Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg - en mellannivåpakethanterare för Debian

SYNOPS

    dpkg [flagga...] tgrd

VARNING

    Manualen är avsedd för användare som vill få en mer detaljerad
    förståelse för dpkgs kommandoradsflaggor och pakettillstånd än vad som
    berättas med dpkg --help.

    Den bör inte användas av paketansvariga som vill lära sig hur dpkg
    kommer att installera deras paket. Beskrivningen över vad dpkg gör när
    paket installeras och tas bort är speciellt otillräckliga.

BESKRIVNING

    dpkg är ett verktyg för att installera, bygga, ta bort och hantera
    Debianpaket. Det primära och mer användarvänliga skalet runt dpkg är
    aptitude(1).   dpkg   kontrolleras   helt  och  hållet  via
    kommandoradsparametrar, vilka består av exakt en åtgärd och noll eller
    fler flaggor. Åtgärdsparametern talar om för dpkg vad som skall göras,
    och flaggorna styr på vilket sätt åtgärden skall utföras.

    dpkg kan också användas som  ett  skal  runt  dpkg-deb(1)  och
    dpkg-query(1). En förteckning över tillgängliga åtgärder beskrivs nedan
    i stycket ÅTGÄRDER. Om dpkg upptäcker en sådan åtgärd anropas bara
    dpkg-dpkg eller dpkg-query med de givna flaggorna, men inga specifika
    flaggor sänds direkt till dem, för att använda sådana flaggor måste
    bakgrundsprogrammen anropas direkt.

INFORMATION OM PAKET

    dpkg upprätthåller viss användbar information om tillgängliga paket.
    Informationen delas in i tre klasser: tillstånd, markeringstillstånd
    och flaggor. Dessa värden är avsedda att huvudsakligen ändras via
    dselect.

  PAKETTILLSTÅND
    ej installerat
       Paketet är inte installerat på ditt system.

    konfigurationsfiler
       Endast konfigurationsfilerna för paketet finns på systemet.

    halvt installerat
       Installationen av paketet har påbörjats, men av någon orsak inte
       slutförts.

    uppackat
       Paketet är uppackat, men inte konfigurerat.

    halvt konfigurerat
       Paketet är uppackat och konfigurationen har påbörjats, men av
       någon orsak inte slutförts.

    väntar utlösare
       Paketet väntar på hantering av utlösare av ett annat paket.

    utlösare väntar
       Paketet har utlösts.

    installerat
       Paketet är uppackat och korrekt inställt.

  MARKERINGSTILLSTÅND FÖR PAKET
    installera
       Paketet är markerat för installation.

    håll  Ett paket som är markerat med håll hanteras inte av dpkg såvida
       inte det framtvingas med flaggan --force-hold.

    ta bort
       Paketet är markerat för avinstallation (dvs. vi vill ta bort
       alla filer förutom konfigurationsfilerna).

    rensa Paketet är markerat för rensning (dvs. vi vill ta bort allting
       från systemkataloger, även konfigurationsfiler).

  PAKETFLAGGOR
    ominstallation krävs
       Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt och kräver
       ominstallation. Dessa paket kan inte tas bort, såvida inte det
       framtvingas med flaggan --force-remove-reinstreq.

ÅTGÄRDER

    -i, --install paketfil...
       Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges måste
       paketfil istället vara en katalog.

       Installationen består av följande steg:

       1. Extrahera styrfilerna ur paketet.

       2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras prerm-skriptet för det gamla
       paketet.

       3. Kör preinst-skriptet, om ett sådant medföljer paketet.

       4. Packa upp de nya filerna och säkerhetskopiera samtidigt de
       gamla filerna så att de kan återställas om någonting går fel.

       5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras postrm-skriptet för det gamla
       paketet. Observera att skriptet exekveras efter preinst för det
       nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de
       gamla tas bort.

