Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-buildpackage - bygg binär- eller källkodspaket från källkod

SYNOPS

    dpkg-buildpackage [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-buildprogram är ett program som automatiserar processen med att
    bygga ett Debianpaket. Det består av följande steg:

    1. Byggmiljön förbereds genom att diverse miljövariabler sätts (se
     MILJÖ) och anropar dpkg-source --before-build (såvida inte _T eller
     --target används).

    2. Byggberoenden och -konflikter kontrolleras att de uppfylls (såvida
     inte -d anges).

    3. Om ett specifikt mål har valts med flaggan -T eller --target anropas
     det målet, varpå programmet avslutas. I annat fall anropas fakeroot
     debian/rules clean för att städa byggträdet (såvida inte -nc anges).

    4. dpkg-source -b anropas för att skapa källkodspaketet (såvida inte
     ett bygge av enbart binärer har valts med -b, -B eller -A).

    5. debian/rules build anropas, följt av fakeroot debian/rules binrml
     (såvida inte ett bygge av enbart källkod har valts med -S).
     Observera att binrml är ett av binary (standardval, eller om -b
     anges), binary-arch (om -B anges) eller binary-indep (om -A anges).

    6. gpg anropas för att signera .dsc-filen (om sådan finns, såvida inte
     -us anges).

    7. dpkg-genchanges anropas för att skapa en .changes-fil. Många av
     flaggorna till dpkg-buildpackage vidaresänds till dpkg-genchanges.

    8. gpg anropas för att signera .changes-filen (såvida inte -uc anges).

    9. Om -tc anges anropas fakeroot debian/rules clean ytterligare en
     gång. Till slut anropas dpkg-source --after-build.

FLAGGOR

    -b   Anger att enbart binära paket skall byggas, inga källkodsfiler
       byggs och/eller distribueras. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -B   Anger att enbart binära paket skall byggas, begränsat till
       arkitekturberoende paket. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -A   Anger att enbart binära paket skall byggas, begränsat till
       arkitekturoberoende paket. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -S   Anger att enbart källkodspaket skall byggas, inga binärpaket
       behöver byggas. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -F   Anger att ett normalt komplett bygge, binär- och källkodspaket,
       skall byggas. Detta är detsamma som standardläget om inga
       byggflaggor anges.

    --target=ml
    --target ml
    -Tml
       Anropar debian/rules ml efter att ha konfigurerat byggmiljön,
       och avbryter byggprocessen efteråt. Om --as-root också anges
       körs kommandot som root (se -r). Observera att officiella mål
       som måste köras som root inte behöver flaggan.

    --as-root
       Endast meningsfull tillsammans med --target. Kräver att målet
       körs med root-behörighet.

    -si
    -sa
    -sd
    -vversion
    -Cndringsbeskrivning
    -mpaketansvarige-adress
    -epaketansvarige-adress
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-genchanges. Se dess
       manualsida.

    -aarkitektur
       Ange Debianarkitekturen vi bygger för. Arkitekturen för maskinen
       vi bygger på bestäms automatiskt, och är även standard för
       värdmaskinen.

    -tgnu-systemtyp
       Ange GNU-systemtyp vi bygger för. Den kan användas i stället för
       -a  eller  som  ett  komplement  för  att  överstyra
       standard-GNU-systemtypen för Debian-målarkitekturen.

    -jjobb Antalet  jobb  som tillåts att köras samtidigt, motsvarar
       make(1)-flaggan med samma namn. Lägger till sig själv  i
       miljövariabeln MAKEFLAGS, vilket får alla påföljande make-anrop
       att ärva flaggan. Lägger även till flaggan parallel=jobb till
       miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS, vilket gör det möjligt för
       debian/rules-filer att använda informationen för egna ändamål.
       Värdet parallel=jobb i miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS kommer
       att överstyra värdet för -j om den flaggan ges.

