Provided by: dselect_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

    dselect [flagga...] [åtgärd]

BESKRIVNING

    dselect är ett av det primära användargränssnitten för att hantera paket på ett
    Debiansystem. I dselects huvudmeny kan systemadministratören:
    - Uppdatera listan över tillgängliga paketversioner,
    - Visa status för installerade och tillgängliga paket,
    - Ändra paketval och hantera beroenden,
    - Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

    dselect arbetar som ett skal runt dpkg(1), Debians lågnivåpakethanteringsverktyg. Det har
    en fullskärmspaketvalshanterare som hanterar beroenden och konflikter mellan paket. När
    det körs med administratörsbehörighet kan paket installeras, uppgraderas och tas bort.
    Olika  åtkomstmetoder  kan  konfigureras för att hämta tillgänglig information om
    paketversioner och installerbara paket från paketsamlingar. Beroende på åtkomstmetoden kan
    dessa samlingar vara öppna arkivservrar på Internet, lokala arkivservrar eller finnas på
    cd-rom. Den rekommenderade åtkomstmetoden är apt, vilken tillhandahålls av paketet apt.

    Vanligtvis anropas dselect utan parametrar. En interaktiv meny visas då, vilken ger
    användaren ett antal handlingsmöjligheter. Om en handling ges som kommandoradsflagga
    startas denna med en gång. Flera kommandoradsflaggor finns ändå att tillgå för att
    förändra hur dselect arbetar eller för att visa ytterligare information om programmet.

FLAGGOR

    Alla  flaggorna  kan  ges både på kommandoraden och i dselects konfigurationsfil
    /etc/dpkg/dselect.cfg eller filerna i konfigurationskatalogen /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. En
    rad i konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på kommandoraden, men
    utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om den börjar med ett #).

    --admindir katalog
       Ändrar namnet på katalogen där dpkg letar efter filerna "status", "available" m.fl.
       Förval är /var/lib/dpkg och du bör normalt sett inte behöva ändra det.

    --debug fil | -Dfil
       Slå på felsökningsläge. Felsökningsinformation lagras i fil.

    --expert
       Slår  på expertläge, dvs. visar inte hjälpmeddelanden som kanske kan vara
       irriterande.

    --colour|--color skärmdel:[förgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]
       Ställer in skärmfärger. Detta fungerar bara om din skärm kan visa färger. Flaggan
       kan användas flera gånger (och fungerar bäst i dselect.cfg). Varje användning
       ändrar färgen (och kanske andra attribut) för en del av skärmen. Skärmdelarna är,
       uppifrån och ner:

       title Skärmtiteln.

       listhead
           Huvudraden ovanför paketlistan.

       list  Den rullande paketlistan (och även viss hjälptext).

       listsel
           Den valda posten i listan.

       pkgstate
           I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för varje
           paket.

       pkgstatesel
           I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för det
           nu markerade paketet.

       infohead
           Huvudraden som visar information om tillståndet för det nu markerade
           paketet.

       infodesc
           Paketets korta beskrivning.

       info  Används för att visa paketinformation, såsom paketets beskrivning.

       infofoot
           Den sista raden på skärmen när paket väljs.

       query Används för att visa frågor.

       helpscreen
           Färg på hjälpskärmar.

    Efter skärmdelen följer ett kolon  och  färgangivelsen.  Du  kan  ange  antingen
    förgrundsfärgen, bakgrundsfärgen eller båda två, vilka kommer att ersätta de inkompilerade
    färgerna. Använd de normala curses-namnen för färgerna.

    Du kan även ange ytterligare ett kolon efter färgangivelsen och där ge attribut. Detta är
    en lista med ett eller flera attribut, avdelade med plustecken ("+"). Tillgängliga
    attribut är (alla fungerar inte på alla terminaler): normal, standout (uthävd), underline
    (understruken), reverse (omvänd), blink, bright (ljus), dim (mörk), bold (fet)

    --help Visar en kort hjälptext och ger lyckat avslut.

    --version
       Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

ÅTGÄRDER

    När dselect startas kan det utföra följande åtgärder, antingen direkt om de anges på
    kommandoraden eller genom att fråga användaren med en meny om det körs interaktivt:

  Access (Åtkomst)
    Väljer och konfigurerar en "åtkomstmetod" för att komma åt paketsamlingen.

    Som standard ger dselect flera olika metoder, såsom cdrom, multi_cd, nfs, multi_nfs,
    harddisk, mounted, multi_mount, floppy och ftp, men andra paket du installerar kan
    tillhandahålla ytterligare metoder, t.ex ges åtkomstmetoden apt av paketet apt.

    Åtkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

  Update (Uppdatera)
    Uppdatera databasen med tillgängliga paket.

    Hämtar en lista över tillgängliga paket från paketsamlingen som konfigurerats för den
    aktuella åtkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s databas. Paketlistor finns normalt på
    paketsamlingarna i filer vid namn Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av
    de som underhåller samlingarna genom att använda programmet dpkg-scanpackages(1).

    Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror på hur åtkomstmetoden är implementerad.
    Normalt är processen självförklarande och behöver ingen interaktion med användaren.

  Select (Välj)
    Visar eller väljer paketval och beroenden.

    Detta är dselects huvudfunktion. På valskärmen kan användaren titta på en lista över
    samtliga tillgängliga och installerade paket. När det körs med administratörsbehörighet är
    det även möjligt att interaktivt ändra paketets valstatus. dselect spårar vilken
    inverkning dessa ändringar får på beroende eller motstridiga paket.

    När en konflikt eller ett misslyckat beroende upptäcks visas en delskärm med möjlighet att
    lösa beroendet. På denna skärm visas en lista över motstridiga eller beroende paket, och
    för varje paket som listas visas dess orsak. Användaren kan applicera de av dselect
    rekommenderade ändringarna, själv ändra dem, eller backa alla ändringar, inklusive de som
    gjorde att de ej hanterade beroendena eller konflikterna uppstod till att börja med.

    Användningen av den interaktiva paketvalshanterarskärmen beskrivs i ytterligare detalj
    nedan.

  Install (Installera)
    Installerar valda paket.

    Den valda åtkomstmetoden hämtar installerbara eller uppgraderbara paket från relevanta
    paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende på hur åtkomstmetoden implementerats
    hämtas antingen alla paket innan installationen, eller så hämtas de när så är nödvändigt.
    Några åtkomstmetoder kommer även ta bort paket som markerades för borttagning.

    Om  ett fel uppstod under installationen är rekommenderas det vanligen att köra
    installationen på nytt. I de flesta fall kommer problemet försvinna eller lösas. Om
    problemet kvarstår eller den installation som genomfördes var felaktig, ber vi dig
    undersöka  orsaken  och  omständigheterna  och  rapportera  ett  fel  i  Debians
    felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du gör det finns på http://bugs.debian.org/
    eller genom att läsa dokumentationen för bug(1) eller reportbug(1), om dessa är
    installerade.

    Detaljerna för hur installationen genomförs beror på hur åtkomstmetoden är implementerad.
    Uppmärksamhet och indata från användaren kan behövas under installation, konfiguration
    eller borttagning av paket, beroende på hur utvecklarskripten i paketen ser ut. Vissa
    paket använder debconf(1)-biblioteket, vilket möjliggör mer flexibel, eller till och med
    automatiserad, installation och inställning.

  Config (Konfigurera)
    Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till fullo konfigurerats.

  Remove (Radera)
    Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats för borttagning.

  Quit (Avsluta)
    Avslutar dselect

    Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).

Paketvalshantering

  Introduktion
    dselect utsätter direkt administratören för delar av den komplexitet det innebär att
    hantera stora mängder paket med många inbördes beroenden. För en användare som inte är
    nära förtrogen med koncepten och hur Debians pakethanteringssystem fungerar kan det te sig
    rätt så överväldigande. Trots att dselects målsättning är att förenkla administration och
    hantering av paket är det bara en del av helheten, och kan inte antas vara ett
    tillräckligt substitut för administratörsfärdighet och -förståelse. Användaren är tvungen
    att ha kunskap om det underliggande paketsystemet i Debian. Om tvivel föreligger,
    konsultera manualsidan dpkg(1) och Debians policymanual.

    Så länge inte dselect körs i expert- eller direktläge visas en hjälpskärm först när val
    görs i menyn. Användaren rekommenderas å det bestämdaste att studera all information som
    finns i direkthjälpskärmarna när de dyker upp. Direkthjälpskärmarna kan när som helst nås
    via tangenten "?".

  Skärmutseende
    Valskärmen är normalt delat i en övre och en nedre halva. Den övre halvan visar en lista
    över paket; en markeringsrad kan välja paket individuellt eller i grupp (när tillämpligt)
    genom att välja en grupprubrik. Den nedre halvan av skärmen visar detaljer om det paket
    som just nu visas i den övre halvan. Vilken sorts detaljer som visas kan varieras.

