Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg - en mellannivapakethanterare for Debian

SYNOPS

    dpkg [flagga...] oatg"ard

VARNING

    Manualen ar avsedd for anvandare som vill fa en mer detaljerad
    forstaelse for dpkgs kommandoradsflaggor och pakettillstand an vad som
    berattas med dpkg --help.

    Den bor inte anvandas av paketansvariga som vill lara sig hur dpkg
    kommer att installera deras paket. Beskrivningen over vad dpkg gor nar
    paket installeras och tas bort ar speciellt otillrackliga.

BESKRIVNING

    dpkg ar ett verktyg for att installera, bygga, ta bort och hantera
    Debianpaket. Det primara och mer anvandarvanliga skalet runt dpkg ar
    aptitude(1).   dpkg   kontrolleras   helt  och  hallet  via
    kommandoradsparametrar, vilka bestar av exakt en atgard och noll eller
    fler flaggor. Atgardsparametern talar om for dpkg vad som skall goras,
    och flaggorna styr pa vilket satt atgarden skall utforas.

    dpkg kan ocksa anvandas som  ett  skal  runt  dpkg-deb(1)  och
    dpkg-query(1). En forteckning over tillgangliga atgarder beskrivs nedan
    i stycket oATG"ARDER. Om dpkg upptacker en sadan atgard anropas bara
    dpkg-dpkg eller dpkg-query med de givna flaggorna, men inga specifika
    flaggor sands direkt till dem, for att anvanda sadana flaggor maste
    bakgrundsprogrammen anropas direkt.

INFORMATION OM PAKET

    dpkg uppratthaller viss anvandbar information om tillgangliga paket.
    Informationen delas in i tre klasser: tillstoand, markeringstillstoand
    och flaggor. Dessa varden ar avsedda att huvudsakligen andras via
    dselect.

  PAKETTILLSToAND
    ej installerat
       Paketet ar inte installerat pa ditt system.

    konfigurationsfiler
       Endast konfigurationsfilerna for paketet finns pa systemet.

    halvt installerat
       Installationen av paketet har paborjats, men av nagon orsak inte
       slutforts.

    uppackat
       Paketet ar uppackat, men inte konfigurerat.

    halvt konfigurerat
       Paketet ar uppackat och konfigurationen har paborjats, men av
       nagon orsak inte slutforts.

    v"antar poa utl"osare
       Paketet vantar pa hantering av utlosare av ett annat paket.

    utl"osare v"antar
       Paketet har utlosts.

    installerat
       Paketet ar uppackat och korrekt installt.

  MARKERINGSTILLSToAND F"OR PAKET
    installera
       Paketet ar markerat for installation.

    hoall  Ett paket som ar markerat med hoall hanteras inte av dpkg savida
       inte det framtvingas med flaggan --force-hold.

    ta bort
       Paketet ar markerat for avinstallation (dvs. vi vill ta bort
       alla filer forutom konfigurationsfilerna).

    rensa Paketet ar markerat for rensning (dvs. vi vill ta bort allting
       fran systemkataloger, aven konfigurationsfiler).

  PAKETFLAGGOR
    ominstallation kr"avs
       Ett paket markerat ominstallation kr"avs ar trasigt och kraver
       ominstallation. Dessa paket kan inte tas bort, savida inte det
       framtvingas med flaggan --force-remove-reinstreq.

oATG"ARDER

    -i, --install paketfil...
       Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges maste
       paketfil istallet vara en katalog.

       Installationen bestar av foljande steg:

       1. Extrahera styrfilerna ur paketet.

       2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras prerm-skriptet for det gamla
       paketet.

       3. Kor preinst-skriptet, om ett sadant medfoljer paketet.

       4. Packa upp de nya filerna och sakerhetskopiera samtidigt de
       gamla filerna sa att de kan aterstallas om nagonting gar fel.

       5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras postrm-skriptet for det gamla
       paketet. Observera att skriptet exekveras efter preinst for det
       nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de
       gamla tas bort.

       6.  Konfigurera  paketet.  Se  --configure  for detaljerad
       information om hur man gor det.

    --unpack paketfil ...
       Packa upp paketet, men konfigurera det inte. Om  flaggan
       --recursive eller -R anges maste paketfil istallet vara en
       katalog.