       6.  Konfigurera  paketet.  Se  --configure  för detaljerad
       information om hur man gör det.

    --unpack paketfil ...
       Packa upp paketet, men konfigurera det inte. Om  flaggan
       --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en
       katalog.

    --configure paket...|-a|--pending
       Konfigurera ett paket som har packats upp men ännu inte
       konfigurerats. Om -a eller --pending anges istället för paket
       konfigureras alla paket som har packats upp men ännu inte
       konfigurerats.

       För att omkonfigurera ett paket som redan har konfigurerats kan
       du istället använda kommandot dpkg-reconfigure(8).

       Konfigurering består av följande steg:

       1. Packa  upp  konfigurationsfilerna  och  säkerhetskopiera
       samtidigt  de  gamla  konfigurationsfilerna så att de kan
       återställas om någonting går fel.

       2. Kör postinst-skriptet, om ett sådant finns i paketet.

    --triggers-only paket...|-a|--pending
       Hanterar bara utlösare. Alla avvaktande utlösare kommer att
       hanteras. Om paketnamn anges kommer endast dessa pakets utlösare
       att hanteras, precis en gång, om nödvändigt. Om du använder
       denna flagga kan det hända att paket hamnar i felaktiga väntar
        utlösare- och utlösare väntar-tillstånd. Detta kan rättas
       senare genom att köra: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge paket...|-a|--pending
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove tar bort
       allting förutom konfigurationsfiler, vilket gör att du kan
       undvika att konfigurera om paketet om du senare installerar om
       det. (Konfigurationsfiler är de filer som listas i styrfilen
       debian/conffiles). -P eller --purge tar bort allting, inklusive
       konfigurationsfiler. Om -a eller --pending anges istället för
       ett paketnamn kommer alla installerade uppackade paket som är
       markerade att tas bort eller rensas i filen /var/lib/dpkg/status
       att tas bort respektive rensas. Observera: fet är möjligt att
       dpkg inte känner till vissa konfigurationsfiler på grund av att
       de skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I så
       fall kommer inte dpkg självt ta bort dem, utan paketets
       postrm-skript (som anropas av dpkg) måste ta hand om att de tas
       bort när paketet tas bort med --purge. Detta gäller naturligtvis
       endast för filer i systemkatalogerna, inte konfigurationsfiler
       som skrivs i enstaka användares hemkataloger.

       Borttagning av ett paket består av följande steg:

       1. Kör prerm-skriptet

       2. Ta bort de installerade filerna

       3. Kör postrm-skriptet

    --update-avail, --merge-avail Packages-fil
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns
       tillgängliga.  Med  --merge-avail  kombineras  den  gamla
       informationen med informationen  från  Packages-filen.  Med
       --update-avail ersätts den gamla informationen med informationen
       från Packages-filen. Packages-filerna som medföljer Debian heter
       helt enkelt Packages. dpkg behåller sin lista över tillgängliga
       paket i /var/lib/dpkg/available.

       Ett lättare enkelkommando  för  att  hämta  och  uppdater
       available-filen är dselect update. Observera att den här filen i
       huvudsak är onödig om du använder ett APT-baserat skal istället
       för dselect: APT har ett eget system för att hålla reda på
       tillgängliga paket.

    -A, --record-avail paketfil ...
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns
       tillgängliga med information från paketet paketfil. Om flaggan
       --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en
       katalog.

    --forget-old-unavail
       En numera föråldrad flagga som inte utför någonting, då dpkg
       automatiskt glömmer ej installerade och ej tillgängliga paket.

    --clear-avail
       Radera existerande information  om  vilka  paket  som  är
       tillgängliga.

    -C, --audit
       Söker efter paket som endast installerats delvis på ditt system.
       dpkg kommer att föreslå vad som behöver göras för att få dem att
       fungera.