    Genom att trycka "I" växlas vyn mellan en fullskärmsvisning av paketlistan, en förstorad
    vy för paketdetaljer, eller en skärm med två lika stora delar.

  Paketdetaljvy
    Paketdetaljvyn visar normalt den utökade paketbeskrivningen för det paket som just nu är
    markerat i paketvallistan. Vilken sorts detaljer som visas kan växlas genom att trycka på
    "i", vilken växlar mellan:
    - den utökade beskrivningen
    - kontrollinformationen för den installerade versionen
    - kontrollinformationen för den tillgängliga versionen

    I en beroendelösningsskärm är det även möjligt att visa specifika otillfredsställda
    beroenden eller konflikter för paketet.

  Paketstatuslista
    Huvudvalskärmen visar en lista över samtliga paket som  är  kända  för  Debians
    pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade på systemet och paket kända
    från databasen över tillgängliga paket.

    För varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning, installerade och
    tillgängliga versioner, paketets namn och dess korta beskrivning, allt på en rad. Genom
    att trycka på tangenten "V" slås visningen av den installerade och den aktiva versionen på
    och av. Genom att trycka på tangenten "v" växlas paketstatusvisningen mellan ordrik och
    förkortad, med den förkortade visningen som förval.

    Den förkortade statusindikeringen består av fyra delar: en felflagga, vilken normalt skall
    vara blank, aktuell status, senast vald status och nu vald status. De första två anger
    paketets faktiska status, det andra paret beskriver valet som gjorts av användaren.

    Detta är vad de olika paketstatusindikatorerna i det förkortade läget betyder:
    Felflagga:
     tom   inget fel
     R    allvarligt fel, kräver ominstallation
    Installerad status:
     tom   ej installerat
     *    helt installerat och konfigurerat
     -    ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarstå
     U    uppackat men ännu ej konfigurerat
     C    halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
     I    halvinstallerat (ett fel uppstod)
    Aktuella och begärda val:
     *    markerat för installation eller uppgradering
     -    markerat för borttagning, konfigurationsfiler lämnas kvar
     =    håll: paketet kommer inte att röras alls
     _    markerat för borttagning, tar även bort konfiguration
     n    paketet är nytt och har ännu inte markerats

  Markör- och skärmrörelser
    Paketvallistan och beroendekonfliktslösningnskärmarna kan navigeras genom att använda
    rörelsekommandon kopplade till följande tangenter:
     p, Upp, k      flytta markeringsrad upp
     n, Ned, j      flytta markeringsrad ned
     P, Pgup, Baksteg  rulla lista 1 sida upp
     N, Pgdn, Mellanslag rulla lista 1 sida ned
     ^p         rulla lista 1 rad upp
     ^n         rulla lista 1 rad ned
     t, Home       hoppa till listans början
     e, End       hoppa till listans slut
     u          rulla info 1 sida upp
     d          rulla info 1 sida ned
     ^u         rulla info 1 rad upp
     ^d         rulla info 1 rad ned
     B, Vänsterpil    panorera vy 1/3 skärm vänster
     F, Högerpil     panorera vy 1/3 skärm höger
     ^b         panorera vy 1 tecken vänster
     ^f         panorera vy 1 tecken höger

  Sökning och sortering
    Det går att söka i paketlistan efter paketnamn. Detta görs genom att trycka "/" och ange
    en enkel söksträng. Strängen tolkas som ett reguljärt uttryck enligt regex(7). Om du
    lägger till "/d" till sökuttrycket kommer dselect även söka beskrivningar. Om du lägger
    till "/i" kommer sökningen att ignorera skillnader mellan gemener och versaler. Du kan
    kombinera dessa båda suffix så här: "/id". Sökningen kan upprepas genom att trycka på "n"
    eller "\" tills det önskade paketet hittas. Om sökningen når slutet på listan hoppar den
    till början och fortsätter sökningen därifrån.

    Listans sorteringsordning kan ändras genom att trycka på tangenterna "o" och "O" upprepade
    gånger. Följande nio sorteringsordningar kan väljas:
    alfabetisk     tillgänglig      status
    prioritet+sektion tillgänglig+prioritet status+prioritet
    sektion+prioritet tillgänglig+sektion  status+sektion
    När det inte anges explicit ovan används alfabetisk ordning  som  den  slutliga
    sorteringsnyckeln.

