Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-gensymbols  -  generera  symbolfiler  (information om delade
    bibliotek)

SYNOPS

    dpkg-gensymbols [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-gensymbols söker genom en temporärt byggträd (som  standard
    debian/tmp) efter bibliotek och skapar en symbols-fil som beskriver
    dem. Denna fil kommer sedan, såvida den inte är tom, att installeras i
    DEBIAN-underkatalogen  i  byggträdet  så  att  den  hamnar  i
    styrinformationen i paketet.

    När dessa filer skapas, används ett par symbolfiler från paketansvariga
    som indata. Programmet söker efter följande filer (och använder den
    första det finner):

    ·  debian/paket.symbols.arkitektur

    ·  debian/symbols.arkitektur

    ·  debian/paket.symbols

    ·  debian/symbols

    Dessa filer är i huvudsak intressanta för att kunna tillhandahålla den
    minimala version associerad med varje symbol i biblioteken. Detta
    motsvarar normalt den första version av paketet som tillhandahöll
    symbolen, men det kan manuellt inkrementeras av de ansvariga om
    symbolens ABI utökas med bibehållen bakåtkompatibilitet. Det är den
    ansvarigas ansvar att hålla dessa filer àjourförda och korrekta, men
    dpkg-gensymbols kan hjälpa till.

    När den genererade symbolfilen skiljer sig mot den version som
    tillhandahållits av de paketansvariga kommer dpkg-gensymbols att skriva
    ut en differens mellan de två versionerna. Om ändringarna är för stora
    kommer programmet dessutom att misslyckas (du kan justera hur stora
    ändringar du kan tolerera, se flaggan -c).

UNDERHÅLLA SYMBOLFILER

    Symbolfilerna är bara riktigt nyttiga om de motsvarar hur paketet har
    utvecklats  över flera versioner. De paketansvariga måste därför
    uppdatera dem varje gång en ny symbol läggs till så att dess
    associerade minimala version motsvarar verkligheten. För att göra detta
    på ett riktigt sätt finns det differensfiler i byggloggarna. I de
    flesta fall kan differensfilen appliceras direkt på filen debian/paket.
    Med det i åtanke så behövs det oftast ytterligare justeringar: det
    rekommenderas  att  skippa  Debianrevisionen  från  det  minimala
    versionsnummer  så  att  den  bakåtanpassningar  med  ett  lägre
    versionsnummer, men från samma uppströmsversion, fortfarande uppfyller
    de genererade beroendena. Om Debianrevisionen inte kan tas bort på
    grund av att en symbol faktiskt lades till av en Debianspecifik ändring
    så bör ett "~" läggs till i slutet av versionen.

    Innan man applicerar en patch på symbolfilen bör de  ansvariga
    dubbelchecka  att den är korrekt. Publicerade symboler bör inte
    försvinna, så patchen bör ideellt sett bara lägga till nya rader.

    Obsevera att du kan skriva kommentarer i symbols-filer: alla rader med
    "#" som första tecken är kommentarer, såvida inte det börjar med
    "#include" (se stycket Använda inkluderingar). Rader som börjar med
    "#MISSING:" är speciella kommentarer som dokumenterar symboler som har
    försvunnit.

  Använda #PACKAGE#-substituering
    I några sällsynta fall skiljer sig namnet på biblioteket mellan
    arkitekturer. För att undvika att hårdkoda namnet på paketet i
    symbolfilen kan du använda markören #PACKAGE#. Den ersätts av det
    faktiska paketnamnet när symbolfilen installeras. Till skillnad från
    #MINVER#-markören kommer #PACKAGE# aldrig att dyka upp i en symbolfil i
    ett binärpaket.

  Använda symboltaggar
    Symboltaggning är nyttigt för att markera symboler som är speciella på
    något sätt. Alla symboler kan ha ett godtyckligt antal  taggar
    associerade med sig. Medan alla taggar tolkas och lagras är det bara
    ett par av dem som förstås av dpkg-gensymbols och som utlöser
    specialhantering av symbolerna. Se undersymbolen Standardsymboltaggar
    för mer information om dessa taggar.

