Provided by: dselect_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

    dselect [flagga...] [tgärd]

BESKRIVNING

    dselect är ett av det primära användargränssnitten för att hantera
    paket  på  ett  Debiansystem.  I  dselects  huvudmeny  kan
    systemadministratören:
    - Uppdatera listan över tillgängliga paketversioner,
    - Visa status för installerade och tillgängliga paket,
    - √Ąndra paketval och hantera beroenden,
    - Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

    dselect  arbetar  som  ett  skal  runt  dpkg(1),  Debians
    lågnivåpakethanteringsverktyg. Det har en fullskärmspaketvalshanterare
    som hanterar beroenden och konflikter mellan paket. När det körs med
    administratörsbehörighet kan paket installeras, uppgraderas och tas
    bort. Olika åtkomstmetoder kan konfigureras för att hämta tillgänglig
    information  om  paketversioner  och  installerbara  paket  från
    paketsamlingar. Beroende på åtkomstmetoden kan dessa samlingar vara
    öppna arkivservrar på Internet, lokala arkivservrar eller finnas på
    cd-rom. Den rekommenderade åtkomstmetoden är apt, vilken tillhandahålls
    av paketet apt.

    Vanligtvis anropas dselect utan parametrar. En interaktiv meny visas
    då, vilken ger användaren ett antal handlingsmöjligheter. Om en
    handling ges som kommandoradsflagga startas denna med en gång. Flera
    kommandoradsflaggor finns ändå att tillgå för att förändra hur dselect
    arbetar eller för att visa ytterligare information om programmet.

FLAGGOR

    Alla flaggorna kan ges både på kommandoraden  och  i  dselects
    konfigurationsfil   /etc/dpkg/dselect.cfg   eller   filerna   i
    konfigurationskatalogen   /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.   En   rad   i
    konfigurationsfilen  är antingen en flagga (precis samma som på
    kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om
    den börjar med ett #).

    --admindir katalog
       √Ąndrar  namnet p√• katalogen d√§r dpkg letar efter filerna
       "status", "available" m.fl. Förval är /var/lib/dpkg och du bör
       normalt sett inte behöva ändra det.

    --debug fil | -Dfil
       Slå på felsökningsläge. Felsökningsinformation lagras i fil.

    --expert
       Slår på expertläge, dvs. visar inte hjälpmeddelanden som kanske
       kan vara irriterande.

    --colour|--color sk√§rmdel:[f√rgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]
       Ställer in skärmfärger. Detta fungerar bara om din skärm kan
       visa färger. Flaggan kan användas flera gånger (och fungerar
       bäst i dselect.cfg). Varje användning ändrar färgen (och kanske
       andra attribut) för en del av skärmen. Skärmdelarna är, uppifrån
       och ner:

       title Skärmtiteln.

       listhead
           Huvudraden ovanför paketlistan.

       list  Den rullande paketlistan (och även viss hjälptext).

       listsel
           Den valda posten i listan.

       pkgstate
           I listan över paket är det här texten som anger aktuellt
           tillstånd för varje paket.

       pkgstatesel
           I listan över paket är det här texten som anger aktuellt
           tillstånd för det nu markerade paketet.

       infohead
           Huvudraden som visar information om tillståndet för det
           nu markerade paketet.

       infodesc
           Paketets korta beskrivning.

       info  Används för att visa paketinformation, såsom paketets
           beskrivning.

       infofoot
           Den sista raden på skärmen när paket väljs.

       query Används för att visa frågor.

       helpscreen
           Färg på hjälpskärmar.

    Efter skärmdelen följer ett kolon och färgangivelsen. Du kan ange
    antingen förgrundsfärgen, bakgrundsfärgen eller båda två, vilka kommer
    att ersätta de inkompilerade färgerna. Använd de normala curses-namnen
    för färgerna.

    Du kan även ange ytterligare ett kolon efter färgangivelsen och där ge
    attribut. Detta är en lista med ett eller flera attribut, avdelade med
    plustecken ("+"). Tillgängliga attribut är (alla fungerar inte på alla
    terminaler): normal, standout (uthävd), underline  (understruken),
    reverse (omvänd), blink, bright (ljus), dim (mörk), bold (fet)

    --help Visar en kort hjälptext och ger lyckat avslut.

    --version
       Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

√ÖTG√ĄRDER

    När dselect startas kan det utföra följande åtgärder, antingen direkt
    om de anges på kommandoraden eller genom att fråga användaren med en
    meny om det körs interaktivt:

  Access (√Ötkomst)
    Väljer  och  konfigurerar  en  "åtkomstmetod"  för att komma åt
    paketsamlingen.

