Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden för delade bibliotek

SYNOPS

    dpkg-shlibdeps [flagga...] [-e]programfil [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-shlibdeps beräknar beroenden mellan exekverbara filer som anges
    som argument och delade  bibliotek.  Beroendena  läggs  till  i
    substitueringsvariabelfilen debian/substvars som variabler med namnen
    shlibs:beroendeflt där beroendeeflt är ett beroendefältsnamn. Alla
    andra variabler som börjar på shlibs: tas bort ur filen.

    dpkg-shlibdeps  kan  generera  beroendeinformation  från  två
    informationskällor, antingen filen symbols eller filen shlibs. För
    varje binärfil som analyseras av dpkg-shlibdeps tas en lista fram över
    vilka bibliotek de är länkade mot. Programmet slår sedan upp varje
    bibliotek i filen symbols, eller i filen shlibs (om den förstnämnda
    inte existerar eller om debian/shlibs.local innehåller ett relevant
    beroende).  ).  De  båda  filerna  skall  tillhandahållas  av
    bibliotekspaketet  och  borde  därför  vara  tillgängliga  som
    /var/lib/dpkg/info/paket.symbols eller /var/lib/dpkg/info/paket.shlibs.
    Paketnamnet identifieras i två steg: biblioteksfilen lokaliseras på
    systemet (genom att slå upp i de kataloger ld.so skulle använt), och
    därefter används dpkg -S biblioteksfil för att slå upp vilket paket
    biblioteket kommer från.

  Symbolfiler
    Symbolfiler innehåller mer finkornig beroendeinformation genom att ange
    det minsta beroendet för varje symbol som exporteras av biblioteket.
    Skriptet försöker hitta de symboler som är associerade med ett
    bibliotek på följande platser (den första träffen används):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras
       av dpkg-gensymbols(1). De används endast om biblioteket finns i
       paketets byggräd. Filen symbols i det byggträdet går före
       symbols-filer från andra binärpaket.

    /etc/dpkg/symbols/package.symbols.arkitektur

    /etc/dpkg/symbols/paket.symbols
       Överstyrningsfil för beroendeinformation för delade bibliotek,
       per system. arkitektur är det aktuella systemets arkitektur
       (hämtas från dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).

    Utdata från ”dpkg-query --control-path package symbols”
       Paketlokal  överstyrande  beroendeinformation  för  delade
       bibliotek.  Filerna  befinner sig i /var/lib/dpkg om inte
       överstyrt med --admindir.

    dpkg-shlibs kommer ihåg den (största) minimala version som behövs av
    varje bibliotek när den söker genom de symboler som används av alla
    binärfilerna. När proceduren är avslutad kan den visa det minsta
    beroende som behövs av alla bibliotek som används (så tillvida
    informationen i symbols-filerna är korrekt).

    Som  en  säkerhetsåtgärd  kan  en   symbols-fil   innehålla
    metainformationsfältet  Build-Depends-Package,  varpå dpkg-shlibdeps
    hämtar  vilken  minsta  version  som  behövs  för  paketet  ur
    Build-Depends-fältet och använder denna version om den är högre än den
    minsta version som beräknats genom att söka genom symbolerna.

  Shlibs-filer
    Shlibs-filer associerar ett bibliotek direkt till ett beroende (utan
    att se på symbolerna). Det är därför oftare starkare än vad som
    egentligen behövs, men mycket säkert och enkelt att hantera.

    Beroenden för ett bibliotek slås upp på flera platser. Den första filen
    som innehåller information om det intressanta biblioteket används:

    debian/shlibs.local
       Paketlokal  överstyrande  beroendeinformation  för  delade
       bibliotek.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Systemspecifik överstyrande beroendeinformation  för  delade
       bibliotek.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras
       av dpkg-gensymbols(1). De används bara om biblioteket finns i
       paketets byggträd. Filen shlibs  i  byggträdet  går  före
       shlibs-filer från andra paket.

    Utdata från ”dpkg-query --control-path package shlibs”
       Paketlokal  överstyrande  beroendeinformation  för  delade
       bibliotek. Filerna befinner sig i /var/lib/dpkg  om  inte
       överstyrt med --admindir.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Systemspecifik standardberoendeinformation för delade bibliotek.

    De utökade beroendena används sedan direkt (förutom om de filtrerats
    bort för att de identifierats som dubbletter, eller svagare än ett
    annat beroende).

FLAGGOR

    dpkg-shlibdeps tolkar argument som inte är flaggor som namn på körbara
    filer, precis som om de angivits som -eprogramfil.

    -eprogramfil
       Ta med beroenden som är passar för delade bibliotek som krävs
       för programfil.

    -dberoendeflt
       Lägg till beroenden som skall läggas till till control-filens
       beroendefält beroendeflt. (Beroenden för detta fält läggs in i
       variabeln shlibs:beroendeflt.)