    Taggarna anges precis före symbolnamnet (inga blanksteg  tillåts
    mellan). Den börjar alltid med en vänsterparentes (, slutar med en
    högerparentes ), och måste innehålla minst en tagg. Ytterligare taggar
    avdelas med tecknet |. En tagg kan ha ett värde, vilket separeras från
    taggnamnet med tecknet =. Taggnamn och värden kan vara godtyckliga
    strängar, förutom att de inte kan innehålla de speciella tecknen ) | =.
    Symbolnamn som följer en taggangivelse kan, om så önskas, citeras med
    antingen ' eller " för att tillåta blanksteg. Om inga taggar anges för
    symbolen tolkas dock citattecken som en del av symbolnamnet, vilket
    fortsätter till det första blanksteget.

    (tag1=jag  är  markerad|taggnamn  med  blanksteg)"taggad  citerad
    symbol"@Bas 1.0
    (optional)taggad_ociterad_symbol@Bas 1.0 1
    ociterad_symbol@Bas 1.0

    Den första symbolen i exemplet är heter taggad citerad symbol och har
    två taggar: tag1 med värdet jag r markerad och taggnamn med blanksteg
    som  inte  har  något  värde.  Den  andra  symbolen  heter
    taggad_ociterad_symbol  och är bara taggad med taggen som heter
    optional. Den sista symbolen är ett exempel på en normal, otaggad
    symbol.

    Eftersom symboltaggar er en utökning av formatet i deb-symbols(5) kan
    de bara användas i symbolfiler i källkodspaket (dessa filer är att anse
    som mallar som används för att bygga symbolfilerna som finns i
    binärpaketen). När dpkg-gensymbols anropas utan flaggan -t kommer det
    att mata ut symbolfiler kompatibla med deb-symbols(5)-formatet: det
    hanterar symboler helt beroende på vad som beskrivs av standardtaggarna
    och tar bort alla taggar från utdata. I mall-läge (-t) kommer däremot
    alla symboler och deras taggar (både standard och okända) att behållas
    i utdata och skrivas i sin originalform så som de lästes in.

  Standardsymboltaggar
    optional
       En symbol markerad som valfri (optional) kan försvinna från
       bibliotektet när som helst och kommer aldrig göra så att
       dpkg-gensymbols  misslyckas. Försvunna symboler kommer dock
       fortfarande visas som saknade (MISSING) i differensen för varje
       ny paketversion. Detta beteende fungerar som en påminnelse för
       de paketansvariga om att symbolen måste  tas  bort  från
       symbolfilen eller läggas tillbaka till biblioteket. När en
       valfri symbol som tidigare markerats som saknad (MISSING)
       plötsligt dyker upp igen i en senare version kommer den att
       uppgraderas tillbaka till befintligstatus ("existing") med den
       minsta tillgängliga versionen oförändrad.

       Taggen är användbar för symboler som är privata och vars
       försvinnande inte gör att ABI:et går sönder.  De  flesta
       C++-mallinstansieringar faller till exempel in under denna
       kategori. Som andra taggar kan den här även ha ett godtyckligt
       värde: det kan användas för att indikera varför symbolen är att
       anse som valfri.

    arch=arkitekturlista
       Denna tag gör det möjligt att begränsa vilken uppsättning
       arkitekturer symbolen är tänkt att finnas för. När symbollistan
       uppdateras med symboler som upptäcks i biblioteket behandlas
       alla arkitekturspecifika symboler som inte gäller den aktuella
       värdarkitekturen som om de inte fanns. Om en arkitekturspecifik
       symbol  som  motsvarar  den aktuella värdarkitekturen inte
       existerar i biblioteket gäller de vanliga reglerna för saknade
       symboler, och kan få dpkg-gensymbols att misslyckas. Å andra
       sidan, om en arkitekturspecifik symbol hittas där den inte var
       menad att finnas (då den aktuella värdarkitekturen inte är
       listad i taggen), görs den arkitekturneutral (dvs. "arch"-taggen
       tas bort och symbolen kommer finnas med i differensen på grund
       av denna ändring), men den anses inte som ny.

