Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden för delade bibliotek

SYNOPS

    dpkg-shlibdeps [flagga...] [-e]programfil [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-shlibdeps beräknar beroenden mellan exekverbara filer som anges som argument och
    delade bibliotek. Beroendena läggs till i substitueringsvariabelfilen debian/substvars som
    variabler med namnen shlibs:beroendefält där beroendeefält är ett beroendefältsnamn. Alla
    andra variabler som börjar på shlibs: tas bort ur filen.

    dpkg-shlibdeps kan generera beroendeinformation från två informationskällor, antingen
    filen symbols eller filen shlibs. För varje binärfil som analyseras av dpkg-shlibdeps tas
    en lista fram över vilka bibliotek de är länkade mot. Programmet slår sedan upp varje
    bibliotek i filen symbols, eller i filen shlibs (om den förstnämnda inte existerar eller
    om debian/shlibs.local innehåller ett relevant beroende). ). De båda filerna skall
    tillhandahållas  av  bibliotekspaketet  och  borde  därför  vara  tillgängliga som
    /var/lib/dpkg/info/paket.symbols  eller  /var/lib/dpkg/info/paket.shlibs.  Paketnamnet
    identifieras i två steg: biblioteksfilen lokaliseras på systemet (genom att slå upp i de
    kataloger ld.so skulle använt), och därefter används dpkg -S biblioteksfil för att slå upp
    vilket paket biblioteket kommer från.

  Symbolfiler
    Symbolfiler innehåller mer finkornig beroendeinformation genom att ange det minsta
    beroendet för varje symbol som exporteras av biblioteket. Skriptet försöker hitta de
    symboler som är associerade med ett bibliotek på följande platser (den första träffen
    används):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella byggproceduren som
       också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av dpkg-gensymbols(1). De används
       endast om biblioteket finns i paketets byggräd. Filen symbols i det byggträdet går
       före symbols-filer från andra binärpaket.

    /etc/dpkg/symbols/package.symbols.arkitektur

    /etc/dpkg/symbols/paket.symbols
       Överstyrningsfil  för  beroendeinformation för delade bibliotek, per system.
       arkitektur är det aktuella systemets arkitektur (hämtas från dpkg-architecture
       -qDEB_HOST_ARCH).

    Utdata från ”dpkg-query --control-path package symbols”
       Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek. Filerna befinner
       sig i /var/lib/dpkg om inte överstyrt med --admindir.

    dpkg-shlibs kommer ihåg den (största) minimala version som behövs av varje bibliotek när
    den söker genom de symboler som används av alla binärfilerna. När proceduren är avslutad
    kan den visa det minsta beroende som behövs av alla bibliotek som används (så tillvida
    informationen i symbols-filerna är korrekt).

    Som  en  säkerhetsåtgärd  kan  en  symbols-fil  innehålla  metainformationsfältet
    Build-Depends-Package, varpå dpkg-shlibdeps hämtar vilken minsta version som behövs för
    paketet ur Build-Depends-fältet och använder denna version om den är högre än den minsta
    version som beräknats genom att söka genom symbolerna.

  Shlibs-filer
    Shlibs-filer associerar ett bibliotek direkt till ett beroende (utan att se  på
    symbolerna). Det är därför oftare starkare än vad som egentligen behövs, men mycket säkert
    och enkelt att hantera.

    Beroenden för ett bibliotek slås upp på flera platser. Den första filen som innehåller
    information om det intressanta biblioteket används:

    debian/shlibs.local
       Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Systemspecifik överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella byggproceduren som
       också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av dpkg-gensymbols(1). De används bara
       om biblioteket finns i paketets byggträd. Filen shlibs i byggträdet går före
       shlibs-filer från andra paket.

    Utdata från ”dpkg-query --control-path package shlibs”
       Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek. Filerna befinner
       sig i /var/lib/dpkg om inte överstyrt med --admindir.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Systemspecifik standardberoendeinformation för delade bibliotek.

    De utökade beroendena används sedan direkt (förutom om de filtrerats bort för att de
    identifierats som dubbletter, eller svagare än ett annat beroende).

FLAGGOR

    dpkg-shlibdeps tolkar argument som inte är flaggor som namn på körbara filer, precis som
    om de angivits som -eprogramfil.

    -eprogramfil
       Ta med beroenden som är passar för delade bibliotek som krävs för programfil.

    -dberoendefält
       Lägg till beroenden som skall läggas till till control-filens beroendefält
       beroendefält. (Beroenden för detta fält läggs in i variabeln shlibs:beroendefält.)

       Flaggan -dberoendefält gäller för samtliga binärer efter flaggan, fram till nästa
       -dberoendefält. Standardvärdet för beroendefält är Depends.

