Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-source - Verktyg för att manipulera Debiankällkodspaket (.dsc)

SYNOPS

    dpkg-source [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    dpkg-source packar och packar upp Debiankällkodsarkiv.

    Inga av dessa kommandon tillåter att flera flaggor kombineras till ett, och de tillåter
    inte att värdet på en flagga anges som ett separat argument.

KOMMANDON

    -x filnamn.dsc [utdatakatalog]
       Extrahera ett källkodspaket. Ett argument som inte är en flagga måste anges, namnet
       på debiankällkodsstyrfilen (.dsc). Ett valfritt andra argument som inte är en
       flagga kan anges för att bestämma vilken katalog källkoden skall packas upp i, det
       får inte existera. Om du inte anger någon utdatakatalog extraheras källkodspaketet
       till en katalog som heter källkod-version i den aktuella arbetskatalogen.

       dpkg-source läser namnen på de övriga filer som ingår i källkodspaketet från
       styrfilen; de antas vara i samma katalog som .dsc-filen.

       Filerna i det extraherade paketet kommer att ha behörighet och ägare satta till det
       som kunde förväntas om filerna och katalogerna bara hade skapats - kataloger och
       körbara filer kommer ha 0777 och enkla filer 0666, båda modifierade av uppackarens
       umask; om föräldrakatalogen är setgid kommer de extraherade katalogerna också att
       vara det, och samtliga filer och kataloger kommer ärva dess gruppägarskap.

       Om källkoden använder ett annat format än standardformatet (gäller för närvarande
       alla format förutom "1.0"), kommer dess namn att lagras som debian/source/format så
       att det används som standard när källkodspaketet byggs på nytt.

    -b katalog [formatspecifika-flaggor]
       Bygg ett källkodpaket. Det första argumentet som inte är en flagga tas som namn på
       katalogen som innehåller det debianiserade källkodsträdet (dvs. med underkatalogen
       "debian"  och  kanske  ändringar  på  originalfilerna).  Beroende på vilket
       källkodspaketformat som används för att bygga formatet kan ytterligare parametrar
       kanske godtas.

       dpkg-source kommer bygga källkodspaketet med det första format som fungerar från
       denna lista i denna ordning: formatet som anges med kommandoradsflaggan --format,
       formatet  som  anges  i  debian/source/format,  "1.0".  Standardvärdet "1.0"
       rekommenderas ej och kommer att tas bort en gång i framtiden, du bör alltid
       dokumentera det önskade källkodsformatet i debian/source/format. Se avsnittet
       FORMAT   KÄLLKODSPAKET  för  en  utförlig  beskrivning  av  de  olika
       källkodspaketformaten.

    --print-format katalog
       Visa formatet som skulle användas för att bygga källkodspaketet om dpkg-source -b
       katalog skulle köras (under samma förhållanden och med samma parametrar).

    --before-build katalog
       Kör motsvarande krok för källkodspaketformatet. Kroken anropas innan något från
       paketet byggs (dpkg-buildpakcage anropar det väldigt tidigt, till och med före
       debian/rules clean). Kommandot är idempotent och kan anropas flera gånger. Det är
       inte alla källkodsformat som implementerar något i den här kroken, och de som gör
       det förbereder oftast källkodsträdet för att byggas, till exempel genom att se till
       att Debianpatchar har applicerats.

    --after-build katalog
       Kör motsvarande krok för källkodspaketformatet. Kroken anropas efter att allt från
       paketet byggts (dpkg-buildpakcage anropar det sist). Kommandot är idempotent och
       kan anropas flera gånger. Det är inte alla källkodsformat som implementerar något i
       den här kroken, och de som gör det använder den normalt för att återställa det som
       --before-build har gjort.

    --commit [katalog] ...
       Spara ändringar i källkodsträdet som har packats upp i katalog. Kommandot kan ta
       ytterligare parametrar beroende på källkodsformatet. Ett fel kommer rapporteras för
       format där operationen inte har någon betydelse.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ALLMÄNNA BYGGFLAGGOR

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodsstyrfil som information skall läsas från. Standardvärde är
       debian/control. Om ett relativt sökvägsnamn anges tolkas det från källkodsträdets
       toppnivåkatalog.