    --get-selections [paketnamnsmnster...]
       Hämta en lista över paketval och skriv den till standard ut.
       Paket som inte är installerats (dvs. de som tidigare helt har
       tagits bort) kommer inte att visas om inte ett mönster anges.

    --set-selections
       Sätt paketvalslistan med den fil som läses från standard in.
       Filen måste vara på formatet "paket status", där status är en av
       install,  hold,  deinstall  eller  purge.  Tomrader  och
       kommentarsrader som börjar med "#" är också tillåtna.

    --clear-selections
       Sätt det önskade tillståndete för varje icke-grundläggande paket
       till avinstallera. Detta är avsett att användas direkt före
       --set-selections, för att avinstallera alla paket som inte finns
       med i listan som anges av --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Söker efter paket som markerats för installation men som av
       någon anledning ännu inte har installerats.

    --print-architecture
       Visa arkitektur för paketen dpkg installerar  (till
       exempel "i386").

    --compare-versions ver1 op ver2
       Jämför versionsnummer, där op är en binär operator. dpkg
       returnerar framgång (noll) om  det  angivna  värdet
       uppfylls, och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det
       finns två grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i
       hur de hanterar när ver1 eller ver2 är tom. Dessa
       hanterar tom version som om den är tidigare än alla andra
       versioner: lt le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version
       som om den är senare än alla andra versioner: lt-nl le-nl
       ge-nl  gt-nl.  Dessa  tillhandahålls  endast  för
       kompatibilitet med styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.

    --command-fd n
       Läser en följd av kommandon från indatafilhandtag n.
       Observera:  ytterligare  flaggor  som  sätts  på
       kommandoraden, och genom filhandtaget, återställs inte
       för kommandon som körs i en följd under samma körning.

    --help Visar en kortfattad hjälptext.

    --force-help
       Get hjälp om --force-nnting-flaggorna.

    -Dh, --debug=help
       Ger hjälp om felsökningsflaggorna.

    --version
       Visar dpkgs versionsinformation.

    dpkg-deb-åtgärder
       Se dpkg-deb(1) för ytterligare information om följande
       åtgärder:

       -b, --build katalog [arkiv|filnamn]
         Bygg ett deb-paket.
       -c, --contents arkiv
         Visar innehållet i ett deb-paket.
       -e, --control filnamn [katalog]
         Extraherar styrinformation från ett paket.
       -x, --extract arkivkatalog
         Extraherar filerna från ett paket.
       -X, --vextract arkivkatalog
         Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
       -f, --field arkiv [control-flt] ...
         Visar fält från paketets styrfil (control).
       --fsys-tarfile arkiv
         Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
       -I | --info arkiv [control-fil]
         Visa information om ett paket.

    dpkg-query-åtgärder
       Se dpkg-query(1) för ytterligare information om följande
       åtgärder:

       -l, --list paketnamnsmnster ...
         Lista paket som matchar det givna mönstret.
       -s, --status paketnamn ...
         Rapportera status om det angivna paketet.
       -L, --listfiles paketnamn ...
         Lista filer som installerats på ditt system från paketnamn.
       -S, --search filnamnsskmnster ...
         Sök efter filnamnet bland de installerade paketen.
       -p, --print-avail paketnamn
         Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/. De som använder APT-baserade skal bör i stället använda  apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

    Alla flaggorna kan ges både på kommandoraden och i dpkgs
    konfigurationsfil  /etc/dpkg/dpkg.cfg  eller  filerna  i
    konfigurationskatalogen  /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.  En  rad  i
    konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på
    kommandoraden,  men  utan  inledande bindestreck) eller en
    kommentar (om den börjar med ett #).

    --abort-after=antal
       Ställer in efter hur många fel dpkg skall avbryta.
       Förvalet är 50.

    -B, --auto-deconfigure
       När ett paket tas bort är det möjligt att ett annat paket
       beror på det borttagna paketet. Om du anger flaggan
       kommer de paket som beror på det borttagna paketet
       automatiskt att avkonfigureras.

