Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-source - Verktyg för att manipulera Debiankällkodspaket (.dsc)

SYNOPS

    dpkg-source [flagga...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-source packar och packar upp Debiankällkodsarkiv.

    Inga av dessa kommandon tillåter att flera flaggor kombineras till ett,
    och de tillåter inte att värdet på en flagga anges som ett separat
    argument.

KOMMANDON

    -x filnamn.dsc [utdatakatalog]
       Extrahera ett källkodspaket. Ett argument som inte är en flagga
       måste anges, namnet på debiankällkodsstyrfilen (.dsc). Ett
       valfritt andra argument som inte är en flagga kan anges för att
       bestämma vilken katalog källkoden skall packas upp i, det får
       inte existera. Om du inte anger någon utdatakatalog extraheras
       källkodspaketet till en katalog som heter kllkod-version i den
       aktuella arbetskatalogen.

       dpkg-source läser namnen på de övriga filer som ingår i
       källkodspaketet från styrfilen; de antas vara i samma katalog
       som .dsc-filen.

       Filerna i det extraherade paketet kommer att ha behörighet och
       ägare satta till det som kunde förväntas om filerna och
       katalogerna bara hade skapats - kataloger och körbara filer
       kommer ha 0777 och enkla filer 0666, båda modifierade av
       uppackarens umask; om föräldrakatalogen är setgid kommer de
       extraherade katalogerna också att vara det, och samtliga filer
       och kataloger kommer ärva dess gruppägarskap.

       Om källkoden använder ett annat format än standardformatet
       (gäller för närvarande alla format förutom "1.0"), kommer dess
       namn att lagras som debian/source/format så att det används som
       standard när källkodspaketet byggs på nytt.

    -b katalog [formatspecifika-flaggor]
       Bygg ett källkodpaket. Det första argumentet som inte är en
       flagga  tas  som  namn  på  katalogen som innehåller det
       debianiserade källkodsträdet (dvs. med underkatalogen "debian"
       och kanske ändringar på originalfilerna). Beroende på vilket
       källkodspaketformat som används för att bygga formatet kan
       ytterligare parametrar kanske godtas.

       dpkg-source kommer bygga källkodspaketet med det första format
       som fungerar från denna lista i denna ordning: formatet som
       anges med kommandoradsflaggan --format, formatet som anges i
       debian/source/format, "1.0". Standardvärdet "1.0" rekommenderas
       ej och kommer att tas bort en gång i framtiden, du bör alltid
       dokumentera det önskade källkodsformatet i debian/source/format.
       Se avsnittet FORMAT KÄLLKODSPAKET för en utförlig beskrivning
       av de olika källkodspaketformaten.

    --print-format katalog
       Visa formatet som skulle användas för att bygga källkodspaketet
       om dpkg-source -b katalog skulle köras (under samma förhållanden
       och med samma parametrar).

    --before-build katalog
       Kör motsvarande krok för källkodspaketformatet. Kroken anropas
       innan något från paketet byggs (dpkg-buildpakcage anropar det
       väldigt tidigt, till och med före debian/rules clean). Kommandot
       är idempotent och kan anropas flera gånger. Det är inte alla
       källkodsformat som implementerar något i den här kroken, och de
       som gör det förbereder oftast källkodsträdet för att byggas,
       till exempel genom att se  till  att  Debianpatchar  har
       applicerats.

    --after-build katalog
       Kör motsvarande krok för källkodspaketformatet. Kroken anropas
       efter att allt från paketet byggts (dpkg-buildpakcage anropar
       det sist). Kommandot är idempotent och kan anropas flera gånger.
       Det är inte alla källkodsformat som implementerar något i den
       här kroken, och de som gör det använder den normalt för att
       återställa det som --before-build har gjort.

    --commit [katalog] ...
       Spara ändringar i källkodsträdet som har packats upp i katalog.
       Kommandot  kan  ta  ytterligare  parametrar  beroende  på
       källkodsformatet. Ett fel kommer rapporteras för format där
       operationen inte har någon betydelse.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ALLMÄNNA BYGGFLAGGOR

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodsstyrfil som information skall läsas från.
       Standardvärde är debian/control. Om ett relativt sökvägsnamn
       anges tolkas det från källkodsträdets toppnivåkatalog.