    -ländringsloggfil
       Anger  ändringsloggsfil  som information skall läsas från. Standardvärde är
       debian/changelog. Om ett relativt sökvägsnamn anges tolkas det från källkodsträdets
       toppnivåkatalog.

    -Fändringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från en speciell rad
       nära slutet av ändringsloggen, eller så används Debians standardformat om ingen
       information hittas.

    --format=värde
       Använd det givna formatet för att bygga källkodspaketet. Det överstyr inte ett
       eventuellt format som anges i debian/source/format.

    -Vnamn=värde
       Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5) för en beskrivning
       av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Läs substitueringsvariabler från substvarfil; standardvärde är att inte läsa någon
       fil.Flaggan kan användas flera gånger för att läsa substitueringsvariabler från
       flera filer.

    -Dfält=värde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Ufält Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -Zkomprimering, --compression=komprimering
       Anger vilken komprimering som skall användas för de skapade filerna (tar-bollar och
       diffar). Observera att flaggan inte gör att befintliga tar-bollar packas om, utan
       enbart påverkar nya filer. Värden som stöds är: gzip, bzip2, lzma samt xz. gzip är
       förvalet. Stöd för xz finns bara från och med dpkg-dev 1.15.5.

    -znivå, --compression-level=nivå
       Komprimeringsnivå att använda. Som med -Z påverkas bara filer som nyskapas. Värden
       som stöds är: 1 till 9, best (bäst) och fast (snabb). 9 är förval för gzip och
       bzip2, 6 för xz och lzma.

    -i[reg.uttr], --diff-ignore[=reg.uttr]
       Du kan ange ett reguljärt uttryck i perlformat för att matcha filer som du vill
       skall filtreras ut ur listan över filer för diffen. (Listan skapas av ett
       find-kommando.) (Om källkodspaketet byggs som ett version 3-paket med ett VCS kan
       detta användas för att ignorera ändringar som inte har checkats in på de angivna
       filerna. -i.* kommer att ignorera samtliga.) -i ensamt aktiverar funktionen, med
       ett standardvärde som filtrerar ut styrfiler och kataloger från de flesta vanliga
       versionshanteringssystem,    säkerhetskopior,     växlingsfiler     och
       Libtool-byggutdatakataloger. Endast ett reguljärt kan vara aktivt, om du anger
       flera -i-flaggor är det den sista på kommandoraden som gäller.

       Flaggan är mycket användbar för att utesluta extrafiler som kommer med i diffen,
       t.ex om du underhåller din källkod i ett versionshanteringssystem och vill använda
       en utcheckning för att bygga ett källkodspaket utan att ta med de ytterligare filer
       och det normalt innehåller (t.ex CVS/, .cvsignore, .svn/). Det förvalda reguljära
       uttrycket täcker redan in många av dessa, men om du ändrar det, kom ihåg att det
       som standard kan träffa alla delar av filnamnet. Så, om du träffa bara början av
       ett filnamn eller hela filnamn måste du själv lägga till de förankringar som är
       nödvändiga (t.ex '(^|/)', '($|/)').

    --extend-diff-ignore=reg.uttr
       Det  reguljära uttrycket i perlformat som angavs utökar standardvärdet för
       --diff-ignore och dess nuvarande värde (om satt). Det gör så genom att lägga till
       "|reg.uttry" efter standarduttrycket. Flaggan är nyttig för debian/source/options
       för att exkludera en del automatiskt genererade filer från skapandet av automatiska
       patchar.

    -I[filmönster], --tar-ignore[=filmönster]
       Om flaggan anges kommer filnamnet att sändas vidare till tar(1):s --exclude-flagga
       när det anropas för att skapa en .orig.tar.gz eller .tar.gz-fil. Till exempel
       kommer -ICVS att hoppa över CVS-kataloger när tar.gz-filen skapas. Flaggan kan
       upprepas flera gånger för att lista flera filnamn som skall uteslutas.

