Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-genchanges - skapa .changes-filer för Debian

SYNOPS

    dpkg-genchanges [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-genchanges  läser  information  från ett uppackat och byggt
    Debiankällkodsträd och från de filer det har genererat, och genererar
    en styrfil för insändning till Debian (.changes-fil).

FLAGGOR

    -b, -B, -A
       Detta  är  ett  rent binärbygge (inga källkodsfiler skall
       inkluderas). Det är ingen skillnad mellan -b, -B och -A, den
       .changes-fil som skapas innehåller alla filer som skapats av
       binary-*-målen i det byggda paketet.

    -S   Anger att endast källkoden skall sändas in (inga binärpaket tas
       med).

    Flaggorna -sx styr huruvida det ursprungliga källkodsarkivet skall
    inkluderas i insändningen om källkod genereras (dvs. -b eller -B inte
    har använts).

    -si  Som standard, eller om den anges, kommer originalkällkoden
       endast att inkluderas om uppströmsversionsnumret (versionsnumret
       utan epok och utan Debianuppdateringsnummer) skiljer sig från
       uppströmsversionsnumret i föregående ändringsloggspost.

    -sa  Bifogar alltid originalkällkoden.

    -sd  Bifogar inte originalkällkoden, utan enbart differensfilen.

    -vversion
       Använder information från ändringsloggen för alla versioner som
       är strikt senare än version.

    -Cndringsbeskrivning
       Läs beskrivningen av ändringarna från filen ndringsbeskrivning
       istället för att använda information från  källkodsträdets
       changelog-fil.

    -mpaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig för detta paket, istället för att använda informationen
       från källkodsträdets control-fil.

    -epaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig för denna insändning, istället för  att  använda
       informationen från källkodsträdets changelog-fil.

    -Vnamn=vrde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       för en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitutionsvariabler från substvars-fil; standard  är
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utförs på något av
       fälten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den överstyra fältet med samma namn. Flaggan kan användas
       flera gånger för att läsa substitutionsvariabler från flera
       filer.

    -Dflt=vrde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodskontrollfilen som information skall läsas
       från. Standardvärdet är debian/control.

    -lndringsloggfil
       Anger ändringsloggfilen som information skall läsas  från.
       Standardvärdet är debian/changelog.

    -ffillisfile
       Läser listan över filer som skall sändas in härifrån, istället
       för att använda debian/files.

    -Fndringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från
       en speciell rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -uinsndningskatalog
       Se efter filer som skall sändas in i insndningskatalog istället
       för .. (dpkg-genchanges måste kunna se dessa filer så att det
       kan  lägga  in  deras  storlekar  och  kontrollsummor  i
       .changes-filen).

    -q   dpkg-genchanges  kommer  normalt  att  generera informativa
       meddelanden på standard fel, till exempel om hur många pakets
       källkodsfiler sänds in. -q undertrycker dessa meddelanden.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan över genererade filer som är en del av den insändning som
       förbereds. dpkg-genchanges läser data här när .changes-filen
       skapas.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.