    -Doktalvrde, --debug=oktalvrde
       Aktiverar felsökning. oktalvrdet skapas genom att utföra
       bitvis logisk "eller" av de önskade värdena från listan
       nedan (observera att dessa värden kan ändras i framtida
       versioner).  -Dh  eller  --debug=help  visar  dessa
       felsökningsvärden.

         Tal  Beskrivning
          1  Allmänt hjälpsam förloppsinformation
          2  Anrop och status för utvecklarskript
          10  Utdata för varje fil som hanteras
         100  Massvis med utdata för varje fil som hanteras
          20  Utdata för varje konfigurationsfil
         200  Massvis med utdata för varje konfigurationsfil
          40  Beroenden och konflikter
         400  Massvis av beroende-/konfliktutdata
        10000  Aktivering och hantering av utlösare
        20000  Massvis av utdata om utlösare
        40000  Dumma mängder utdata om utlösare
         1000  Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
         2000  Knäppa mängder pladder

    --force-saker | --no-force-saker | --refuse-saker

       Tvinga eller vägra (no-force och refuse betyder detsamma)
       att göra vissa saker. saker är en kommaavgränsad lista
       med saker som anges nedan. --force-help visar en lista
       med beskrivningar. Saker som markeras med (*) är tvingade
       som förval.

       Varning: Dessa flaggor r huvudsakligen avsedda att
       endast anvndas av experter. Om du anvnder dem utan att
       fullt ut frst vad de gr ut p kan du frstra din
       systeminstallation.

       all: Slår på (eller av) alla tvingande flaggor.

       downgrade(*): Installera ett paket även om en nyare
       version redan är installerad.

       Varning: Fr nrvarande undersker inte dpkg beroenden
       vid nedgradering och kommer drfr inte att varna dig om
       nedgraderingen bryter ett beroende fr ngot paket. Detta
       kan ha allvarliga sidoeffekter, genom att nedgradera
       grundlggande systemkomponenter kan du riskera att gra
       hela systemet instabilt. Anvnd med tillfrsikt.

       configure-any: Konfigurera även alla uppackade men ej
       konfigurerade paket på vilka det aktuella paketet beror.

       hold: Hantera även "håll"-markerade paket.

       remove-reinstreq: Ta bort ett paket även om det är
       trasigt och markerat att vara i behov av ominstallation.
       Detta kan, till exempel, göra så att delar av paketet
       blir kvar på systemet, men glöms bort av dpkg.

       remove-essential: Ta bort paketet även om det anses som
       viktigt (essential). Viktiga paket är huvudsakligen de
       mest grundläggande Unixkommandona. Om du tar bort dem kan
       det göra så att hela systemet slutar fungera, så använd
       med tillförsikt.

       depends: Gör alla beroendeproblem till varningar.

       depends-version: Ignorera versionsnummer när beroenden
       kontrolleras.

       breaks: Installera, även om det skulle förstöra ett annat
       paket.

       conflicts: Installera även om paket som är i konflikt
       (krockar) med ett annat paket. Detta är farligt, eftersom
       det oftast leder till att vissa filer skrivs över.

       confmiss: Installera alltid saknade konfigurationsfiler.
       Detta är farligt, eftersom det inte bibehåller ändringar
       (raderingar) av filer.

       confnew: Installera alltid nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fråga,  såvida  inte
       --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confold: Installera aldrig nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fråga,  såvida  inte
       --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confdef: Utför alltid förvalt alternativt för ändrade
       konfigurationsfiler. Om inget förval har angivits kommer
       programmet  stanna och fråga användaren såvida inte
       --force-confnew eller --force-confold också angetts, i så
       fall används den för att bestämma vad som skall utföras.

