Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg - en mellannivåpakethanterare för Debian

SYNOPS

    dpkg [flagga...] åtgärd

VARNING

    Manualen är avsedd för användare som vill få en mer detaljerad förståelse för dpkgs
    kommandoradsflaggor och pakettillstånd än vad som berättas med dpkg --help.

    Den bör inte användas av paketansvariga som vill lära sig hur dpkg kommer att installera
    deras paket. Beskrivningen över vad dpkg gör när paket installeras och tas bort är
    speciellt otillräckliga.

BESKRIVNING

    dpkg är ett verktyg för att installera, bygga, ta bort och hantera Debianpaket. Det
    primära och mer användarvänliga skalet runt dpkg är aptitude(1). dpkg kontrolleras helt
    och hållet via kommandoradsparametrar, vilka består av exakt en åtgärd och noll eller fler
    flaggor. Åtgärdsparametern talar om för dpkg vad som skall göras, och flaggorna styr på
    vilket sätt åtgärden skall utföras.

    dpkg kan också användas som ett skal runt dpkg-deb(1) och dpkg-query(1). En förteckning
    över tillgängliga åtgärder beskrivs nedan i stycket ÅTGÄRDER. Om dpkg upptäcker en sådan
    åtgärd anropas bara dpkg-dpkg eller dpkg-query med de givna flaggorna, men inga specifika
    flaggor sänds direkt till dem, för att använda sådana flaggor måste bakgrundsprogrammen
    anropas direkt.

INFORMATION OM PAKET

    dpkg upprätthåller viss användbar information om tillgängliga paket. Informationen delas
    in i tre klasser: tillstånd, markeringstillstånd och flaggor. Dessa värden är avsedda att
    huvudsakligen ändras via dselect.

  PAKETTILLSTÅND
    ej installerat
       Paketet är inte installerat på ditt system.

    konfigurationsfiler
       Endast konfigurationsfilerna för paketet finns på systemet.

    halvt installerat
       Installationen av paketet har påbörjats, men av någon orsak inte slutförts.

    uppackat
       Paketet är uppackat, men inte konfigurerat.

    halvt konfigurerat
       Paketet är uppackat och konfigurationen har påbörjats, men av någon orsak inte
       slutförts.

    väntar utlösare
       Paketet väntar på hantering av utlösare av ett annat paket.

    utlösare väntar
       Paketet har utlösts.

    installerat
       Paketet är uppackat och korrekt inställt.

  MARKERINGSTILLSTÅND FÖR PAKET
    installera
       Paketet är markerat för installation.

    håll  Ett paket som är markerat med håll hanteras inte av dpkg såvida inte det
       framtvingas med flaggan --force-hold.

    ta bort
       Paketet är markerat för avinstallation (dvs. vi vill ta bort alla filer förutom
       konfigurationsfilerna).

    rensa Paketet  är  markerat  för  rensning  (dvs. vi vill ta bort allting från
       systemkataloger, även konfigurationsfiler).

  PAKETFLAGGOR
    ominstallation krävs
       Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt och kräver ominstallation. Dessa
       paket  kan  inte  tas  bort,  såvida  inte  det  framtvingas  med flaggan
       --force-remove-reinstreq.

ÅTGÄRDER

    -i, --install paketfil...
       Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges måste paketfil istället
       vara en katalog.

       Installationen består av följande steg:

       1. Extrahera styrfilerna ur paketet.

       2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat vid nyinstallationen
       exekveras prerm-skriptet för det gamla paketet.

       3. Kör preinst-skriptet, om ett sådant medföljer paketet.

       4. Packa upp de nya filerna och säkerhetskopiera samtidigt de gamla filerna så att
       de kan återställas om någonting går fel.

       5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat vid nyinstallationen
       exekveras postrm-skriptet för det gamla paketet. Observera att skriptet exekveras
       efter preinst för det nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de
       gamla tas bort.

       6. Konfigurera paketet. Se --configure för detaljerad information om hur man gör
       det.

    --unpack paketfil ...
       Packa upp paketet, men konfigurera det inte. Om flaggan --recursive eller -R anges
       måste paketfil istället vara en katalog.

    --configure paket...|-a|--pending
       Konfigurera ett paket som har packats upp men ännu inte konfigurerats. Om -a eller
       --pending anges istället för paket konfigureras alla paket som har packats upp men
       ännu inte konfigurerats.

