Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-query - ett verktyg for att fraga dpkg-databasen

SYNOPS

    dpkg-query [flaggor...] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-query ar ett verktyg for att visa information om paket i
    dpkg-databasen.

KOMMANDON

    -l, --list [paketnamnsm"onster ...]
       Lista paket som matchar det  givna  monstret.  Om  inget
       paketnamnsm"onster   anges   listas   alla   paket   i
       /var/lib/dpkg/status, forutom de paket som markerats som ej
       installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits bort).
       Skalets normala jokertecken  tillats  i  paketnamnsm"onster.
       Observera att du sannolikt maste skriva paketnamnsm"onster inom
       citationstecken for att forhindra  att  skalet  expanderar
       filnamnet. Till exempel kommer foljande lista alla paket vars
       namn borjar pa "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       De forsta tre kolumnerna i utdata visar  onskad  atgard,
       paketstatus och fel, i den ordningen.

       Onskad atgard
        u = Okand
        i = Installera
        h = Hall
        r = Ta bort
        p = Rensa

       Paketstatus:
        n = Ej installerat
        c = Konfigurationsfiler
        H = Halvinstallerat
        U = Uppackat
        F = Halvkonfigurerat
        W = Utlosare vantad
        t = Utlosare forestaende
        i = Installerad

       Felflaggor:
        <tom> = (ingen)
        R = Ominstallation kravs

       En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen
       kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) for information om
       status och flaggor ovan.

       Utdataformatet for den har flaggan kan inte justeras, men
       varieras automatiskt for att passa terminalbredden. Det ar
       avsett for manskliga lasare, och ar inte enkelt maskinlasbart.
       Se -W (--show) och --showformat for hur du  konfigurerar
       utdataformatet.

    -W, --show [paketnamnsm"onster ...]
       Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna
       monstret att visas. Utdatat kan dock skraddarsys med flaggan
       --showformat. Standardutdataformatet ar en rad per paket som
       traffas, dar varje rad innehaller namn och installerad version
       av paketet, avdelat med ett tabulatortecken.

    -s, --status paketnamn ...
       Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ
       visar helt enkelt posten i statusdatabasen for installerade
       paket.  Om  flera paketnamn anges avdelas de efterfragade
       statusposterna med en tomrad.

    -L, --listfiles paketnamn ...
       Listar filer som installerats pa ditt system fran paketnamn. Om
       flera paketnamn anges avdelas den efterfragade fillistan med en
       tomrad. Observera att filer som skapats av paketspecifika
       installationsskript inte visas

    -c, --control-path paketnamn [control-filnamn]
       Visar sokvagarna till control-filerna som installerats pa ditt
       system for paketnamn. Om control-fil anges visas endast sokvagen
       for den control-filen, om den finns. Varning: kommandot ar
       halvoppet, det bor anvandas endast som en sista desperat atgard
       om det inte finns nagot annat granssnitt. Det kan avradas fran
       senare om battre granssnitt eller de nuvarande arkitektoniska
       begransningarna har losts.

    -S, --search filnamnss"okm"onster ...
       Sok efter paket som ager filer som motsvarar det angivna
       monstret. Alla skalets vanliga jokertecken kan anvandas i
       monstret. Kommandot kommer inte att visa extrafiler som skapas
       av paketskript, ej heller kommer det att visa alternativ.

    -p, --print-avail paketnamn
       Visar information om paketnamn, enligt vad som  finns  i
       /var/lib/dpkg/available. Om flera paketnamn anges avdelas de
       efterfragade posterna ur available-filen med en tomrad.

       Anvander du ett APT-baserat skal bor du istallet anvanda
       apt-cache show paketnamn, da available-filen endast ajourfors om
       dselect anvands.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Andra platsen for dpkg-databasen. Forval ar /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Flaggan anvands for att ange formatet pa utdata som skapas av
       --show. Formatet ar en strang som matas ut for varje paket i
       listan.

       I formatstrangen inleds foljande styrsekvenser med "\":

         \n radmatning
         \r vagnretur
         \t tabulator

       "\" fore ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse for
       det efterfoljande tecknet, vilket ar kan anvandas for "\" och
       "$".

       Paketinformation  kan  laggas  in  genom  att  satta  in
       variabelreferenser   till   paketfalt,   pa   syntaxen
       "${field[;width]}". Falt skrivs hogerjusterade savida  inte
       bredden ar negativ i vilket fall vansterjustering kommer att
       anvandas. Foljande f"alt stods, men de ar inte nodvandigtvis
       tillgangliga i statusfilen (endast interna falt och falt som
       finns i binarpaketet hamnar dar):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (internt)
         Config-Version (internt)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (internt, skalrelaterat)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (internt, skalrelaterat)
         MSDOS-Filename (internt, skalrelaterat)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (foraldrat)
         Section
         Size (internt, skalrelaterat)
         Source
         Status (internt)
         Suggests
         Tag (normalt inte i .deb, utan i arkivets Packages-filer)
         Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version

       Standardformatet ar "${Package}\t${Version}\n". Alla andra falt
       som finns i statusfilen (aven anvandardefinierade falt) kan
       ocksa hamtas. De visas dock som de ar, ingen konvertering eller
       felkorrigering  gors  pa  dem.  For  att hamta namnet pa
       paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du kora:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

RETURV"ARDE

    0   Den onskade fragan utfordes utan fel.

    1   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller nar fragan
       skulle utforas, till exempel att ingen fil eller paket hittades
       (forutom for --control-path).

MILJ"OVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, anvands
       vardet som datakatalog for dpkg.

    COLUMNS
       Installningen paverkar utdata fran kommandot --list genom att
       andra bredden pa dess utdata.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2001 Wichert Akkerman

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE "AVEN

    dpkg(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.