       confask:  Erbjud  alltid  att ersätta en modifierad
       konfigurationsfil med versionen i paketet, även  om
       versionen  i  paketet  inte  ändrades. Om någon av
       --force-confmiss, --force-confnew, --force-confold eller
       --force-confdef också angetts, så används den för att
       bestämma vad som skall utföras.

       overwrite: Skriv över ett pakets filer med ett annats.

       overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med ett
       annats filer.

       overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil med en
       ej omdirigerad version.

       unsafe-io:  Utför  inte  säkra  I/O-operationer  vid
       uppackning.  Detta  innebär  för  närvarande  att
       filsystemssynkroniseringar inte utförs innan namn på
       filer ändras, något som vi vet kan påverka prestanda
       betydligt negativt för vissa filsystem, vilket tyvärr är
       samma system som behöver säker I/O på grund av att de har
       ett otillförlitligt beteende som orsakar tomma filer vid
       tvära systemkrascher.

       Observera: För ext4, den värsta syndaren, kan det vara
       värt att istället använda monteringsflaggan nodelalloc,
       vilken  både  korrigerar  prestandaförlusten  och
       datasäkerhetsproblemen, det sistnämnda genom att inte
       låta filsystemet skapa tomma filer vid tvära krascher för
       programvara som inte utför synkronisering före atomära
       namnbyten.

       Varning: Den hr flaggan kan ge bttre prestanda p
       bekostnad av datafrluster, anvnd med tillfrsikt.

       architecture: Hantera även paket med fel eller saknad
       maskinvaruarkitektur.

       bad-version: Hantera även paket med fel versioner.

       bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program, så
       problem är troliga.

       not-root: Försök (av)installera saker även utan att vara
       root.

       bad-verify: Installera ett paket även om det inte går att
       verifiera dess äkthet.

    --ignore-depends=paket,...
       Ignorera  beroendekontroll  för  angivna  paket  (i
       verkligheten  utförs kontrollen, men det ges endast
       varningar, ingenting annat).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Gör allting som efterfrågas, men skriv inte  några
       ändringar. Detta används för att se vad som skulle ha
       hänt med åtgärden utan att faktiskt ändra något.

       Se till att du anger --no-act före åtgärdsflaggan, annars
       kan du få oönskade biverkningar (t.ex så kommer dpkg
       --purge foo --no-act först att rensa ut paketet foo för
       att sedan försöka rensa ut paketet --no-act, trots att du
       troligen förväntade dig att ingenting skulle utföras)

    -R, --recursive
       Hantera alla vanliga filer som matchar sökmönstret *.deb
       rekursivt i de kataloger som anges, med alla sina
       underkataloger. Flaggan kan användas tillsammans med -i,
       -A, --install, --unpack och --avail.

    -G   Installera inte paketet om en nyare version av samma
       paket redan är installerat. Detta är ett alias för
       --refuse-downgrade.

    --admindir=kat
       Ändra förvald administrationskatalog, vilken innehåller
       flera filer som beskriver status för installerade eller
       avinstallerade   paket,  osv.  (standardvärde  är
       /var/lib/dpkg)

    --instdir=katalog
       Ändra  standardinstallationskatalog,  vilket  anger
       katalogen där paket skall installeras. instdir är även
       katalogen som skickas som argument till chroot(2) innan
       paketets installationsfiler körs, vilket betyder att
       skripten ser instdir som rotkatalog. (Förval är /)

    --root=katalog
       Genom att ändra rot så ändras installationskatalog till
       katalog    och    administrationskatalog    till
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Hantera endast paket som markerats för installation.
       Själva markeringen utförs med dselect eller av dpkg när
       paketen hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort
       att markeras för installation.

    -E, --skip-same-version
       Installera inte paketet om samma version av paketet redan
       är installerat.

