Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)

SYNOPS

    dpkg-deb [flagga...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-deb  packar,  packar upp och tillhandahåller information om
    Debianarkiv.

    Använd dpkg för att installera och ta bort paket från ditt system.

    Du kan även starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du
    vill sända till dpkg-deb. dpkg kommer upptäcka att du ville åt dpkg-deb
    och kör det åt dig.

KOMMANDON

    -b, --build katalog [arkiv|katalog]
       Skapar ett Debianarkiv från filsystemsträdet som lagras i
       katalog. katalog måste innehålla underkatalogen DEBIAN, vilken
       innehåller styrinformationsfiler såsom själv styrfilen control.
       Katalogen kommer inte att visas i binärpaketets filsystemsarkiv,
       utan  istället  kommer  filerna  läggas  i  binärpaketets
       styrinformationsområde.

       Såvida  du inte anger --nocheck kommer dpkg-deb att läsa
       DEBIAN/control och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel
       och andra problem, och visa namnet på det binärpaket som byggs.
       dpkg-deb  kommer  även  att  kontrollera  behörigheten  på
       paketskripten   och   andra   filer   som  hittas  i
       styrinformationskatalogen DEBIAN.

       Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen
       katalog.deb.

       Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas över.

       Om den andra argumentet är en katalog kommer dpkg-deb skriva
       till filen paket_version_arkitektur.deb, eller paket_version.deb
       om det inte finns något Architecture-fält i styrfilen control.
       När en målkatalog anges, istället för en fil, kan inte flaggan
       --nocheck användas (eftersom dpkg-deb måste läsa och tolka
       paketets styrfil control för att ta reda på vilket filnamn som
       skall användas).

    -I, --info arkiv [control-filnamn ...]
       Tillhandahåller information om ett binärt paketarkiv.

       Om  inga  control-filnamn  anges  kommer det att visa en
       sammanfattning av innehållet i paketet tillsammans med dess
       styrfil.

       Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att
       skriva ut dem i den ordning de anges. Om några av komponenterna
       inte fanns kommer ett felmeddelande för vart och ett skrivas ut
       på standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.

    -W, --show arkiv
       Ger information om ett binärt paketarkiv i det format som anges
       med flaggan --showformat. Det förvalda formatet visar paketets
       namn och version på en rad, avdelade med tabulatortecken.

    -f, --field arkiv [control-fltnamn ...]
       Extraherar styrfilsinformation från ett binärt paketarkiv.

       Om du inte anger några styrfilfält visas hela styrfilen.

       Om några anges kommer dpkg-deb att visa deras innehåll, i den
       ordning de förekommer i styrfilen. Om mer än ett styrfilsfält
       anges kommer dpkg-deb visa varje med ett inledande fältnamn (och
       ett kolon och mellanrum).

       Inga felmeddelande rapporteras för fält som efterfrågas men inte
       hittas.

    -c, --contents arkiv
       Visar innehåller i filsystemsträdsarkivsdelen av paketarkivet.
       Det visas för närvarande i det format som genereras av tars
       pratsamma visning.

    -x|--extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna
       katalogen.

       Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte
       resulterar i en korrekt installation! Använd dpkg för att
       installera paket.

       katalog (men inte dess föräldrar) kommer skapas om nödvändigt,
       och dess behörighet kommer att ändras till att  motsvara
       innehållet i paketet.

    -C|--vextract arkivkatalog
       Är som --extract (-x) med --verbose (-v) som visar en lista över
       filer som extraheras under tiden.

    -R, --raw-extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna
       katalogen och kontrollinformationsfilerna till underkatalogen
       DEBIAN i den angivna katalogen.

       Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om
       nödvändigt.

    --fsys-tarfile arkiv
       Extraherar filsystemsträdsdata från ett binärt paket och sänder
       det till standard ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan
       det  användas för att hämta ut en enskild fil från ett
       paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de
       anges.

    -e, --control arkiv [katalog]
       Extraherar styrinformationsfilerna från paketarkivet till den
       angivna katalogen.

       Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i
       den aktuella katalogen att användas.

       Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om
       nödvändigt.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --showformat=format
       Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av
       --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i
       listan.

       Strängen kan referera till statusfält på formen "${field-name}",
       en förteckning över giltiga fält kan enkelt skapas genom att
       använda -I på samma paket. En fullständig förklaring  av
       formateringsflaggorna  (inklusive  ersättningssekvenser  och
       fälttabulering) finns i förklaringen för flaggan --showformat i
       dpkg-query(1).

       Förvalet för fältet är "${Package}\t${Version}\n".

    -zkomprimeringsniv
       Ange  vilken  komprimeringsnivå  som  skall  användas  i
       komprimeringsfunktionen när ett paket byggs (standard är 9 för
       gzip och bzip2, 6 för xz och lzma).

    -Zkomprimeringstyp
       Ange vilken komprimeringstyp som skall användas när ett paket
       byggs. Tillåtna värden är gzip, xz, bzip2, lzma och none (förval
       är gzip).

    --new Försäkrar att dpkg-deb bygger ett arkiv i "nytt" format. Detta
       är förval.

    --old Tvingar dpkg-deb att bygga ett arkiv i "gammalt" format. Det
       gamla arkivformatet är mer svårtolkat av icke-Debianverktyg och
       är nu utgånget; dess enda användningsområde är för att bygga
       paket som skall tolkas av versioner av dpkg äldre än 0.93.76
       (september 1995), vilka endast släpptes som i386-a.out.

    --nocheck
       Förhindrar dpkg-deb --build s normala tester på det föreslagna
       innehållet i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du än vill,
       oavsett hur trasigt, på det här sätt.

    -v, --verbose
       Aktiverar pratsam utdata.  Påverkar  för  närvarande  bara
       --extract, vilket får det att bete sig som --vextract.

    -D, --debug
       Aktiverar felsökningsutdata. Denna är inte speciellt intressant.

MILJÖVARIABLER

    TMPDIR Om satt så kommer dpkg-deb att använda det som katalogen där
       temporära filer och kataloger skapas.

PROGRAMFEL

    dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gör fel.

    Det finns inte någon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det
    inte ens någon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar på en högre
    nivå, som APT, stöder autentisering av .deb-paket som hämtas från ett
    givet arkiv, och de flesta paket har nu för tiden en md5sum-kontrollfil
    som skapas av debian/rules. Filen stöds dock  inte  direkt  av
    lågnivåverktygen.)

    Försök inte använda bara dpkg-deb för att installera programvara! Du
    måste använda normala dpkg för att se till att alla filer läggs på
    korrekt plats och att paketets skript körs och dess status och innehåll
    sparas.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.