Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden for delade bibliotek

SYNOPS

    dpkg-shlibdeps [flagga...] [-e]programfil [flagga...]

BESKRIVNING

    dpkg-shlibdeps beraknar beroenden mellan exekverbara filer som anges
    som argument och delade  bibliotek.  Beroendena  laggs  till  i
    substitueringsvariabelfilen debian/substvars som variabler med namnen
    shlibs:beroendef"alt dar beroendeef"alt ar ett beroendefaltsnamn. Alla
    andra variabler som borjar pa shlibs: tas bort ur filen.

    dpkg-shlibdeps  kan  generera  beroendeinformation  fran  tva
    informationskallor, antingen filen symbols eller filen shlibs. For
    varje binarfil som analyseras av dpkg-shlibdeps tas en lista fram over
    vilka bibliotek de ar lankade mot. Programmet slar sedan upp varje
    bibliotek i filen symbols, eller i filen shlibs (om den forstnamnda
    inte existerar eller om debian/shlibs.local innehaller ett relevant
    beroende).  ).  De  bada  filerna  skall  tillhandahallas  av
    bibliotekspaketet  och  borde  darfor  vara  tillgangliga  som
    /var/lib/dpkg/info/paket.symbols eller /var/lib/dpkg/info/paket.shlibs.
    Paketnamnet identifieras i tva steg: biblioteksfilen lokaliseras pa
    systemet (genom att sla upp i de kataloger ld.so skulle anvant), och
    darefter anvands dpkg -S biblioteksfil for att sla upp vilket paket
    biblioteket kommer fran.

  Symbolfiler
    Symbolfiler innehaller mer finkornig beroendeinformation genom att ange
    det minsta beroendet for varje symbol som exporteras av biblioteket.
    Skriptet forsoker hitta de symboler som ar associerade med ett
    bibliotek pa foljande platser (den forsta traffen anvands):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som ocksa anropade dpkg-shlibdeps. De genereras
       av dpkg-gensymbols(1). De anvands endast om biblioteket finns i
       paketets byggrad. Filen symbols i det byggtradet gar fore
       symbols-filer fran andra binarpaket.

    /etc/dpkg/symbols/package.symbols.arkitektur

    /etc/dpkg/symbols/paket.symbols
       Overstyrningsfil for beroendeinformation for delade bibliotek,
       per system. arkitektur ar det aktuella systemets arkitektur
       (hamtas fran dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).

    Utdata fran "dpkg-query --control-path package symbols"
       Paketlokal  overstyrande  beroendeinformation  for  delade
       bibliotek.  Filerna  befinner sig i /var/lib/dpkg om inte
       overstyrt med --admindir.

    dpkg-shlibs kommer ihag den (storsta) minimala version som behovs av
    varje bibliotek nar den soker genom de symboler som anvands av alla
    binarfilerna. Nar proceduren ar avslutad kan den visa det minsta
    beroende som behovs av alla bibliotek som anvands (sa tillvida
    informationen i symbols-filerna ar korrekt).

    Som  en  sakerhetsatgard  kan  en   symbols-fil   innehalla
    metainformationsfaltet  Build-Depends-Package,  varpa dpkg-shlibdeps
    hamtar  vilken  minsta  version  som  behovs  for  paketet  ur
    Build-Depends-faltet och anvander denna version om den ar hogre an den
    minsta version som beraknats genom att soka genom symbolerna.

  Shlibs-filer
    Shlibs-filer associerar ett bibliotek direkt till ett beroende (utan
    att se pa symbolerna). Det ar darfor oftare starkare an vad som
    egentligen behovs, men mycket sakert och enkelt att hantera.