    --configure paket...|-a|--pending
       Konfigurera ett paket som har packats upp men annu inte
       konfigurerats. Om -a eller --pending anges istallet for paket
       konfigureras alla paket som har packats upp men annu inte
       konfigurerats.

       For att omkonfigurera ett paket som redan har konfigurerats kan
       du istallet anvanda kommandot dpkg-reconfigure(8).

       Konfigurering bestar av foljande steg:

       1. Packa  upp  konfigurationsfilerna  och  sakerhetskopiera
       samtidigt  de  gamla  konfigurationsfilerna sa att de kan
       aterstallas om nagonting gar fel.

       2. Kor postinst-skriptet, om ett sadant finns i paketet.

    --triggers-only paket...|-a|--pending
       Hanterar bara utlosare. Alla avvaktande utlosare kommer att
       hanteras. Om paketnamn anges kommer endast dessa pakets utlosare
       att hanteras, precis en gang, om nodvandigt. Om du anvander
       denna flagga kan det handa att paket hamnar i felaktiga v"antar
       poa utl"osare- och utl"osare v"antar-tillstand. Detta kan rattas
       senare genom att kora: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge paket...|-a|--pending
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove tar bort
       allting forutom konfigurationsfiler, vilket gor att du kan
       undvika att konfigurera om paketet om du senare installerar om
       det. (Konfigurationsfiler ar de filer som listas i styrfilen
       debian/conffiles). -P eller --purge tar bort allting, inklusive
       konfigurationsfiler. Om -a eller --pending anges istallet for
       ett paketnamn kommer alla installerade uppackade paket som ar
       markerade att tas bort eller rensas i filen /var/lib/dpkg/status
       att tas bort respektive rensas. Observera: fet ar mojligt att
       dpkg inte kanner till vissa konfigurationsfiler pa grund av att
       de skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I sa
       fall kommer inte dpkg sjalvt ta bort dem, utan paketets
       postrm-skript (som anropas av dpkg) maste ta hand om att de tas
       bort nar paketet tas bort med --purge. Detta galler naturligtvis
       endast for filer i systemkatalogerna, inte konfigurationsfiler
       som skrivs i enstaka anvandares hemkataloger.

       Borttagning av ett paket bestar av foljande steg:

       1. Kor prerm-skriptet

       2. Ta bort de installerade filerna

       3. Kor postrm-skriptet

    --update-avail, --merge-avail Packages-fil
       Uppdatera dpkgs och dselects lista over vilka paket som finns
       tillgangliga.  Med  --merge-avail  kombineras  den  gamla
       informationen med informationen  fran  Packages-filen.  Med
       --update-avail ersatts den gamla informationen med informationen
       fran Packages-filen. Packages-filerna som medfoljer Debian heter
       helt enkelt Packages. dpkg behaller sin lista over tillgangliga
       paket i /var/lib/dpkg/available.

       Ett lattare enkelkommando  for  att  hamta  och  uppdater
       available-filen ar dselect update. Observera att den har filen i
       huvudsak ar onodig om du anvander ett APT-baserat skal istallet
       for dselect: APT har ett eget system for att halla reda pa
       tillgangliga paket.

    -A, --record-avail paketfil ...
       Uppdatera dpkgs och dselects lista over vilka paket som finns
       tillgangliga med information fran paketet paketfil. Om flaggan
       --recursive eller -R anges maste paketfil istallet vara en
       katalog.

    --forget-old-unavail
       En numera f"oroaldrad flagga som inte utfor nagonting, da dpkg
       automatiskt glommer ej installerade och ej tillgangliga paket.

    --clear-avail
       Radera existerande information  om  vilka  paket  som  ar
       tillgangliga.

    -C, --audit
       Soker efter paket som endast installerats delvis pa ditt system.
       dpkg kommer att foresla vad som behover goras for att fa dem att
       fungera.

    --get-selections [paketnamnsm"onster...]
       Hamta en lista over paketval och skriv den till standard ut.
       Paket som inte ar installerats (dvs. de som tidigare helt har
       tagits bort) kommer inte att visas om inte ett monster anges.