       Om samma katalogpost (eller en uppsättning alternativ) förekommer i mer än ett av
       de kända beroendefältnamnen Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances eller
       Suggests så kommer dpkg-shlibdeps att automatiskt ta bort beroendet från samtliga
       fält förutom det som anger de viktigaste beroendena.

    -pvariabelnamnsprefix
       Inled substitueringsvariabler med variabelnamnsprefix: i stället för shlibs:. På
       samma  sätt  kommer  befintliga  substitueringsvariabler  som  inleds  med
       variabelnamnsprefix:  (i  stället  för  shlibs:)  att  tas  bort  från
       substitueringsvariabelfilen.

    -O   Skriv substitueringsvariabelinställningar på standard ut, i stället för att försöka
       lägga till dem i substitueringsvariabelfilen (som standard debian/substvars).

    -ttyp Föredra information om delade bibliotek som märkts för den givna pakettypen. Om det
       inte finns någon märkt information används omärkt. Standardpakettypen är "deb".
       Beroendeinformation för delade bibliotek märks för en given typ genom att inleda
       det med namnet på typen, ett kolon, samt blanktecken.

    -Llokal-shlibs-fil
       Läs överstyrande beroendeinformation om delade bibliotek från lokal-shlibs-fil i
       stället för debian/shlibs.local.

    -Tsubstvars-fil
       Skriv substitueringsvariabler i substvars-fil; standard är debian/substvars.

    -V   Aktiverar pratsamt läge. Flera meddelanden visas för att förklara vad dpkg-shlibs
       håller på med.

    -xpaket
       Uteslut paketet från de genererade beroendena. Flaggan är användbar för att undvika
       självberoenden för  paket  som  innehåller  ELF-binärer  (exekverbara  eller
       biblioteksinsticksprogram) som använder ett bibliotek som ligger i samma paket.
       Flaggan kan användas flera gånger för att utesluta flera paket.

    -Spaketbyggkatalog
       Se först i paketbyggkatalog vid försök att hitta ett bibliotek. Användbart när
       källkodspaketet bygger flera varianter av samma bibliotek och du vill se till att
       du får beroendet från ett givet binärpaket. Flaggan kan inte användas flera gånger:
       kataloger söks efter i samma ordning före kataloger från andra binärpaket.

    --ignore-missing-info
       Misslyckas inte om det inte upptäcks någon beroendeinformation för ett delat
       bibliotek. Alla bibliotek bör tillhandahålla beroendeinformation (antingen med
       shlibs-filer eller med symbols-filer), även om de ännu inte används av andra paket.

    --warnings=värde
       Värde är ett bitfält som anger de varningar som kan ges av dpkg-shlibdeps. Bit 0
       (värde=1) aktiverar varningen "symbolen sym, som används av binär, hittades inte i
       något av biblioteken", bit 1 (värde=2) aktiverar varningen "beroendet på bibliotekt
       kunde undvikas" och bit 2 (värde=4) aktiverar varningen "binär borde inte vara
       länkat mot bibliotek". Standard för värde är 3: de första två varningarna är aktiva
       som standard, men inte den sista. Sätt värde till 7 om du vill att alla varningar
       skall vara aktiva.

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

VARNINGAR

    Eftersom dpkg-shlibdeps analyserar mängden symboler som används av varje binärfil i det
    genererade paketet, kan det i flera fall skriva ut varningsmeddelanden. De visar på saker
    som  kan  förbättras  i paketet. I de flesta fall gäller förbättringarna direkt
    uppströmskällkoden. Här är de varningar du kan stöta på, i fallande allvarlighetsgrad:

    symbolen sym, som används av binär, hittades inte i något av biblioteken.
       Den omnämnda symbolen hittades inte i biblioteken som länkas mot binären. Binär är
       antagligen  ett  bibliotek och måste länkas mot ett annat bibliotek under
       byggproceduren (länkarflaggan -lbibliotek).

    binär innehåller en referens till symbolen sym som inte kan kopplas; det är troligen ett
    insticksprogram
       Den angivna symbolen hittades inte i biblioteken som länkats mot binären. Binär är
       antagligen ett insticksprogram och symbolen tillhandahålls av programmet som läser
       in det. I teorin har inte insticksprogram något SONAMN, men den här binären har ett
       och därmed kunde det inte tydligt identifieras som insticksprogram. Det faktum att
       binären befinner sig i en icke-offentlig katalog är dock en stark indikation på att
       det inte är ett vanligt delat bibliotek. Om binären faktiskt är ett insticksprogram
       kan du ignorera varningen. Det är dock alltid möjligt att det är ett riktigt
       bibliotek och att program som länker det använder en RPATH så att den dynamiska
       länkaren hittar det. Om så är fallet är biblioteket trasigt och behöver fixas.