    --pre-invoke=kommando
    --post-invoke=kommando
       Sätter en anropshake kommando som körs via "sh -c" före
       eller efter dpkg körs för åtgärderna unpack, configure,
       instal, triggers-only, remove och purge. Flaggan kan
       anges flera gånger. Ordningen på flaggorna som anges
       behålls och de som anges i konfigurationsfilen har
       företräde.  Miljövariabeln DPKG_HOOK_ACTION sätts för
       hakar i den nuvarande dpkg-åtgärden. Observera: Skal kan
       anropa dpkg flera gånger per körning, vilket kan göra att
       hakarna körs fler gånger än förväntat.

    --path-exclude=filnamnsmnster
    --listfilnamnsmnster
       Sätt filnamnsmnster som ett sökvägsfilter, antingen
       genom  att  exkludera eller åter inkludera tidigare
       exkluderade sökvägar som motsvarar det angivna mönstret
       under installationen.

       Varning: tnk p att du kan totalt delgga ditt system,
       beroende p vilka skvgar du exkluderar, s anvnd med
       tillfrsikt.

       Filnamnsmönstrena använder samma sorts jokertecken som
       skalet, där "*" motsvarar en sekvens av valfritt antal
       tecken, inklusive den tomma strängen och även "/". Till
       exempel    på    motsvarar     "/usr/*/READ*"
       "/usr/share/doc/paket/README". "?" motsvarar som vanligt
       ett ensamt tecken (även här ingår "/"). Och "[" inleder
       en teckenklass, som kan innehålla en lista över tecken,
       intervall och komplement. Se glob(7) för detaljerad
       information om filnamnsmönster. Observera: den nuvarande
       implementationen kan återinkludera fler kataloger och
       symboliska länkar än nödvändigt, för att vara på den
       säkra sidan och undvika möjliga uppackningsfel, framtida
       ändringar kan komma att rätta detta.

       Detta kan användas för att ta bort alla sökvägar förutom
       några specifika; ett typiskt användningsområde är:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       för att ta bort  alla  dokumentationsfiler  förutom
       upphovsrättsinformation.

       Dessa två flaggor kan anges flera gånger, och kan
       interfolieras med varandra. De hanteras båda i den givna
       ordningen och det är den sista regeln som motsvarar ett
       filnamn som fäller avgörandet.

    --status-fd n
       Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation
       till filhandtag n. Flaggan kan anges flera gånger.
       Informationen lagras vanligtvis rad för rad, i följande
       format:

       status: paket: status
           Paketstatus ändrad; status är som i statusfilen.

       status: paket : error : utkat-felmeddelande
           Ett  fel  uppstod.  Eventuella nyradstecken i
           utkat-felmeddelanden  kommer  ersättas  med
           blanksteg innan de skrivs ut.

       status:  fil  :  conffile-prompt  :  'riktig-gammal'
       'riktig-ny' anvndarredigerad distredigerad
           Användaren får en fråga om konfigurationsfiler.

       processing: skede: paket
           Sänds precis innan ett hanteringsskede påbörjas.
           Skede är något av upgrade, install (båda sänds
           innan paketet packas upp), configure, trigproc,
           disappear, remove, purge.

    --status-logger=kommando
       Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation
       till skal-kommandots standard in. Flaggan kan anges flera
       gånger. Utdataformatet som används är detsamma som för
       --status-fd.

    --log=filnamn
       Logga statusändringsmeddelanden  och  kommandon  till
       filnamn, istället för förvalet /var/log/dpkg.log. Om
       flaggan ges flera gånger används det sista filnamnet.
       Loggmeddelanden är på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS status
       tillstnd paket installerad-version" för statusändringar;
       "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS tgrd paket installerad-versiont
       tillgnglig-version" för åtgärder där tgrd är ett av
       install,  upgrade,  remove,  purge; samt "ÅÅÅÅ-MM-DD
       HH:MM:SS   conffile    filnamn    val"    för
       konfigurationsfilsändringar där val antingen är install
       eller keep.

    --no-debsig
       Försök inte verifiera paketsignaturer.