       -i ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvärde som filtrerar ut styrfiler
       och kataloger från de flesta vanliga versionshanteringssystem, säkerhetskopior,
       växlingsfiler och Libtool-byggutdatakataloger.

    Observera: Även om de används till liknande ändamål, så har -i och -I väldigt olika syntax
    och semantik. -i kan endast anges en gång och tar ett perl-kompatibelt reguljärt uttryck,
    vilket matchas mot den kompletta relativa sökvägen för varje fil. -I kan anges flera
    gånger och tar ett filnamnssökmänster med skaljokertecken. Mönstret matchas mot den
    kompletta relativa sökvägen, men även individuellt mot varje komponent i sökvägen. Den
    exakta  semantiken  för  tar:s  --exclude-flagga  är  något  komplicerad,  se
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards för fullständig dokumentation.

    Förvalt reguljärt uttryck och sökmönster för de bägge flaggorna kan ses i utdata för
    --help-kommandot.

ALLMÄNNA UPPACKNINGSFLAGGOR

    --no-copy
       Kopiera inte original-tarbollar i närheten av det uppackade källkodspaketet.

    --no-check
       Kontrollera inte signaturer och kontrollsummor före uppackning.

    --require-valid-signature
       Vägra packa upp källkodspaketet om det inte innehåller en OpenPGP-signatur som kan
       verifieras antingen med användarens  trustedkeys.gpg-nyckelring,  en  av  de
       säljarspecifka nyckelringarna, eller en av de officiella Debiannyckelringarna
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg                     och
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMAT KÄLLKODSPAKET

    Om du inte vet vilket källkodspaketformat du skall använda, bör du antagligen välja
    antingen "3.0 (quilt)" eller "3.0 (native)". Se http://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0
    för information om hur dessa format sätts i produktion i Debian.

  Format: 1.0
    Ett källkodspaket i detta format består antingen av en .orig.tar.gz, förbunden med en
    .diff.gz, eller en ensam .tar.gz (i så fall anses paketet vara eget, "native").

    Uppackning

    Att packa upp ett Debianeget paket innebär att packa upp den ensamma tarbollen i
    målkatalogen.  Att  packa  upp  ett icke-eget paket innebär att först packa upp
    .orig.tar.gz-filen och sedan genom att tillämpa patchen som finns i .diff.gz-filen.
    Tidsstämplarna för alla filer nollställs till den tidpunkt då källkodspaketet extraherades
    (vilket undviker tidsstämpelförskjutningar som kunde leda till problem när autogenererade
    filer patchas). Diffen kan skapa nya filer (hela debian-katalogen skapas på det sättet),
    men kan inte ta bort filer (tomma filer kommer lämnas kvar).

    Bygga

    Att bygga ett Debianeget paket innebär bara att skapa  en  ensam  tarboll  med
    källkodskatalogen.  Att  bygga  ett  icke-eget  paket  innefattar  att  extrahera
    original-tarbollen i en separat ".orig"-katalog och skapa .diff.gz-filen på nytt genom att
    jämföra källkodspaketets katalog med .orig-katalogen.

    Byggflaggor (med -b):

    Om  ett  andra argument som inte är en flagga anges skall det vara namnet på
    originalkällkodskatalogen eller -tarfilen eller den tomma strängen om paketet  är
    Debianspecifikt och därför inte har några Debianiserings-diffar. Om inget andra argument
    anges   kommer   dpkg-source   att   leta   efter   originalkällkodstarfilen
    paket_uppströmsversion.orig.tar.gz eller originalkällkodskatalogen paket.orig beroende på
    -sX-flaggorna.

    -sa, -sp, -sk, -su och -sr skriver inte över befintliga tar-filer och kataloger. Om det
    önskas bör -sA, -sP, -sK, -sU och -sR anges i stället.