       I  det  vanliga  icke-mall-läget  skrivs  endast  de
       arkitekturspecifika  symboler  som  motsvarar  den aktuella
       värdarkitekturen till symbolfilen. Å andra sidan skrivs alla
       arkitekturspecifika  symboler  (inklusive  de  från  andra
       arkitekturer) till symbolfilen i mall-läget.

       Formatet på arkitekturlista är detsamma som det som används i
       Build-Depends-fältet  i  debian/control  (bortsett  från de
       omslutande hakparenteserna []). Den första symbolen från listan
       nedan, till exempel, kommer endast att tas med på arkitekturerna
       alpha, amd64, kfreebsd-amd64 och ia64, medan den andra tas med
       överallt förutom på armel.

        (arch=alpha         amd64        kfreebsd-amd64
       ia64)en_64bit-specifik_symbol@Base 1.0
        (arch=!armel)symbol_armel_inte_har@Base 1.0

    ignore-blacklist
       dpkg-gensymbols har en intern svartlista över symboler som inte
       skall förekomma i symbolfiler eftersom de oftast bara är
       sidoeffekter från implementationsdetaljer i verktygskedjan. Om
       du, av någon orsak, verkligen vill att en av dessa symboler
       skall tas med i symbolfilen måste du tagga symbolen med
       ignore-blacklist.   Det   kan   vara   nödvändigt  för
       lågnivå-verktygskedjebibliotek som libgcc.

    c++  Betecknar c++-symbolmönster. Se stycket Använda symbolmönster
       nedan.

    symver Anger symver (symbolversion)-symbolmönstret. Se stycket Använda
       symbolmönster nedan.

    regex Anger regex-symbolmönstret. Se stycket Anvnda symbolmnster
       nedan.

  Använda symbolmönster
    Till skillnad från vanliga symbolspecifikationer kan ett mönster täcka
    flera faktiska symboler från biblioteket. dpkg-gensymbols  kommer
    försöka matcha varje mönster mot varje faktisk symbol som inte har en
    motsvarande specifik symbol definierad i symbolfilen. Så fort det
    första mönster som motsvarar symbolen hittas kommer alla dess taggar
    och egenskaper att användas som en basspecifikation för symbolen. Om
    inget mönster motsvarar symbolen kommer den att tolkas som ny.

    Ett mönster anses som tappat om det inte motsvarar några symboler i
    biblioteket. Som standard kommer detta  få  dpkg-genchanges  att
    misslyckas om -c1 eller högre anges. Om ett sådant misslyckande inte är
    önskvärt kan mönstret dock märkas med taggen optional. Om mönstret då
    inte motsvarar någonting kommer det bara dyka upp i differensen som
    saknas (MISSING). Mönstret kan dessutom, precis som andra symboler,
    begränsas till specifika arkitekturer med hjälp av arch-taggen. Se
    stycket Standardsymboltaggar ovan för mer information.

    Mönster är en utökning av deb-symbols(5)-formatet och är därför endast
    tillåtna i symbolfilmallar. Syntax för angivelse av mönster skiljer sig
    inte från den  för  en  specifik  symbol.  Symbolnamnsdelen  av
    specifikationen fungerar dock som ett uttryck som skall jämföras mot
    namn@version för den faktiska symbolen. För att skilja mellan olika
    sorters mönster, taggas mönster normalt med en speciell tagg.

