Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-gencontrol - skapa Debians kontrollfiler

SYNOPS

    dpkg-gencontrol [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-gencontrol läser information från ett uppackat Debiankällkodsträd
    och   genererar   en   binärpaketsstyrfil   (som   standard
    debian/tmp/DEBIAN/control). Relationsfälten kommer att förenklas.

    Fälten Pre-Depends, Depends, Recommends och Suggests förenklas därmed,
    i den följden, genom att ta bort beroenden som programmet vet
    tillhandahålls av starkare beroenden som redan tolkats. Det kommer även
    ta bort eventuella egenberoenden (programmet tar bort alla beroenden
    som  är  uppfyllda  när  den nuvarande versionen av paketet är
    installerat). Logiskt behålls snittet av multipla beroenden på samma
    paket. Ordningsföljden mellan beroendena behålls så långt som möjligt:
    om ett beroende måste tas bort på grund av att ett beroende återkommer
    senare i fältet kommer det nya beroendet att ta platsen från det som
    ersattes.

    Övriga relationsfält (Enhances, Conflicts, Breaks,  Replaces  och
    Provides) förenklas även individuellt genom att beräkna unionen av de
    olika beroendena när ett paket förekommer flera gånger i samma fält.

    dpkg-gencontrol lägger dessutom till en post för binärpaketet i
    debian/files.

FLAGGOR

    -vversion
       Sätter versionsnumret på binärpaketet som skall skapas.

    -Vnamn=vrde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       för en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitutionsvariabler från substvars-fil; standard  är
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utförs på något av
       fälten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den överstyra fältet med samma namn. Flaggan kan användas
       flera gånger för att läsa substitutionsvariabler från flera
       filer.

    -Dflt=vrde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodskontrollfilen som information skall läsas
       från. Standardvärdet är debian/control.

    -lndringsloggfil
       Anger ändringsloggfilen som information skall läsas  från.
       Standardvärdet är debian/changelog.

    -ffillisfile
       Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här,
       istället för att använda debian/file.

    -Fndringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från
       en speciell rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -ppaket
       Skapa information för det binära paketet paket. Om källkodens
       control-fil bara innehåller ett binärpaket behöver inte flaggan
       anges. I alla andra fall är det nödvändigt att välja vilket
       binärpakets information som skall skapas.

    -nfilnamn
       Anta att filnamnet för paketet skalla vara filnamn istället för
       det normala paket_version_ark.deb-filnamnet.

    -is, -ip, -isp
       Dessa flaggor ignoreras för kompatibilitet med äldre versioner
       av dpkg-dev men avråds numera ifrån. De användes tidigare för
       att tala om för dpkg-gencontrol att inkludera Section- och
       Priority-fälten   i  control-filen.  Detta  är  numera
       standardbeteendet. Om du vill återskapa det gamla beteendet kan
       du använda flaggan -U för att ta bort fälten från control-filen.

    -Ppaketbyggkatalog
       Talar om för dpkg-source att paketet byggs i paketbyggkatalog i
       stället för debian/tmp. Värdet används för  att  bestämma
       standardvärdet    för    substitueringsvariabeln    och
       control-filsfältet Installed-Size (med hjälp av du), samt för
       att välja standardplacering av utdatafilen.

    -O   Skriv  control-filen  på standard ut, i stället för till
       debian/tmp/DEBIAN/control (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/control
       om -P användes).

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/control
       Huvudkällkodskontrollinformationsfil,   vilken   innehåller
       versionsoberoende information  om  källkodspaketet  och  de
       binärpaket som kan skapas från det.

    debian/files
       Listan över genererade filer som ingår i insändningen som
       skapas. dpkg-gencontrol lägger till de förutsatta filnamnen på
       binärpaketen vars control-filer det genererar här.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007-2008 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.