    -sk  Anger  att  den  ursprungliga  källkoden  är  en  tar-fil,  som  standard
       paket_uppströmsversion.orig.tar.filändelse. Den kommer låta originalkällkodsfilen
       ligga kvar som en tarfil, eller kopiera den till den aktuella katalogen om den inte
       redan är där. Tarbollen kommer att packas upp i katalog.orig för att generera
       diffen.

    -sp  Som -sk, men tar bort katalogen igen efteråt.

    -su  Anger att originalkällkoden är en katalog, som standard paket-uppströmsversion.orig
       och att dpkg-source skall skapa ett nytt originalkällkodsarkiv från den.

    -sr  Som -su, men tar bort katalogen när den har använts.

    -ss  Anger att originalkällkoden finns både som en katalog och en tar-fil. Katalogen
       kommer att användas av dpkg-source för att skapa diffen, men tarfilen för att skapa
       .dsc-filen. Flaggan måste användas med tillförsikt - om katalogen och tarfilen inte
       stämmer överens kommer ett trasigt källkodsarkiv att skapas.

    -sn  Anger att dpkg-source inte skall leta efter något källkodsarkiv och att ingen diff
       skall skapas. Det andra argumentet, om det anges, måste vara den tomma strängen.
       Flaggan används för Debianspecifika paket som inte har en separat uppströmskällkod
       och därför inte har någon debianiseringsdiff.

    -sa eller -sA
       Anger att originalkällkoden finns som en katalog eller en tarfil - det andra
       argumentet, om det anges, kan vara det ena eller det andra, eller den tomma
       strängen (motsvarar att använda -sn). Om en tarfil hittas kommer programmet att
       packa upp den för att skapa en diff och ta bort den efteråt (motsvarar -sp). Om en
       katalog hittas kommer den att packas för att skapa originalkällkoden och ta bort
       den efteråt (motsvarar -sn). Om båda hittas kommer dpkg-source att ignorera
       katalogen, och skriva över den om -sA angavs (detta motsvarar -sP) eller ge ett
       felmeddelande om -sa angavs. -sA är standard.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om den genererade diffen innehåller ändringar av filer utanför
       underkatalogen debian. Den här flaggan tillåts inte i debian/source/options, men
       kan användas i debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor (med -x):

    Oavsett kommer ett befintligt källkodsträd att tas bort.

    -sp  Används när originalkällkoden som extraheras (om sådan finns) skall lämnas kvar som
       en tarfil. Om den inte redan finns i den aktuella katalogen, eller om en befintlig
       men annan fil finns där, kommer den att kopieras dit. (Detta är standard.)

    -su  Packar upp originalkällkodsträdet.

    -sn  Försäkrar att originalkällkoden varken kopieras till en aktuella katalogen eller
       packas upp. Eventuella originalkällkodsträd som finns i den aktuella katalogen tas
       fortfarande bort.

    Alla -sX-flaggor är ömsesidigt uteslutande. Om du anger mer än en kommer endast den sista
    att användas.

    --skip-debianization
       Hoppas över att tillämpa debian-diffen ovanpå uppströmskällkoden.

  Format: 2.0
    Även känt som wig&pen. Detta format rekommenderas inte för allmän användning, formatet
    "3.0 (quilt)" ersätter det. Wig&pen var den första specifikationen av en ny generation av
    källkodspaketformat.

    Beteendet för detta format är detsamma som för "3.0 (quilt)"-formatet, förutom att det
    inte använder en explicit förteckning patchar. Alla filer i debian/patches/ som motsvarar
    det Perl-reguljära uttrycket [\w-]+ måste vara giltiga patchar: de appliceras när paketet
    packas upp.