    Beroenden for ett bibliotek slas upp pa flera platser. Den forsta filen
    som innehaller information om det intressanta biblioteket anvands:

    debian/shlibs.local
       Paketlokal  overstyrande  beroendeinformation  for  delade
       bibliotek.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Systemspecifik overstyrande beroendeinformation  for  delade
       bibliotek.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som ocksa anropade dpkg-shlibdeps. De genereras
       av dpkg-gensymbols(1). De anvands bara om biblioteket finns i
       paketets byggtrad. Filen shlibs  i  byggtradet  gar  fore
       shlibs-filer fran andra paket.

    Utdata fran "dpkg-query --control-path package shlibs"
       Paketlokal  overstyrande  beroendeinformation  for  delade
       bibliotek. Filerna befinner sig i /var/lib/dpkg  om  inte
       overstyrt med --admindir.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Systemspecifik standardberoendeinformation for delade bibliotek.

    De utokade beroendena anvands sedan direkt (forutom om de filtrerats
    bort for att de identifierats som dubbletter, eller svagare an ett
    annat beroende).

FLAGGOR

    dpkg-shlibdeps tolkar argument som inte ar flaggor som namn pa korbara
    filer, precis som om de angivits som -eprogramfil.

    -eprogramfil
       Ta med beroenden som ar passar for delade bibliotek som kravs
       for programfil.

    -dberoendef"alt
       Lagg till beroenden som skall laggas till till control-filens
       beroendefalt beroendef"alt. (Beroenden for detta falt laggs in i
       variabeln shlibs:beroendef"alt.)

       Flaggan  -dberoendef"alt  galler for samtliga binarer efter
       flaggan, fram till nasta -dberoendef"alt. Standardvardet for
       beroendef"alt ar Depends.

       Om  samma  katalogpost  (eller  en uppsattning alternativ)
       forekommer i mer an ett av de  kanda  beroendefaltnamnen
       Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances eller Suggests sa
       kommer dpkg-shlibdeps att automatiskt ta bort beroendet fran
       samtliga falt forutom det som anger de viktigaste beroendena.

    -pvariabelnamnsprefix
       Inled substitueringsvariabler med variabelnamnsprefix: i stallet
       for  shlibs:.  Pa  samma  satt   kommer   befintliga
       substitueringsvariabler som inleds med variabelnamnsprefix: (i
       stallet   for   shlibs:)   att   tas   bort   fran
       substitueringsvariabelfilen.

    -O   Skriv substitueringsvariabelinstallningar pa standard ut, i
       stallet  for  att  forsoka  lagga   till   dem   i
       substitueringsvariabelfilen (som standard debian/substvars).

    -ttyp Foredra information om delade bibliotek som markts for den givna
       pakettypen. Om det inte finns nagon markt information anvands
       omarkt. Standardpakettypen ar "deb". Beroendeinformation for
       delade bibliotek marks for en given typ genom att inleda det med
       namnet pa typen, ett kolon, samt blanktecken.

    -Llokal-shlibs-fil
       Las overstyrande beroendeinformation om delade bibliotek fran
       lokal-shlibs-fil i stallet for debian/shlibs.local.

    -Tsubstvars-fil
       Skriv substitueringsvariabler i substvars-fil; standard  ar
       debian/substvars.

    -V   Aktiverar  pratsamt lage. Flera meddelanden visas for att
       forklara vad dpkg-shlibs haller pa med.

    -xpaket
       Uteslut paketet fran de genererade beroendena. Flaggan ar
       anvandbar  for  att  undvika sjalvberoenden for paket som
       innehaller    ELF-binarer     (exekverbara     eller
       biblioteksinsticksprogram) som anvander ett bibliotek som ligger
       i samma paket. Flaggan kan anvandas flera ganger for att
       utesluta flera paket.

    -Spaketbyggkatalog
       Se forst i paketbyggkatalog vid forsok att hitta ett bibliotek.
       Anvandbart nar kallkodspaketet bygger flera varianter av samma
       bibliotek och du vill se till att du far beroendet fran ett
       givet binarpaket. Flaggan kan inte anvandas flera ganger:
       kataloger soks efter i samma ordning fore kataloger fran andra
       binarpaket.

