Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-maintscript-helper  -  går  runt  kända dpkg-begränsningar i
    paketskript

SYNOPS

    dpkg-maintscript-helper kommando [flagga...] -- maint-script-flagga...

KOMMANDON OCH PARAMETRAR

    rm_conffile konffil [senasteversion [paket]]

    mv_conffile gammalkonffil nykonffil [senasteverison [paket]]

BESKRIVNING

    Programmet skrevs för att köras i paketskript för att utföra en del
    åtgärder som dpkg (ännu) inte själv kan hantera, antingen på grund av
    designval eller på grund av nuvarande begränsningar.

    Många av dessa åtgärder kräver samordnade åtgärder  från  flera
    paketskript (preint, postinst, prerm, postrm). För att undvika misstag
    räcker det att lägga in ett och samma anrop i alla skript, varpå
    programmet  anpassar  sitt  beteende  beroende  på miljövariabeln
    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME och på paketskriptets parametrar, vilka du måste
    vidaresända efter dubbla bindestreck.

KONFFIL-RELATERADE ÅTGÄRDER

    När ett paket uppgraders kommer dpkg inte att automatiskt ta bort en
    konffil (en konfigurationsfil för vilken dpkg skall behålla användarens
    ändringar) om den inte finns i den nya versionen. Det finns två
    grundläggande skäl till detta; den första är att konffilen kan ha
    tappats av misstag och nästa version kan komma att återställa den,
    varpå användaren inte vill tappa sina ändringar. Den andra är att för
    att göra det möjligt för paket att gå över från en dpkg-hanterad
    konffil till en fil som hanteras av paketets skript, vanligtvis genom
    ett verktyg som debconf eller ucf.

    Det innebär att, om paketet menar att byta namn eller ta bort en
    konfigurationsfil, så måste det göra så explicit, och  då  kan
    dpkg-maintscript-helper  användas för att implementera en elegant
    borttagning och flyttning av konffiler i paketscripten.

  TA BORT EN KONFFIL
    Om en konffil helt tas bort bör den tas bort från disk, såvida inte
    användaren har modifierat den. Om det finns lokala ändringar bör de
    bibehållas. Om paketuppgraderingen avbryts bör inte konffilen som just
    blev föråldras försvinna.

    Allt detta implementeras genom att lägga in följande skalkod i
    paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper rm_conffile \
        konffil senasteversion paket -- "$@"

    konffil är filnamnet på den konffil som skall tas bort. senasteversion
    är den senaste versionen av paketet som innehöll konffilen (eller den
    senaste versionen av paketet som inte tog hand om att ta bort den
    överblivna konffilen om detta inte omedelbart implementerades). Om
    senasteversion är tomt eller inte angivits försöks operationen varje
    gång paketet uppgraderas. paket är paketnamnet, det är frivilligt
    eftersom det faller tillbaka på $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln
    sätts av dpkg till namnet på det paket som behandlas). Alla paramerar
    till paketskriptet måste vidaresändas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: i preinst kontrolleras om konffilen ändrades
    och i så fall byts namnet på den till antingen konffil.dpkg-remove (om
    inte modifierad) eller till konffil.dpkg-backup (om modifierad). I
    postinst byts namnet på den sistnämnda filen till konffil.dpkg-bak och
    behålls som referens om den innehåller ändringar av användaren, medan
    den tidigare kommer att tas bort. Om paketuppgraderingen avbryts kommer
    postrm att ominstallera den ursprungliga konffilen. Vid borttagning
    kommer postrm även att ta bort .dpkg-bak-filen som behållits fram till
    dess.

  BYTA NAMN EN KONFFIL
    Om en konffil flyttas från en plats till en annan måste du se till att
    du flyttar med eventuella ändringar gjorda av användaren. Detta kan
    först verka vara en enkel ändring av preinst-skriptet, men det kommer
    leda till att användaren ombeds att godkänna ändringar i konffilen för
    dpkg, även om denne inte är ansvarig för dem.

    En elegant namnändring kan implementeras genom att lägga in följande
    skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper mv_conffile \
        gammalkonffil nykonffil senasteversion paket -- "$@"

    gammalkonffil och nykonffil är det gamla och nya namnet på konffilen
    vars namn skall bytas. senasteversion är den senaste versionen av
    paketet som innehöll konffilen med dess gamla namn. Om senasteversion
    är tom eller inte har angivits kommer operationen att försökas varje
    gång paketet uppgraderas (observera: det är säkrare att ange versionen
    och därmed endast utföra operationen en gång). paket är paketnamnet,
    det   är  frivilligt  eftersom  det  faller  tillbaka  på
    $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln sätts av dpkg till namnet på det
    paket  som  behandlas).  Alla paramerar till paketskriptet måste
    vidaresändas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om konffilen  har
    ändrats, om ja lämnas den kvar på plats, annars byts namnet på den till
    gammalkonffil.dpkg-remove. Vid  konfigurering  tar  postinst  bort
    gammalkonffil.dpkg-remove  och  byter  namn på gammalkonffil till
    nykonffil om gammalkonffil fortfarande finns. Vid avbruten uppgradering
    eller   installation  byter  postrm  tillbaka  namnet  från
    gammalkonffil.dpkg-remove till gammalkonffil om så behövs.

INTEGRERA I PAKET

    Givet att dpkg-maintscript-helper används i preinst så innebär detta
    villkorslöst att ett förhandsberoende ("pre-dependency") krävs för att
    försäkra att den nödvändiga versionen av dpkg redan har packats upp.
    Den version som krävs beror på vilket kommando som används, för
    rm_conffile och mv_conffile är det 1.15.7.2:

      Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.7.2)

    Men i många fall är operationen som utförs av programmet inte kritiskt
    för paketet, och istället för att använda ett förhandsberoende kan vi
    anropa programmet endast om vi vet att det nödvändiga kommandot stöds
    av den nu installerade dpkg:

      if dpkg-maintscript-helper supports kommando; then
        dpkg-maintscript-helper kommando ...
      fi

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2010 Raphaël Hertzog
    Upphovsrättsskyddat © 2008 Joey Hess
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Guillem Jover
    Upphovsrättsskyddat © 2005 Scott James Remnant

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.