Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-gensymbols - generera symbolfiler (information om delade bibliotek)

SYNOPS

    dpkg-gensymbols [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-gensymbols söker genom en temporärt byggträd (som standard debian/tmp) efter
    bibliotek och skapar en symbols-fil som beskriver dem. Denna fil kommer sedan, såvida den
    inte är tom, att installeras i DEBIAN-underkatalogen i byggträdet så att den hamnar i
    styrinformationen i paketet.

    När dessa filer skapas, används ett par symbolfiler från paketansvariga som indata.
    Programmet söker efter följande filer (och använder den första det finner):

    ·  debian/paket.symbols.arkitektur

    ·  debian/symbols.arkitektur

    ·  debian/paket.symbols

    ·  debian/symbols

    Dessa filer är i huvudsak intressanta för att kunna tillhandahålla den minimala version
    associerad med varje symbol i biblioteken. Detta motsvarar normalt den första version av
    paketet som tillhandahöll symbolen, men det kan manuellt inkrementeras av de ansvariga om
    symbolens ABI utökas med bibehållen bakåtkompatibilitet. Det är den ansvarigas ansvar att
    hålla dessa filer àjourförda och korrekta, men dpkg-gensymbols kan hjälpa till.

    När den genererade symbolfilen skiljer sig mot den version som tillhandahållits av de
    paketansvariga kommer dpkg-gensymbols att skriva ut en differens mellan  de  två
    versionerna. Om ändringarna är för stora kommer programmet dessutom att misslyckas (du kan
    justera hur stora ändringar du kan tolerera, se flaggan -c).

UNDERHÅLLA SYMBOLFILER

    Symbolfilerna är bara riktigt nyttiga om de motsvarar hur paketet har utvecklats över
    flera versioner. De paketansvariga måste därför uppdatera dem varje gång en ny symbol
    läggs till så att dess associerade minimala version motsvarar verkligheten. För att göra
    detta på ett riktigt sätt finns det differensfiler i byggloggarna. I de flesta fall kan
    differensfilen appliceras direkt på filen debian/paket. Med det i åtanke så behövs det
    oftast ytterligare justeringar: det rekommenderas att skippa Debianrevisionen från det
    minimala versionsnummer så att den bakåtanpassningar med ett lägre versionsnummer, men
    från  samma  uppströmsversion,  fortfarande uppfyller de genererade beroendena. Om
    Debianrevisionen inte kan tas bort på grund av att en symbol faktiskt lades till av en
    Debianspecifik ändring så bör ett "~" läggs till i slutet av versionen.

    Innan man applicerar en patch på symbolfilen bör de ansvariga dubbelchecka att den är
    korrekt. Publicerade symboler bör inte försvinna, så patchen bör ideellt sett bara lägga
    till nya rader.

    Obsevera att du kan skriva kommentarer i symbols-filer: alla rader med "#" som första
    tecken är kommentarer, såvida inte det börjar med "#include" (se stycket Använda
    inkluderingar). Rader som börjar med "#MISSING:" är speciella kommentarer som dokumenterar
    symboler som har försvunnit.

  Använda #PACKAGE#-substituering
    I några sällsynta fall skiljer sig namnet på biblioteket mellan arkitekturer. För att
    undvika att hårdkoda namnet på paketet i symbolfilen kan du använda markören #PACKAGE#.
    Den ersätts av det faktiska paketnamnet när symbolfilen installeras. Till skillnad från
    #MINVER#-markören kommer #PACKAGE# aldrig att dyka upp i en symbolfil i ett binärpaket.

  Använda symboltaggar
    Symboltaggning är nyttigt för att markera symboler som är speciella på något sätt. Alla
    symboler kan ha ett godtyckligt antal taggar associerade med sig. Medan alla taggar tolkas
    och lagras är det bara ett par av dem som förstås av dpkg-gensymbols och som utlöser
    specialhantering av symbolerna. Se undersymbolen Standardsymboltaggar för mer information
    om dessa taggar.

    Taggarna anges precis före symbolnamnet (inga blanksteg tillåts mellan). Den börjar alltid
    med en vänsterparentes (, slutar med en högerparentes ), och måste innehålla minst en
    tagg. Ytterligare taggar avdelas med tecknet |. En tagg kan ha ett värde, vilket separeras
    från taggnamnet med tecknet =. Taggnamn och värden kan vara godtyckliga strängar, förutom
    att de inte kan innehålla de speciella tecknen ) | =. Symbolnamn som följer en
    taggangivelse kan, om så önskas, citeras med antingen ' eller " för att tillåta blanksteg.
    Om inga taggar anges för symbolen tolkas dock citattecken som en del av symbolnamnet,
    vilket fortsätter till det första blanksteget.

