Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-buildpackage - bygg binär- eller källkodspaket från källkod

SYNOPS

    dpkg-buildpackage [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-buildprogram  är  ett program som automatiserar processen med att bygga ett
    Debianpaket. Det består av följande steg:

    1. Byggmiljön förbereds genom att diverse miljövariabler sätts (se MILJÖ) och anropar
     dpkg-source --before-build (såvida inte _T eller --target används).

    2. Byggberoenden och -konflikter kontrolleras att de uppfylls (såvida inte -d anges).

    3. Om ett specifikt mål har valts med flaggan -T eller --target anropas det målet, varpå
     programmet avslutas. I annat fall anropas fakeroot debian/rules clean för att städa
     byggträdet (såvida inte -nc anges).

    4. dpkg-source -b anropas för att skapa källkodspaketet (såvida inte ett bygge av enbart
     binärer har valts med -b, -B eller -A).

    5. debian/rules build anropas, följt av fakeroot debian/rules binärmål (såvida inte ett
     bygge av enbart källkod har valts med -S). Observera att binärmål är ett av binary
     (standardval, eller om -b anges), binary-arch (om -B anges) eller binary-indep (om -A
     anges).

    6. gpg anropas för att signera .dsc-filen (om sådan finns, såvida inte -us anges).

    7. dpkg-genchanges anropas för att skapa en .changes-fil. Många av flaggorna till
     dpkg-buildpackage vidaresänds till dpkg-genchanges.

    8. gpg anropas för att signera .changes-filen (såvida inte -uc anges).

    9. Om -tc anges anropas fakeroot debian/rules clean ytterligare en gång. Till slut anropas
     dpkg-source --after-build.

FLAGGOR

    -b   Anger att enbart binära paket skall byggas, inga källkodsfiler byggs och/eller
       distribueras. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -B   Anger att enbart binära paket skall byggas, begränsat till arkitekturberoende
       paket. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -A   Anger att enbart binära paket skall byggas, begränsat till arkitekturoberoende
       paket. Sänds vidare till dpkg-genchanges.

    -S   Anger att enbart källkodspaket skall byggas, inga binärpaket behöver byggas. Sänds
       vidare till dpkg-genchanges.

    -F   Anger att ett normalt komplett bygge, binär- och källkodspaket, skall byggas. Detta
       är detsamma som standardläget om inga byggflaggor anges.

    --target=mål
    --target mål
    -Tmål
       Anropar debian/rules mål efter att ha konfigurerat byggmiljön, och avbryter
       byggprocessen efteråt. Om --as-root också anges körs kommandot som root (se -r).
       Observera att officiella mål som måste köras som root inte behöver flaggan.

    --as-root
       Endast meningsfull tillsammans med --target. Kräver  att  målet  körs  med
       root-behörighet.

    -si
    -sa
    -sd
    -vversion
    -Cändringsbeskrivning
    -mpaketansvarige-adress
    -epaketansvarige-adress
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-genchanges. Se dess manualsida.

    -aarkitektur
       Ange Debianarkitekturen vi bygger för. Arkitekturen för maskinen vi bygger på
       bestäms automatiskt, och är även standard för värdmaskinen.

    -tgnu-systemtyp
       Ange GNU-systemtyp vi bygger för. Den kan användas i stället för -a eller som ett
       komplement för att överstyra standard-GNU-systemtypen för Debian-målarkitekturen.

    -jjobb Antalet jobb som tillåts att köras samtidigt, motsvarar make(1)-flaggan med samma
       namn. Lägger till sig själv i miljövariabeln MAKEFLAGS, vilket får alla påföljande
       make-anrop  att  ärva flaggan. Lägger även till flaggan parallel=jobb till
       miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS, vilket gör det möjligt för debian/rules-filer att
       använda informationen för egna ändamål. Värdet parallel=jobb i miljövariabeln
       DEB_BUILD_OPTIONS kommer att överstyra värdet för -j om den flaggan ges.

