Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-parsechangelog - tolka Debians ändringsloggar

SYNOPS

    dpkg-parsechangelog [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-parsechangelog läser och tolkar ändringsloggen i ett uppackat
    Debiankällkodsträd och visar informationen i den på standard ut i en
    maskinläsbar form.

FLAGGOR

    -lndringsloggfil
       Anger  ändringsloggfilen som information skall läsas från.
       Standardvärdet är debian/changelog.

    -Fndringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från
       en speciell rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -Lbibliotekskatalog
       Ange en ytterligare katalog att söka i efter parserskript.
       Katalogen  söks genom innan standardkatalogerna, vilka för
       närvarande   är   /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog   och
       /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

  Parserflaggor
    Följande  flaggor  kan  användas  för  att  styra  utdata  från
    ändringsloggparsern, t.ex. omfånget av poster eller formatet på utdata.
    De måste stödas av parserskriptet i fråga. Se även VARNINGAR.

    --format utdataformat
       Välj utdataformat. Stödda format är för närvarande dpkg och
       rfc822. dpkg är det klassiska utdataformatet (från innan denna
       flagga var tillgänglig) och förvalet. Det består av ett stycke i
       Debians control-format (se deb-control(5)). Om mer än en post
       önskas tas de flesta fält från den senaste posten, förutom om
       annat anges:

       Source: paketnamn

       Version: versions

       Distribution: mlutgva

       Urgency: brdska
           Högsta brådskan av alla de inkluderade posterna används.

       Maintainer: frfattare

       Date: datum

       Closes: nummer-p-felrapport
           Closes-fältet i alla inkluderade poster slås samman.

       Changes: posterfrn-ndringsloggen
           Texten i alla ändringsloggposter slås samman. För att
           göra   fältet   till   giltigt  flerradsfält  i
           Debian-control-format ersätts tomma rader med en ensam
           punkt och alla rader får ett teckens indrag. Exakt
           innehåll beror på formatet på ändringsloggen.

       Ytterligare användardefinierade fält kan finnas.

       rfc822-formatet använder samma fält, men ger ett separat stycke
       för varje ändringsloggspost så att all metadata för varje post
       behålls.

    --since version, -sversion, -vversion
       ta med alla poster efter version.

    --until version, -uversion
       ta med alla ändringar före version.

    --from version, -fversion
       ta med alla ändringar från och med version.

    --to version, -tversion
       ta med alla ändringar till och med version.

    --count antal, -cantal, -nantal
       ta med antal ändringar från början (eller slutet om antal är
       lägre än 0).

    --offset antal, -oantal
       ändra startpunkt för --count, räknat från början (eller slutet
       om antal är lägre än 0).

    --all ta med alla ändringar. Observera: övriga flaggor har ingen
       effekt när denna används.

VARNINGAR

    De olika parserflaggorna, bortsett -v, stöds enbart i dpkg version
    1.14.16 och senare. Tredjepartsparsrar för andra ändringsloggformat än
    debian kanske inte stöder alla flaggor.

FILER

    debian/changelog
       Ändringsloggsfilen,  används för att hämta versionsberoende
       information om källkodspaketet, till exempel brådska och utgåva
       för en insändning, ändringarna som utförts sedan en specifik
       version och själva versionsnumret på källkoden.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.