    -lndringsloggfil
       Anger  ändringsloggsfil  som information skall läsas från.
       Standardvärde är debian/changelog. Om ett relativt sökvägsnamn
       anges tolkas det från källkodsträdets toppnivåkatalog.

    -Fndringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från
       en speciell rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    --format=vrde
       Använd det givna formatet för att bygga källkodspaketet. Det
       överstyr  inte  ett  eventuellt  format  som  anges  i
       debian/source/format.

    -Vnamn=vrde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       för en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitueringsvariabler från substvarfil; standardvärde är
       att inte läsa någon fil.Flaggan kan användas flera gånger för
       att läsa substitueringsvariabler från flera filer.

    -Dflt=vrde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -Zkomprimering, --compression=komprimering
       Anger vilken komprimering som skall användas för de skapade
       filerna (tar-bollar och diffar). Observera att flaggan inte gör
       att befintliga tar-bollar packas om, utan enbart påverkar nya
       filer. Värden som stöds är: gzip, bzip2, lzma samt xz. gzip är
       förvalet. Stöd för xz finns bara från och med dpkg-dev 1.15.5.

    -zniv, --compression-level=niv
       Komprimeringsnivå att använda. Som med -Z påverkas bara filer
       som nyskapas. Värden som stöds är: 1 till 9, best (bäst) och
       fast (snabb). 9 är förval för gzip och bzip2, 6 för xz och lzma.

    -i[reg.uttr], --diff-ignore[=reg.uttr]
       Du kan ange ett reguljärt uttryck i perlformat för att matcha
       filer som du vill skall filtreras ut ur listan över filer för
       diffen.  (Listan  skapas  av  ett  find-kommando.)  (Om
       källkodspaketet byggs som ett version 3-paket med ett VCS kan
       detta användas för att ignorera ändringar som inte har checkats
       in på de angivna filerna. -i.* kommer att ignorera samtliga.) -i
       ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvärde som filtrerar
       ut  styrfiler  och  kataloger  från  de  flesta  vanliga
       versionshanteringssystem, säkerhetskopior, växlingsfiler  och
       Libtool-byggutdatakataloger.  Endast ett reguljärt kan vara
       aktivt, om du anger flera -i-flaggor är det den sista på
       kommandoraden som gäller.

       Flaggan är mycket användbar för att utesluta extrafiler som
       kommer med i diffen, t.ex om du underhåller din källkod i ett
       versionshanteringssystem och vill använda en utcheckning för att
       bygga ett källkodspaket utan att ta med de ytterligare filer och
       det normalt innehåller (t.ex CVS/, .cvsignore, .svn/). Det
       förvalda reguljära uttrycket täcker redan in många av dessa, men
       om du ändrar det, kom ihåg att det som standard kan träffa alla
       delar av filnamnet. Så, om du träffa bara början av ett filnamn
       eller hela filnamn måste du själv lägga till de förankringar som
       är nödvändiga (t.ex '(^|/)', '($|/)').

    --extend-diff-ignore=reg.uttr
       Det reguljära uttrycket i perlformat  som  angavs  utökar
       standardvärdet för --diff-ignore och dess nuvarande värde (om
       satt). Det gör så genom att lägga till "|reg.uttry" efter
       standarduttrycket. Flaggan är nyttig för debian/source/options
       för att exkludera en del automatiskt genererade filer från
       skapandet av automatiska patchar.

    -I[filmnster], --tar-ignore[=filmnster]
       Om flaggan anges kommer filnamnet att sändas vidare till
       tar(1):s --exclude-flagga när det anropas för att skapa en
       .orig.tar.gz eller .tar.gz-fil. Till exempel kommer -ICVS att
       hoppa över CVS-kataloger när tar.gz-filen skapas. Flaggan kan
       upprepas flera gånger för att lista flera filnamn som skall
       uteslutas.