    Som standard ger dselect flera olika metoder, såsom cdrom, multi_cd,
    nfs, multi_nfs, harddisk, mounted, multi_mount, floppy och ftp, men
    andra paket du installerar kan tillhandahålla ytterligare metoder, t.ex
    ges åtkomstmetoden apt av paketet apt.

    √Ötkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

  Update (Uppdatera)
    Uppdatera databasen med tillgängliga paket.

    Hämtar en lista över tillgängliga paket från paketsamlingen som
    konfigurerats för den aktuella åtkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s
    databas. Paketlistor finns normalt på paketsamlingarna i filer vid namn
    Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av de som
    underhåller   samlingarna   genom   att   använda  programmet
    dpkg-scanpackages(1).

    Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror på hur åtkomstmetoden är
    implementerad. Normalt är processen självförklarande och behöver ingen
    interaktion med användaren.

  Select (Välj)
    Visar eller väljer paketval och beroenden.

    Detta är dselects huvudfunktion. På valskärmen kan användaren titta på
    en lista över samtliga tillgängliga och installerade paket. När det
    körs med administratörsbehörighet är det även möjligt att interaktivt
    ändra paketets valstatus. dselect spårar vilken inverkning dessa
    ändringar får på beroende eller motstridiga paket.

    När en konflikt eller ett misslyckat beroende upptäcks visas en
    delskärm med möjlighet att lösa beroendet. På denna skärm visas en
    lista över motstridiga eller beroende paket, och för varje paket som
    listas visas dess orsak. Användaren kan applicera de av dselect
    rekommenderade ändringarna, själv ändra dem,  eller  backa  alla
    ändringar, inklusive de som gjorde att de ej hanterade beroendena eller
    konflikterna uppstod till att börja med.

    Användningen av den interaktiva paketvalshanterarskärmen beskrivs i
    ytterligare detalj nedan.

  Install (Installera)
    Installerar valda paket.

    Den valda åtkomstmetoden hämtar installerbara eller uppgraderbara paket
    från relevanta paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende på
    hur åtkomstmetoden implementerats hämtas antingen alla paket innan
    installationen, eller så hämtas de när så är nödvändigt. Några
    åtkomstmetoder  kommer  även  ta  bort paket som markerades för
    borttagning.

    Om ett fel uppstod under installationen är rekommenderas det vanligen
    att köra installationen på nytt. I de flesta fall kommer problemet
    försvinna eller lösas. Om problemet kvarstår eller den installation som
    genomfördes  var  felaktig,  ber  vi  dig undersöka orsaken och
    omständigheterna  och  rapportera   ett   fel   i   Debians
    felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du gör det finns på
    http://bugs.debian.org/ eller genom att läsa dokumentationen för bug(1)
    eller reportbug(1), om dessa är installerade.

    Detaljerna för hur installationen genomförs beror på hur åtkomstmetoden
    är implementerad. Uppmärksamhet och indata från användaren kan behövas
    under installation, konfiguration eller borttagning av paket, beroende
    på hur utvecklarskripten i paketen ser ut. Vissa paket använder
    debconf(1)-biblioteket, vilket möjliggör mer flexibel, eller till och
    med automatiserad, installation och inställning.

  Config (Konfigurera)
    Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till  fullo
    konfigurerats.

  Remove (Radera)
    Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats för
    borttagning.

  Quit (Avsluta)
    Avslutar dselect

    Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).

Paketvalshantering

  Introduktion
    dselect utsätter direkt administratören för delar av den komplexitet
    det innebär att hantera stora mängder paket med många inbördes
    beroenden. För en användare som inte är nära förtrogen med koncepten
    och hur Debians pakethanteringssystem fungerar kan det te sig rätt så
    överväldigande. Trots att dselects målsättning är  att  förenkla
    administration och hantering av paket är det bara en del av helheten,
    och  kan  inte  antas  vara  ett  tillräckligt  substitut  för
    administratörsfärdighet och -förståelse. Användaren är tvungen att ha
    kunskap om det underliggande paketsystemet i Debian. Om  tvivel
    föreligger, konsultera manualsidan dpkg(1) och Debians policymanual.

    Så länge inte dselect körs i expert- eller direktläge visas en
    hjälpskärm först när val görs i menyn. Användaren rekommenderas det
    bestämdaste  att  studera  all  information  som  finns  i
    direkthjälpskärmarna när de dyker upp. Direkthjälpskärmarna kan när som
    helst nås via tangenten "?".

  Skärmutseende
    Valskärmen är normalt delat i en övre och en nedre halva. Den övre
    halvan visar en lista över paket; en markeringsrad kan välja paket
    individuellt eller i grupp (när tillämpligt) genom att välja en
    grupprubrik. Den nedre halvan av skärmen visar detaljer om det paket
    som just nu visas i den övre halvan. Vilken sorts detaljer som visas
    kan varieras.

