Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-gencontrol - skapa Debians kontrollfiler

SYNOPS

    dpkg-gencontrol [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-gencontrol läser information från ett uppackat Debiankällkodsträd och genererar en
    binärpaketsstyrfil (som standard debian/tmp/DEBIAN/control). Relationsfälten kommer att
    förenklas.

    Fälten Pre-Depends, Depends, Recommends och Suggests förenklas därmed, i den följden,
    genom att ta bort beroenden som programmet vet tillhandahålls av starkare beroenden som
    redan tolkats. Det kommer även ta bort eventuella egenberoenden (programmet tar bort alla
    beroenden som är uppfyllda när den nuvarande versionen av paketet är installerat). Logiskt
    behålls snittet av multipla beroenden på samma paket. Ordningsföljden mellan beroendena
    behålls så långt som möjligt: om ett beroende måste tas bort på grund av att ett beroende
    återkommer senare i fältet kommer det nya beroendet att ta platsen från det som ersattes.

    Övriga relationsfält (Enhances, Conflicts, Breaks, Replaces och Provides) förenklas även
    individuellt genom att beräkna unionen av de olika beroendena när ett paket förekommer
    flera gånger i samma fält.

    dpkg-gencontrol lägger dessutom till en post för binärpaketet i debian/files.

FLAGGOR

    -vversion
       Sätter versionsnumret på binärpaketet som skall skapas.

    -Vnamn=värde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5) för en beskrivning
       av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitutionsvariabler från substvars-fil; standard är debian/substvars. Ingen
       variabelsubstitution utförs på något av fälten i utdata, men om den speciella
       variabeln Format anges kommer den överstyra fältet med samma namn. Flaggan kan
       användas flera gånger för att läsa substitutionsvariabler från flera filer.

    -Dfält=värde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Ufält Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodskontrollfilen som information skall läsas från. Standardvärdet
       är debian/control.

    -ländringsloggfil
       Anger ändringsloggfilen som information skall läsas från. Standardvärdet är
       debian/changelog.

    -ffillisfile
       Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här, istället för att använda
       debian/file.

    -Fändringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från en speciell rad
       nära slutet av ändringsloggen, eller så används Debians standardformat om ingen
       information hittas.

    -ppaket
       Skapa information för det binära paketet paket. Om källkodens control-fil bara
       innehåller ett binärpaket behöver inte flaggan anges. I alla andra fall är det
       nödvändigt att välja vilket binärpakets information som skall skapas.

    -nfilnamn
       Anta att filnamnet för paketet skalla vara filnamn istället för det normala
       paket_version_ark.deb-filnamnet.

    -is, -ip, -isp
       Dessa flaggor ignoreras för kompatibilitet med äldre versioner av dpkg-dev men
       avråds numera ifrån. De användes tidigare för att tala om för dpkg-gencontrol att
       inkludera  Section-  och  Priority-fälten  i control-filen. Detta är numera
       standardbeteendet. Om du vill återskapa det gamla beteendet kan du använda flaggan
       -U för att ta bort fälten från control-filen.

    -Ppaketbyggkatalog
       Talar om för dpkg-source att paketet byggs i paketbyggkatalog i stället för
       debian/tmp.  Värdet  används  för  att  bestämma  standardvärdet  för
       substitueringsvariabeln och control-filsfältet Installed-Size (med hjälp av du),
       samt för att välja standardplacering av utdatafilen.

    -O   Skriv control-filen på standard ut, i stället för till debian/tmp/DEBIAN/control
       (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/control om -P användes).

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/control
       Huvudkällkodskontrollinformationsfil,   vilken  innehåller  versionsoberoende
       information om källkodspaketet och de binärpaket som kan skapas från det.

    debian/files
       Listan över genererade filer som ingår i insändningen som skapas. dpkg-gencontrol
       lägger till de förutsatta filnamnen på binärpaketen vars control-filer det
       genererar här.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007-2008 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.