       För att omkonfigurera ett paket som redan har konfigurerats kan du istället använda
       kommandot dpkg-reconfigure(8).

       Konfigurering består av följande steg:

       1.  Packa upp konfigurationsfilerna och säkerhetskopiera samtidigt de gamla
       konfigurationsfilerna så att de kan återställas om någonting går fel.

       2. Kör postinst-skriptet, om ett sådant finns i paketet.

    --triggers-only paket...|-a|--pending
       Hanterar bara utlösare. Alla avvaktande utlösare kommer att hanteras. Om paketnamn
       anges kommer endast dessa pakets utlösare att hanteras, precis en gång, om
       nödvändigt. Om du använder denna flagga kan det hända att paket hamnar i felaktiga
       väntar  utlösare- och utlösare väntar-tillstånd. Detta kan rättas senare genom
       att köra: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge paket...|-a|--pending
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove tar bort allting förutom
       konfigurationsfiler, vilket gör att du kan undvika att konfigurera om paketet om du
       senare installerar om det. (Konfigurationsfiler är de filer som listas i styrfilen
       debian/conffiles).  -P  eller  --purge  tar  bort  allting,  inklusive
       konfigurationsfiler. Om -a eller --pending anges istället för ett paketnamn kommer
       alla installerade uppackade paket som är markerade att tas bort eller rensas i
       filen /var/lib/dpkg/status att tas bort respektive rensas. Observera: fet är
       möjligt att dpkg inte känner till vissa konfigurationsfiler på grund av att de
       skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I så fall kommer inte dpkg
       självt ta bort dem, utan paketets postrm-skript (som anropas av dpkg) måste ta hand
       om att de tas bort när paketet tas bort med --purge. Detta gäller naturligtvis
       endast för filer i systemkatalogerna, inte konfigurationsfiler som skrivs i enstaka
       användares hemkataloger.

       Borttagning av ett paket består av följande steg:

       1. Kör prerm-skriptet

       2. Ta bort de installerade filerna

       3. Kör postrm-skriptet

    --update-avail, --merge-avail Packages-fil
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns tillgängliga. Med
       --merge-avail  kombineras  den  gamla  informationen  med informationen från
       Packages-filen. Med  --update-avail  ersätts  den  gamla  informationen  med
       informationen från Packages-filen. Packages-filerna som medföljer Debian heter helt
       enkelt Packages.  dpkg  behåller  sin  lista  över  tillgängliga  paket  i
       /var/lib/dpkg/available.

       Ett lättare enkelkommando för att hämta och uppdater available-filen är dselect
       update. Observera att den här filen i huvudsak är onödig om du använder ett
       APT-baserat skal istället för dselect: APT har ett eget system för att hålla reda
       på tillgängliga paket.

    -A, --record-avail paketfil ...
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns tillgängliga med
       information från paketet paketfil. Om flaggan --recursive eller -R anges måste
       paketfil istället vara en katalog.

    --forget-old-unavail
       En numera föråldrad flagga som inte utför någonting, då dpkg automatiskt glömmer ej
       installerade och ej tillgängliga paket.

    --clear-avail
       Radera existerande information om vilka paket som är tillgängliga.

    -C, --audit
       Söker efter paket som endast installerats delvis på ditt system. dpkg kommer att
       föreslå vad som behöver göras för att få dem att fungera.

    --get-selections [paketnamnsmönster...]
       Hämta en lista över paketval och skriv den till standard ut. Paket som inte är
       installerats (dvs. de som tidigare helt har tagits bort) kommer inte att visas om
       inte ett mönster anges.

    --set-selections
       Sätt paketvalslistan med den fil som läses från standard in. Filen måste vara på
       formatet "paket status", där status är en av install, hold, deinstall eller purge.
       Tomrader och kommentarsrader som börjar med "#" är också tillåtna.

    --clear-selections
       Sätt det önskade tillståndete för varje icke-grundläggande paket till avinstallera.
       Detta är avsett att användas direkt före --set-selections, för att avinstallera
       alla paket som inte finns med i listan som anges av --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Söker efter paket som markerats för installation men som av någon anledning ännu
       inte har installerats.

    --print-architecture
       Visa arkitektur för paketen dpkg installerar (till exempel "i386").