       -i ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvärde som
       filtrerar ut styrfiler och kataloger från de flesta vanliga
       versionshanteringssystem, säkerhetskopior, växlingsfiler  och
       Libtool-byggutdatakataloger.

    Observera: Även om de används till liknande ändamål, så har -i och -I
    väldigt olika syntax och semantik. -i kan endast anges en gång och tar
    ett  perl-kompatibelt  reguljärt uttryck, vilket matchas mot den
    kompletta relativa sökvägen för varje fil. -I kan anges flera gånger
    och tar ett filnamnssökmänster med skaljokertecken. Mönstret matchas
    mot den kompletta relativa sökvägen, men även individuellt mot varje
    komponent i sökvägen. Den exakta semantiken för tar:s --exclude-flagga
    är        något         komplicerad,         se
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards      för
    fullständig dokumentation.

    Förvalt reguljärt uttryck och sökmönster för de bägge flaggorna kan ses
    i utdata för --help-kommandot.

ALLMÄNNA UPPACKNINGSFLAGGOR

    --no-copy
       Kopiera inte original-tarbollar i närheten av det uppackade
       källkodspaketet.

    --no-check
       Kontrollera inte signaturer och kontrollsummor före uppackning.

    --require-valid-signature
       Vägra packa upp källkodspaketet om det inte innehåller en
       OpenPGP-signatur som kan verifieras antingen med användarens
       trustedkeys.gpg-nyckelring,  en  av  de   säljarspecifka
       nyckelringarna, eller en av de officiella Debiannyckelringarna
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg           och
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMAT KÄLLKODSPAKET

    Om du inte vet vilket källkodspaketformat du skall använda, bör du
    antagligen välja antingen "3.0 (quilt)" eller "3.0 (native)". Se
    http://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0 för information om hur dessa
    format sätts i produktion i Debian.

  Format: 1.0
    Ett källkodspaket i detta format består antingen av en .orig.tar.gz,
    förbunden med en .diff.gz, eller en ensam .tar.gz (i så fall anses
    paketet vara eget, "native").

    Uppackning

    Att packa upp ett Debianeget paket innebär att packa upp den ensamma
    tarbollen i målkatalogen. Att packa upp ett icke-eget paket innebär att
    först packa upp .orig.tar.gz-filen och sedan genom att tillämpa patchen
    som finns i .diff.gz-filen. Tidsstämplarna för alla filer nollställs
    till den tidpunkt då källkodspaketet extraherades (vilket undviker
    tidsstämpelförskjutningar  som  kunde  leda  till  problem  när
    autogenererade filer patchas). Diffen kan skapa nya filer (hela
    debian-katalogen skapas på det sättet), men kan inte ta bort filer
    (tomma filer kommer lämnas kvar).

    Bygga

    Att bygga ett Debianeget paket innebär bara att skapa en ensam tarboll
    med källkodskatalogen. Att bygga ett icke-eget paket innefattar att
    extrahera original-tarbollen i en separat ".orig"-katalog och skapa
    .diff.gz-filen på nytt genom att jämföra källkodspaketets katalog med
    .orig-katalogen.

    Byggflaggor (med -b):

    Om ett andra argument som inte är en flagga anges skall det vara namnet
    på originalkällkodskatalogen eller -tarfilen eller den tomma strängen
    om  paketet  är  Debianspecifikt  och  därför  inte  har  några
    Debianiserings-diffar. Om inget andra argument anges kommer dpkg-source
    att      leta      efter      originalkällkodstarfilen
    paket_uppstrmsversion.orig.tar.gz  eller  originalkällkodskatalogen
    paket.orig beroende på -sX-flaggorna.

    -sa, -sp, -sk, -su och -sr skriver inte över befintliga tar-filer och
    kataloger. Om det önskas bör  -sA, -sP, -sK, -sU och -sR anges i
    stället.