    --set-selections
       Satt paketvalslistan med den fil som lases fran standard in.
       Filen maste vara pa formatet "paket status", dar status ar en av
       install,  hold,  deinstall  eller  purge.  Tomrader  och
       kommentarsrader som borjar med "#" ar ocksa tillatna.

    --clear-selections
       Satt det onskade tillstandete for varje icke-grundlaggande paket
       till avinstallera. Detta ar avsett att anvandas direkt fore
       --set-selections, for att avinstallera alla paket som inte finns
       med i listan som anges av --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Soker efter paket som markerats for installation men som av
       nagon anledning annu inte har installerats.

    --print-architecture
       Visa arkitektur for paketen dpkg installerar  (till
       exempel "i386").

    --compare-versions ver1 op ver2
       Jamfor versionsnummer, dar op ar en binar operator. dpkg
       returnerar framgang (noll) om  det  angivna  vardet
       uppfylls, och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det
       finns tva grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i
       hur de hanterar nar ver1 eller ver2 ar tom. Dessa
       hanterar tom version som om den ar tidigare an alla andra
       versioner: lt le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version
       som om den ar senare an alla andra versioner: lt-nl le-nl
       ge-nl  gt-nl.  Dessa  tillhandahalls  endast  for
       kompatibilitet med styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.

    --command-fd n
       Laser en foljd av kommandon fran indatafilhandtag n.
       Observera:  ytterligare  flaggor  som  satts  pa
       kommandoraden, och genom filhandtaget, aterstalls inte
       for kommandon som kors i en foljd under samma korning.

    --help Visar en kortfattad hjalptext.

    --force-help
       Get hjalp om --force-noanting-flaggorna.

    -Dh, --debug=help
       Ger hjalp om felsokningsflaggorna.

    --version
       Visar dpkgs versionsinformation.

    dpkg-deb-oatg"arder
       Se dpkg-deb(1) for ytterligare information om foljande
       atgarder:

       -b, --build katalog [arkiv|filnamn]
         Bygg ett deb-paket.
       -c, --contents arkiv
         Visar innehallet i ett deb-paket.
       -e, --control filnamn [katalog]
         Extraherar styrinformation fran ett paket.
       -x, --extract arkivkatalog
         Extraherar filerna fran ett paket.
       -X, --vextract arkivkatalog
         Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
       -f, --field arkiv [control-f"alt] ...
         Visar falt fran paketets styrfil (control).
       --fsys-tarfile arkiv
         Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
       -I | --info arkiv [control-fil]
         Visa information om ett paket.

    dpkg-query-oatg"arder
       Se dpkg-query(1) for ytterligare information om foljande
       atgarder:

       -l, --list paketnamnsm"onster ...
         Lista paket som matchar det givna monstret.
       -s, --status paketnamn ...
         Rapportera status om det angivna paketet.
       -L, --listfiles paketnamn ...
         Lista filer som installerats pa ditt system fran paketnamn.
       -S, --search filnamnss"okm"onster ...
         Sok efter filnamnet bland de installerade paketen.
       -p, --print-avail paketnamn
         Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/.  De som anvander APT-baserade skal bor i stallet anvanda  apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

    Alla flaggorna kan ges bade pa kommandoraden och i dpkgs
    konfigurationsfil  /etc/dpkg/dpkg.cfg  eller  filerna  i
    konfigurationskatalogen  /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.  En  rad  i
    konfigurationsfilen ar antingen en flagga (precis samma som pa
    kommandoraden,  men  utan  inledande bindestreck) eller en
    kommentar (om den borjar med ett #).

    --abort-after=antal
       Staller in efter hur manga fel dpkg skall avbryta.
       Forvalet ar 50.

    -B, --auto-deconfigure
       Nar ett paket tas bort ar det mojligt att ett annat paket
       beror pa det borttagna paketet. Om du anger flaggan
       kommer de paket som beror pa det borttagna paketet
       automatiskt att avkonfigureras.