    Genom att trycka "I" växlas vyn mellan en fullskärmsvisning av
    paketlistan, en förstorad vy för paketdetaljer, eller en skärm med två
    lika stora delar.

  Paketdetaljvy
    Paketdetaljvyn visar normalt den utökade paketbeskrivningen för det
    paket som just nu är markerat i paketvallistan. Vilken sorts detaljer
    som visas kan växlas genom att trycka på "i", vilken växlar mellan:
    - den utökade beskrivningen
    - kontrollinformationen för den installerade versionen
    - kontrollinformationen för den tillgängliga versionen

    I en beroendelösningsskärm är det även möjligt att visa specifika
    otillfredsställda beroenden eller konflikter för paketet.

  Paketstatuslista
    Huvudvalskärmen visar en lista över samtliga paket som är kända för
    Debians pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade på
    systemet och paket kända från databasen över tillgängliga paket.

    För varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning,
    installerade och tillgängliga versioner, paketets namn och dess korta
    beskrivning, allt på en rad. Genom att trycka på tangenten "V" slås
    visningen av den installerade och den aktiva versionen på och av. Genom
    att trycka på tangenten "v" växlas paketstatusvisningen mellan ordrik
    och förkortad, med den förkortade visningen som förval.

    Den förkortade statusindikeringen består av fyra delar: en felflagga,
    vilken normalt skall vara blank, aktuell status, senast vald status och
    nu vald status. De första två anger paketets faktiska status, det andra
    paret beskriver valet som gjorts av användaren.

    Detta är vad de olika paketstatusindikatorerna i det förkortade läget
    betyder:
    Felflagga:
     tom   inget fel
     R    allvarligt fel, kräver ominstallation
    Installerad status:
     tom   ej installerat
     *    helt installerat och konfigurerat
     -    ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarstå
     U    uppackat men ännu ej konfigurerat
     C    halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
     I    halvinstallerat (ett fel uppstod)
    Aktuella och begärda val:
     *    markerat för installation eller uppgradering
     -    markerat för borttagning, konfigurationsfiler lämnas kvar
     =    håll: paketet kommer inte att röras alls
     _    markerat för borttagning, tar även bort konfiguration
     n    paketet är nytt och har ännu inte markerats

  Markör- och skärmrörelser
    Paketvallistan och beroendekonfliktslösningnskärmarna kan navigeras
    genom att använda rörelsekommandon kopplade till följande tangenter:
     p, Upp, k      flytta markeringsrad upp
     n, Ned, j      flytta markeringsrad ned
     P, Pgup, Baksteg  rulla lista 1 sida upp
     N, Pgdn, Mellanslag rulla lista 1 sida ned
     ^p         rulla lista 1 rad upp
     ^n         rulla lista 1 rad ned
     t, Home       hoppa till listans början
     e, End       hoppa till listans slut
     u          rulla info 1 sida upp
     d          rulla info 1 sida ned
     ^u         rulla info 1 rad upp
     ^d         rulla info 1 rad ned
     B, Vänsterpil    panorera vy 1/3 skärm vänster
     F, Högerpil     panorera vy 1/3 skärm höger
     ^b         panorera vy 1 tecken vänster
     ^f         panorera vy 1 tecken höger

  Sökning och sortering
    Det går att söka i paketlistan efter paketnamn. Detta görs genom att
    trycka "/" och ange en enkel söksträng. Strängen tolkas som ett
    reguljärt uttryck enligt regex(7). Om du lägger till "/d" till
    sökuttrycket kommer dselect även söka beskrivningar. Om du lägger till
    "/i" kommer sökningen att ignorera skillnader mellan gemener och
    versaler. Du kan kombinera dessa båda suffix så här: "/id". Sökningen
    kan upprepas genom att trycka på "n" eller "\" tills det önskade
    paketet hittas. Om sökningen når slutet på listan hoppar den till
    början och fortsätter sökningen därifrån.

    Listans sorteringsordning kan ändras genom att trycka på tangenterna
    "o" och "O" upprepade gånger. Följande nio sorteringsordningar kan
    väljas:
    alfabetisk     tillgänglig      status
    prioritet+sektion tillgänglig+prioritet status+prioritet
    sektion+prioritet tillgänglig+sektion  status+sektion
    När det inte anges explicit ovan används alfabetisk ordning som den
    slutliga sorteringsnyckeln.