    -sk  Anger att den ursprungliga källkoden är en tar-fil, som standard
       paket_uppstrmsversion.orig.tar.filndelse.  Den  kommer låta
       originalkällkodsfilen ligga kvar som en tarfil, eller kopiera
       den till den aktuella katalogen om den inte redan är där.
       Tarbollen kommer att packas upp i katalog.orig för att generera
       diffen.

    -sp  Som -sk, men tar bort katalogen igen efteråt.

    -su  Anger  att  originalkällkoden är en katalog, som standard
       paket-uppstrmsversion.orig och att dpkg-source skall skapa ett
       nytt originalkällkodsarkiv från den.

    -sr  Som -su, men tar bort katalogen när den har använts.

    -ss  Anger att originalkällkoden finns både som en katalog och en
       tar-fil. Katalogen kommer att användas av dpkg-source för att
       skapa diffen, men tarfilen för att skapa .dsc-filen. Flaggan
       måste användas med tillförsikt - om katalogen och tarfilen inte
       stämmer överens kommer ett trasigt källkodsarkiv att skapas.

    -sn  Anger att dpkg-source inte skall leta efter något källkodsarkiv
       och att ingen diff skall skapas. Det andra argumentet, om det
       anges, måste vara den tomma strängen. Flaggan används för
       Debianspecifika paket som inte har en separat uppströmskällkod
       och därför inte har någon debianiseringsdiff.

    -sa eller -sA
       Anger att originalkällkoden finns som en katalog eller en tarfil
       - det andra argumentet, om det anges, kan vara det ena eller det
       andra, eller den tomma strängen (motsvarar att använda -sn). Om
       en tarfil hittas kommer programmet att packa upp den för att
       skapa en diff och ta bort den efteråt (motsvarar -sp). Om en
       katalog hittas kommer  den  att  packas  för  att  skapa
       originalkällkoden och ta bort den efteråt (motsvarar -sn). Om
       båda hittas kommer dpkg-source att ignorera katalogen, och
       skriva över den om -sA angavs (detta motsvarar -sP) eller ge ett
       felmeddelande om -sa angavs. -sA är standard.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om den genererade  diffen  innehåller
       ändringar av filer utanför underkatalogen debian. Den här
       flaggan tillåts inte i debian/source/options, men kan användas i
       debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor (med -x):

    Oavsett kommer ett befintligt källkodsträd att tas bort.

    -sp  Används när originalkällkoden som extraheras (om sådan finns)
       skall lämnas kvar som en tarfil. Om den inte redan finns i den
       aktuella katalogen, eller om en befintlig men annan fil finns
       där, kommer den att kopieras dit. (Detta är standard.)

    -su  Packar upp originalkällkodsträdet.

    -sn  Försäkrar att originalkällkoden varken kopieras till en aktuella
       katalogen eller packas upp. Eventuella originalkällkodsträd som
       finns i den aktuella katalogen tas fortfarande bort.

    Alla -sX-flaggor är ömsesidigt uteslutande. Om du anger mer än en
    kommer endast den sista att användas.

    --skip-debianization
       Hoppas   över   att   tillämpa   debian-diffen  ovanpå
       uppströmskällkoden.

  Format: 2.0
    Även känt som wig&pen. Detta format rekommenderas inte för allmän
    användning, formatet "3.0 (quilt)" ersätter det. Wig&pen var den första
    specifikationen av en ny generation av källkodspaketformat.

    Beteendet för detta format är detsamma som för "3.0 (quilt)"-formatet,
    förutom att det inte använder en explicit förteckning patchar. Alla
    filer i debian/patches/ som motsvarar det Perl-reguljära uttrycket
    [\w-]+ måste vara giltiga patchar: de appliceras när paketet packas
    upp.

    När du bygger ett nytt källkodspaket kommer eventuella ändringar på
    uppströmskällkoden  att  lagras  i  en  patch  som  kallas
    zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (eget)
    Detta format är en utökning av det egna paketformatet som anges av
    1.0-formatet. Det stöder alla komprimeringsmetoder och kommer att som
    standard ignorera alla VCS-specifika filer och kataloger, samt många
    temporärfiler (se standardvärdet som är knutet till flaggan -i i texten
    för --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    Ett  källkodspaket  i  detta  format  innehåller  åtminstone  en
    original-tarboll (.orig.tar.ext, där ext kan vara gz, bz2, lzma eller
    xz) och en Debiantarboll (.debian.tar.ext). Den kan även innehålla
    ytterligare original-tarbollar (.orig-komponent.tar.ext). komponent kan
    endast innehålla alfanumeriska tecken och bindestreck ("-").