    -D   Kontrollera byggberoenden och -konflikter; avbryt om de inte uppfylls. Detta är
       standardbeteendet.

    -d   Kontrollera inte byggberoenden eller -konflikter.

    -nc  Städa inte upp byggträdet (implicerar -b om inget annat har valts bland -B, -A
       eller -S).

    -tc  Städa källkodsträdet (använder få-root-kommando debian/rules clean) efter att
       paketet har byggts.

    -rfå-root-kommando
       När dpkg-buildpackages behöver exekvera delar av byggprocessen som root sätter den
       kommandot som skall exekveras efter få-root-kommando om ett sådant har angivits. Om
       inte  kommer  fakeroot  att användas som standard, om kommandot existerar.
       få-root-kommando måste börja med namnet på det faktiska kommandot som skall anropas
       samt de parametrar det skall anropas med. få-root-kommando kan innehålla parametrar
       (de måste vara avdelade med blanksteg) men inga skalmetatecken. få-root-kommando
       kan typiskt vara fakeroot, sudo, super eller really. su är inte lämpligt eftersom
       det kräver flaggan -c för att köra ett kommando och även då kan det bara starta
       användarens skal med -c istället för att sända flaggor individuellt till kommandot
       som skall startas.

    -Rregelfil
       För att bygga ett Debianpaket körs normalt kommandot debian/rules med flera olika
       standardparametrar. Den här flaggan gör det möjligt att använda ett annat
       programanrop för att bygga paketet (det  kan  innehålla  blankstegsavdelade
       parametrar). Den kan även användas för att exekvera standardregelfilen med ett
       annat make-program (till exempel genom att använda  /usr/local/bin/make  -f
       debian/rules som regelfil).

    -psigneringskommando
       När  dpkg-buildpackage  måste  exekvera GPG eller PGP för att signera ett
       källkodsstyrfil (.dsc) eller en .changes-fil kör det signeringskommando (det letar
       i PATH om så behövs) istället för gpg. signeringskommando får de argument gpg
       skulle ha fått. Om signeringskommando tar kommandon enligt GPG- istället för
       PGP-stil måste du ge flaggan -sgpg. signeringskommando får inte innehålla blanksteg
       eller andra skalmetatecken.

    -knyckel-id
       Ange nyckel-id att använda vid signering av paket.

    -us  Signera inte källkodspaketet.

    -uc  Signera inte .changes-filen.

    -i[reguljärt-uttryck]
    -I[mönster]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-source. Se dess manualsida.

    --source-option=val
       Sänd flaggan val till dpkg-source.

    --changes-option=val
       Sänder flaggan val till dpkg-genchanges.

    --admindir=kat
    --admindir kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

    Även om dpkg-buildpackage exporterar några variabler bör inte debian/rules vara beroende
    av deras närvaro och bör istället använda respektive gränssnitt för att hämta de värden
    som behövs.

  Variabler som sätts av dpkg-architecture
    dpkg-architecture anropas med flaggorna -a och -t vidaresända. Variabler som skrivs ut via
    dess -s-flagga integreras i byggmiljön.

  Kompileringsflaggor exporteras inte längre.
    Mellan version 1.14.17 och 1.16.1 exporterade dpkg-buildpackage kompilatorflaggor (CFLAGS,
    CXXFLAGS, CPPFLAGS och LDFLAGS) med värden enligt dpkg-buildflags. Detta gäller inte
    längre.

PROGRAMFEL

    Det borde vara möjligt att ange blanksteg och skalmetatecken i, och inledande argument
    för, få-root-kommando och signeringskommando.

SE ÄVEN

    dpkg-source(1), dpkg-architecture(1), dpkg-buildflags(1), dpkg-genchanges(1), fakeroot(1),
    gpg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld
    Upphovsrättsskyddat © 2008-2010 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.