    (tag1=jag är markerad|taggnamn med blanksteg)"taggad citerad symbol"@Bas 1.0
    (optional)taggad_ociterad_symbol@Bas 1.0 1
    ociterad_symbol@Bas 1.0

    Den första symbolen i exemplet är heter taggad citerad symbol och har två taggar: tag1 med
    värdet jag är markerad och taggnamn med blanksteg som inte har något värde. Den andra
    symbolen heter taggad_ociterad_symbol och är bara taggad med taggen som heter optional.
    Den sista symbolen är ett exempel på en normal, otaggad symbol.

    Eftersom symboltaggar er en utökning av formatet i deb-symbols(5) kan de bara användas i
    symbolfiler i källkodspaket (dessa filer är att anse som mallar som används för att bygga
    symbolfilerna som finns i binärpaketen). När dpkg-gensymbols anropas utan flaggan -t
    kommer det att mata ut symbolfiler kompatibla med deb-symbols(5)-formatet: det hanterar
    symboler helt beroende på vad som beskrivs av standardtaggarna och tar bort alla taggar
    från utdata. I mall-läge (-t) kommer däremot alla symboler och deras taggar (både standard
    och okända) att behållas i utdata och skrivas i sin originalform så som de lästes in.

  Standardsymboltaggar
    optional
       En symbol markerad som valfri (optional) kan försvinna från bibliotektet när som
       helst och kommer aldrig göra så att dpkg-gensymbols misslyckas. Försvunna symboler
       kommer dock fortfarande visas som saknade (MISSING) i differensen för varje ny
       paketversion. Detta beteende fungerar som en påminnelse för de paketansvariga om
       att  symbolen  måste tas bort från symbolfilen eller läggas tillbaka till
       biblioteket. När en valfri symbol som tidigare markerats som saknad (MISSING)
       plötsligt dyker upp igen i en senare version kommer den att uppgraderas tillbaka
       till befintligstatus ("existing") med den minsta tillgängliga versionen oförändrad.

       Taggen är användbar för symboler som är privata och vars försvinnande inte gör att
       ABI:et går sönder. De flesta C++-mallinstansieringar faller till exempel in under
       denna kategori. Som andra taggar kan den här även ha ett godtyckligt värde: det kan
       användas för att indikera varför symbolen är att anse som valfri.

    arch=arkitekturlista
       Denna tag gör det möjligt att begränsa vilken uppsättning arkitekturer symbolen är
       tänkt att finnas för. När symbollistan uppdateras med symboler som upptäcks i
       biblioteket behandlas alla arkitekturspecifika symboler som inte gäller den
       aktuella värdarkitekturen som om de inte fanns. Om en arkitekturspecifik symbol som
       motsvarar den aktuella värdarkitekturen inte existerar i biblioteket gäller de
       vanliga reglerna för saknade symboler, och kan få dpkg-gensymbols att misslyckas. Å
       andra sidan, om en arkitekturspecifik symbol hittas där den inte var menad att
       finnas (då den aktuella värdarkitekturen inte är listad i taggen), görs den
       arkitekturneutral (dvs. "arch"-taggen tas bort och symbolen kommer finnas med i
       differensen på grund av denna ändring), men den anses inte som ny.

       I det vanliga icke-mall-läget skrivs endast de arkitekturspecifika symboler som
       motsvarar den aktuella värdarkitekturen till symbolfilen. Å andra sidan skrivs alla
       arkitekturspecifika symboler (inklusive de  från  andra  arkitekturer)  till
       symbolfilen i mall-läget.

       Formatet på arkitekturlista är detsamma som det som används i Build-Depends-fältet
       i debian/control (bortsett från de omslutande hakparenteserna []). Den första
       symbolen  från  listan nedan, till exempel, kommer endast att tas med på
       arkitekturerna alpha, amd64, kfreebsd-amd64 och ia64, medan den andra tas med
       överallt förutom på armel.

        (arch=alpha amd64 kfreebsd-amd64 ia64)en_64bit-specifik_symbol@Base 1.0
        (arch=!armel)symbol_armel_inte_har@Base 1.0

    ignore-blacklist
       dpkg-gensymbols har en intern svartlista över symboler som inte skall förekomma i
       symbolfiler eftersom de oftast bara är sidoeffekter från implementationsdetaljer i
       verktygskedjan. Om du, av någon orsak, verkligen vill att en av dessa symboler
       skall tas med i symbolfilen måste du tagga symbolen med ignore-blacklist. Det kan
       vara nödvändigt för lågnivå-verktygskedjebibliotek som libgcc.

    c++  Betecknar c++-symbolmönster. Se stycket Använda symbolmönster nedan.

    symver Anger symver (symbolversion)-symbolmönstret. Se stycket Använda symbolmönster
       nedan.

    regex Anger regex-symbolmönstret. Se stycket Använda symbolmönster nedan.