    För närvarande stöder dpkg-gensymbols tre grundläggande mönstertyper:

    c++
     Detta mönster anges med taggen c++. Den matchar enbart C++-symboler
     med deras  avmanglade  symbolnamn  (som  det  skrivs  ut  av
     c++filt(1)-verktyget). Det här mönstret är väldigt nyttigt för att
     matcha symboler vars manglade namn kan skilja sig mellan olika
     arkitekturer, medan deras avmanglade namn är desamma. En grupp
     dylika  symboler  är  icke-virtuella  "thunks"  som  har
     arkitekturspecifika offsetvärden inbyggda i sina manglade namn. En
     vanlig instans av detta fall är en virtuell destruktör som under
     diamantarv behöver en icke-virtuell "thunk"-symbol. Även om till
     exempel  ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base  på  32-bitarsarkitekturer
     troligtvis är _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base på64-bitarsarkitekturer,
     så kan de matchas med ett enda c++-mönster:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      [...]
      (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
      [...]

     Det avmanglade namnet ovan kan hämtas genom att utföra följande
     kommando:

      $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

     Observera att även om det manglade namnet per definition är unikt i
     biblioteket gäller inte detta för avmanglade namn. Flera distinkta
     verkliga symboler kan ha samma avmanglade namn. Det gäller till
     exempel för icke-virtuella "thunk"-symboler i konfigurationer med
     komplexa arv eller för de flesta konstruktörer och destruktörer
     (eftersom g++ normalt genererar två symboler för dem). Eftersom
     dessa  kollisioner sker på ABI-nivån bör de dock inte sänka
     kvaliteten på symbolfilen.

    symver
     Detta mönster anges med taggen symver. Välunderhållna bibliotek har
     versionshanterade  symboler  där  varje  version  motsvarar
     uppströmsversionen där symbolen lades till. Om det är fallet kan du
     använda ett symver-möster för att matcha alla symboler som matchar
     den specifika versionen. Till exempel:

     libc.so.6 libc6 #MINVER#
      (symver)GLIBC_2.0 2.0
      [...]
      (symver)GLIBC_2.7 2.7
      access@GLIBC_2.0 2.2

     Alla symboler associerade med versionerna GLIBC_2.0 och GLIBC_2.7
     kommer leda till den minimal version 2.0 respektive 2.7, med
     undantag av symbolen access@GLIBC_2.0. Den sistnämnda kommer leda
     till ett minsta beroende på libc6 version 2.2 trots att den
     motsvarar mönstret "(symver)GLIBC_2.0"-mönstret, eftersom specifika
     symboler gäller före mönster.

     Observera att även om den gamla sortens jokerteckenmönster (anges
     med  "*@version"  i  symbolnamnfältet)  fortfarande  stöds  så
     rekommenderas de inte längre i och med den nya sortens syntax
     "(symver|optional)version". Till exempel bör "*@GLIBC_2.0  2.0"
     skrivas som "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0" om samma beteende
     behövs.

    regex
     Mönster med reguljära uttryck anges med taggen regex. De matchar med
     det reguljära uttrycket på perl-form som anges i symbolnamnsfältet.
     Ett reguljärt uttryck matchar som det står, glöm därför inte att
     inleda det med tecknet ^, annars kommer det matcha godtycklig del av
     den verkliga symbolens namn@version-sträng. Till exempel:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
      (regex|optional)"private" 1.0

     Symboler   som   "mystack_new@Base",   "mystack_push@Base",
     "mystack_pop@Base" osv. kommer att träffas av det första mönstret
     medan t.ex "ng_mystack_new@Base" inte gör det. Det andra mönstret
     motsvarar alla symbolen som innehåller strängen "private" i sina
     namn och träffar kommer att ärva optional-taggen från mönstret.

    Grundläggande mönster som anges ovan kan kombineras där det är vettigt.
    I så fall behandlas de i den ordning taggarna anges. Till exempel
    kommer både

    (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
    (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

    att träffa symbolerna "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base" och
    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". När det första mönstret
    jämförs avmanglas först symbolen som en C++-symbol, varefter det
    avmanglade namnet jämförs med det reguljära uttrycket. När det andra
    mönstret jämförs, å andra sidan, jämförs det reguljära uttrycket mot
    det råa symbolnamnet, varefter symbolen testas för att se om det är av
    C++-typ genom att försöka avmangla det. Om ett grundläggande mönster
    misslyckas kommer hela uttrycket att misslyckas. Därför kommer, till
    exempel "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" inte att träffas
    av något av mönstrena eftersom det inte är en giltig C++-symbol.

