Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-split - Verktyg för att dela/slå ihop Debianpaket

SYNOPS

    dpkg-split [flaggor...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-split delar upp binära Debianpaketfiler i mindre delar och slår
    samman dem igen, för att göra det möjligt att lagra stora paketfiler på
    små media, till exempel disketter.

    Programmet kan köras manuellt med flaggorna --split, --join och --info.

    Det har även ett automatiskt läge, vilket aktiveras med flaggan --auto.
    I det läget hanterar det en kö av delar som setts men ännu inte
    återställts, och återställer en paketfil när den sett alla dess delar.
    Flaggorna --listq and --discard gör det möjligt att hantera kön.

    Alla funktioner för uppdelning, sammanslagning och köande  visar
    informativa meddelanden på standard ut; dessa kan ignoreras.

KOMMANDON

    -s, --split helt-arkiv [prefix]
       Delar ett ensamt binärt Debianpaket i flera delar.

       Delarna namnges som prefix.NofM.deb där N är numret på delen,
       räknat från 1, och M är det totala antalet delar (båda angivna
       decimalt).

       Om inget prefix ges tas filnamnet för helt-arkiv, inklusive
       katalognamn, med den avslutande .deb borttagen.

    -j, --join del...
       Slår samman de olika  paketdelarna,  och  återskapar  den
       ursprungliga filen som den såg ut innan den delades.

       Delfilerna som ges som argument måste alla vara delar av exakt
       samma ursprungliga binärfil. Varje måste finnas exakt en gång i
       argumentlistan, men de behöver inte listas i ordning.

       Delarna  måste  naturligtvis alla ha genererats med samma
       delstorlek när uppdelningen skedde, vilket betyder att de
       vanligtvis måste ha genererats vid samma körning av dpkg-split
       --split.

       Delarnas   filnamn   är   inte   signifikanta   för
       sammanslagningsproceduren.

       Förvalt namn på utdatafilen är paket_version_ark.deb.

    -I, --info del...
       Skriver ut information, i människoläsbar form, om delfilerna som
       anges. Argument som inte är delar av binärpaket resulterar i ett
       meddelande som talar om detta (men fortfarande på standard ut).

    -a, --auto -o fullstndig-utdata del
       Köa automatiskt delarna och återskapa paketet om möjligt.

       Den del som anges undersöks och jämförs med andra delar av samma
       paket (om sådana existerar) i kön av delar av paket.

       Om alla delar av ett paket av vilket del är en del av är
       tillgängliga kommer paketet att återskapas och skrivas till
       fullstndig-utdata (vilken vanligtvis inte redan bör existera,
       även om det inte vore ett fel om det gjorde det).

       Om inte kommer del att kopieras till kön och fullstndig-utdata
       skapas inte.

       Om del inte är en del av ett delat binärpaket kommer dpkg-split
       att avsluta med returvärde 1; om något annat fel uppstår
       avslutar det med returvärde 2.

       Flaggan --output eller -o måste ges då --autoanvänds. (Om detta
       inte vore ett krav skulle det anropande programmet inte veta
       vilken utdatafil som förväntades.)

    -l, --listq
       Listar innehållet i kön över paket att återställa.

       För varje paketfil för vilken delar finns i kön visas i utdata
       namnet på paketet, antal delar i kön, och det totala antalet
       byte som är lagrade i kön.

    -d, --discard [paket...]
       Kastar bort delar från kön över de som väntar på återstående
       delar av paket.

       Om inget paket anges töms kön helt; om paket anges kastas bara
       delar för de(t) paket som anges.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --depotdir katalog
       Anger en alternativ katalog för kön av delar som väntar på
       automatisk sammanslagning. Förvalet är /var/lib/dpkg.

    -S, --partsize kibibyte
       Anger maximal storlek vid delning, i kibibyte (1024 byte).
       Förval är 450 KiB.

    -o, --output fullstndig-utdata
       Anger filnamnet för utdata vid sammanslagning.

       Används istället för förvalet vid  manuell  sammanslagning
       (--join) och krävs för automatisk köa-eller-sammanslå (--auto).

    -Q, --npquiet
       Vid automatisk köa-eller-sammanslå skriver dpkg-split normalt
       ett meddelande om den matas med en del som inte är en binär
       paketdel. Denna flagga undertrycker meddelandet, vilket gör det
       möjligt för program såsom dpkg att hantera både delade och
       odelade paket utan att producera felaktiga meddelanden.

    --msdos
       Tvingar  utdatafilnamn  skapade  av  --split  att  vara
       msdos-kompatibla.

       Misshandlar  prefixet  -  antingen  förvalet  taget  från
       indatafilnamnet,  eller  det  som  angetts  som  argument:
       alfanumeriska tecken görs till gemener, plustecken ersätts med x
       och alla andra tecken kastas.

       Resultatet trunkeras så långt som möjligt, och filnamn på formen
       prefixNofM.deb genereras.

RETURVÄRDE

    0   Den efterfrågade delningen, sammanslagningen eller annan åtgärd
       lyckades. --info-kommandon lyckas även om indatafilen inte är en
       del av ett binärpaket.

    1   Uppkommer endast med --auto och anger att delfilen inte var en
       del av ett binärpaket.

    2   Något har gått fel, till exempel ett systemanrop, att en fil såg
       ut som en paketdel men var trasig, ett användningsfel, eller
       något annat problem.

PROGRAMFEL

    Kompletta detaljer för paket i kön kan inte fås utan att själv gräva i
    kö-katalogen.

    Det finns inget lätt sätta att testa om en fil som kan vara en del av
    ett binärpaket faktiskt är det.

FILER

    /var/lib/dpkg/parts
       Förvald  kö-katalog för delfiler som väntar på automatisk
       sammanslagning.

       Filnamnen som används i katalogen är i ett internt format för
       dpkg-split och är knappast användbara för andra program, och hur
       som helst kan inte formatet på filnamnen litas på.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.