  √Ąndra val
    Den begärda valstatusen för varje individuellt paket kan ändras med
    följande kommandon:
     +, Insert  installera eller uppgradera
     =, H     håll i aktuellt tillstånd och version
     :, G     avbryt håll: uppgradera eller lämna oinstallerad
     -, Delete  ta bort, men lämna kvar konfiguration
     _      ta bort och radera konfiguration

    När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller
    konflikter till följd görs, frågar dselect  användaren  med  en
    beroendelösningsskärm, vilken beskrivs ytterligare nedan.

    Det är även möjligt att applicera dessa kommandon på grupper av
    paketval, genom att peka markeringsraden på en grupprubrik. Exakt hur
    paketen grupperas beror på vilken listordning som för tillfället
    används.

    Nödvändiga försiktighetsåtgärder bör tas när ändringar görs på stora
    gruppmarkeringar, eftersom det med en gång kan ge stora mängder
    otillfredsställda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att
    visas på en beroendelösningsskärm, vilket gör dem mycket svåra att
    hantera. I praktiken är bara håll-kommandot och dess motsats användbara
    på grupper.

  Lösa beroenden och konflikter
    När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller
    konflikter till följd görs, frågar dselect  användaren  med  en
    beroendelösningsskärm. Först visas dock en informativ hjälpskärm.

    √Ėvre halvan av sk√§rmen listar alla paket som har otillfredsst√§llda
    beroenden eller konflikter som ett resultat  av  ändringen  som
    efterfrågas, samt alla paket vars installation kan lösa något av dessa
    beroenden, eller vars borttagning kan lösa någon av konflikterna. Den
    nedre halvan visar som förval de beroenden eller konflikter som leder
    till att det markerade paketet listas.

    Redan då paketunderlistan från början visas kan dselect ha satt
    efterfrågad valstatus för några av de listade paketen, för att lösa de
    beroenden eller konflikter som fick beroendelösningsskärmen att visas.
    Det är oftast bäst att följa upp de förslag dselect ger.

    De   listade   paketens   valstatus  kan  återställas  till
    ursprungsinställningarna, såsom de var innan de otillfredsställda
    beroendena eller konflikterna skapades, genom att trycka på tangenten
    "R". Genom att trycka på "D" återställs de föreslagna lösningarna, men
    ändringen som fick skärmen att visas behålls i den status de valdes.
    Slutligen, genom att trycka "U" återställs valen återigen till de
    automatiskt föreslagna värdena.

  Bekräfta de efterfrågade valen
    Genom  att  trycka  Enter  godtas  den vid tillfället inställda
    uppsättningen val. Om dselect inte upptäcker några otillfredsställda
    beroenden som följd av de efterfrågade valen kommer de nya valen att
    lagras. Om det däremot finns några otillfredsställda beroenden kommer
    dselect återigen gå till beroendelösningsskärmen.

    För att ändra en uppsättning val som skapar otillfredsställda beroenden
    eller konflikter, och tvinga dselect att godta dem trycker du på
    "Q"-tangenten. Detta ställer ovillkorligen in de val användaren gjort,
    vilket vanligtvis inte bör göras om man inte har läst det finstilta.

    Motsatt effekt, att backa ut från valändringar och återgå till
    föregående vallista, kan fås genom att trycka på tangenterna "X" eller
    Escape. Genom att upprepade gånger trycka dessa tangenter,  kan
    eventuella skadliga paketval backas ut helt och hållet för att återgå
    till senast etablerade inställningar.

    Om du av misstag väljer några inställningar och vill återställa alla
    val till det som för närvarande är installerat på systemet trycker du
    på knappen "C". Det motsvarar på ett ungefär att använda kommandot
    "avbryt håll" på alla paket, men det ger en tydligare panikknapp om
    användaren av misstag tryckte på Enter.

MILJ√ĖVARIABLER

    HOME  Om satt kommer dselect att använda det som katalogen från vilket
       den användarspecifika konfigurationsfilen skall läsas.

PROGRAMFEL

    Paketvalsgränssnittet  i  dselect är förvirrande för en del nya
    användare. Det har rapporterats att det till och med kan få erfarna
    utvecklare av kärnan att gråta.

    Dokumentationen har brister.

    Det finns inget hjälpalternativ i huvudmenyn.

    Den synliga listan med tillgängliga paket kan inte förminskas.

    De  inbyggda  åtkomstmetoderna  kan  inte  längre  nå  nuvarande
    kvalitetsstandard. Använd åtkomstmetoden som ges av apt, den är inte
    bara  inte  trasig, utan även mycket flexiblare än de inbyggda
    åtkomstmetoderna.

SE √ĄVEN

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

F√ĖRFATTARE

    dselect skrevs av Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). En komplett
    lista över bidragslämnare får du med "dselect --version".
    Manualsidan skrevs av Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin
    och Joost Kooij.

√ĖVERS√ĄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.