    --compare-versions ver1 op ver2
       Jämför versionsnummer, där op är en binär operator. dpkg returnerar framgång (noll)
       om det angivna värdet uppfylls, och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det
       finns två grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i hur de hanterar när ver1
       eller ver2 är tom. Dessa hanterar tom version som om den är tidigare än alla andra
       versioner: lt le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version som om den är senare än
       alla andra versioner: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. Dessa tillhandahålls endast för
       kompatibilitet med styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.

    --command-fd n
       Läser en följd av kommandon från indatafilhandtag n. Observera: ytterligare flaggor
       som sätts på kommandoraden, och genom filhandtaget, återställs inte för kommandon
       som körs i en följd under samma körning.

    --help Visar en kortfattad hjälptext.

    --force-help
       Get hjälp om --force-nånting-flaggorna.

    -Dh, --debug=help
       Ger hjälp om felsökningsflaggorna.

    --version
       Visar dpkgs versionsinformation.

    dpkg-deb-åtgärder
       Se dpkg-deb(1) för ytterligare information om följande åtgärder:

       -b, --build katalog [arkiv|filnamn]
         Bygg ett deb-paket.
       -c, --contents arkiv
         Visar innehållet i ett deb-paket.
       -e, --control filnamn [katalog]
         Extraherar styrinformation från ett paket.
       -x, --extract arkivkatalog
         Extraherar filerna från ett paket.
       -X, --vextract arkivkatalog
         Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
       -f, --field arkiv [control-fält] ...
         Visar fält från paketets styrfil (control).
       --fsys-tarfile arkiv
         Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
       -I | --info arkiv [control-fil]
         Visa information om ett paket.

    dpkg-query-åtgärder
       Se dpkg-query(1) för ytterligare information om följande åtgärder:

       -l, --list paketnamnsmönster ...
         Lista paket som matchar det givna mönstret.
       -s, --status paketnamn ...
         Rapportera status om det angivna paketet.
       -L, --listfiles paketnamn ...
         Lista filer som installerats på ditt system från paketnamn.
       -S, --search filnamnssökmönster ...
         Sök efter filnamnet bland de installerade paketen.
       -p, --print-avail paketnamn
         Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/. De som använder APT-baserade skal bör i stället använda  apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

    Alla  flaggorna  kan  ges  både  på  kommandoraden och i dpkgs konfigurationsfil
    /etc/dpkg/dpkg.cfg eller filerna i konfigurationskatalogen /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. En rad i
    konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på kommandoraden, men utan
    inledande bindestreck) eller en kommentar (om den börjar med ett #).

    --abort-after=antal
       Ställer in efter hur många fel dpkg skall avbryta. Förvalet är 50.

    -B, --auto-deconfigure
       När ett paket tas bort är det möjligt att ett annat paket beror på det borttagna
       paketet. Om du anger flaggan kommer de paket som beror på det borttagna paketet
       automatiskt att avkonfigureras.

    -Doktalvärde, --debug=oktalvärde
       Aktiverar felsökning. oktalvärdet skapas genom att utföra bitvis logisk "eller" av
       de önskade värdena från listan nedan (observera att dessa värden kan ändras i
       framtida versioner). -Dh eller --debug=help visar dessa felsökningsvärden.

         Tal  Beskrivning
          1  Allmänt hjälpsam förloppsinformation
          2  Anrop och status för utvecklarskript
          10  Utdata för varje fil som hanteras
         100  Massvis med utdata för varje fil som hanteras
          20  Utdata för varje konfigurationsfil
         200  Massvis med utdata för varje konfigurationsfil
          40  Beroenden och konflikter
         400  Massvis av beroende-/konfliktutdata
        10000  Aktivering och hantering av utlösare
        20000  Massvis av utdata om utlösare
        40000  Dumma mängder utdata om utlösare
         1000  Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
         2000  Knäppa mängder pladder

    --force-saker | --no-force-saker | --refuse-saker

       Tvinga eller vägra (no-force och refuse betyder detsamma) att göra vissa saker.
       saker är en kommaavgränsad lista med saker som anges nedan. --force-help visar en
       lista med beskrivningar. Saker som markeras med (*) är tvingade som förval.

       Varning: Dessa flaggor är huvudsakligen avsedda att endast användas av experter. Om
       du använder dem utan att fullt ut förstå vad de går ut kan du förstöra din
       systeminstallation.

       all: Slår på (eller av) alla tvingande flaggor.

       downgrade(*): Installera ett paket även om en nyare version redan är installerad.