  Ändra val
    Den begärda valstatusen för varje individuellt paket kan ändras med följande kommandon:
     +, Insert  installera eller uppgradera
     =, H     håll i aktuellt tillstånd och version
     :, G     avbryt håll: uppgradera eller lämna oinstallerad
     -, Delete  ta bort, men lämna kvar konfiguration
     _      ta bort och radera konfiguration

    När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till
    följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm, vilken beskrivs
    ytterligare nedan.

    Det är även möjligt att applicera dessa kommandon på grupper av paketval, genom att peka
    markeringsraden på en grupprubrik. Exakt hur paketen grupperas beror på vilken listordning
    som för tillfället används.

    Nödvändiga försiktighetsåtgärder bör tas när ändringar görs på stora gruppmarkeringar,
    eftersom det med en gång kan ge stora mängder otillfredsställda beroenden eller
    konflikter, vilka alla kommer att visas på en beroendelösningsskärm, vilket gör dem mycket
    svåra att hantera. I praktiken är bara håll-kommandot och dess motsats användbara på
    grupper.

  Lösa beroenden och konflikter
    När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till
    följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm. Först visas dock en
    informativ hjälpskärm.

    Övre halvan av skärmen listar alla paket som har otillfredsställda beroenden eller
    konflikter som ett resultat av ändringen som efterfrågas, samt alla paket  vars
    installation kan lösa något av dessa beroenden, eller vars borttagning kan lösa någon av
    konflikterna. Den nedre halvan visar som förval de beroenden eller konflikter som leder
    till att det markerade paketet listas.

    Redan då paketunderlistan från början visas kan dselect ha satt efterfrågad valstatus för
    några av de listade paketen, för att lösa de beroenden eller konflikter som fick
    beroendelösningsskärmen att visas. Det är oftast bäst att följa upp de förslag dselect
    ger.

    De listade paketens valstatus kan återställas till ursprungsinställningarna, såsom de var
    innan de otillfredsställda beroendena eller konflikterna skapades, genom att trycka på
    tangenten "R". Genom att trycka på "D" återställs de föreslagna lösningarna, men ändringen
    som fick skärmen att visas behålls i den status de valdes. Slutligen, genom att trycka "U"
    återställs valen återigen till de automatiskt föreslagna värdena.

  Bekräfta de efterfrågade valen
    Genom att trycka Enter godtas den vid tillfället inställda uppsättningen val. Om dselect
    inte upptäcker några otillfredsställda beroenden som följd av de efterfrågade valen kommer
    de nya valen att lagras. Om det däremot finns några otillfredsställda beroenden kommer
    dselect återigen gå till beroendelösningsskärmen.

    För att ändra en uppsättning val som skapar otillfredsställda beroenden eller konflikter,
    och tvinga dselect att godta dem trycker du på "Q"-tangenten. Detta ställer ovillkorligen
    in de val användaren gjort, vilket vanligtvis inte bör göras om man inte har läst det
    finstilta.

    Motsatt effekt, att backa ut från valändringar och återgå till föregående vallista, kan
    fås genom att trycka på tangenterna "X" eller Escape. Genom att upprepade gånger trycka
    dessa tangenter, kan eventuella skadliga paketval backas ut helt och hållet för att återgå
    till senast etablerade inställningar.

    Om du av misstag väljer några inställningar och vill återställa alla val till det som för
    närvarande är installerat på systemet trycker du på knappen "C". Det motsvarar på ett
    ungefär att använda kommandot "avbryt håll" på alla paket, men det ger en tydligare
    panikknapp om användaren av misstag tryckte på Enter.

MILJÖVARIABLER

    HOME  Om satt kommer dselect att använda det som  katalogen  från  vilket  den
       användarspecifika konfigurationsfilen skall läsas.

PROGRAMFEL

    Paketvalsgränssnittet i dselect är förvirrande för en del nya användare. Det har
    rapporterats att det till och med kan få erfarna utvecklare av kärnan att gråta.

    Dokumentationen har brister.

    Det finns inget hjälpalternativ i huvudmenyn.

    Den synliga listan med tillgängliga paket kan inte förminskas.

    De inbyggda åtkomstmetoderna kan inte längre nå nuvarande kvalitetsstandard. Använd
    åtkomstmetoden som ges av apt, den är inte bara inte trasig, utan även mycket flexiblare
    än de inbyggda åtkomstmetoderna.

SE ÄVEN

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

FÖRFATTARE

    dselect skrevs av Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). En komplett  lista  över
    bidragslämnare får du med "dselect --version".
    Manualsidan skrevs av Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin och Joost Kooij.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.