    -Doktalv"arde, --debug=oktalv"arde
       Aktiverar felsokning. oktalv"ardet skapas genom att utfora
       bitvis logisk "eller" av de onskade vardena fran listan
       nedan (observera att dessa varden kan andras i framtida
       versioner).  -Dh  eller  --debug=help  visar  dessa
       felsokningsvarden.

         Tal  Beskrivning
          1  Allmant hjalpsam forloppsinformation
          2  Anrop och status for utvecklarskript
          10  Utdata for varje fil som hanteras
         100  Massvis med utdata for varje fil som hanteras
          20  Utdata for varje konfigurationsfil
         200  Massvis med utdata for varje konfigurationsfil
          40  Beroenden och konflikter
         400  Massvis av beroende-/konfliktutdata
        10000  Aktivering och hantering av utlosare
        20000  Massvis av utdata om utlosare
        40000  Dumma mangder utdata om utlosare
         1000  Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
         2000  Knappa mangder pladder

    --force-saker | --no-force-saker | --refuse-saker

       Tvinga eller vagra (no-force och refuse betyder detsamma)
       att gora vissa saker. saker ar en kommaavgransad lista
       med saker som anges nedan. --force-help visar en lista
       med beskrivningar. Saker som markeras med (*) ar tvingade
       som forval.

       Varning: Dessa flaggor "ar huvudsakligen avsedda att
       endast anv"andas av experter. Om du anv"ander dem utan att
       fullt ut f"orstoa vad de goar ut poa kan du f"orst"ora din
       systeminstallation.

       all: Slar pa (eller av) alla tvingande flaggor.

       downgrade(*): Installera ett paket aven om en nyare
       version redan ar installerad.

       Varning: F"or n"arvarande unders"oker inte dpkg beroenden
       vid nedgradering och kommer d"arf"or inte att varna dig om
       nedgraderingen bryter ett beroende f"or noagot paket. Detta
       kan ha allvarliga sidoeffekter, genom att nedgradera
       grundl"aggande systemkomponenter kan du riskera att g"ora
       hela systemet instabilt. Anv"and med tillf"orsikt.

       configure-any: Konfigurera aven alla uppackade men ej
       konfigurerade paket pa vilka det aktuella paketet beror.

       hold: Hantera aven "hall"-markerade paket.

       remove-reinstreq: Ta bort ett paket aven om det ar
       trasigt och markerat att vara i behov av ominstallation.
       Detta kan, till exempel, gora sa att delar av paketet
       blir kvar pa systemet, men gloms bort av dpkg.

       remove-essential: Ta bort paketet aven om det anses som
       viktigt (essential). Viktiga paket ar huvudsakligen de
       mest grundlaggande Unixkommandona. Om du tar bort dem kan
       det gora sa att hela systemet slutar fungera, sa anvand
       med tillforsikt.

       depends: Gor alla beroendeproblem till varningar.

       depends-version: Ignorera versionsnummer nar beroenden
       kontrolleras.

       breaks: Installera, aven om det skulle forstora ett annat
       paket.

       conflicts: Installera aven om paket som ar i konflikt
       (krockar) med ett annat paket. Detta ar farligt, eftersom
       det oftast leder till att vissa filer skrivs over.

       confmiss: Installera alltid saknade konfigurationsfiler.
       Detta ar farligt, eftersom det inte bibehaller andringar
       (raderingar) av filer.

       confnew: Installera alltid nya versioner av andrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fraga,  savida  inte
       --force-confdef ocksa anges, i vilket fall det forvalda
       alternativet kommer att utforas.

       confold: Installera aldrig nya versioner av andrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fraga,  savida  inte
       --force-confdef ocksa anges, i vilket fall det forvalda
       alternativet kommer att utforas.

       confdef: Utfor alltid forvalt alternativt for andrade
       konfigurationsfiler. Om inget forval har angivits kommer
       programmet  stanna och fraga anvandaren savida inte
       --force-confnew eller --force-confold ocksa angetts, i sa
       fall anvands den for att bestamma vad som skall utforas.

       confask:  Erbjud  alltid  att ersatta en modifierad
       konfigurationsfil med versionen i paketet, aven  om
       versionen  i  paketet  inte  andrades. Om nagon av
       --force-confmiss, --force-confnew, --force-confold eller
       --force-confdef ocksa angetts, sa anvands den for att
       bestamma vad som skall utforas.