    I allmänhet delas alla mönster in i två grupper. alias (grundläggande
    c++ och symver) och generella mönster (regex, samtliga kombinationer av
    multipla  grundläggande  mönster).  Det  går  snabbt  att träffa
    grundläggande aliasbaserade mönster (O(1)) medan generella mönster är
    O(N) (N - antal generella mönster) för varje symbol. Det rekommenderas
    därför inte att använda för många generella mönster.

    När flera mönster träffar samma verkliga symbol föredras alias (först
    c++, sedan symver) framför generella mönster. Generella mönster träffas
    i den ordning de upptäcktes i symbolfilmallen fram till den första
    lyckade träffen. Observera dock att manuell omsortering av poster i
    mallfilen  inte  rekommenderas  då  dpkg-gensymbols  genererar
    differensfiler baserad på den alfanumeriska sorteringsordningen av dess
    namn.

  Använda inkluderingar
    När uppsättningen av exporterade  symboler  skiljer  sig  mellan
    arkitekturer kan det vara ineffektivt att använda en enda symbolfil. I
    dessa fall kan ett inkluderingsdirektiv vara nyttigt på flera sätt:

    ·  Du kan faktorisera de gemensamma delarna i en extern fil och
      inkludera den filen i din paket.symbols.arkitektur-fil genom att
      använda ett inkluderingsdirektiv som detta:

      #include "paket.symbols.common"

    ·  Inkluderingsdirektivet kan även taggas som alla andra symboler:

      (tag|..|tagN)#include "fil-att-inkludera"

      Alla symboler som inkluderas från fil-att-inkludera kommer att
      anses som standard vara taggade med tag .. tagN. Du kan använda
      denna funktion för att skapa en gemensam paket.symbols-fil som
      inkluderar arkitekturspecifika filer:

       gemensam_symbol1@Base 1.0
      (arch=amd64 ia64 alpha)#include "paket.symbols.64bit"
      (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "paket.symbols.32bit"
       gemensam_symbol2@Base 1.0

    Symbolfilerna läses radvis, och inkluderingsdirektiv utförs så fort de
    upptäcks. Det betyder att innehållet i den inkluderade filen kan
    överstyra allt innehåll som förekom före inkluderingsdirektivet och att
    innehåll efter direktivet kan överstyra allt från den inkluderade
    filen. Alla symboler (även andra #include-direktiv) i den inkluderade
    filen kan ange ytterligare taggar eller överstyra värden för de ärvda
    taggarna i sin taggspecifikation. Det finns dock inte något sätt för en
    symbol att ta bort någon av sina ärvda taggar.

    En inkluderad fil kan repetera huvudraden som innehåller SONAMNet för
    biblioteket. I så fall överstyr den en eventuell huvudrad som lästs in
    tidigare. Det är vanligtvis dock bäst att undvika att duplicera
    huvudrader. Ett sätt att göra det är som följer:

    #include "libnågonting1.symbols.common"
    arkitekturspecifik_symbol@Base 1.0

  God hantering av bibliotek
    Ett välunderhållet bibliotek har följande funktioner:

    ·  dess API är stabilt (publika symboler tas aldrig bort, endast nya
      publika symboler läggs till) och inkompatibla ändringar görs endast
      när SONAMNet ändras;

    ·  ideellt  använder  det  en versionhanterade symboler för att
      upprätthålla  ABI-stabilitet  trots  interna  ändringar  och
      API-utökningar;

    ·  det exporterar inte privata symboler (sådana symboler kan taggas
      med "optional" för att gå runt detta).