    När du bygger ett nytt källkodspaket kommer eventuella ändringar på uppströmskällkoden att
    lagras i en patch som kallas zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (eget)
    Detta format är en utökning av det egna paketformatet som anges av 1.0-formatet. Det
    stöder alla komprimeringsmetoder och kommer att som standard ignorera alla VCS-specifika
    filer och kataloger, samt många temporärfiler (se standardvärdet som är knutet till
    flaggan -i i texten för --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    Ett källkodspaket i detta format innehåller åtminstone en original-tarboll (.orig.tar.ext,
    där ext kan vara gz, bz2, lzma eller xz) och en Debiantarboll (.debian.tar.ext). Den kan
    även innehålla ytterligare original-tarbollar (.orig-komponent.tar.ext). komponent kan
    endast innehålla alfanumeriska tecken och bindestreck ("-").

    Uppackning

    Huvud-originaltarbollen  packas  upp  först,  därefter  packas  alla  ytterligare
    originaltarbollar upp i underkataloger med namn efter komponent-delen i sitt filnamn
    (eventuella redan befintliga kataloger ersätts). Debian-tarbollen packas sedan upp ovanpå
    källkodskatalogen efter att en redan befintlig debian-katalog har tagits bort först.
    Observera att debian-tarbollen måste bestå av en debian-underkatalog, men att den även kan
    innehålla binärfiler utanför den katalogen (se flaggan --include-binaries).

    Alla patchar listade i debian/patches/debian.series eller debian/patches/series tillämpas
    sedan. Om den förstnämnda filen används och den sistnämnda inte existerar (eller är en
    symbolisk länk), kommer den senare att ersättas av en symbolisk länk till den första.
    Tanken är att göra det enklare att använda quilt till att hantera patchuppsättningen.
    Observera att, även om dpkg-source korrekt tolkar series-filer som använder explicita
    flaggor till patch-programmet (lagrade på kommandoraden efter patch-filnamnet och ett
    eller flera blanksteg), så ignoreras dessa flaggor och det förväntar sig att patchar kan
    tillämpas med flaggan -p1 till patch. Det kommer därför visa en varning sådana flaggor
    upptäcks, och bygget kommer troligen att misslyckas.

    Patchar kan även ta bort filer, på ungfär samma sätt som quilt normalt fungerar.

    Filen .pc/applied-patchers skapas om patchar tillämpades vid uppackningen.

    Bygga

    Alla original-tarbollar som finns i den aktuella katalogen packas upp i en temporär
    katalog med samma logik som i uppackningen, debian-katalogen kopieras över i den temporära
    katalogen och alla patchar, förutom den automatiska patchen (debian-changesversion eller
    debian-changes, beroende på --single-debian-patch) tillämpas. Temporärkatalogen jämförs
    därefter mot källkodskatalogen. Om diffen inte är tom misslyckas bygget, såvida inte
    --single-debian-patch eller --auto-commit använts, i vilket fall diffen lagras i den
    automatiska patchen. Om den automatiska patchen skapas/tas bort, läggs den till/tas bort
    från series-filen och från quilt-metadata.

    Eventuella ändringar på binärfiler kan inte representeras i en diff och kommer därmed att
    leda till ett felmeddelande, såvida inte paketansvariga medvetet väljer att inkludera den
    modifierade  binärfilen  i  debian-tarbollen  (genom  att  lista   den   i
    debian/source/include-binaries). Byggningen kommer även att misslyckas om binärfiler
    upptäcks  i  debian-underkatalogen,  såvida  de  inte  har  vitlistats   i
    debian/source/include-binaries.

    Den uppdaterade debiankatalogen, och listan över modifierade binärer, används sedan för
    att skapa debian-tarbollen.

    Den automatiskt genererade diff-filen innehåller inte ändringar för VCS-specifika filer
    eller för många temporära filer (se standardvärdet som är knutet till flaggan -i i texten
    för --help). Detta gäller speciellt katalogen .pc som används av quilt, katalogen kommer
    att ignoreras när den automatiska patchen skapas.