  Använda symbolmönster
    Till skillnad från vanliga symbolspecifikationer kan ett mönster täcka flera faktiska
    symboler från biblioteket. dpkg-gensymbols kommer försöka matcha varje mönster mot varje
    faktisk symbol som inte har en motsvarande specifik symbol definierad i symbolfilen. Så
    fort det första mönster som motsvarar symbolen hittas kommer alla dess taggar och
    egenskaper att användas som en basspecifikation för symbolen. Om inget mönster motsvarar
    symbolen kommer den att tolkas som ny.

    Ett mönster anses som tappat om det inte motsvarar några symboler i biblioteket. Som
    standard kommer detta få dpkg-genchanges att misslyckas om -c1 eller högre anges. Om ett
    sådant misslyckande inte är önskvärt kan mönstret dock märkas med taggen optional. Om
    mönstret då inte motsvarar någonting kommer det bara dyka upp i differensen som saknas
    (MISSING). Mönstret kan dessutom, precis som andra symboler, begränsas till specifika
    arkitekturer med hjälp av arch-taggen. Se stycket Standardsymboltaggar ovan för mer
    information.

    Mönster är en utökning av deb-symbols(5)-formatet och är därför endast tillåtna i
    symbolfilmallar. Syntax för angivelse av mönster skiljer sig inte från den för en specifik
    symbol. Symbolnamnsdelen av specifikationen fungerar dock som ett uttryck som skall
    jämföras mot namn@version för den faktiska symbolen. För att skilja mellan olika sorters
    mönster, taggas mönster normalt med en speciell tagg.

    För närvarande stöder dpkg-gensymbols tre grundläggande mönstertyper:

    c++
     Detta mönster anges med taggen c++. Den matchar enbart C++-symboler med deras
     avmanglade symbolnamn (som det skrivs ut av c++filt(1)-verktyget). Det här mönstret är
     väldigt nyttigt för att matcha symboler vars manglade namn kan skilja sig mellan olika
     arkitekturer, medan deras avmanglade namn är desamma. En grupp dylika symboler är
     icke-virtuella "thunks" som har arkitekturspecifika offsetvärden inbyggda i sina
     manglade namn. En vanlig instans av detta fall är en virtuell destruktör som under
     diamantarv  behöver  en  icke-virtuell  "thunk"-symbol.  Även  om  till exempel
     ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base   på   32-bitarsarkitekturer   troligtvis    är
     _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base på64-bitarsarkitekturer, så kan de matchas med ett enda
     c++-mönster:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      [...]
      (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
      [...]

     Det avmanglade namnet ovan kan hämtas genom att utföra följande kommando:

      $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

     Observera att även om det manglade namnet per definition är unikt i biblioteket gäller
     inte detta för avmanglade namn. Flera distinkta verkliga symboler kan ha samma
     avmanglade namn. Det gäller till exempel för icke-virtuella "thunk"-symboler i
     konfigurationer med komplexa arv eller för de flesta konstruktörer och destruktörer
     (eftersom g++ normalt genererar två symboler för dem). Eftersom dessa kollisioner sker
     på ABI-nivån bör de dock inte sänka kvaliteten på symbolfilen.

    symver
     Detta mönster anges med taggen symver. Välunderhållna bibliotek har versionshanterade
     symboler där varje version motsvarar uppströmsversionen där symbolen lades till. Om det
     är fallet kan du använda ett symver-möster för att matcha alla symboler som matchar den
     specifika versionen. Till exempel:

     libc.so.6 libc6 #MINVER#
      (symver)GLIBC_2.0 2.0
      [...]
      (symver)GLIBC_2.7 2.7
      access@GLIBC_2.0 2.2

     Alla symboler associerade med versionerna GLIBC_2.0 och GLIBC_2.7 kommer leda till den
     minimal version 2.0 respektive 2.7, med undantag av symbolen access@GLIBC_2.0. Den
     sistnämnda kommer leda till ett minsta beroende på libc6 version 2.2 trots att den
     motsvarar mönstret "(symver)GLIBC_2.0"-mönstret, eftersom specifika symboler gäller
     före mönster.

