Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg for paketarkiv (.deb)

SYNOPS

    dpkg-deb [flagga...] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-deb  packar,  packar upp och tillhandahaller information om
    Debianarkiv.

    Anvand dpkg for att installera och ta bort paket fran ditt system.

    Du kan aven starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du
    vill sanda till dpkg-deb. dpkg kommer upptacka att du ville at dpkg-deb
    och kor det at dig.

KOMMANDON

    -b, --build katalog [arkiv|katalog]
       Skapar ett Debianarkiv fran filsystemstradet som lagras i
       katalog. katalog maste innehalla underkatalogen DEBIAN, vilken
       innehaller styrinformationsfiler sasom sjalv styrfilen control.
       Katalogen kommer inte att visas i binarpaketets filsystemsarkiv,
       utan  istallet  kommer  filerna  laggas  i  binarpaketets
       styrinformationsomrade.

       Savida  du inte anger --nocheck kommer dpkg-deb att lasa
       DEBIAN/control och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel
       och andra problem, och visa namnet pa det binarpaket som byggs.
       dpkg-deb  kommer  aven  att  kontrollera  behorigheten  pa
       paketskripten   och   andra   filer   som  hittas  i
       styrinformationskatalogen DEBIAN.

       Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen
       katalog.deb.

       Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas over.

       Om den andra argumentet ar en katalog kommer dpkg-deb skriva
       till filen paket_version_arkitektur.deb, eller paket_version.deb
       om det inte finns nagot Architecture-falt i styrfilen control.
       Nar en malkatalog anges, istallet for en fil, kan inte flaggan
       --nocheck anvandas (eftersom dpkg-deb maste lasa och tolka
       paketets styrfil control for att ta reda pa vilket filnamn som
       skall anvandas).

    -I, --info arkiv [control-filnamn ...]
       Tillhandahaller information om ett binart paketarkiv.

       Om  inga  control-filnamn  anges  kommer det att visa en
       sammanfattning av innehallet i paketet tillsammans med dess
       styrfil.

       Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att
       skriva ut dem i den ordning de anges. Om nagra av komponenterna
       inte fanns kommer ett felmeddelande for vart och ett skrivas ut
       pa standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.

    -W, --show arkiv
       Ger information om ett binart paketarkiv i det format som anges
       med flaggan --showformat. Det forvalda formatet visar paketets
       namn och version pa en rad, avdelade med tabulatortecken.

    -f, --field arkiv [control-f"altnamn ...]
       Extraherar styrfilsinformation fran ett binart paketarkiv.

       Om du inte anger nagra styrfilf"alt visas hela styrfilen.

       Om nagra anges kommer dpkg-deb att visa deras innehall, i den
       ordning de forekommer i styrfilen. Om mer an ett styrfilsf"alt
       anges kommer dpkg-deb visa varje med ett inledande faltnamn (och
       ett kolon och mellanrum).

       Inga felmeddelande rapporteras for falt som efterfragas men inte
       hittas.

    -c, --contents arkiv
       Visar innehaller i filsystemstradsarkivsdelen av paketarkivet.
       Det visas for narvarande i det format som genereras av tars
       pratsamma visning.

    -x|--extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemstradet fran ett paketarkiv till den angivna
       katalogen.

       Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte
       resulterar i en korrekt installation! Anvand dpkg for att
       installera paket.

       katalog (men inte dess foraldrar) kommer skapas om nodvandigt,
       och dess behorighet kommer att andras till att  motsvara
       innehallet i paketet.

    -C|--vextract arkivkatalog
       Ar som --extract (-x) med --verbose (-v) som visar en lista over
       filer som extraheras under tiden.

    -R, --raw-extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemstradet fran ett paketarkiv till den angivna
       katalogen och kontrollinformationsfilerna till underkatalogen
       DEBIAN i den angivna katalogen.

       Malkatalogen (men inte dess foraldrar) kommer att skapas om
       nodvandigt.

    --fsys-tarfile arkiv
       Extraherar filsystemstradsdata fran ett binart paket och sander
       det till standard ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan
       det  anvandas for att hamta ut en enskild fil fran ett
       paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de
       anges.

    -e, --control arkiv [katalog]
       Extraherar styrinformationsfilerna fran paketarkivet till den
       angivna katalogen.

       Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i
       den aktuella katalogen att anvandas.

       Malkatalogen (men inte dess foraldrar) kommer att skapas om
       nodvandigt.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --showformat=format
       Flaggan anvands for att ange formatet pa utdata som skapas av
       --show. Formatet ar en strang som matas ut for varje paket i
       listan.

       Strangen kan referera till statusfalt pa formen "${field-name}",
       en forteckning over giltiga falt kan enkelt skapas genom att
       anvanda -I pa samma paket. En fullstandig forklaring  av
       formateringsflaggorna  (inklusive  ersattningssekvenser  och
       falttabulering) finns i forklaringen for flaggan --showformat i
       dpkg-query(1).

       Forvalet for faltet ar "${Package}\t${Version}\n".

    -zkomprimeringsnivoa
       Ange  vilken  komprimeringsniva  som  skall  anvandas  i
       komprimeringsfunktionen nar ett paket byggs (standard ar 9 for
       gzip och bzip2, 6 for xz och lzma).

    -Zkomprimeringstyp
       Ange vilken komprimeringstyp som skall anvandas nar ett paket
       byggs. Tillatna varden ar gzip, xz, bzip2, lzma och none (forval
       ar gzip).

    --new Forsakrar att dpkg-deb bygger ett arkiv i "nytt" format. Detta
       ar forval.

    --old Tvingar dpkg-deb att bygga ett arkiv i "gammalt" format. Det
       gamla arkivformatet ar mer svartolkat av icke-Debianverktyg och
       ar nu utganget; dess enda anvandningsomrade ar for att bygga
       paket som skall tolkas av versioner av dpkg aldre an 0.93.76
       (september 1995), vilka endast slapptes som i386-a.out.

    --nocheck
       Forhindrar dpkg-deb --build s normala tester pa det foreslagna
       innehallet i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du an vill,
       oavsett hur trasigt, pa det har satt.

    -v, --verbose
       Aktiverar pratsam utdata.  Paverkar  for  narvarande  bara
       --extract, vilket far det att bete sig som --vextract.

    -D, --debug
       Aktiverar felsokningsutdata. Denna ar inte speciellt intressant.

MILJ"OVARIABLER

    TMPDIR Om satt sa kommer dpkg-deb att anvanda det som katalogen dar
       temporara filer och kataloger skapas.

PROGRAMFEL

    dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gor fel.

    Det finns inte nagon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det
    inte ens nagon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar pa en hogre
    niva, som APT, stoder autentisering av .deb-paket som hamtas fran ett
    givet arkiv, och de flesta paket har nu for tiden en md5sum-kontrollfil
    som skapas av debian/rules. Filen stods dock  inte  direkt  av
    lagnivaverktygen.)

    Forsok inte anvanda bara dpkg-deb for att installera programvara! Du
    maste anvanda normala dpkg for att se till att alla filer laggs pa
    korrekt plats och att paketets skript kors och dess status och innehall
    sparas.

SE "AVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.