    Observera: dpkg-source --before-build (och -b) ser till att alla patchar som anges i
    seriefilen tillämpas så att paketbygget alltid har alla patchar tillämpade. Detta görs
    genom att hitta alla icke-tillämpade patchar (som anges i filen series men inte i
    .pc/applied-patches), och om den första patchen i listan kan tillämpas utan fel kommer
    samtliga att tillämpas. Flaggan --no-preparation kan användas för att slå av detta
    beteende.

    Lagra ändringar

    --commit [katalog] [patchnamn] [patch-fil]
       Skapar en patch som motsvarar de lokala ändringar som inte  hanteras  av
       quilt-patch-systemet och integrerar dem i patch-systemet under namnet patchnamn. Om
       namnet saknas kommer programmet be om ett interaktivt. Om patch-fil anges används
       den som patch som motsvarar de lokala ändringar som skall integreras. Detta är
       oftast användbart efter ett misslyckat bygge som skapat filen på förhand. När
       patchen  är  integrerad startas ett redigeringsprogram så att du kan ange
       metainformationen i patchhuvudet.

    Byggflaggor

    --allow-version-of-quilt-db=version
       Tillåt dpkg-source att bygga källkodspaketet om versionen av quilt-metadata är den
       som angavs, även om dpkg-source inte känner till den. Det betyder att den givna
       versionen av quilt-metadata är kompatibel med version 2 som dpkg-source för
       närvarande stöder. Versionen av quilt-metadata lagras i .pc/.version.

    --include-removal
       Ignorera inte borttagna filer och ta med dem i den automatiskt genererade patchen.

    --include-timestamp
       Ta med tidsstämpel i den automatiskt genererade patchen.

    --include-binaries
       Lägg till alla modifierade binärer i debian-tarbollen. Lägg även till dem i
       debian/source/include-binaries: de kommer att läggas till som standard i följande
       byggen och du behöver inte längre ange den här flaggan.

    --no-preparation
       Försök inte att förbereda byggträdet genom att tillämpa patchar som inte verkar ha
       tillämpas för närvarande.

    --single-debian-patch
       Använd      debian/patches/debian-changes      istället       för
       debian/patches/debian-changes-version  som namn på den automatiska patch som
       genereras vid bygget. Denna flagga är speciellt nyttig när paketet hanteras i ett
       versionshanteringssystem och en patch inte kan skapas på ett pålitligt sätt. Den
       aktuella diffen mot uppströms lagras istället i en ensam patch. Flaggan bör anges i
       debian/source/local-options och följs av filen debian/source/local-patch-header som
       beskricer  hur  Debianändringarna  bäst  kan  ses,  till  exempel  i  det
       versionshanteringssystem som används.

    --create-empty-orig
       Skapa huvud-originaltarbollen som tom automatiskt om den saknas och om det finns
       supplement-originaltarbollar. Flaggan är tänkt att användas när källkodspaketet
       bara är en samling av flera uppströmsprogram och där det inte finns något
       "huvud"-program.

    --unapply-patches
       Ta bort patchar i kroken --after-build. Du behöver oftast inte ange flaggan
       eftersom  dpkg-source  automatiskt  tar  bort  patchar om de tillämpades i
       --before-build. Flaggan tillåts endast i debian/source/local-options så att alla
       genererade källkodspaket som standard har samma beteende.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om en automatisk patch har genererats. Flaggan kan användas
       för att se till att alla ändringar har lagrats undan korrekt i separata
       quilt-patchar  innan  källkodspaketet  byggts.  Flaggan  tillåts  inte  i
       debian/source/options, men kan användas i debian/source/local-options.

    --auto-commit
       Processen misslyckas inte om en automatisk patch har skapats, den läggs istället
       direkt in i quilt-serien.

    Extraheringsflaggor

    --skip-debianization
       Hoppas över att packa upp debian-tarbollen ovanpå uppströmskällkoden.

    --skip-patches
       Applicera inte patchar i slutet av uppackningen.

  Format: 3.0 (skräddarsytt)
    Detta formatet är speciellt. Det anger inte ett riktigt källkodspaketformat, utan kan
    användas för att skapa källkodspaket med godtyckliga filer.

