Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-genchanges - skapa .changes-filer för Debian

SYNOPS

    dpkg-genchanges [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-genchanges läser information från ett uppackat och byggt Debiankällkodsträd och från
    de filer det har genererat, och genererar en styrfil för insändning till Debian
    (.changes-fil).

FLAGGOR

    -b, -B, -A
       Detta är ett rent binärbygge (inga källkodsfiler skall inkluderas). Det är ingen
       skillnad mellan -b, -B och -A, den .changes-fil som skapas innehåller alla filer
       som skapats av binary-*-målen i det byggda paketet.

    -S   Anger att endast källkoden skall sändas in (inga binärpaket tas med).

    Flaggorna  -sx  styr huruvida det ursprungliga källkodsarkivet skall inkluderas i
    insändningen om källkod genereras (dvs. -b eller -B inte har använts).

    -si  Som standard, eller om den anges, kommer originalkällkoden endast att inkluderas om
       uppströmsversionsnumret   (versionsnumret   utan   epok   och   utan
       Debianuppdateringsnummer) skiljer sig från uppströmsversionsnumret i föregående
       ändringsloggspost.

    -sa  Bifogar alltid originalkällkoden.

    -sd  Bifogar inte originalkällkoden, utan enbart differensfilen.

    -vversion
       Använder information från ändringsloggen för alla versioner som är strikt senare än
       version.

    -Cändringsbeskrivning
       Läs beskrivningen av ändringarna från filen ändringsbeskrivning istället för att
       använda information från källkodsträdets changelog-fil.

    -mpaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till ansvarig för detta
       paket, istället för att använda informationen från källkodsträdets control-fil.

    -epaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till ansvarig för denna
       insändning,  istället  för  att  använda  informationen från källkodsträdets
       changelog-fil.

    -Vnamn=värde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5) för en beskrivning
       av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitutionsvariabler från substvars-fil; standard är debian/substvars. Ingen
       variabelsubstitution utförs på något av fälten i utdata, men om den speciella
       variabeln Format anges kommer den överstyra fältet med samma namn. Flaggan kan
       användas flera gånger för att läsa substitutionsvariabler från flera filer.

    -Dfält=värde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Ufält Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodskontrollfilen som information skall läsas från. Standardvärdet
       är debian/control.

    -ländringsloggfil
       Anger ändringsloggfilen som information skall läsas från. Standardvärdet är
       debian/changelog.

    -ffillisfile
       Läser listan över filer som skall sändas in härifrån, istället för att använda
       debian/files.

    -Fändringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från en speciell rad
       nära slutet av ändringsloggen, eller så används Debians standardformat om ingen
       information hittas.

    -uinsändningskatalog
       Se  efter filer som skall sändas in i insändningskatalog istället för ..
       (dpkg-genchanges måste kunna se dessa filer så att det kan lägga in deras storlekar
       och kontrollsummor i .changes-filen).

    -q   dpkg-genchanges kommer normalt att generera informativa meddelanden på standard
       fel, till exempel om hur många pakets källkodsfiler sänds in. -q undertrycker dessa
       meddelanden.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan över genererade filer som är en del av den insändning som förbereds.
       dpkg-genchanges läser data här när .changes-filen skapas.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.