       overwrite: Skriv over ett pakets filer med ett annats.

       overwrite-dir Skriv over ett pakets kataloger med ett
       annats filer.

       overwrite-diverted: Skriv over en omdirigerad fil med en
       ej omdirigerad version.

       unsafe-io:  Utfor  inte  sakra  I/O-operationer  vid
       uppackning.  Detta  innebar  for  narvarande  att
       filsystemssynkroniseringar inte utfors innan namn pa
       filer andras, nagot som vi vet kan paverka prestanda
       betydligt negativt for vissa filsystem, vilket tyvarr ar
       samma system som behover saker I/O pa grund av att de har
       ett otillforlitligt beteende som orsakar tomma filer vid
       tvara systemkrascher.

       Observera: For ext4, den varsta syndaren, kan det vara
       vart att istallet anvanda monteringsflaggan nodelalloc,
       vilken  bade  korrigerar  prestandaforlusten  och
       datasakerhetsproblemen, det sistnamnda genom att inte
       lata filsystemet skapa tomma filer vid tvara krascher for
       programvara som inte utfor synkronisering fore atomara
       namnbyten.

       Varning: Den h"ar flaggan kan ge b"attre prestanda poa
       bekostnad av dataf"orluster, anv"and med tillf"orsikt.

       architecture: Hantera aven paket med fel eller saknad
       maskinvaruarkitektur.

       bad-version: Hantera aven paket med fel versioner.

       bad-path: Sokvagen i PATH saknar viktiga program, sa
       problem ar troliga.

       not-root: Forsok (av)installera saker aven utan att vara
       root.

       bad-verify: Installera ett paket aven om det inte gar att
       verifiera dess akthet.

    --ignore-depends=paket,...
       Ignorera  beroendekontroll  for  angivna  paket  (i
       verkligheten  utfors kontrollen, men det ges endast
       varningar, ingenting annat).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Gor allting som efterfragas, men skriv inte  nagra
       andringar. Detta anvands for att se vad som skulle ha
       hant med atgarden utan att faktiskt andra nagot.

       Se till att du anger --no-act fore atgardsflaggan, annars
       kan du fa oonskade biverkningar (t.ex sa kommer dpkg
       --purge foo --no-act forst att rensa ut paketet foo for
       att sedan forsoka rensa ut paketet --no-act, trots att du
       troligen forvantade dig att ingenting skulle utforas)

    -R, --recursive
       Hantera alla vanliga filer som matchar sokmonstret *.deb
       rekursivt i de kataloger som anges, med alla sina
       underkataloger. Flaggan kan anvandas tillsammans med -i,
       -A, --install, --unpack och --avail.

    -G   Installera inte paketet om en nyare version av samma
       paket redan ar installerat. Detta ar ett alias for
       --refuse-downgrade.

    --admindir=kat
       Andra forvald administrationskatalog, vilken innehaller
       flera filer som beskriver status for installerade eller
       avinstallerade   paket,  osv.  (standardvarde  ar
       /var/lib/dpkg)

    --instdir=katalog
       Andra  standardinstallationskatalog,  vilket  anger
       katalogen dar paket skall installeras. instdir ar aven
       katalogen som skickas som argument till chroot(2) innan
       paketets installationsfiler kors, vilket betyder att
       skripten ser instdir som rotkatalog. (Forval ar /)

    --root=katalog
       Genom att andra rot sa andras installationskatalog till
       katalog    och    administrationskatalog    till
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Hantera endast paket som markerats for installation.
       Sjalva markeringen utfors med dselect eller av dpkg nar
       paketen hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort
       att markeras for installation.

    -E, --skip-same-version
       Installera inte paketet om samma version av paketet redan
       ar installerat.

    --pre-invoke=kommando
    --post-invoke=kommando
       Satter en anropshake kommando som kors via "sh -c" fore
       eller efter dpkg kors for atgarderna unpack, configure,
       instal, triggers-only, remove och purge. Flaggan kan
       anges flera ganger. Ordningen pa flaggorna som anges
       behalls och de som anges i konfigurationsfilen har
       foretrade.  Miljovariabeln DPKG_HOOK_ACTION satts for
       hakar i den nuvarande dpkg-atgarden. Observera: Skal kan
       anropa dpkg flera ganger per korning, vilket kan gora att
       hakarna kors fler ganger an forvantat.