    Beroendet  bibliotek kunde undvikas om inte binärer meningslöst länkades mot det (de
    använder inga av dess symboler).
       Ingen av binärerna som länkas mot bibliotek använder någon av symbolerna som
       tillhandahålls av biblioteket. Genom att rätta alla binärer kan du undvika
       beroendet som gäller detta bibliotek (såvida inte samma beroende även genereras av
       ett annat bibliotek som faktiskt används).

    binär borde inte vara länkat mot bibliotek (inga av symbolerna används).
       Binär länkar mot ett bibliotek den inte behöver. Det är inte ett problem, Men genom
       att  inte  länka  biblioteket  mot  binären  kan  man  uppnå  en  mindre
       prestandaförbättring. Varningen kontrollerar samma information som den föregående,
       men gör det för varje binär istället för att utföra kontrollen globalt på alla
       analyserade binärer.

FELMEDDELANDEN

    dpkg-shlibdeps kommer att misslyckas om det inte hittar ett öppet bibliotek som en av
    binärerna använder, eller om biblioteket saknar associerad beroendeinformation (antingen
    en shlibs-fil eller en symbols-fil). Ett öppet bibliotek har ett SONAMN och är
    versionshanterad (libvadsomhelst.so.X). Ett  privat  bibliotek  (till  exempel  ett
    insticksprogram) bör inte ha något SONAMN och behöver inte vara versionshanterat.

    hittade inte biblioteket bibliotek-sonamn som behövs för binär (dess RPATH är "rpath")
       Binär använder ett bibliotek som heter bibliotek-sonamn, men dpkg-shlibdeps kunde
       inte hitta biblioteket. dpkg-shlibdeps skapar en lista över kataloger det ser i på
       följande sätt: katalogerna som beskrivs i RPATH i binären, kataloger som beskrivs i
       /etc/ld.so.conf, kataloger i miljövariabeln LD_LIBRARY_PATH, och vanliga öppna
       kataloger (/lib, /usr/lib, /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Därefter ser
       det i motsvarande kataloger i byggträdet för paketet som innehåller binären som
       analyseras, i paketbyggträdet som anges med kommandoradsflaggan -S, i andra pakets
       byggträd som innehåller en DEBIAN/shlibs-fil och slutligen i rotkatalogen. Om
       biblioteket inte hittas i någon av dessa kataloger får du det här felmeddelandet.

       Om biblioteket som inte hittades ligger i en privat katalog i samma paket bör du
       lägga till katalogen i LD_LIBRARY_PATH. Om det finns i ett annat binärpaket som
       byggs bör du se till att shlibs- eller symbols-filen för paketet redan har skapats
       och att LD_LIBRARY_PATH innehåller korrekt katalog som det också ligger i en privat
       katalog.

    hittade ingen beroendeinformation för biblioteksfil (använd av binär).
       Biblioteket som behövs av binär hittades i biblioteksfil av dpkg-shlibdeps, men
       dpkg-shlibdeps kunde inte hitta någon beroendeinformation för biblioteket. För att
       hitta beroendet har det försökt koppla biblioteket mot ett Debianpaket med hjälp av
       dpkg -S biblioteksfil. Därefter såg det i motsvarande shlibs- och symbols-filer i
       /var/lib/dpkg/info/, samt i de olika paketens byggträd (debian/*/DEBIAN/).

       Det här felet kan orsakas av felaktiga eller saknade shlibs- eller symbols-filer i
       bibliotekets paket. Det kan även inträffa om biblioteket byggts  i  samma
       källkodspaket och om shlibs-filen ännu inte har skapats (då måste du fixa
       debian/rules så att det skapar shlibs-filen innan det anropar dpkg-shlibdeps).
       Felaktig RPATH kan också leda till att biblioteket hittas under ett icke-kanoniskt
       namn (till exempel: /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.9.8 istället  för
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8) som inte associeras till något paket, dpkg-shlibdeps
       försöker gå runt detta genom att falla tillbaka på ett kanoniskt namn (med
       realpath(3)), men det fungerar kanske inte alltid. Det är alltid bäst att städa upp
       RPATH i binären för att undvika problem.

       Om du anropar dpkg-shlibdeps i pratsamt läge (-v) kommer det ge mycket mer
       information  om var det försökte hitta beroendeinformationen. Det kan vara
       användbart om du inte förstår varför du får felmeddelandet.

SE ÄVEN

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2006 Frank Lichtenheld
    Upphovsrättsskyddat © 2007-2008 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.