Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)

SYNOPS

    dpkg-deb [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    dpkg-deb packar, packar upp och tillhandahåller information om Debianarkiv.

    Använd dpkg för att installera och ta bort paket från ditt system.

    Du kan även starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du vill sända till
    dpkg-deb. dpkg kommer upptäcka att du ville åt dpkg-deb och kör det åt dig.

KOMMANDON

    -b, --build katalog [arkiv|katalog]
       Skapar ett Debianarkiv från filsystemsträdet som lagras i katalog. katalog måste
       innehålla underkatalogen DEBIAN, vilken innehåller styrinformationsfiler såsom
       själv styrfilen control. Katalogen kommer inte att visas  i  binärpaketets
       filsystemsarkiv,  utan  istället  kommer  filerna  läggas  i  binärpaketets
       styrinformationsområde.

       Såvida du inte anger --nocheck kommer dpkg-deb att läsa DEBIAN/control och tolka
       den. Den kommer leta efter syntaxfel och andra problem, och visa namnet på det
       binärpaket som byggs. dpkg-deb kommer även att kontrollera behörigheten på
       paketskripten och andra filer som hittas i styrinformationskatalogen DEBIAN.

       Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen katalog.deb.

       Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas över.

       Om  den andra argumentet är en katalog kommer dpkg-deb skriva till filen
       paket_version_arkitektur.deb, eller paket_version.deb om det inte finns något
       Architecture-fält i styrfilen control. När en målkatalog anges, istället för en
       fil, kan inte flaggan --nocheck användas (eftersom dpkg-deb måste läsa och tolka
       paketets styrfil control för att ta reda på vilket filnamn som skall användas).

    -I, --info arkiv [control-filnamn ...]
       Tillhandahåller information om ett binärt paketarkiv.

       Om inga control-filnamn anges kommer det att visa en sammanfattning av innehållet i
       paketet tillsammans med dess styrfil.

       Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att skriva ut dem i den
       ordning de anges. Om några av komponenterna inte fanns kommer ett felmeddelande för
       vart och ett skrivas ut på standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.

    -W, --show arkiv
       Ger information om ett binärt paketarkiv i det format som anges med flaggan
       --showformat. Det förvalda formatet visar paketets namn och version på en rad,
       avdelade med tabulatortecken.

    -f, --field arkiv [control-fältnamn ...]
       Extraherar styrfilsinformation från ett binärt paketarkiv.

       Om du inte anger några styrfilfält visas hela styrfilen.

       Om några anges kommer dpkg-deb att visa deras innehåll, i den ordning de förekommer
       i styrfilen. Om mer än ett styrfilsfält anges kommer dpkg-deb visa varje med ett
       inledande fältnamn (och ett kolon och mellanrum).

       Inga felmeddelande rapporteras för fält som efterfrågas men inte hittas.

    -c, --contents arkiv
       Visar innehåller i filsystemsträdsarkivsdelen av paketarkivet. Det visas för
       närvarande i det format som genereras av tars pratsamma visning.

    -x|--extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen.

       Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte resulterar i en
       korrekt installation! Använd dpkg för att installera paket.

       katalog (men inte dess föräldrar) kommer skapas om nödvändigt, och dess behörighet
       kommer att ändras till att motsvara innehållet i paketet.

    -C|--vextract arkivkatalog
       Är som --extract (-x) med --verbose (-v) som visar en lista över filer som
       extraheras under tiden.

    -R, --raw-extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen och
       kontrollinformationsfilerna till underkatalogen DEBIAN i den angivna katalogen.

       Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.

    --fsys-tarfile arkiv
       Extraherar filsystemsträdsdata från ett binärt paket och sänder det till standard
       ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan det användas för att hämta ut en
       enskild fil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de
       anges.

    -e, --control arkiv [katalog]
       Extraherar styrinformationsfilerna från paketarkivet till den angivna katalogen.

       Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i den aktuella
       katalogen att användas.

       Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --showformat=format
       Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show. Formatet är
       en sträng som matas ut för varje paket i listan.

       Strängen kan referera till statusfält på formen "${field-name}", en förteckning
       över giltiga fält kan enkelt skapas genom att använda -I på samma paket. En
       fullständig förklaring av formateringsflaggorna (inklusive ersättningssekvenser och
       fälttabulering) finns i förklaringen för flaggan --showformat i dpkg-query(1).

       Förvalet för fältet är "${Package}\t${Version}\n".

    -zkomprimeringsnivå
       Ange vilken komprimeringsnivå som skall användas i komprimeringsfunktionen när ett
       paket byggs (standard är 9 för gzip och bzip2, 6 för xz och lzma).

    -Zkomprimeringstyp
       Ange vilken komprimeringstyp som skall användas när ett paket byggs. Tillåtna
       värden är gzip, xz, bzip2, lzma och none (förval är gzip).

    --new Försäkrar att dpkg-deb bygger ett arkiv i "nytt" format. Detta är förval.

    --old Tvingar dpkg-deb att bygga ett arkiv i "gammalt" format. Det gamla arkivformatet är
       mer svårtolkat  av  icke-Debianverktyg  och  är  nu  utgånget;  dess  enda
       användningsområde är för att bygga paket som skall tolkas av versioner av dpkg
       äldre än 0.93.76 (september 1995), vilka endast släpptes som i386-a.out.

    --nocheck
       Förhindrar dpkg-deb --build s normala tester på det föreslagna innehållet i
       arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du än vill, oavsett hur trasigt, på det här
       sätt.

    -v, --verbose
       Aktiverar pratsam utdata. Påverkar för närvarande bara --extract, vilket får det
       att bete sig som --vextract.

    -D, --debug
       Aktiverar felsökningsutdata. Denna är inte speciellt intressant.

MILJÖVARIABLER

    TMPDIR Om satt så kommer dpkg-deb att använda det som katalogen där temporära filer och
       kataloger skapas.

PROGRAMFEL

    dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gör fel.

    Det finns inte någon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det inte ens någon enkel
    kontrollsumma. (Verktyg som arbetar på en högre nivå, som APT, stöder autentisering av
    .deb-paket som hämtas från ett givet arkiv, och de flesta paket har nu för tiden en
    md5sum-kontrollfil  som  skapas av debian/rules. Filen stöds dock inte direkt av
    lågnivåverktygen.)

    Försök inte använda bara dpkg-deb för att installera programvara! Du måste använda normala
    dpkg för att se till att alla filer läggs på korrekt plats och att paketets skript körs
    och dess status och innehåll sparas.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.