       Varning: För närvarande undersöker inte dpkg beroenden vid nedgradering och kommer
       därför inte att varna dig om nedgraderingen bryter ett beroende för något paket.
       Detta kan ha allvarliga sidoeffekter, genom  att  nedgradera  grundläggande
       systemkomponenter kan du riskera att göra hela systemet instabilt. Använd med
       tillförsikt.

       configure-any: Konfigurera även alla uppackade men ej konfigurerade paket på vilka
       det aktuella paketet beror.

       hold: Hantera även "håll"-markerade paket.

       remove-reinstreq: Ta bort ett paket även om det är trasigt och markerat att vara i
       behov av ominstallation. Detta kan, till exempel, göra så att delar av paketet blir
       kvar på systemet, men glöms bort av dpkg.

       remove-essential: Ta bort paketet även om det anses som viktigt (essential).
       Viktiga paket är huvudsakligen de mest grundläggande Unixkommandona. Om du tar bort
       dem kan det göra så att hela systemet slutar fungera, så använd med tillförsikt.

       depends: Gör alla beroendeproblem till varningar.

       depends-version: Ignorera versionsnummer när beroenden kontrolleras.

       breaks: Installera, även om det skulle förstöra ett annat paket.

       conflicts: Installera även om paket som är i konflikt (krockar) med ett annat
       paket. Detta är farligt, eftersom det oftast leder till att vissa filer skrivs
       över.

       confmiss: Installera alltid saknade konfigurationsfiler. Detta är farligt, eftersom
       det inte bibehåller ändringar (raderingar) av filer.

       confnew: Installera alltid nya versioner av ändrade konfigurationsfiler utan att
       fråga, såvida inte --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confold: Installera aldrig nya versioner av ändrade konfigurationsfiler utan att
       fråga, såvida inte --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confdef: Utför alltid förvalt alternativt för ändrade konfigurationsfiler. Om inget
       förval har angivits kommer programmet stanna och fråga användaren såvida inte
       --force-confnew eller --force-confold också angetts, i så fall används den för att
       bestämma vad som skall utföras.

       confask: Erbjud alltid att ersätta en modifierad konfigurationsfil med versionen i
       paketet, även om versionen i paketet inte ändrades. Om någon av --force-confmiss,
       --force-confnew, --force-confold eller --force-confdef också angetts, så används
       den för att bestämma vad som skall utföras.

       overwrite: Skriv över ett pakets filer med ett annats.

       overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med ett annats filer.

       overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil med en ej omdirigerad version.

       unsafe-io: Utför inte säkra I/O-operationer vid uppackning. Detta innebär för
       närvarande att filsystemssynkroniseringar inte utförs innan namn på filer ändras,
       något som vi vet kan påverka prestanda betydligt negativt för vissa filsystem,
       vilket tyvärr är samma system som behöver säker I/O på grund av att de har ett
       otillförlitligt beteende som orsakar tomma filer vid tvära systemkrascher.

       Observera: För ext4, den värsta syndaren, kan det vara värt att istället använda
       monteringsflaggan  nodelalloc,  vilken både korrigerar prestandaförlusten och
       datasäkerhetsproblemen, det sistnämnda genom att inte låta filsystemet skapa tomma
       filer vid tvära krascher för programvara som inte utför synkronisering före atomära
       namnbyten.

       Varning: Den här flaggan kan ge bättre prestanda  bekostnad av dataförluster,
       använd med tillförsikt.

       architecture: Hantera även paket med fel eller saknad maskinvaruarkitektur.

       bad-version: Hantera även paket med fel versioner.

       bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program, så problem är troliga.

       not-root: Försök (av)installera saker även utan att vara root.

       bad-verify: Installera ett paket även om det inte går att verifiera dess äkthet.

    --ignore-depends=paket,...
       Ignorera beroendekontroll för angivna paket (i verkligheten utförs kontrollen, men
       det ges endast varningar, ingenting annat).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Gör allting som efterfrågas, men skriv inte några ändringar. Detta används för att
       se vad som skulle ha hänt med åtgärden utan att faktiskt ändra något.

       Se till att du anger --no-act före åtgärdsflaggan, annars kan du få oönskade
       biverkningar (t.ex så kommer dpkg --purge foo --no-act först att rensa ut paketet
       foo för att sedan försöka rensa ut paketet --no-act, trots att du troligen
       förväntade dig att ingenting skulle utföras)

    -R, --recursive
       Hantera alla vanliga filer som matchar sökmönstret *.deb rekursivt i de kataloger
       som anges, med alla sina underkataloger. Flaggan kan användas tillsammans med -i,
       -A, --install, --unpack och --avail.