     Observera att även om den gamla sortens jokerteckenmönster (anges med "*@version" i
     symbolnamnfältet) fortfarande stöds så rekommenderas de inte längre i och med den nya
     sortens syntax "(symver|optional)version". Till exempel bör "*@GLIBC_2.0 2.0" skrivas
     som "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0" om samma beteende behövs.

    regex
     Mönster med reguljära uttryck anges med taggen regex. De matchar med det reguljära
     uttrycket på perl-form som anges i symbolnamnsfältet. Ett reguljärt uttryck matchar som
     det står, glöm därför inte att inleda det med tecknet ^, annars kommer det matcha
     godtycklig del av den verkliga symbolens namn@version-sträng. Till exempel:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
      (regex|optional)"private" 1.0

     Symboler som "mystack_new@Base", "mystack_push@Base", "mystack_pop@Base" osv. kommer
     att träffas av det första mönstret medan t.ex "ng_mystack_new@Base" inte gör det. Det
     andra mönstret motsvarar alla symbolen som innehåller strängen "private" i sina namn
     och träffar kommer att ärva optional-taggen från mönstret.

    Grundläggande mönster som anges ovan kan kombineras där det är vettigt. I så fall
    behandlas de i den ordning taggarna anges. Till exempel kommer både

    (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
    (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

    att   träffa   symbolerna   "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base"   och
    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". När det första mönstret jämförs avmanglas
    först symbolen som en C++-symbol, varefter det avmanglade namnet jämförs med det reguljära
    uttrycket. När det andra mönstret jämförs, å andra sidan, jämförs det reguljära uttrycket
    mot det råa symbolnamnet, varefter symbolen testas för att se om det är av C++-typ genom
    att försöka avmangla det. Om ett grundläggande mönster misslyckas kommer hela uttrycket
    att misslyckas. Därför kommer, till exempel "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base"
    inte att träffas av något av mönstrena eftersom det inte är en giltig C++-symbol.

    I allmänhet delas alla mönster in i två grupper. alias (grundläggande c++ och symver) och
    generella mönster (regex, samtliga kombinationer av multipla grundläggande mönster). Det
    går snabbt att träffa grundläggande aliasbaserade mönster (O(1)) medan generella mönster
    är O(N) (N - antal generella mönster) för varje symbol. Det rekommenderas därför inte att
    använda för många generella mönster.

    När flera mönster träffar samma verkliga symbol föredras alias (först c++, sedan symver)
    framför generella mönster. Generella mönster träffas i den ordning de upptäcktes i
    symbolfilmallen fram till den första lyckade träffen. Observera dock att manuell
    omsortering av poster i mallfilen inte rekommenderas då dpkg-gensymbols genererar
    differensfiler baserad på den alfanumeriska sorteringsordningen av dess namn.

  Använda inkluderingar
    När uppsättningen av exporterade symboler skiljer sig mellan arkitekturer kan det vara
    ineffektivt att använda en enda symbolfil. I dessa fall kan ett inkluderingsdirektiv vara
    nyttigt på flera sätt:

    ·  Du kan faktorisera de gemensamma delarna i en extern fil och inkludera den filen i din
      paket.symbols.arkitektur-fil genom att använda ett inkluderingsdirektiv som detta:

      #include "paket.symbols.common"

    ·  Inkluderingsdirektivet kan även taggas som alla andra symboler:

      (tag|..|tagN)#include "fil-att-inkludera"

      Alla symboler som inkluderas från fil-att-inkludera kommer att anses som standard vara
      taggade med tag .. tagN. Du kan använda denna funktion för att skapa en gemensam
      paket.symbols-fil som inkluderar arkitekturspecifika filer:

       gemensam_symbol1@Base 1.0
      (arch=amd64 ia64 alpha)#include "paket.symbols.64bit"
      (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "paket.symbols.32bit"
       gemensam_symbol2@Base 1.0

    Symbolfilerna läses radvis, och inkluderingsdirektiv utförs så fort de upptäcks. Det
    betyder att innehållet i den inkluderade filen kan överstyra allt innehåll som förekom
    före inkluderingsdirektivet och att innehåll efter direktivet kan överstyra allt från den
    inkluderade filen. Alla symboler (även andra #include-direktiv) i den inkluderade filen
    kan ange ytterligare taggar eller överstyra värden för de ärvda taggarna i sin
    taggspecifikation. Det finns dock inte något sätt för en symbol att ta bort någon av sina
    ärvda taggar.