    Byggflaggor

    Alla argument som inte är flaggor tas som filer som skall integreras i det skapade
    källkodspaketet. De måste finnas, och helst i aktuell katalog. Åtminstone en fil måste
    anges.

    --target-format=värde
       Krävs. Anger det riktiga formatet på det genererade källkodspaketet. Den skapade
       .dsc-filen kommer innehålla detta värde i sitt Format-fält och inte "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git)
    Formatet är experimentellt.

    Ett källkodspaket i detta format består av en ensam "bundle" från ett git-arkiv .git,
    vilket innehåller paketets källkod. Filen .gitshallow, som innehåller revisioner för
    grunda git-kloner, kan även förekomma.

    Uppackning

    "Bundle":n klonas som ett git-arkiv till målkatalogen. Om filen gitshallow finns
    installeras den som ".git/shallow" i det klonade git-arkivet.

    Observera att det nya arkivet som standard kommer att ha samma gren utcheckad som den som
    var utcheckad i det ursprungliga källkodsträdet. (Typiskt "master", men kan vara vad som
    helst.) Eventuella  andra  grenar  kommer  också  att  vara  tillgängliga,  under
    "remotes/origin/".

    Bygga

    Innan uppackningen fortsätter kommer en del tester att utföras för att se till att vi inte
    har några ej ignorerade ej incheckade ändringar.

    git-bundle(1) används för att generera en "bundle" från git-arkivet. Som standard tas alla
    grenar och taggar i arkivet med i "bundle":n.

    Byggflaggor

    --git-ref=ref
       Gör det möjligt att ange en git-referens som skall tas med i "bundle":n. Om den
       anges överstyr den standardbeteendet som är att ta med alla grenar och taggar. Kan
       anges flera gånger. ref kan vara namnet på en gren eller tagg som skall tas med.
       Den kan även vara vilken som helst annan parameter som kan sändas med till
       git-rev-list(1). För att, till exempel, endast ta med grenen "master", angänd
       --git-ref=master. För att ta med alla taggar och grenar, förutom grenen private,
       använd --git-ref=--all --git-ref=^private

    --git-depth=antal
       Skapar en grund klon med en historik som är avhuggen vid det angivna antalet
       revisioner.

  Format: 3.0 (bzr)
    Detta format är experimentellt. Det genererar en ensam tarboll som innehåller bzr-arkivet.

    Uppackning

    Tarbollen packas upp och bzr används sedan för att hämta ut den aktuella grenen.

    Bygga

    Innan uppackningen fortsätter kommer en del tester att utföras för att se till att vi inte
    har några ej ignorerade ej incheckade ändringar.

    De VCS-specifika delarna av källkodskatalogen kommer därefter att kopieras över till en
    temporär katalog. Innan den temporära katalogen packas i en tarboll utförs viss städning
    för att spara plats.

VARNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

  källkodsformat ej angivet i debian/source/format
    Filen debian/source/format bör alltid finnas och ange det önskade källkodsformatet. För
    bakåtkompatibilitet antar formatet "1.0" om filen inte finns, men du bör inte förlita dig
    på detta: vid någon punkt i framtiden kommer dpkg-source att justeras så att det
    misslyckas om filen inte finns.

    Resonemanget bakom detta är att formatet "1.0" inte längre är det rekommenderade formatet,
    du bör normalt välja ett av de nyare formaten ("3.0 (quilt)", "3.0 (native)"), men
    dpkg-source gör inte detta automatiskt åt dig. Om du vill fortsätta använda det gamla
    formatet bör du ange det explicit genom att skriva "1.0" i debian/source/format.

  diffen modifierar följande uppströmsfiler
    När du använder källkodsformatet "1.0" är det oftast inte någon bra idé att modifiera
    uppströmsfiler direkt eftersom ändringarna döljs och i huvudsak är odokumenterade i
    diff.gz-filen. Du bör istället spara dina ändringar som patchar i debian-katalogen och
    applicera dem när paketet skall byggas. För att undvika den här komplexiteten kan du även
    använda formatet "3.0 (quilt)" som låter dig göra det här automatiskt.