       Flaggan  -dberoendeflt  gäller för samtliga binärer efter
       flaggan, fram till nästa -dberoendeflt. Standardvärdet för
       beroendeflt är Depends.

       Om  samma  katalogpost  (eller  en uppsättning alternativ)
       förekommer i mer än ett av de  kända  beroendefältnamnen
       Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances eller Suggests så
       kommer dpkg-shlibdeps att automatiskt ta bort beroendet från
       samtliga fält förutom det som anger de viktigaste beroendena.

    -pvariabelnamnsprefix
       Inled substitueringsvariabler med variabelnamnsprefix: i stället
       för  shlibs:.  På  samma  sätt   kommer   befintliga
       substitueringsvariabler som inleds med variabelnamnsprefix: (i
       stället   för   shlibs:)   att   tas   bort   från
       substitueringsvariabelfilen.

    -O   Skriv substitueringsvariabelinställningar på standard ut, i
       stället  för  att  försöka  lägga   till   dem   i
       substitueringsvariabelfilen (som standard debian/substvars).

    -ttyp Föredra information om delade bibliotek som märkts för den givna
       pakettypen. Om det inte finns någon märkt information används
       omärkt. Standardpakettypen är "deb". Beroendeinformation för
       delade bibliotek märks för en given typ genom att inleda det med
       namnet på typen, ett kolon, samt blanktecken.

    -Llokal-shlibs-fil
       Läs överstyrande beroendeinformation om delade bibliotek från
       lokal-shlibs-fil i stället för debian/shlibs.local.

    -Tsubstvars-fil
       Skriv substitueringsvariabler i substvars-fil; standard  är
       debian/substvars.

    -V   Aktiverar  pratsamt läge. Flera meddelanden visas för att
       förklara vad dpkg-shlibs håller på med.

    -xpaket
       Uteslut paketet från de genererade beroendena. Flaggan är
       användbar  för  att  undvika självberoenden för paket som
       innehåller    ELF-binärer     (exekverbara     eller
       biblioteksinsticksprogram) som använder ett bibliotek som ligger
       i samma paket. Flaggan kan användas flera gånger för att
       utesluta flera paket.

    -Spaketbyggkatalog
       Se först i paketbyggkatalog vid försök att hitta ett bibliotek.
       Användbart när källkodspaketet bygger flera varianter av samma
       bibliotek och du vill se till att du får beroendet från ett
       givet binärpaket. Flaggan kan inte användas flera gånger:
       kataloger söks efter i samma ordning före kataloger från andra
       binärpaket.

    --ignore-missing-info
       Misslyckas inte om det inte upptäcks någon beroendeinformation
       för ett delat bibliotek. Alla bibliotek bör tillhandahålla
       beroendeinformation (antingen med  shlibs-filer  eller  med
       symbols-filer), även om de ännu inte används av andra paket.

    --warnings=vrde
       Vrde är ett bitfält som anger de varningar som kan ges av
       dpkg-shlibdeps. Bit 0 (värde=1) aktiverar varningen "symbolen
       sym,  som  används  av  binr, hittades inte i något av
       biblioteken", bit 1 (värde=2) aktiverar varningen "beroendet på
       bibliotekt  kunde undvikas" och bit 2 (värde=4) aktiverar
       varningen "binr borde inte vara länkat mot bibliotek". Standard
       för vrde är 3: de första två varningarna är aktiva som
       standard, men inte den sista. Sätt vrde till 7 om du vill att
       alla varningar skall vara aktiva.

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

VARNINGAR

    Eftersom dpkg-shlibdeps analyserar mängden symboler som används av
    varje binärfil i det genererade paketet, kan det i flera fall skriva ut
    varningsmeddelanden. De visar på saker som kan förbättras i paketet. I
    de flesta fall gäller förbättringarna direkt uppströmskällkoden. Här är
    de varningar du kan stöta på, i fallande allvarlighetsgrad:

    symbolen  sym, som används av binr, hittades inte i något av
    biblioteken.
       Den omnämnda symbolen hittades inte i biblioteken som länkas mot
       binären. Binr är antagligen ett bibliotek och måste länkas mot
       ett annat  bibliotek  under  byggproceduren  (länkarflaggan
       -lbibliotek).

    binr innehåller en referens till symbolen sym som inte kan kopplas;
    det är troligen ett insticksprogram
       Den angivna symbolen hittades inte i biblioteken som länkats mot
       binären. Binr är antagligen ett insticksprogram och symbolen
       tillhandahålls av programmet som läser in det. I teorin har inte
       insticksprogram något SONAMN, men den här binären har ett och
       därmed kunde det inte tydligt identifieras som insticksprogram.
       Det faktum att binären befinner sig i en icke-offentlig katalog
       är dock en stark indikation på att det inte är ett vanligt delat
       bibliotek. Om binären faktiskt är ett insticksprogram kan du
       ignorera varningen. Det är dock alltid möjligt att det är ett
       riktigt bibliotek och att program som länker det använder en
       RPATH så att den dynamiska länkaren hittar det. Om så är fallet
       är biblioteket trasigt och behöver fixas.