    Uppackning

    Huvud-originaltarbollen packas upp först,  därefter  packas  alla
    ytterligare originaltarbollar upp i underkataloger med namn efter
    komponent-delen i sitt filnamn (eventuella redan befintliga kataloger
    ersätts). Debian-tarbollen packas sedan upp ovanpå källkodskatalogen
    efter att en redan befintlig debian-katalog har tagits bort först.
    Observera att debian-tarbollen måste bestå av en debian-underkatalog,
    men att den även kan innehålla binärfiler utanför den katalogen (se
    flaggan --include-binaries).

    Alla  patchar  listade  i  debian/patches/debian.series  eller
    debian/patches/series tillämpas sedan. Om den förstnämnda filen används
    och den sistnämnda inte existerar (eller är en symbolisk länk), kommer
    den senare att ersättas av en symbolisk länk till den första. Tanken är
    att  göra  det  enklare  att  använda  quilt  till att hantera
    patchuppsättningen. Observera att, även om dpkg-source korrekt tolkar
    series-filer som använder explicita flaggor till patch-programmet
    (lagrade på kommandoraden efter patch-filnamnet och ett eller flera
    blanksteg), så ignoreras dessa flaggor och det förväntar sig att
    patchar kan tillämpas med flaggan -p1 till patch. Det kommer därför
    visa en varning sådana flaggor upptäcks, och bygget kommer troligen att
    misslyckas.

    Patchar kan även ta bort filer, på ungfär samma sätt som quilt normalt
    fungerar.

    Filen  .pc/applied-patchers  skapas  om  patchar  tillämpades vid
    uppackningen.

    Bygga

    Alla original-tarbollar som finns i den aktuella katalogen packas upp i
    en  temporär  katalog  med  samma  logik  som  i  uppackningen,
    debian-katalogen kopieras över i den temporära katalogen och alla
    patchar, förutom den automatiska patchen (debian-changesversion eller
    debian-changes,  beroende  på  --single-debian-patch)  tillämpas.
    Temporärkatalogen jämförs därefter mot källkodskatalogen. Om diffen
    inte är tom misslyckas bygget, såvida inte --single-debian-patch eller
    --auto-commit använts, i vilket fall diffen lagras i den automatiska
    patchen. Om den automatiska patchen skapas/tas bort, läggs den till/tas
    bort från series-filen och från quilt-metadata.

    Eventuella ändringar på binärfiler kan inte representeras i en diff och
    kommer därmed att leda  till  ett  felmeddelande,  såvida  inte
    paketansvariga medvetet väljer att inkludera den modifierade binärfilen
    i   debian-tarbollen   (genom   att   lista   den   i
    debian/source/include-binaries). Byggningen kommer även att misslyckas
    om binärfiler upptäcks i debian-underkatalogen, såvida de inte har
    vitlistats i debian/source/include-binaries.

    Den uppdaterade debiankatalogen, och listan över modifierade binärer,
    används sedan för att skapa debian-tarbollen.

    Den automatiskt genererade diff-filen innehåller inte ändringar för
    VCS-specifika filer eller för många temporära filer (se standardvärdet
    som är knutet till flaggan -i i texten för --help). Detta gäller
    speciellt katalogen .pc som används av quilt, katalogen kommer att
    ignoreras när den automatiska patchen skapas.

    Observera: dpkg-source --before-build (och -b) ser till att alla
    patchar som anges i seriefilen tillämpas så att paketbygget alltid har
    alla patchar  tillämpade.  Detta  görs  genom  att  hitta  alla
    icke-tillämpade  patchar  (som anges i filen series men inte i
    .pc/applied-patches), och om den första patchen i listan kan tillämpas
    utan fel kommer samtliga att tillämpas. Flaggan --no-preparation kan
    användas för att slå av detta beteende.