    --ignore-missing-info
       Misslyckas inte om det inte upptacks nagon beroendeinformation
       for ett delat bibliotek. Alla bibliotek bor tillhandahalla
       beroendeinformation (antingen med  shlibs-filer  eller  med
       symbols-filer), aven om de annu inte anvands av andra paket.

    --warnings=v"arde
       V"arde ar ett bitfalt som anger de varningar som kan ges av
       dpkg-shlibdeps. Bit 0 (varde=1) aktiverar varningen "symbolen
       sym,  som  anvands  av  bin"ar, hittades inte i nagot av
       biblioteken", bit 1 (varde=2) aktiverar varningen "beroendet pa
       bibliotekt  kunde undvikas" och bit 2 (varde=4) aktiverar
       varningen "bin"ar borde inte vara lankat mot bibliotek". Standard
       for v"arde ar 3: de forsta tva varningarna ar aktiva som
       standard, men inte den sista. Satt v"arde till 7 om du vill att
       alla varningar skall vara aktiva.

    --admindir=kat
       Andra platsen for dpkg-databasen. Forval ar /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

VARNINGAR

    Eftersom dpkg-shlibdeps analyserar mangden symboler som anvands av
    varje binarfil i det genererade paketet, kan det i flera fall skriva ut
    varningsmeddelanden. De visar pa saker som kan forbattras i paketet. I
    de flesta fall galler forbattringarna direkt uppstromskallkoden. Har ar
    de varningar du kan stota pa, i fallande allvarlighetsgrad:

    symbolen  sym, som anv"ands av bin"ar, hittades inte i noagot av
    biblioteken.
       Den omnamnda symbolen hittades inte i biblioteken som lankas mot
       binaren. Bin"ar ar antagligen ett bibliotek och maste lankas mot
       ett annat  bibliotek  under  byggproceduren  (lankarflaggan
       -lbibliotek).

    bin"ar innehoaller en referens till symbolen sym som inte kan kopplas;
    det "ar troligen ett insticksprogram
       Den angivna symbolen hittades inte i biblioteken som lankats mot
       binaren. Bin"ar ar antagligen ett insticksprogram och symbolen
       tillhandahalls av programmet som laser in det. I teorin har inte
       insticksprogram nagot SONAMN, men den har binaren har ett och
       darmed kunde det inte tydligt identifieras som insticksprogram.
       Det faktum att binaren befinner sig i en icke-offentlig katalog
       ar dock en stark indikation pa att det inte ar ett vanligt delat
       bibliotek. Om binaren faktiskt ar ett insticksprogram kan du
       ignorera varningen. Det ar dock alltid mojligt att det ar ett
       riktigt bibliotek och att program som lanker det anvander en
       RPATH sa att den dynamiska lankaren hittar det. Om sa ar fallet
       ar biblioteket trasigt och behover fixas.

    Beroendet poa bibliotek kunde undvikas om inte bin"arer meningsl"ost
    l"ankades mot det (de anv"ander inga av dess symboler).
       Ingen av bin"arerna som lankas mot bibliotek anvander nagon av
       symbolerna som tillhandahalls av biblioteket. Genom att ratta
       alla binarer kan du undvika beroendet som galler detta bibliotek
       (savida  inte samma beroende aven genereras av ett annat
       bibliotek som faktiskt anvands).

    bin"ar borde inte vara l"ankat mot bibliotek (inga av symbolerna
    anv"ands).
       Bin"ar lankar mot ett bibliotek den inte behover. Det ar inte ett
       problem, Men genom att inte lanka biblioteket mot binaren kan
       man uppna en mindre prestandaforbattring. Varningen kontrollerar
       samma information som den foregaende, men gor det for varje
       binar istallet for att utfora kontrollen globalt pa alla
       analyserade binarer.