    En inkluderad fil kan repetera huvudraden som innehåller SONAMNet för biblioteket. I så
    fall överstyr den en eventuell huvudrad som lästs in tidigare. Det är vanligtvis dock bäst
    att undvika att duplicera huvudrader. Ett sätt att göra det är som följer:

    #include "libnågonting1.symbols.common"
    arkitekturspecifik_symbol@Base 1.0

  God hantering av bibliotek
    Ett välunderhållet bibliotek har följande funktioner:

    ·  dess API är stabilt (publika symboler tas aldrig bort, endast nya publika symboler
      läggs till) och inkompatibla ändringar görs endast när SONAMNet ändras;

    ·  ideellt använder det en versionhanterade symboler för att upprätthålla ABI-stabilitet
      trots interna ändringar och API-utökningar;

    ·  det exporterar inte privata symboler (sådana symboler kan taggas med "optional" för
      att gå runt detta).

    När man underhåller symbolfilen är det lätt att upptäcka symboler som dyker upp och
    försvinner. Det är svårare att upptäcka inkompatibla API- och ABI-ändringar. Den
    paketansvarige bör därför noggrant läsa igenom uppströmsändringsloggen för fall då
    reglerna för god hantering av bibliotek bryts. Om ett möjligt fel upptäcks bör
    uppströmsförfattaren meddelas, då det alltid är bättre att problemet rättas uppströms än
    specifikt i Debian.

FLAGGOR

    -Ppaketbyggkatalog
       Sök paketbyggkatalog istället för debian/tmp.

    -ppaket
       Definiera paketnamnet. Krävs om mer än ett binärpaket listas i debian/control
       (eller om det inte finns någon debian/control-fil).

    -vversion
       Definiera  paketversion.  Standardvärdet  är  versionen  som  hämtas  från
       debian/changelog. Krävs om programmet anropas utanför ett källkodspaketträd.

    -ebiblioteksfil
       Analyserar endast bibliotek som listats explicit istället för att hitta alla
       publika bibliotek. Du kan använda ett reguljärt uttryck i biblioteksfil för att
       träffa multipla bibliotek med ett enda argument (annars behöver du flera -e).

    -Ifilnamn
       Använd filnamn som referensfil för att generera symbolfilen som integreras i själva
       paketet.

    -O   Skriv den genererade symbolfilen på standard ut, i stället för att lagra den i
       paketets byggträd.

    -Ofilnamn
       Lagra den genererade symbolfilen som filnamn. Om filnamn redan existerar kommer
       dess innehåll att användas som bas för den genererade symbolfilen. Du kan använda
       den här funktionen för att uppdatera en symbolfil så att den motsvarar en nyare
       uppströmsversion av ditt bibliotek.

    -t   Skriv  symbolfilen  i  mall-läge  istället  för i formatet kompatibelt med
       deb-symbols(5). Huvudskillnaden är att symbolnamn och taggar skrivs i  sin
       originalform i mall-läget, till skillnad från de efterbehandlade symbolnamnen med
       borttagna taggar som skrivs i det kompatibla läget. Dessutom kan vissa symboler
       uteslutas  när  en  vanlig  deb-symbols(5)-fil  skrivs  (i  enlighet  med
       tagghanteringsreglerna) medan alla symboler alltid skrivs till symbolfilsmallen.

    -c[0-4]
       Definiera vilka kontroller som skall utföras när den genererade symbolfilen jämförs
       med den mallfil som används som startpunkt. Som standard är nivån 1. Genom att öka
       nivån utförs flera kontroller, inklusive alla kontroller på lägre nivå. Nivå 2
       misslyckas om nya symboler har introducerats. Nivå 3 misslyckas om några bibliotek
       har försvunnit. Nivå 4 misslyckas om några bibliotek har introducerats.

       Värdet kan överstyras med miljövariabeln DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

    -q   Håll tyst och generera aldrig en differens mellan den genererade symbolfilen och
       mallfilen som användes som startpunkt eller visa varningar om nya/förlorade
       bibliotek eller nya/förlorade symboler. Den här flaggan  tar  endast  bort
       informationsutdata, inte själva kontrolleran (se flaggan -c).

    -aarkitektur
       Anta arkitektur som värdarkitektur vid hantering av symbolfiler. Använd den här
       flaggan för att generera en symbolfil eller differens för valfri arkitektur så
       länge dess binärer är tillgängliga.

    -d   Aktiverar  felsökningsläge.  Flera  meddelanden  visas för att förklara vad
       dpkg-gensymbols gör.

    -V   Aktivera pratsamt läge. Den genererade  symbolfilen  innehåller  ej  längre
       rekommenderade symboler som kommentarer. I mall-läge följs dessutom mönstersymboler
       av kommentarer som visar vilka verkliga symboler som har träffats av mönstret.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

SE ÄVEN

    http://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
    http://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
    http://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
    deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2007-2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.