Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-parsechangelog - tolka Debians andringsloggar

SYNOPS

    dpkg-parsechangelog [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-parsechangelog laser och tolkar andringsloggen i ett uppackat
    Debiankallkodstrad och visar informationen i den pa standard ut i en
    maskinlasbar form.

FLAGGOR

    -l"andringsloggfil
       Anger  andringsloggfilen som information skall lasas fran.
       Standardvardet ar debian/changelog.

    -F"andringsloggformat
       Anger format pa andringsloggen. Som standard lases formatet fran
       en speciell rad nara slutet av andringsloggen, eller sa anvands
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -Lbibliotekskatalog
       Ange en ytterligare katalog att soka i efter parserskript.
       Katalogen  soks genom innan standardkatalogerna, vilka for
       narvarande   ar   /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog   och
       /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

  Parserflaggor
    Foljande  flaggor  kan  anvandas  for  att  styra  utdata  fran
    andringsloggparsern, t.ex. omfanget av poster eller formatet pa utdata.
    De maste stodas av parserskriptet i fraga. Se aven VARNINGAR.

    --format utdataformat
       Valj utdataformat. Stodda format ar for narvarande dpkg och
       rfc822. dpkg ar det klassiska utdataformatet (fran innan denna
       flagga var tillganglig) och forvalet. Det bestar av ett stycke i
       Debians control-format (se deb-control(5)). Om mer an en post
       onskas tas de flesta falt fran den senaste posten, forutom om
       annat anges:

       Source: paketnamn

       Version: versions

       Distribution: moalutgoava

       Urgency: broadska
           Hogsta bradskan av alla de inkluderade posterna anvands.

       Maintainer: f"orfattare

       Date: datum

       Closes: nummer-poa-felrapport
           Closes-faltet i alla inkluderade poster slas samman.

       Changes: posterfroan-"andringsloggen
           Texten i alla andringsloggposter slas samman. For att
           gora   faltet   till   giltigt  flerradsfalt  i
           Debian-control-format ersatts tomma rader med en ensam
           punkt och alla rader far ett teckens indrag. Exakt
           innehall beror pa formatet pa andringsloggen.

       Ytterligare anvandardefinierade falt kan finnas.

       rfc822-formatet anvander samma falt, men ger ett separat stycke
       for varje andringsloggspost sa att all metadata for varje post
       behalls.

    --since version, -sversion, -vversion
       ta med alla poster efter version.

    --until version, -uversion
       ta med alla andringar fore version.

    --from version, -fversion
       ta med alla andringar fran och med version.

    --to version, -tversion
       ta med alla andringar till och med version.

    --count antal, -cantal, -nantal
       ta med antal andringar fran borjan (eller slutet om antal ar
       lagre an 0).

    --offset antal, -oantal
       andra startpunkt for --count, raknat fran borjan (eller slutet
       om antal ar lagre an 0).

    --all ta med alla andringar. Observera: ovriga flaggor har ingen
       effekt nar denna anvands.

VARNINGAR

    De olika parserflaggorna, bortsett -v, stods enbart i dpkg version
    1.14.16 och senare. Tredjepartsparsrar for andra andringsloggformat an
    debian kanske inte stoder alla flaggor.

FILER

    debian/changelog
       Andringsloggsfilen,  anvands for att hamta versionsberoende
       information om kallkodspaketet, till exempel bradska och utgava
       for en insandning, andringarna som utforts sedan en specifik
       version och sjalva versionsnumret pa kallkoden.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.