    Lagra ändringar

    --commit [katalog] [patchnamn] [patch-fil]
       Skapar en patch som motsvarar de lokala ändringar som inte
       hanteras  av  quilt-patch-systemet  och  integrerar  dem i
       patch-systemet under namnet patchnamn. Om namnet saknas kommer
       programmet be om ett interaktivt. Om patch-fil anges används den
       som patch som motsvarar de lokala  ändringar  som  skall
       integreras. Detta är oftast användbart efter ett misslyckat
       bygge som skapat filen på förhand. När patchen är integrerad
       startas  ett  redigeringsprogram  så  att  du  kan  ange
       metainformationen i patchhuvudet.

    Byggflaggor

    --allow-version-of-quilt-db=version
       Tillåt dpkg-source att bygga källkodspaketet om versionen av
       quilt-metadata är den som angavs, även om dpkg-source inte
       känner till den. Det betyder att den givna versionen av
       quilt-metadata är kompatibel med version 2 som dpkg-source för
       närvarande stöder. Versionen av  quilt-metadata  lagras  i
       .pc/.version.

    --include-removal
       Ignorera inte borttagna filer och ta med dem i den automatiskt
       genererade patchen.

    --include-timestamp
       Ta med tidsstämpel i den automatiskt genererade patchen.

    --include-binaries
       Lägg till alla modifierade binärer i debian-tarbollen. Lägg även
       till dem i debian/source/include-binaries: de kommer att läggas
       till som standard i följande byggen och du behöver inte längre
       ange den här flaggan.

    --no-preparation
       Försök inte att förbereda byggträdet genom att tillämpa patchar
       som inte verkar ha tillämpas för närvarande.

    --single-debian-patch
       Använd   debian/patches/debian-changes   istället   för
       debian/patches/debian-changes-version  som  namn  på  den
       automatiska patch som genereras vid bygget. Denna flagga är
       speciellt   nyttig   när   paketet  hanteras  i  ett
       versionshanteringssystem och en patch inte kan skapas på ett
       pålitligt  sätt. Den aktuella diffen mot uppströms lagras
       istället  i  en  ensam  patch.  Flaggan  bör  anges  i
       debian/source/local-options   och   följs   av   filen
       debian/source/local-patch-header   som   beskricer   hur
       Debianändringarna  bäst  kan  ses,  till  exempel  i  det
       versionshanteringssystem som används.

    --create-empty-orig
       Skapa huvud-originaltarbollen som tom automatiskt om den saknas
       och om det finns supplement-originaltarbollar. Flaggan är tänkt
       att användas när källkodspaketet bara är en samling av flera
       uppströmsprogram och där det inte finns något "huvud"-program.

    --unapply-patches
       Ta bort patchar i kroken --after-build. Du behöver oftast inte
       ange flaggan eftersom dpkg-source automatiskt tar bort patchar
       om de tillämpades i --before-build. Flaggan tillåts endast i
       debian/source/local-options så att alla genererade källkodspaket
       som standard har samma beteende.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om en automatisk patch har genererats.
       Flaggan kan användas för att se till att alla ändringar har
       lagrats  undan  korrekt  i  separata  quilt-patchar  innan
       källkodspaketet  byggts.  Flaggan   tillåts   inte   i
       debian/source/options,    men    kan    användas   i
       debian/source/local-options.

    --auto-commit
       Processen misslyckas inte om en automatisk patch har skapats,
       den läggs istället direkt in i quilt-serien.

    Extraheringsflaggor

    --skip-debianization
       Hoppas  över  att  packa  upp  debian-tarbollen  ovanpå
       uppströmskällkoden.

    --skip-patches
       Applicera inte patchar i slutet av uppackningen.

  Format: 3.0 (skräddarsytt)
    Detta  formatet  är  speciellt.  Det  anger  inte  ett  riktigt
    källkodspaketformat, utan kan användas för att skapa källkodspaket med
    godtyckliga filer.