FELMEDDELANDEN

    dpkg-shlibdeps kommer att misslyckas om det inte hittar ett oppet
    bibliotek som en av binarerna anvander, eller om biblioteket saknar
    associerad beroendeinformation (antingen en shlibs-fil  eller  en
    symbols-fil).  Ett  oppet  bibliotek  har  ett  SONAMN  och  ar
    versionshanterad (libvadsomhelst.so.X). Ett privat bibliotek (till
    exempel ett insticksprogram) bor inte ha nagot SONAMN och behover inte
    vara versionshanterat.

    hittade inte biblioteket bibliotek-sonamn som beh"ovs f"or bin"ar (dess
    RPATH "ar "rpath")
       Bin"ar anvander ett bibliotek som heter bibliotek-sonamn, men
       dpkg-shlibdeps kunde inte hitta biblioteket. dpkg-shlibdeps
       skapar en lista over kataloger det ser i pa foljande satt:
       katalogerna som beskrivs i RPATH i binaren, kataloger som
       beskrivs  i  /etc/ld.so.conf,  kataloger  i  miljovariabeln
       LD_LIBRARY_PATH, och vanliga oppna kataloger (/lib, /usr/lib,
       /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Darefter ser det i
       motsvarande kataloger i byggtradet for paketet som innehaller
       binaren  som  analyseras, i paketbyggtradet som anges med
       kommandoradsflaggan -S, i andra pakets byggtrad som innehaller
       en  DEBIAN/shlibs-fil  och  slutligen  i  rotkatalogen. Om
       biblioteket inte hittas i nagon av dessa kataloger far du det
       har felmeddelandet.

       Om biblioteket som inte hittades ligger i en privat katalog i
       samma paket bor du lagga till katalogen i LD_LIBRARY_PATH. Om
       det finns i ett annat binarpaket som byggs bor du se till att
       shlibs- eller symbols-filen for paketet redan har skapats och
       att LD_LIBRARY_PATH innehaller korrekt katalog som det ocksa
       ligger i en privat katalog.

    hittade ingen beroendeinformation f"or biblioteksfil (anv"and av bin"ar).
       Biblioteket som behovs av bin"ar hittades i biblioteksfil av
       dpkg-shlibdeps,  men dpkg-shlibdeps kunde inte hitta nagon
       beroendeinformation for biblioteket. For att hitta beroendet har
       det forsokt koppla biblioteket mot ett Debianpaket med hjalp av
       dpkg -S biblioteksfil. Darefter sag det i motsvarande shlibs-
       och  symbols-filer i /var/lib/dpkg/info/, samt i de olika
       paketens byggtrad (debian/*/DEBIAN/).

       Det har felet kan orsakas av felaktiga eller saknade shlibs-
       eller symbols-filer i bibliotekets paket. Det kan aven intraffa
       om biblioteket byggts i samma kallkodspaket och om shlibs-filen
       annu inte har skapats (da maste du fixa debian/rules sa att det
       skapar shlibs-filen innan det anropar dpkg-shlibdeps). Felaktig
       RPATH kan ocksa leda till att biblioteket hittas under ett
       icke-kanoniskt      namn      (till      exempel:
       /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.9.8   istallet  for
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8) som inte associeras till nagot paket,
       dpkg-shlibdeps forsoker ga runt detta genom att falla tillbaka
       pa ett kanoniskt namn (med realpath(3)), men det fungerar kanske
       inte alltid. Det ar alltid bast att stada upp RPATH i binaren
       for att undvika problem.

       Om du anropar dpkg-shlibdeps i pratsamt lage (-v) kommer det ge
       mycket  mer  information  om  var  det  forsokte  hitta
       beroendeinformationen. Det kan vara anvandbart om du inte
       forstar varfor du far felmeddelandet.

SE "AVEN

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrattsskyddat (C) 2006 Frank Lichtenheld
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007-2008 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.