    -G   Installera inte paketet om en nyare version av samma paket redan är installerat.
       Detta är ett alias för --refuse-downgrade.

    --admindir=kat
       Ändra förvald administrationskatalog, vilken innehåller flera filer som beskriver
       status för installerade eller avinstallerade paket, osv. (standardvärde  är
       /var/lib/dpkg)

    --instdir=katalog
       Ändra  standardinstallationskatalog,  vilket anger katalogen där paket skall
       installeras. instdir är även katalogen som skickas som argument till chroot(2)
       innan paketets installationsfiler körs, vilket betyder att skripten ser instdir som
       rotkatalog. (Förval är /)

    --root=katalog
       Genom att ändra  rot  så  ändras  installationskatalog  till  katalog  och
       administrationskatalog till katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Hantera endast paket som markerats för installation. Själva markeringen utförs med
       dselect eller av dpkg när paketen hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort
       att markeras för installation.

    -E, --skip-same-version
       Installera inte paketet om samma version av paketet redan är installerat.

    --pre-invoke=kommando
    --post-invoke=kommando
       Sätter en anropshake kommando som körs via "sh -c" före eller efter dpkg körs för
       åtgärderna unpack, configure, instal, triggers-only, remove och purge. Flaggan kan
       anges flera gånger. Ordningen på flaggorna som anges behålls och de som anges i
       konfigurationsfilen har företräde. Miljövariabeln DPKG_HOOK_ACTION sätts för hakar
       i den nuvarande dpkg-åtgärden. Observera: Skal kan anropa dpkg flera gånger per
       körning, vilket kan göra att hakarna körs fler gånger än förväntat.

    --path-exclude=filnamnsmönster
    --listfilnamnsmönster
       Sätt filnamnsmönster som ett sökvägsfilter, antingen genom att exkludera eller åter
       inkludera tidigare exkluderade sökvägar som motsvarar det angivna mönstret under
       installationen.

       Varning: tänk att du kan totalt ödelägga ditt system, beroende vilka sökvägar
       du exkluderar, använd med tillförsikt.

       Filnamnsmönstrena använder samma sorts jokertecken som skalet, där "*" motsvarar en
       sekvens av valfritt antal tecken, inklusive den tomma strängen och även "/". Till
       exempel på motsvarar "/usr/*/READ*" "/usr/share/doc/paket/README". "?" motsvarar
       som vanligt ett ensamt tecken (även här ingår "/"). Och "[" inleder en teckenklass,
       som kan innehålla en lista över tecken, intervall och komplement. Se glob(7) för
       detaljerad  information  om  filnamnsmönster.  Observera:  den  nuvarande
       implementationen  kan återinkludera fler kataloger och symboliska länkar än
       nödvändigt, för att vara på den säkra sidan och undvika möjliga uppackningsfel,
       framtida ändringar kan komma att rätta detta.

       Detta kan användas för att ta bort alla sökvägar förutom några specifika; ett
       typiskt användningsområde är:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       för att ta bort alla dokumentationsfiler förutom upphovsrättsinformation.

       Dessa två flaggor kan anges flera gånger, och kan interfolieras med varandra. De
       hanteras båda i den givna ordningen och det är den sista regeln som motsvarar ett
       filnamn som fäller avgörandet.

    --status-fd n
       Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation till filhandtag n. Flaggan
       kan anges flera gånger. Informationen lagras vanligtvis rad för rad, i följande
       format:

       status: paket: status
           Paketstatus ändrad; status är som i statusfilen.

       status: paket : error : utökat-felmeddelande
           Ett fel uppstod. Eventuella nyradstecken i utökat-felmeddelanden kommer
           ersättas med blanksteg innan de skrivs ut.

       status: fil : conffile-prompt : 'riktig-gammal' 'riktig-ny' användarredigerad
       distredigerad
           Användaren får en fråga om konfigurationsfiler.

       processing: skede: paket
           Sänds precis innan ett hanteringsskede påbörjas. Skede är något av upgrade,
           install  (båda sänds innan paketet packas upp), configure, trigproc,
           disappear, remove, purge.

    --status-logger=kommando
       Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation till skal-kommandots standard
       in. Flaggan kan anges flera gånger. Utdataformatet som används är detsamma som för
       --status-fd.