    Beroendet  bibliotek kunde undvikas om inte binrer meningslöst
    länkades mot det (de använder inga av dess symboler).
       Ingen av binrerna som länkas mot bibliotek använder någon av
       symbolerna som tillhandahålls av biblioteket. Genom att rätta
       alla binärer kan du undvika beroendet som gäller detta bibliotek
       (såvida  inte samma beroende även genereras av ett annat
       bibliotek som faktiskt används).

    binr borde inte vara länkat mot bibliotek (inga av symbolerna
    används).
       Binr länkar mot ett bibliotek den inte behöver. Det är inte ett
       problem, Men genom att inte länka biblioteket mot binären kan
       man uppnå en mindre prestandaförbättring. Varningen kontrollerar
       samma information som den föregående, men gör det för varje
       binär istället för att utföra kontrollen globalt på alla
       analyserade binärer.

FELMEDDELANDEN

    dpkg-shlibdeps kommer att misslyckas om det inte hittar ett öppet
    bibliotek som en av binärerna använder, eller om biblioteket saknar
    associerad beroendeinformation (antingen en shlibs-fil  eller  en
    symbols-fil).  Ett  öppet  bibliotek  har  ett  SONAMN  och  är
    versionshanterad (libvadsomhelst.so.X). Ett privat bibliotek (till
    exempel ett insticksprogram) bör inte ha något SONAMN och behöver inte
    vara versionshanterat.

    hittade inte biblioteket bibliotek-sonamn som behövs för binr (dess
    RPATH är "rpath")
       Binr använder ett bibliotek som heter bibliotek-sonamn, men
       dpkg-shlibdeps kunde inte hitta biblioteket. dpkg-shlibdeps
       skapar en lista över kataloger det ser i på följande sätt:
       katalogerna som beskrivs i RPATH i binären, kataloger som
       beskrivs  i  /etc/ld.so.conf,  kataloger  i  miljövariabeln
       LD_LIBRARY_PATH, och vanliga öppna kataloger (/lib, /usr/lib,
       /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Därefter ser det i
       motsvarande kataloger i byggträdet för paketet som innehåller
       binären  som  analyseras, i paketbyggträdet som anges med
       kommandoradsflaggan -S, i andra pakets byggträd som innehåller
       en  DEBIAN/shlibs-fil  och  slutligen  i  rotkatalogen. Om
       biblioteket inte hittas i någon av dessa kataloger får du det
       här felmeddelandet.

       Om biblioteket som inte hittades ligger i en privat katalog i
       samma paket bör du lägga till katalogen i LD_LIBRARY_PATH. Om
       det finns i ett annat binärpaket som byggs bör du se till att
       shlibs- eller symbols-filen för paketet redan har skapats och
       att LD_LIBRARY_PATH innehåller korrekt katalog som det också
       ligger i en privat katalog.

    hittade ingen beroendeinformation för biblioteksfil (använd av binr).
       Biblioteket som behövs av binr hittades i biblioteksfil av
       dpkg-shlibdeps,  men dpkg-shlibdeps kunde inte hitta någon
       beroendeinformation för biblioteket. För att hitta beroendet har
       det försökt koppla biblioteket mot ett Debianpaket med hjälp av
       dpkg -S biblioteksfil. Därefter såg det i motsvarande shlibs-
       och  symbols-filer i /var/lib/dpkg/info/, samt i de olika
       paketens byggträd (debian/*/DEBIAN/).

       Det här felet kan orsakas av felaktiga eller saknade shlibs-
       eller symbols-filer i bibliotekets paket. Det kan även inträffa
       om biblioteket byggts i samma källkodspaket och om shlibs-filen
       ännu inte har skapats (då måste du fixa debian/rules så att det
       skapar shlibs-filen innan det anropar dpkg-shlibdeps). Felaktig
       RPATH kan också leda till att biblioteket hittas under ett
       icke-kanoniskt      namn      (till      exempel:
       /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.9.8   istället  för
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8) som inte associeras till något paket,
       dpkg-shlibdeps försöker gå runt detta genom att falla tillbaka
       på ett kanoniskt namn (med realpath(3)), men det fungerar kanske
       inte alltid. Det är alltid bäst att städa upp RPATH i binären
       för att undvika problem.

       Om du anropar dpkg-shlibdeps i pratsamt läge (-v) kommer det ge
       mycket  mer  information  om  var  det  försökte  hitta
       beroendeinformationen. Det kan vara användbart om du inte
       förstår varför du får felmeddelandet.

SE ÄVEN

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2006 Frank Lichtenheld
    Upphovsrättsskyddat © 2007-2008 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.