    --path-exclude=filnamnsm"onster
    --listfilnamnsm"onster
       Satt filnamnsm"onster som ett sokvagsfilter, antingen
       genom  att  exkludera eller ater inkludera tidigare
       exkluderade sokvagar som motsvarar det angivna monstret
       under installationen.

       Varning: t"ank poa att du kan totalt "odel"agga ditt system,
       beroende poa vilka s"okv"agar du exkluderar, soa anv"and med
       tillf"orsikt.

       Filnamnsmonstrena anvander samma sorts jokertecken som
       skalet, dar "*" motsvarar en sekvens av valfritt antal
       tecken, inklusive den tomma strangen och aven "/". Till
       exempel    pa    motsvarar     "/usr/*/READ*"
       "/usr/share/doc/paket/README". "?" motsvarar som vanligt
       ett ensamt tecken (aven har ingar "/"). Och "[" inleder
       en teckenklass, som kan innehalla en lista over tecken,
       intervall och komplement. Se glob(7) for detaljerad
       information om filnamnsmonster. Observera: den nuvarande
       implementationen kan aterinkludera fler kataloger och
       symboliska lankar an nodvandigt, for att vara pa den
       sakra sidan och undvika mojliga uppackningsfel, framtida
       andringar kan komma att ratta detta.

       Detta kan anvandas for att ta bort alla sokvagar forutom
       nagra specifika; ett typiskt anvandningsomrade ar:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       for att ta bort  alla  dokumentationsfiler  forutom
       upphovsrattsinformation.

       Dessa tva flaggor kan anges flera ganger, och kan
       interfolieras med varandra. De hanteras bada i den givna
       ordningen och det ar den sista regeln som motsvarar ett
       filnamn som faller avgorandet.

    --status-fd n
       Sand maskinlasbar paketstatus och forloppsinformation
       till filhandtag n. Flaggan kan anges flera ganger.
       Informationen lagras vanligtvis rad for rad, i foljande
       format:

       status: paket: status
           Paketstatus andrad; status ar som i statusfilen.

       status: paket : error : ut"okat-felmeddelande
           Ett  fel  uppstod.  Eventuella nyradstecken i
           ut"okat-felmeddelanden  kommer  ersattas  med
           blanksteg innan de skrivs ut.

       status:  fil  :  conffile-prompt  :  'riktig-gammal'
       'riktig-ny' anv"andarredigerad distredigerad
           Anvandaren far en fraga om konfigurationsfiler.

       processing: skede: paket
           Sands precis innan ett hanteringsskede paborjas.
           Skede ar nagot av upgrade, install (bada sands
           innan paketet packas upp), configure, trigproc,
           disappear, remove, purge.

    --status-logger=kommando
       Sand maskinlasbar paketstatus och forloppsinformation
       till skal-kommandots standard in. Flaggan kan anges flera
       ganger. Utdataformatet som anvands ar detsamma som for
       --status-fd.

    --log=filnamn
       Logga statusandringsmeddelanden  och  kommandon  till
       filnamn, istallet for forvalet /var/log/dpkg.log. Om
       flaggan ges flera ganger anvands det sista filnamnet.
       Loggmeddelanden ar pa formen "AAAA-MM-DD HH:MM:SS status
       tillstoand paket installerad-version" for statusandringar;
       "AAAA-MM-DD HH:MM:SS oatg"ard paket installerad-versiont
       tillg"anglig-version" for atgarder dar oatg"ard ar ett av
       install,  upgrade,  remove,  purge; samt "AAAA-MM-DD
       HH:MM:SS   conffile    filnamn    val"    for
       konfigurationsfilsandringar dar val antingen ar install
       eller keep.

    --no-debsig
       Forsok inte verifiera paketsignaturer.

