Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-query - ett verktyg för att fråga dpkg-databasen

SYNOPS

    dpkg-query [flaggor...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-query är ett verktyg för att visa information om paket i
    dpkg-databasen.

KOMMANDON

    -l, --list [paketnamnsmnster ...]
       Lista paket som matchar det  givna  mönstret.  Om  inget
       paketnamnsmnster   anges   listas   alla   paket   i
       /var/lib/dpkg/status, förutom de paket som markerats som ej
       installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits bort).
       Skalets normala jokertecken  tillåts  i  paketnamnsmnster.
       Observera att du sannolikt måste skriva paketnamnsmnster inom
       citationstecken för att förhindra  att  skalet  expanderar
       filnamnet. Till exempel kommer följande lista alla paket vars
       namn börjar på "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       De första tre kolumnerna i utdata visar  önskad  åtgärd,
       paketstatus och fel, i den ordningen.

       Önskad åtgärd
        u = Okänd
        i = Installera
        h = Håll
        r = Ta bort
        p = Rensa

       Paketstatus:
        n = Ej installerat
        c = Konfigurationsfiler
        H = Halvinstallerat
        U = Uppackat
        F = Halvkonfigurerat
        W = Utlösare väntad
        t = Utlösare förestående
        i = Installerad

       Felflaggor:
        <tom> = (ingen)
        R = Ominstallation krävs

       En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen
       kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) för information om
       status och flaggor ovan.

       Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men
       varieras automatiskt för att passa terminalbredden. Det är
       avsett för mänskliga läsare, och är inte enkelt maskinläsbart.
       Se -W (--show) och --showformat för hur du  konfigurerar
       utdataformatet.

    -W, --show [paketnamnsmnster ...]
       Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna
       mönstret att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan
       --showformat. Standardutdataformatet är en rad per paket som
       träffas, där varje rad innehåller namn och installerad version
       av paketet, avdelat med ett tabulatortecken.

    -s, --status paketnamn ...
       Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ visar
       helt enkelt posten i statusdatabasen för installerade paket. Om
       flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade statusposterna med
       en tomrad.

    -L, --listfiles paketnamn ...
       Listar filer som installerats på ditt system från paketnamn. Om
       flera paketnamn anges avdelas den efterfrågade fillistan med en
       tomrad. Observera att filer som skapats av paketspecifika
       installationsskript inte visas

    -c, --control-path paketnamn [control-filnamn]
       Visar sökvägarna till control-filerna som installerats på ditt
       system för paketnamn. Om control-fil anges visas endast sökvägen
       för den control-filen, om den finns. Varning: kommandot är
       halvöppet, det bör användas endast som en sista desperat åtgärd
       om det inte finns något annat gränssnitt. Det kan avrådas från
       senare om bättre gränssnitt eller de nuvarande arkitektoniska
       begränsningarna har lösts.

    -S, --search filnamnsskmnster ...
       Sök efter paket som äger filer som motsvarar det angivna
       mönstret. Alla skalets vanliga jokertecken kan användas i
       mönstret. Kommandot kommer inte att visa extrafiler som skapas
       av paketskript, ej heller kommer det att visa alternativ.

    -p, --print-avail paketnamn
       Visar information om paketnamn, enligt vad som  finns  i
       /var/lib/dpkg/available. Om flera paketnamn anges avdelas de
       efterfrågade posterna ur available-filen med en tomrad.

       Använder du ett APT-baserat skal bör du istället använda
       apt-cache show paketnamn, då available-filen endast àjourförs om
       dselect används.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av
       --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i
       listan.

       I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med “\”:

         \n radmatning
         \r vagnretur
         \t tabulator

       “\” före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för
       det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för “\” och
       “$”.

       Paketinformation  kan  läggas  in  genom  att  sätta  in
       variabelreferenser   till   paketfält,   på   syntaxen
       “${field[;width]}”. Fält skrivs högerjusterade såvida  inte
       bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering kommer att
       användas. Följande flt stöds, men de är inte nödvändigtvis
       tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som
       finns i binärpaketet hamnar där):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (internt)
         Config-Version (internt)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (internt, skalrelaterat)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (internt, skalrelaterat)
         MSDOS-Filename (internt, skalrelaterat)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (föråldrat)
         Section
         Size (internt, skalrelaterat)
         Source
         Status (internt)
         Suggests
         Tag (normalt inte i .deb, utan i arkivets Packages-filer)
         Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version

       Standardformatet är “${Package}\t${Version}\n”. Alla andra fält
       som finns i statusfilen (även användardefinierade fält) kan
       också hämtas. De visas dock som de är, ingen konvertering eller
       felkorrigering  görs  på  dem.  För  att hämta namnet på
       paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du köra:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

RETURVÄRDE

    0   Den önskade frågan utfördes utan fel.

    1   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när frågan
       skulle utföras, till exempel att ingen fil eller paket hittades
       (förutom för --control-path).

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används
       värdet som datakatalog för dpkg.

    COLUMNS
       Inställningen påverkar utdata från kommandot --list genom att
       ändra bredden på dess utdata.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2001 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.