    --log=filnamn
       Logga statusändringsmeddelanden och kommandon till filnamn, istället för förvalet
       /var/log/dpkg.log. Om flaggan ges flera gånger används det sista filnamnet.
       Loggmeddelanden är på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS  status  tillstånd  paket
       installerad-version"  för  statusändringar; "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS åtgärd paket
       installerad-versiont tillgänglig-version" för åtgärder där åtgärd är ett av
       install, upgrade, remove, purge; samt "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS conffile filnamn val"
       för konfigurationsfilsändringar där val antingen är install eller keep.

    --no-debsig
       Försök inte verifiera paketsignaturer.

    --no-triggers
       Utför inte utlösare i denna körning (aktiveringar kommer  fortfarande  att
       antecknas). Om det används tillsammans med --configure paket eller --triggers-only
       paket kommer det namngivna paketets postinst fortfarande att köras även om det enda
       som behövdes var en körning av utlösare. Om du använder denna flagga kan det hända
       att paket hamnar i felaktiga väntar  utlösare- och utlösare väntar-tillstånd.
       Detta kan rättas senare genom att köra: dpkg --configure --pending.

    --triggers
       Överstyr ett tidigare --no-triggers.

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Konfigurationsfil med förvalda inställningar.

    /var/log/dpkg.log
       Förvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan --log).

    Övriga filer som listas här finns i sina förvalda kataloger, se flaggan --admindir för
    information om hur du ändrar placeringen av dessa filer.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista över tillgängliga paket.

    /var/lib/dpkg/status
       Status för tillgängliga paket. Filen innehåller information om huruvida ett paket
       är markerat för borttagning eller ej, om det är installerat eller ej, osv. Se
       sektionen INFORMATION OM PAKET för ytterligare information.

       Statusfilen säkerhetskopieras dagligen i /var/backups. Det kan vara nyttigt om den
       går förlorad eller skrivs sönder på grund av problem med filsystemet.

    Följande filer är komponenter i det binära paketet. Se deb(5) för ytterligare information
    om dem:

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

MILJÖVARIABLER

    HOME  Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog från vilken det skall läsa
       den användarspecifika konfigurationsfilen.

    TMPDIR Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog där det skapar temporära
       filer och kataloger.

    PAGER Programmet dpkg kommer att exekveras för att visa konfigurationsfiler.

    SHELL Programmet dpkg kommer att exekveras när ett nytt skal startas.

    COLUMNS
       Sätter antalet kolumner dpkg skall använda när formaterad text visas. Används för
       närvarande enbart av -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter
       konfigurationsfilsfrågan. Tillåtna värden är för närvarande: conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter
       konfigurationsfilsfrågan. Innehåller sökvägen till den gamla konfigurationsfilen.

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter
       konfigurationsfilsfrågan. Innehåller sökvägen till den nya konfigurationsfilen.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till versionen av den instans av dpkg
       som körs för tillfället.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till namnet på paketet som hanteras.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till arkitekturen paketet byggdes
       för.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till namnet på det skript som körs
       (preinst, postinst, prerm, postrm).

EXEMPEL

    För att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    För att se posterna i /var/lib/dpkg/available för två paket:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    För att själv söka i paketlistan:
      less /var/lib/dpkg/available

    För att ta bort det installerade paketet elvis:
      dpkg -r elvis

    För att installera ett paket måste du först leta på det i ett arkiv eller på en cd-rom.
    Filen "available" visar att vim-paketet finns i sektionen "editors":
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    För att göra en lokal kopia av paketmarkeringarna:
      dpkg --get-selections >mitturval

    Du kan överföra filen till en annan dator och installera den där genom att skriva:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mitturval

    Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta bort någonting, utan bara
    sätta valstatus på de efterfrågade paketen. Du måste använda ett annat program för att
    faktiskt hämta och installera de efterfrågade paketen. Till exempel kan du köra apt-get
    dselect-upgrade.

    För normalt bruk kommer du att upptäcka att dselect(1) tillhandahåller ett bekvämare sätt
    att ändra paketmarkeringarna.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

    Ytterligare funktioner kan erhållas genom att installera något av följande paket: apt,
    aptitude och debsums.

SE ÄVEN

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1), deb(5), deb-control(5),
    dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

PROGRAMFEL

    --no-act ger oftast mindre information än vad som vore hjälpsamt.

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit till dpkg.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.