    -D   Kontrollera byggberoenden och -konflikter; avbryt om de inte
       uppfylls. Detta är standardbeteendet.

    -d   Kontrollera inte byggberoenden eller -konflikter.

    -nc  Städa inte upp byggträdet (implicerar -b om inget annat har
       valts bland -B, -A eller -S).

    -tc  Städa källkodsträdet (använder f-root-kommando debian/rules
       clean) efter att paketet har byggts.

    -rf-root-kommando
       När dpkg-buildpackages behöver exekvera delar av byggprocessen
       som root sätter den kommandot som skall exekveras  efter
       f-root-kommando om ett sådant har angivits. Om inte kommer
       fakeroot att användas som standard, om kommandot existerar.
       f-root-kommando  måste  börja med namnet på det faktiska
       kommandot som skall anropas samt de parametrar det skall anropas
       med. f-root-kommando kan innehålla parametrar (de måste vara
       avdelade  med  blanksteg)  men  inga   skalmetatecken.
       f-root-kommando kan typiskt vara fakeroot, sudo, super eller
       really. su är inte lämpligt eftersom det kräver flaggan -c för
       att  köra ett kommando och även då kan det bara starta
       användarens skal med -c istället för att  sända  flaggor
       individuellt till kommandot som skall startas.

    -Rregelfil
       För  att  bygga  ett  Debianpaket  körs normalt kommandot
       debian/rules med flera olika standardparametrar. Den här flaggan
       gör det möjligt att använda ett annat programanrop för att bygga
       paketet (det kan innehålla blankstegsavdelade parametrar). Den
       kan även användas för att exekvera standardregelfilen med ett
       annat  make-program  (till  exempel  genom  att  använda
       /usr/local/bin/make -f debian/rules som regelfil).

    -psigneringskommando
       När dpkg-buildpackage måste exekvera GPG eller PGP för att
       signera ett källkodsstyrfil (.dsc) eller en .changes-fil kör det
       signeringskommando (det letar i PATH om så behövs) istället för
       gpg. signeringskommando får de argument gpg skulle ha fått. Om
       signeringskommando  tar kommandon enligt GPG- istället för
       PGP-stil måste du ge flaggan -sgpg. signeringskommando får inte
       innehålla blanksteg eller andra skalmetatecken.

    -knyckel-id
       Ange nyckel-id att använda vid signering av paket.

    -us  Signera inte källkodspaketet.

    -uc  Signera inte .changes-filen.

    -i[reguljrt-uttryck]
    -I[mnster]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Sänds  vidare  utan  ändringar  till dpkg-source. Se dess
       manualsida.

    --source-option=val
       Sänd flaggan val till dpkg-source.

    --changes-option=val
       Sänder flaggan val till dpkg-genchanges.

    --admindir=kat
    --admindir kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

    Även om dpkg-buildpackage exporterar några  variabler  bör  inte
    debian/rules vara beroende av deras närvaro och bör istället använda
    respektive gränssnitt för att hämta de värden som behövs.

  Variabler som sätts av dpkg-architecture
    dpkg-architecture anropas med flaggorna -a och  -t  vidaresända.
    Variabler som skrivs ut via dess -s-flagga integreras i byggmiljön.

  Kompileringsflaggor exporteras inte längre.
    Mellan  version  1.14.17 och 1.16.1 exporterade dpkg-buildpackage
    kompilatorflaggor (CFLAGS, CXXFLAGS, CPPFLAGS och LDFLAGS) med värden
    enligt dpkg-buildflags. Detta gäller inte längre.

PROGRAMFEL

    Det borde vara möjligt att ange blanksteg och skalmetatecken i, och
    inledande argument för, f-root-kommando och signeringskommando.

SE ÄVEN

    dpkg-source(1),    dpkg-architecture(1),    dpkg-buildflags(1),
    dpkg-genchanges(1), fakeroot(1), gpg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld
    Upphovsrättsskyddat © 2008-2010 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.