Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg-maintscript-helper - går runt kända dpkg-begränsningar i paketskript

SYNOPS

    dpkg-maintscript-helper kommando [flagga...] -- maint-script-flagga...

KOMMANDON OCH PARAMETRAR

    rm_conffile konffil [senasteversion [paket]]

    mv_conffile gammalkonffil nykonffil [senasteverison [paket]]

BESKRIVNING

    Programmet skrevs för att köras i paketskript för att utföra en del åtgärder som dpkg
    (ännu) inte själv kan hantera, antingen på grund av designval eller på grund av nuvarande
    begränsningar.

    Många av dessa åtgärder kräver samordnade åtgärder från flera paketskript (preint,
    postinst, prerm, postrm). För att undvika misstag räcker det att lägga in ett och samma
    anrop i alla skript, varpå programmet anpassar sitt beteende beroende på miljövariabeln
    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME och på paketskriptets parametrar, vilka du måste vidaresända efter
    dubbla bindestreck.

KONFFIL-RELATERADE ÅTGÄRDER

    När ett paket uppgraders kommer dpkg inte att automatiskt ta bort en konffil (en
    konfigurationsfil för vilken dpkg skall behålla användarens ändringar) om den inte finns i
    den nya versionen. Det finns två grundläggande skäl till detta; den första är att
    konffilen kan ha tappats av misstag och nästa version kan komma att återställa den, varpå
    användaren inte vill tappa sina ändringar. Den andra är att för att göra det möjligt för
    paket att gå över från en dpkg-hanterad konffil till en fil som hanteras av paketets
    skript, vanligtvis genom ett verktyg som debconf eller ucf.

    Det innebär att, om paketet menar att byta namn eller ta bort en konfigurationsfil, så
    måste det göra så explicit, och då kan dpkg-maintscript-helper användas för att
    implementera en elegant borttagning och flyttning av konffiler i paketscripten.

  TA BORT EN KONFFIL
    Om en konffil helt tas bort bör den tas bort från disk, såvida inte användaren har
    modifierat den. Om det finns lokala ändringar bör de bibehållas. Om paketuppgraderingen
    avbryts bör inte konffilen som just blev föråldras försvinna.

    Allt detta implementeras genom att lägga in följande skalkod i paketskripten preinst,
    postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper rm_conffile \
        konffil senasteversion paket -- "$@"

    konffil är filnamnet på den konffil som skall tas bort. senasteversion är den senaste
    versionen av paketet som innehöll konffilen (eller den senaste versionen av paketet som
    inte tog hand om att ta bort den överblivna konffilen om detta inte omedelbart
    implementerades). Om senasteversion är tomt eller inte angivits försöks operationen varje
    gång paketet uppgraderas. paket är paketnamnet, det är frivilligt eftersom det faller
    tillbaka på $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln sätts av dpkg till namnet på det paket
    som behandlas). Alla paramerar till paketskriptet måste vidaresändas till programmet efter
    "--".

    Aktuell implementation: i preinst kontrolleras om konffilen ändrades och i så fall byts
    namnet på den till antingen konffil.dpkg-remove (om inte modifierad) eller  till
    konffil.dpkg-backup (om modifierad). I postinst byts namnet på den sistnämnda filen till
    konffil.dpkg-bak och behålls som referens om den innehåller ändringar av användaren, medan
    den tidigare kommer att tas bort. Om paketuppgraderingen avbryts kommer postrm att
    ominstallera den ursprungliga konffilen. Vid borttagning kommer postrm även att ta bort
    .dpkg-bak-filen som behållits fram till dess.

  BYTA NAMN EN KONFFIL
    Om en konffil flyttas från en plats till en annan måste du se till att du flyttar med
    eventuella ändringar gjorda av användaren. Detta kan först verka vara en enkel ändring av
    preinst-skriptet, men det kommer leda till att användaren ombeds att godkänna ändringar i
    konffilen för dpkg, även om denne inte är ansvarig för dem.

    En elegant namnändring kan implementeras genom att lägga in följande skalkod  i
    paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper mv_conffile \
        gammalkonffil nykonffil senasteversion paket -- "$@"

    gammalkonffil och nykonffil är det gamla och nya namnet på konffilen vars namn skall
    bytas. senasteversion är den senaste versionen av paketet som innehöll konffilen med dess
    gamla namn. Om senasteversion är tom eller inte har angivits kommer operationen att
    försökas varje gång paketet uppgraderas (observera: det är säkrare att ange versionen och
    därmed endast utföra operationen en gång). paket är paketnamnet, det är frivilligt
    eftersom det faller tillbaka på $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln sätts av dpkg till
    namnet på det paket som behandlas). Alla paramerar till paketskriptet måste vidaresändas
    till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om konffilen har ändrats, om ja lämnas den
    kvar på plats, annars byts namnet på den till gammalkonffil.dpkg-remove. Vid konfigurering
    tar postinst bort gammalkonffil.dpkg-remove och byter namn på gammalkonffil till nykonffil
    om gammalkonffil fortfarande finns. Vid avbruten uppgradering eller installation byter
    postrm tillbaka namnet från gammalkonffil.dpkg-remove till gammalkonffil om så behövs.

INTEGRERA I PAKET

    Givet att dpkg-maintscript-helper används i preinst så innebär detta villkorslöst att ett
    förhandsberoende ("pre-dependency") krävs för att försäkra att den nödvändiga versionen av
    dpkg redan har packats upp. Den version som krävs beror på vilket kommando som används,
    för rm_conffile och mv_conffile är det 1.15.7.2:

      Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.7.2)

    Men i många fall är operationen som utförs av programmet inte kritiskt för paketet, och
    istället för att använda ett förhandsberoende kan vi anropa programmet endast om vi vet
    att det nödvändiga kommandot stöds av den nu installerade dpkg:

      if dpkg-maintscript-helper supports kommando; then
        dpkg-maintscript-helper kommando ...
      fi

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2010 Raphaël Hertzog
    Upphovsrättsskyddat © 2008 Joey Hess
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Guillem Jover
    Upphovsrättsskyddat © 2005 Scott James Remnant

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.