Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-buildpackage - bygg binar- eller kallkodspaket fran kallkod

SYNOPS

    dpkg-buildpackage [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-buildprogram ar ett program som automatiserar processen med att
    bygga ett Debianpaket. Det bestar av foljande steg:

    1. Byggmiljon forbereds genom att diverse miljovariabler satts (se
     MILJ"O) och anropar dpkg-source --before-build (savida inte _T eller
     --target anvands).

    2. Byggberoenden och -konflikter kontrolleras att de uppfylls (savida
     inte -d anges).

    3. Om ett specifikt mal har valts med flaggan -T eller --target anropas
     det malet, varpa programmet avslutas. I annat fall anropas fakeroot
     debian/rules clean for att stada byggtradet (savida inte -nc anges).

    4. dpkg-source -b anropas for att skapa kallkodspaketet (savida inte
     ett bygge av enbart binarer har valts med -b, -B eller -A).

    5. debian/rules build anropas, foljt av fakeroot debian/rules bin"armoal
     (savida inte ett bygge av enbart kallkod har valts med -S).
     Observera att bin"armoal ar ett av binary (standardval, eller om -b
     anges), binary-arch (om -B anges) eller binary-indep (om -A anges).

    6. gpg anropas for att signera .dsc-filen (om sadan finns, savida inte
     -us anges).

    7. dpkg-genchanges anropas for att skapa en .changes-fil. Manga av
     flaggorna till dpkg-buildpackage vidaresands till dpkg-genchanges.

    8. gpg anropas for att signera .changes-filen (savida inte -uc anges).

    9. Om -tc anges anropas fakeroot debian/rules clean ytterligare en
     gang. Till slut anropas dpkg-source --after-build.

FLAGGOR

    -b   Anger att enbart binara paket skall byggas, inga kallkodsfiler
       byggs och/eller distribueras. Sands vidare till dpkg-genchanges.

    -B   Anger att enbart binara paket skall byggas, begransat till
       arkitekturberoende paket. Sands vidare till dpkg-genchanges.

    -A   Anger att enbart binara paket skall byggas, begransat till
       arkitekturoberoende paket. Sands vidare till dpkg-genchanges.

    -S   Anger att enbart kallkodspaket skall byggas, inga binarpaket
       behover byggas. Sands vidare till dpkg-genchanges.

    -F   Anger att ett normalt komplett bygge, binar- och kallkodspaket,
       skall byggas. Detta ar detsamma som standardlaget om inga
       byggflaggor anges.

    --target=moal
    --target moal
    -Tmoal
       Anropar debian/rules moal efter att ha konfigurerat byggmiljon,
       och avbryter byggprocessen efterat. Om --as-root ocksa anges
       kors kommandot som root (se -r). Observera att officiella mal
       som maste koras som root inte behover flaggan.

    --as-root
       Endast meningsfull tillsammans med --target. Kraver att malet
       kors med root-behorighet.

    -si
    -sa
    -sd
    -vversion
    -C"andringsbeskrivning
    -mpaketansvarige-adress
    -epaketansvarige-adress
       Sands vidare utan andringar till dpkg-genchanges. Se dess
       manualsida.

    -aarkitektur
       Ange Debianarkitekturen vi bygger for. Arkitekturen for maskinen
       vi bygger pa bestams automatiskt, och ar aven standard for
       vardmaskinen.

    -tgnu-systemtyp
       Ange GNU-systemtyp vi bygger for. Den kan anvandas i stallet for
       -a  eller  som  ett  komplement  for  att  overstyra
       standard-GNU-systemtypen for Debian-malarkitekturen.

    -jjobb Antalet  jobb  som tillats att koras samtidigt, motsvarar
       make(1)-flaggan med samma namn. Lagger till sig sjalv  i
       miljovariabeln MAKEFLAGS, vilket far alla pafoljande make-anrop
       att arva flaggan. Lagger aven till flaggan parallel=jobb till
       miljovariabeln DEB_BUILD_OPTIONS, vilket gor det mojligt for
       debian/rules-filer att anvanda informationen for egna andamal.
       Vardet parallel=jobb i miljovariabeln DEB_BUILD_OPTIONS kommer
       att overstyra vardet for -j om den flaggan ges.