    Byggflaggor

    Alla argument som inte är flaggor tas som filer som skall integreras i
    det skapade källkodspaketet. De måste finnas, och helst i aktuell
    katalog. Åtminstone en fil måste anges.

    --target-format=vrde
       Krävs. Anger  det  riktiga  formatet  på  det  genererade
       källkodspaketet. Den skapade .dsc-filen kommer innehålla detta
       värde i sitt Format-fält och inte "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git)
    Formatet är experimentellt.

    Ett källkodspaket i detta format består av en ensam "bundle" från ett
    git-arkiv .git, vilket innehåller paketets källkod. Filen .gitshallow,
    som innehåller revisioner för grunda git-kloner, kan även förekomma.

    Uppackning

    "Bundle":n klonas som ett git-arkiv till målkatalogen. Om filen
    gitshallow finns installeras den som ".git/shallow" i det klonade
    git-arkivet.

    Observera att det nya arkivet som standard kommer att ha samma gren
    utcheckad som den som var utcheckad i det ursprungliga källkodsträdet.
    (Typiskt "master", men kan vara vad som helst.) Eventuella andra grenar
    kommer också att vara tillgängliga, under "remotes/origin/".

    Bygga

    Innan uppackningen fortsätter kommer en del tester att utföras för att
    se till att vi inte har några ej ignorerade ej incheckade ändringar.

    git-bundle(1) används för att generera en "bundle" från git-arkivet.
    Som standard tas alla grenar och taggar i arkivet med i "bundle":n.

    Byggflaggor

    --git-ref=ref
       Gör det möjligt att ange en git-referens som skall tas med i
       "bundle":n. Om den anges överstyr den standardbeteendet som är
       att ta med alla grenar och taggar. Kan anges flera gånger. ref
       kan vara namnet på en gren eller tagg som skall tas med. Den kan
       även vara vilken som helst annan parameter som kan sändas med
       till git-rev-list(1). För att, till exempel, endast ta med
       grenen "master", angänd --git-ref=master. För att ta med alla
       taggar  och  grenar,  förutom  grenen  private,  använd
       --git-ref=--all --git-ref=^private

    --git-depth=antal
       Skapar en grund klon med en historik som är avhuggen vid det
       angivna antalet revisioner.

  Format: 3.0 (bzr)
    Detta format är experimentellt. Det genererar en ensam tarboll som
    innehåller bzr-arkivet.

    Uppackning

    Tarbollen packas upp och bzr används sedan för att hämta ut den
    aktuella grenen.

    Bygga

    Innan uppackningen fortsätter kommer en del tester att utföras för att
    se till att vi inte har några ej ignorerade ej incheckade ändringar.

    De VCS-specifika delarna av källkodskatalogen kommer därefter att
    kopieras över till en temporär katalog. Innan den temporära katalogen
    packas i en tarboll utförs viss städning för att spara plats.

VARNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

  källkodsformat ej angivet i debian/source/format
    Filen debian/source/format bör alltid finnas och ange det önskade
    källkodsformatet. För bakåtkompatibilitet antar formatet "1.0" om filen
    inte finns, men du bör inte förlita dig på detta: vid någon punkt i
    framtiden kommer dpkg-source att justeras så att det misslyckas om
    filen inte finns.

    Resonemanget bakom detta är att formatet "1.0" inte längre är det
    rekommenderade formatet, du bör normalt välja ett av de nyare formaten
    ("3.0 (quilt)", "3.0 (native)"), men dpkg-source gör inte detta
    automatiskt åt dig. Om du vill fortsätta använda det gamla formatet bör
    du ange det explicit genom att skriva "1.0" i debian/source/format.

  diffen modifierar följande uppströmsfiler
    När du använder källkodsformatet "1.0" är det oftast inte någon bra idé
    att modifiera uppströmsfiler direkt eftersom ändringarna döljs och i
    huvudsak är odokumenterade i diff.gz-filen. Du bör istället spara dina
    ändringar som patchar i debian-katalogen och applicera dem när paketet
    skall byggas. För att undvika den här komplexiteten kan du även använda
    formatet "3.0 (quilt)" som låter dig göra det här automatiskt.