    --no-triggers
       Utfor inte utlosare i denna korning (aktiveringar kommer
       fortfarande att antecknas). Om det anvands tillsammans
       med --configure paket eller --triggers-only paket kommer
       det namngivna paketets postinst fortfarande att koras
       aven om det enda som behovdes var en korning av utlosare.
       Om du anvander denna flagga kan det handa att paket
       hamnar i felaktiga v"antar poa utl"osare- och utl"osare
       v"antar-tillstand. Detta kan rattas senare genom att kora:
       dpkg --configure --pending.

    --triggers
       Overstyr ett tidigare --no-triggers.

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Konfigurationsfil med forvalda installningar.

    /var/log/dpkg.log
       Forvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan
       --log).

    Ovriga filer som listas har finns i sina forvalda kataloger, se
    flaggan --admindir for information om hur du andrar placeringen
    av dessa filer.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista over tillgangliga paket.

    /var/lib/dpkg/status
       Status  for  tillgangliga  paket.  Filen  innehaller
       information om huruvida ett paket ar markerat  for
       borttagning eller ej, om det ar installerat eller ej,
       osv. Se sektionen INFORMATION OM PAKET for ytterligare
       information.

       Statusfilen sakerhetskopieras dagligen i /var/backups.
       Det kan vara nyttigt om den gar forlorad eller skrivs
       sonder pa grund av problem med filsystemet.

    Foljande filer ar komponenter i det binara paketet. Se deb(5)
    for ytterligare information om dem:

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

MILJ"OVARIABLER

    HOME  Om satt sa kommer dpkg att anvanda det som den katalog
       fran  vilken  det  skall lasa den anvandarspecifika
       konfigurationsfilen.

    TMPDIR Om satt sa kommer dpkg att anvanda det som den katalog
       dar det skapar temporara filer och kataloger.

    PAGER Programmet  dpkg kommer att exekveras for att visa
       konfigurationsfiler.

    SHELL Programmet dpkg kommer att exekveras nar ett nytt skal
       startas.

    COLUMNS
       Satter antalet kolumner dpkg skall anvanda nar formaterad
       text visas. Anvands for narvarande enbart av -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Definieras av dpkg i skalet som startas for att undersoka
       situationen  efter  konfigurationsfilsfragan. Tillatna
       varden ar for narvarande: conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Definieras av dpkg i skalet som startas for att undersoka
       situationen efter konfigurationsfilsfragan. Innehaller
       sokvagen till den gamla konfigurationsfilen.

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Definieras av dpkg i skalet som startas for att undersoka
       situationen efter konfigurationsfilsfragan. Innehaller
       sokvagen till den nya konfigurationsfilen.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljo  till
       versionen av den instans av dpkg som kors for tillfallet.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljo till namnet
       pa paketet som hanteras.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljo  till
       arkitekturen paketet byggdes for.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljo till namnet
       pa det skript som kors (preinst, postinst,  prerm,
       postrm).

EXEMPEL

    For att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet
    vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    For att se posterna i /var/lib/dpkg/available for tva paket:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    For att sjalv soka i paketlistan:
      less /var/lib/dpkg/available

    For att ta bort det installerade paketet elvis:
      dpkg -r elvis

    For att installera ett paket maste du forst leta pa det i ett
    arkiv  eller  pa  en cd-rom. Filen "available" visar att
    vim-paketet finns i sektionen "editors":
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    For att gora en lokal kopia av paketmarkeringarna:
      dpkg --get-selections >mitturval

    Du kan overfora filen till en annan dator och installera den dar
    genom att skriva:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mitturval

    Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta
    bort nagonting, utan bara satta valstatus pa de efterfragade
    paketen. Du maste anvanda ett annat program for att faktiskt
    hamta och installera de efterfragade paketen. Till exempel kan
    du kora apt-get dselect-upgrade.

    For  normalt  bruk kommer du att upptacka att dselect(1)
    tillhandahaller ett bekvamare satt att andra paketmarkeringarna.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

    Ytterligare funktioner kan erhallas genom att installera nagot
    av foljande paket: apt, aptitude och debsums.

SE "AVEN

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

PROGRAMFEL

    --no-act ger oftast mindre information an vad  som  vore
    hjalpsamt.

F"ORFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS for listan over personer som har
    bidragit till dpkg.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.