    -D   Kontrollera byggberoenden och -konflikter; avbryt om de inte
       uppfylls. Detta ar standardbeteendet.

    -d   Kontrollera inte byggberoenden eller -konflikter.

    -nc  Stada inte upp byggtradet (implicerar -b om inget annat har
       valts bland -B, -A eller -S).

    -tc  Stada kallkodstradet (anvander foa-root-kommando debian/rules
       clean) efter att paketet har byggts.

    -rfoa-root-kommando
       Nar dpkg-buildpackages behover exekvera delar av byggprocessen
       som root satter den kommandot som skall exekveras  efter
       foa-root-kommando om ett sadant har angivits. Om inte kommer
       fakeroot att anvandas som standard, om kommandot existerar.
       foa-root-kommando  maste  borja med namnet pa det faktiska
       kommandot som skall anropas samt de parametrar det skall anropas
       med. foa-root-kommando kan innehalla parametrar (de maste vara
       avdelade  med  blanksteg)  men  inga   skalmetatecken.
       foa-root-kommando kan typiskt vara fakeroot, sudo, super eller
       really. su ar inte lampligt eftersom det kraver flaggan -c for
       att  kora ett kommando och aven da kan det bara starta
       anvandarens skal med -c istallet for att  sanda  flaggor
       individuellt till kommandot som skall startas.

    -Rregelfil
       For  att  bygga  ett  Debianpaket  kors normalt kommandot
       debian/rules med flera olika standardparametrar. Den har flaggan
       gor det mojligt att anvanda ett annat programanrop for att bygga
       paketet (det kan innehalla blankstegsavdelade parametrar). Den
       kan aven anvandas for att exekvera standardregelfilen med ett
       annat  make-program  (till  exempel  genom  att  anvanda
       /usr/local/bin/make -f debian/rules som regelfil).

    -psigneringskommando
       Nar dpkg-buildpackage maste exekvera GPG eller PGP for att
       signera ett kallkodsstyrfil (.dsc) eller en .changes-fil kor det
       signeringskommando (det letar i PATH om sa behovs) istallet for
       gpg. signeringskommando far de argument gpg skulle ha fatt. Om
       signeringskommando  tar kommandon enligt GPG- istallet for
       PGP-stil maste du ge flaggan -sgpg. signeringskommando far inte
       innehalla blanksteg eller andra skalmetatecken.

    -knyckel-id
       Ange nyckel-id att anvanda vid signering av paket.

    -us  Signera inte kallkodspaketet.

    -uc  Signera inte .changes-filen.

    -i[regulj"art-uttryck]
    -I[m"onster]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Sands  vidare  utan  andringar  till dpkg-source. Se dess
       manualsida.

    --source-option=val
       Sand flaggan val till dpkg-source.

    --changes-option=val
       Sander flaggan val till dpkg-genchanges.

    --admindir=kat
    --admindir kat
       Andra platsen for dpkg-databasen. Forval ar /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

MILJ"OVARIABLER

    Aven om dpkg-buildpackage exporterar nagra  variabler  bor  inte
    debian/rules vara beroende av deras narvaro och bor istallet anvanda
    respektive granssnitt for att hamta de varden som behovs.

  Variabler som s"atts av dpkg-architecture
    dpkg-architecture anropas med flaggorna -a och  -t  vidaresanda.
    Variabler som skrivs ut via dess -s-flagga integreras i byggmiljon.

  Kompileringsflaggor exporteras inte l"angre.
    Mellan  version  1.14.17 och 1.16.1 exporterade dpkg-buildpackage
    kompilatorflaggor (CFLAGS, CXXFLAGS, CPPFLAGS och LDFLAGS) med varden
    enligt dpkg-buildflags. Detta galler inte langre.

PROGRAMFEL

    Det borde vara mojligt att ange blanksteg och skalmetatecken i, och
    inledande argument for, foa-root-kommando och signeringskommando.

SE "AVEN

    dpkg-source(1),    dpkg-architecture(1),    dpkg-buildflags(1),
    dpkg-genchanges(1), fakeroot(1), gpg(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007 Frank Lichtenheld
    Upphovsrattsskyddat (C) 2008-2010 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.