  kan inte representera ändringen för fil
    Ändringar på uppströmsfiler sparas normalt som patchfiler, men inte
    alla ändringar kan representeras med patchar: de kan endast ändra
    innehållet i vanliga textfiler. Om du försöker ersätta en fil med något
    som har en annan typ (till exempel ersätta en vanlig fil med en
    symbolisk länk eller en katalog) får du det här felmeddelandet.

  den tomma filen fil som just skapats kommer inte representeras i diffen
    Tomma filer kan inte skapas med patchfiler. Ändringen kommer därmed
    inte att sparas i källkodspaketet och du får en varning om det.

  exekveringsläge lge fil kommer inte representeras i diffen
  specialläget lge fil kommer inte representeras i diffen
    Patchfiler beskriver inte läget på filer och ändrade lägen sparas inte
    i källkodspaketet. Den här varningen påminner dig om detta.

FILFORMAT

  debian/source/format
    Filen innehåller på en ensam rad det format som skall användas för att
    bygga källkodspaketet (möjliga format beskrivs ovan). Varken ledande
    eller avslutande blanksteg tillåts.

  debian/source/include-binaries
    Filen innehåller en förteckning över binärfiler (en per rad) som skall
    tas med i debian-tarbollen. Inledande och avslutande blanksteg tas
    bort. Rader som börjar med "#" är kommentarer och hoppas över. Tomma
    rader ignoreras.

  debian/source/options
    Filen innehåller en lista över långa flaggor som automatiskt sätts in
    före kommandoradsflaggorna som anges i ett anrop til dpkg-source -b
    eller  dpkg-source  --print-format. Flaggor som --compression och
    --compression-level är passande att lägga in i den här filen.

    Ange varje flagga på en egen rad. Tomma rader och rader som börjar med
    "#" ignoreras. Inledande "--" skall tas bort och korta flaggor är inte
    tillåtna. Blanksteg tillåts runt "="-tecknet och citattecken tillåts
    runt värdet. Här är ett exempel på en sådan fil:

     # låt dpkg-source skapa en debian.tar.bz2 med maximal komprimering
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # använd debian/patches/debian-changes som en automatisk patch
     single-debian-patch
     # ignorera ändringar i config.{sub,guess}
     extend-diff-ignore = "(^|/)(config.sub|config.guess)$"

    Observera: format-flaggor tillåts inte i den här filen, du bör använda
    filen debian/source/format istället.

  debian/source/local-options
    Precis som debian/source/options förutom att filen inte inkluderas i
    det genererade källkodspaketet. Det kan vara användbart för att spara
    ett  val  som  gäller  för  paketansvariga  eller  VCS-systemet
    källkodspaketet hanteras i.

  debian/source/local-patch-header
  debian/source/patch-header
    Friformstext som läggs in på toppen av den automatiskt genererade
    patchen i formaten "2.0" eller "3.0 (quilt)". local-patch-header tas
    inte med i det genererade källkodspaketet medan patch-header tas med.

  debian/patches/series
    Listar alla patchar som måste tillämpas (i den givna ordningen) ovanpå
    uppströmskällkodspaketet. Inledande och avslutande blanksteg tas bort.
    Rader som börjar med "#" är kommentarer och ignoreras. Tomma rader
    ignoreras. De rader som är kvar inleds med filnamnet på en patchfil
    (relativt  till  debian/patches/-katalogen)  upp  till det första
    blankstegstecknet eller slutet på raden. Valfria flaggor till quilt kan
    följa fram till slutet av raden eller det första "#" som följer på ett
    eller flera blanksteg (vilket anger början på en kommentar fram till
    slutet av raden).

PROGRAMFEL

    Tidpunkten på fältöverstyrning inträffar jämfört med inställning av
    vissa standardutdatafält är ganska förvirrad.

SE ÄVEN

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2008-2011 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.