    --no-triggers
       Utför inte utlösare i denna körning (aktiveringar kommer
       fortfarande att antecknas). Om det används tillsammans
       med --configure paket eller --triggers-only paket kommer
       det namngivna paketets postinst fortfarande att köras
       även om det enda som behövdes var en körning av utlösare.
       Om du använder denna flagga kan det hända att paket
       hamnar i felaktiga väntar  utlösare- och utlösare
       väntar-tillstånd. Detta kan rättas senare genom att köra:
       dpkg --configure --pending.

    --triggers
       Överstyr ett tidigare --no-triggers.

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Konfigurationsfil med förvalda inställningar.

    /var/log/dpkg.log
       Förvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan
       --log).

    Övriga filer som listas här finns i sina förvalda kataloger, se
    flaggan --admindir för information om hur du ändrar placeringen
    av dessa filer.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista över tillgängliga paket.

    /var/lib/dpkg/status
       Status  för  tillgängliga  paket.  Filen  innehåller
       information om huruvida ett paket är markerat  för
       borttagning eller ej, om det är installerat eller ej,
       osv. Se sektionen INFORMATION OM PAKET för ytterligare
       information.

       Statusfilen säkerhetskopieras dagligen i /var/backups.
       Det kan vara nyttigt om den går förlorad eller skrivs
       sönder på grund av problem med filsystemet.

    Följande filer är komponenter i det binära paketet. Se deb(5)
    för ytterligare information om dem:

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

MILJÖVARIABLER

    HOME  Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog
       från  vilken  det  skall läsa den användarspecifika
       konfigurationsfilen.

    TMPDIR Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog
       där det skapar temporära filer och kataloger.

    PAGER Programmet  dpkg kommer att exekveras för att visa
       konfigurationsfiler.

    SHELL Programmet dpkg kommer att exekveras när ett nytt skal
       startas.

    COLUMNS
       Sätter antalet kolumner dpkg skall använda när formaterad
       text visas. Används för närvarande enbart av -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka
       situationen  efter  konfigurationsfilsfrågan. Tillåtna
       värden är för närvarande: conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka
       situationen efter konfigurationsfilsfrågan. Innehåller
       sökvägen till den gamla konfigurationsfilen.

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka
       situationen efter konfigurationsfilsfrågan. Innehåller
       sökvägen till den nya konfigurationsfilen.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö  till
       versionen av den instans av dpkg som körs för tillfället.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till namnet
       på paketet som hanteras.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö  till
       arkitekturen paketet byggdes för.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till namnet
       på det skript som körs (preinst, postinst,  prerm,
       postrm).

EXEMPEL

    För att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet
    vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    För att se posterna i /var/lib/dpkg/available för två paket:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    För att själv söka i paketlistan:
      less /var/lib/dpkg/available

    För att ta bort det installerade paketet elvis:
      dpkg -r elvis

    För att installera ett paket måste du först leta på det i ett
    arkiv  eller  på  en cd-rom. Filen "available" visar att
    vim-paketet finns i sektionen "editors":
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    För att göra en lokal kopia av paketmarkeringarna:
      dpkg --get-selections >mitturval

    Du kan överföra filen till en annan dator och installera den där
    genom att skriva:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mitturval

    Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta
    bort någonting, utan bara sätta valstatus på de efterfrågade
    paketen. Du måste använda ett annat program för att faktiskt
    hämta och installera de efterfrågade paketen. Till exempel kan
    du köra apt-get dselect-upgrade.

    För  normalt  bruk kommer du att upptäcka att dselect(1)
    tillhandahåller ett bekvämare sätt att ändra paketmarkeringarna.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

    Ytterligare funktioner kan erhållas genom att installera något
    av följande paket: apt, aptitude och debsums.

SE ÄVEN

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

PROGRAMFEL

    --no-act ger oftast mindre information än vad  som  vore
    hjälpsamt.

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har
    bidragit till dpkg.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.