bibliotek som tillhandahåller __stack_chk_fail), så det måste
       inaktiveras när du bygger med -nostdlib eller -ffreestanding
       eller liknande.

    relro Inställningen (aktiverad som standard) lägger till -Wl,-z,relro
       till LDFLAGS. Vid inläsning av programmet måste länkaren skriva
       till flera ELF-minnessektioner. Den här inställningen flaggar
       till inläsaren att dessa sektioner skall göras skrivskyddade
       innan programmet får kontroll. Detta skyddar huvudsaklingen mot
       GOT-överskrivningsangrepp.

    bindnow
       This setting (disabled by default) adds -Wl,-z,now to LDFLAGS.
       During program load, all dynamic symbols are resolved, allowing
       for the entire PLT to be marked read-only (due to relro above).

    pie  Inställningen (inaktiverad som standard) lägger till -fPIE till
       CFLAGS  och  CXXFLAGS,  samt  -fPIE  -pie  till  LDFLAGS.
       Positionsoberoende exekverbara program (PIE) behövs för att dra
       fördel av slumpmässig adressrymd (ASLR), vilket stöds av vissa
       versioner av kärnan. Medan ASLR redan kan  användas  för
       datautrymmen i stacken och heap:en (brk och mmap), måste
       kodområden först kompileras som positionsoberoende.  Delade
       bibliotek gör redan detta (-fPI C), så de drar automatiskt
       fördel av ASLR medan binära .text-regioner måste byggas med PIE
       för att uppnå ASLR. När detta sker är ROP-angrepp (Return
       Oriented Programming) mycket svårare eftersom det inte finns
       några  statiska  platser  att  studsa  från  i  ett
       minnesfördärvningsangrepp.

       Detta är inte kompatibelt med -fPIC så man måste vara försiktig
       när man bygger delade objekt.

       Eftersom PIE i tillägg implementeras med ett generellt register
       kan  vissa  arkitekturer   (huvudsakligen   i386)   se
       prestandaförluster upp till 15% i väldigt textsegment-tunga
       programs körning; de flesta körningar ser mindre än  1%.
       Arkitekturer med många generella register (t.ex amd64) ser inte
       en lika stor värsta falls-förlust.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2010-2011 Raphaël Hertzog

    Upphovsrättsskyddat © 2011 Kees Cook

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.