Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-parsechangelog - tolka Debians ändringsloggar

SYNOPS

    dpkg-parsechangelog [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-parsechangelog läser och tolkar ändringsloggen i ett uppackat Debiankällkodsträd och
    visar informationen i den på standard ut i en maskinläsbar form.

FLAGGOR

    -ländringsloggfil
       Anger ändringsloggfilen som information skall läsas från. Standardvärdet är
       debian/changelog.

    -Fändringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från en speciell rad
       nära slutet av ändringsloggen, eller så används Debians standardformat om ingen
       information hittas.

    -Lbibliotekskatalog
       Ange en ytterligare katalog att söka i efter parserskript. Katalogen söks genom
       innan    standardkatalogerna,    vilka    för    närvarande    är
       /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog och /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

  Parserflaggor
    Följande flaggor kan användas för att styra utdata från ändringsloggparsern, t.ex.
    omfånget av poster eller formatet på utdata. De måste stödas av parserskriptet i fråga. Se
    även VARNINGAR.

    --format utdataformat
       Välj utdataformat. Stödda format är för närvarande dpkg och rfc822. dpkg är det
       klassiska utdataformatet (från innan denna flagga var tillgänglig) och förvalet.
       Det består av ett stycke i Debians control-format (se deb-control(5)). Om mer än en
       post önskas tas de flesta fält från den senaste posten, förutom om annat anges:

       Source: paketnamn

       Version: versions

       Distribution: målutgåva

       Urgency: brådska
           Högsta brådskan av alla de inkluderade posterna används.

       Maintainer: författare

       Date: datum

       Closes: nummer-på-felrapport
           Closes-fältet i alla inkluderade poster slås samman.

       Changes: posterfrån-ändringsloggen
           Texten i alla ändringsloggposter slås samman. För att göra fältet till
           giltigt flerradsfält i Debian-control-format ersätts tomma rader med en
           ensam punkt och alla rader får ett teckens indrag. Exakt innehåll beror på
           formatet på ändringsloggen.

       Ytterligare användardefinierade fält kan finnas.

       rfc822-formatet använder samma fält, men ger ett separat stycke för varje
       ändringsloggspost så att all metadata för varje post behålls.

    --since version, -sversion, -vversion
       ta med alla poster efter version.

    --until version, -uversion
       ta med alla ändringar före version.

    --from version, -fversion
       ta med alla ändringar från och med version.

    --to version, -tversion
       ta med alla ändringar till och med version.

    --count antal, -cantal, -nantal
       ta med antal ändringar från början (eller slutet om antal är lägre än 0).

    --offset antal, -oantal
       ändra startpunkt för --count, räknat från början (eller slutet om antal är lägre än
       0).

    --all ta med alla ändringar. Observera: övriga flaggor har ingen effekt när denna
       används.

VARNINGAR

    De olika parserflaggorna, bortsett -v, stöds enbart i dpkg version 1.14.16 och senare.
    Tredjepartsparsrar för andra ändringsloggformat än debian kanske inte stöder alla flaggor.

FILER

    debian/changelog
       Ändringsloggsfilen,  används  för  att hämta versionsberoende information om
       källkodspaketet, till exempel brådska och utgåva för en insändning, ändringarna som
       utförts sedan en specifik version och själva versionsnumret på källkoden.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.