  kan inte representera ändringen för fil
    Ändringar på uppströmsfiler sparas normalt som patchfiler, men inte alla ändringar kan
    representeras med patchar: de kan endast ändra innehållet i vanliga textfiler. Om du
    försöker ersätta en fil med något som har en annan typ (till exempel ersätta en vanlig fil
    med en symbolisk länk eller en katalog) får du det här felmeddelandet.

  den tomma filen fil som just skapats kommer inte representeras i diffen
    Tomma filer kan inte skapas med patchfiler. Ändringen kommer därmed inte att sparas i
    källkodspaketet och du får en varning om det.

  exekveringsläge läge fil kommer inte representeras i diffen
  specialläget läge fil kommer inte representeras i diffen
    Patchfiler beskriver inte läget på filer och ändrade lägen sparas inte i källkodspaketet.
    Den här varningen påminner dig om detta.

FILFORMAT

  debian/source/format
    Filen innehåller på en ensam rad det format som skall användas för att  bygga
    källkodspaketet (möjliga format beskrivs ovan). Varken ledande eller avslutande blanksteg
    tillåts.

  debian/source/include-binaries
    Filen innehåller en förteckning över binärfiler (en per rad) som skall tas med i
    debian-tarbollen. Inledande och avslutande blanksteg tas bort. Rader som börjar med "#" är
    kommentarer och hoppas över. Tomma rader ignoreras.

  debian/source/options
    Filen innehåller en lista över långa flaggor  som  automatiskt  sätts  in  före
    kommandoradsflaggorna som anges i ett anrop til dpkg-source -b eller dpkg-source
    --print-format. Flaggor som --compression och --compression-level är passande att lägga in
    i den här filen.

    Ange varje flagga på en egen rad. Tomma rader och rader som börjar med "#" ignoreras.
    Inledande "--" skall tas bort och korta flaggor är inte tillåtna. Blanksteg tillåts runt
    "="-tecknet och citattecken tillåts runt värdet. Här är ett exempel på en sådan fil:

     # låt dpkg-source skapa en debian.tar.bz2 med maximal komprimering
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # använd debian/patches/debian-changes som en automatisk patch
     single-debian-patch
     # ignorera ändringar i config.{sub,guess}
     extend-diff-ignore = "(^|/)(config.sub|config.guess)$"

    Observera:  format-flaggor  tillåts  inte i den här filen, du bör använda filen
    debian/source/format istället.

  debian/source/local-options
    Precis som debian/source/options förutom att filen inte inkluderas i det genererade
    källkodspaketet.  Det kan vara användbart för att spara ett val som gäller för
    paketansvariga eller VCS-systemet källkodspaketet hanteras i.

  debian/source/local-patch-header
  debian/source/patch-header
    Friformstext som läggs in på toppen av den automatiskt genererade patchen i formaten "2.0"
    eller "3.0 (quilt)". local-patch-header tas inte med i det genererade källkodspaketet
    medan patch-header tas med.

  debian/patches/series
    Listar  alla  patchar  som  måste  tillämpas  (i  den  givna  ordningen)  ovanpå
    uppströmskällkodspaketet. Inledande och avslutande blanksteg tas bort. Rader som börjar
    med "#" är kommentarer och ignoreras. Tomma rader ignoreras. De rader som är kvar inleds
    med filnamnet på en patchfil (relativt till debian/patches/-katalogen) upp till det första
    blankstegstecknet eller slutet på raden. Valfria flaggor till quilt kan följa fram till
    slutet av raden eller det första "#" som följer på ett eller flera blanksteg (vilket anger
    början på en kommentar fram till slutet av raden).

PROGRAMFEL

    Tidpunkten  på  fältöverstyrning  inträffar  jämfört  med  inställning  av  vissa
    standardutdatafält är ganska förvirrad.

SE ÄVEN

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2008-2011 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.