    När man underhåller symbolfilen är det lätt att upptäcka symboler som
    dyker upp och försvinner. Det är svårare att upptäcka inkompatibla API-
    och ABI-ändringar. Den paketansvarige bör därför noggrant läsa igenom
    uppströmsändringsloggen för fall då reglerna för god hantering av
    bibliotek bryts. Om ett möjligt fel upptäcks bör uppströmsförfattaren
    meddelas, då det alltid är bättre att problemet rättas uppströms än
    specifikt i Debian.

FLAGGOR

    -Ppaketbyggkatalog
       Sök paketbyggkatalog istället för debian/tmp.

    -ppaket
       Definiera paketnamnet. Krävs om mer än ett binärpaket listas i
       debian/control   (eller  om  det  inte  finns  någon
       debian/control-fil).

    -vversion
       Definiera paketversion. Standardvärdet är versionen som hämtas
       från debian/changelog. Krävs om programmet anropas utanför ett
       källkodspaketträd.

    -ebiblioteksfil
       Analyserar endast bibliotek som listats explicit istället för
       att hitta alla publika bibliotek. Du kan använda ett reguljärt
       uttryck i biblioteksfil för att träffa multipla bibliotek med
       ett enda argument (annars behöver du flera -e).

    -Ifilnamn
       Använd filnamn som referensfil för att generera symbolfilen som
       integreras i själva paketet.

    -O   Skriv den genererade symbolfilen på standard ut, i stället för
       att lagra den i paketets byggträd.

    -Ofilnamn
       Lagra den genererade symbolfilen som filnamn. Om filnamn redan
       existerar kommer dess innehåll att användas som bas för den
       genererade symbolfilen. Du kan använda den här funktionen för
       att uppdatera en symbolfil så att den motsvarar en nyare
       uppströmsversion av ditt bibliotek.

    -t   Skriv  symbolfilen  i  mall-läge  istället för i formatet
       kompatibelt  med  deb-symbols(5).  Huvudskillnaden  är  att
       symbolnamn och taggar skrivs i sin originalform i mall-läget,
       till skillnad från de efterbehandlade symbolnamnen med borttagna
       taggar som skrivs i det kompatibla läget. Dessutom kan vissa
       symboler uteslutas när en vanlig deb-symbols(5)-fil skrivs (i
       enlighet med tagghanteringsreglerna) medan alla symboler alltid
       skrivs till symbolfilsmallen.

    -c[0-4]
       Definiera vilka kontroller som skall utföras när den genererade
       symbolfilen jämförs med den mallfil som används som startpunkt.
       Som standard är nivån 1. Genom att öka nivån utförs flera
       kontroller, inklusive alla kontroller på lägre nivå. Nivå 2
       misslyckas om nya symboler har introducerats. Nivå 3 misslyckas
       om några bibliotek har försvunnit. Nivå 4 misslyckas om några
       bibliotek har introducerats.

       Värdet    kan    överstyras    med    miljövariabeln
       DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

    -q   Håll tyst och generera aldrig en differens mellan den genererade
       symbolfilen och mallfilen som användes som startpunkt eller visa
       varningar  om  nya/förlorade  bibliotek eller nya/förlorade
       symboler. Den här flaggan tar endast bort informationsutdata,
       inte själva kontrolleran (se flaggan -c).

    -aarkitektur
       Anta arkitektur som värdarkitektur vid hantering av symbolfiler.
       Använd den här flaggan för att generera en symbolfil eller
       differens för valfri arkitektur så länge dess binärer är
       tillgängliga.

    -d   Aktiverar felsökningsläge. Flera meddelanden visas för att
       förklara vad dpkg-gensymbols gör.

    -V   Aktivera pratsamt läge. Den genererade symbolfilen innehåller ej
       längre rekommenderade symboler som kommentarer. I mall-läge
       följs dessutom mönstersymboler av kommentarer som visar vilka
       verkliga symboler som har träffats av mönstret.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

SE ÄVEN

    http://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
    http://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
    http://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
    deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2007-2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.