Provided by: turqstat_3.0-2_amd64 bug

NAMN

    turqstat - Mötesstatistikprogram för Fidonet och Usenet

SYNOPS

    turqstat [flaggor] utdatafil areadefinition(er)

BESKRIVNING

    Turquoise SuperStat läser innehållet i en Fidonetmeddelandebas i något av de stödda
    formaten, eller Usenetgrupper i det vanliga "news spool"-formatet, och skapar statistik
    inom följande områden:

       Svartlista över citatvolym.

       Topplista över avsändare.

       Topplista över originalinnehåll per meddelande.

       Topplista över Fidonetnät (endast Fidonet).

       Topplista över Internet-toppdomäner.

       Topplista över mottagare (endast Fidonet).

       Topplista över ärenderader.

       Topplista över programvara.

       Postningar per veckodag.

       Postningar per tid dygnet.

FLAGGOR

  DATAURVAL
    -d dagar
       Väljer det antal dagar tillbaka som meddelanden skall räknas från. Det förinställda
       värdet är 0, vilket betyder att räkna alla meddelanden.

    -n antal
       Väljer maximalt antal poster i topplistorna. Förinställt värde är 15. 0 anger att
       ingen gräns används.

    -r intervall
       Väljer ett intervall av datum och tider för vilka statistik insamlas. Intervallet
       anges   på   formen   [ååååmmdd[Thhmmss]]-[ååååmmdd[Thhmmss]].   Exempel:
       20000101T000000-20001231T235959 är hela 2000, -20010101 är allting före (exklusive)
       1 januari 2001, och 20010101- är allting från (och med) 1 januari 2001.

  UTDATAFORMAT
    -F fil Väljer vilken utdatamall som skall användas. Standardvalet är default.tpl

  VAL AV INDATA
    -a sökväg/server
       Väljer meddelandebassökväg för FXAPX/w-, MyPoint- och tanstaaflmeddelandebaser,
       vilka har alla meddelandebaser i samma filer. Väljer NNTP-server för icke-lokal
       Usenet news (-U).

    -s   Squishmeddelandebaser (förval).

    -m   FTSC *.MSG-meddelandebaser.

    -o   OPUS *.MSG-meddelandebaser.

    -j   JAM-meddelandebaser.

    -f   FDAPX/w-meddelandebaser.

    -t   Tanstaaflmeddelandebaser.

    -p   MyPointmeddelandebaser.

    -u   Usenet news spool (lokal netnews).

    -U   Usenet news(NNTP)-server (netnews på annan dator).

  VAL AV TOPPLISTOR
    Dessa flaggor används för att stänga av topplistor. Som förval är alla topplistor påslagna
    (förutom Internet-toppdomän, se nedan).

    -Q   Stänger av citatvolymssvartlistan.

    -W   Stänger av avsändartopplistan.

    -O   Stänger av originalinnehållstopplista.

    -N   Stänger av nättopplistan (enbart Fidonet).

    -T   Stänger av/slår på topplistan över Internet-toppdomäner. För Usenet är förval på,
       varpå denna flagga stänger av det. För Fidonet är förval av, varpå denna flagga
       slår på det, men endast om RFC-gate:ade meddelanden hittas.

    -R   Stänger av mottagartopplista (enbart Fidonet).

    -S   Stänger av ärenderadstopplista.

    -P   Stänger av programtopplista.

    -H   Stänger av postningsstatistik per timme.

    -D   Stänger av postningsstatistik per dag.

    -V   Stänger av visning av versioner i programtopplista.

  UTSEENDE UTDATA
    -A   Visar alla siffror i topplistorna (förinställt värde är av).

    -C teckenkodning
       Väljer  teckenkodning  att  använda  för  rapportfilerna  som  skapas.
       Teckenkodningsnamnet kan anges med antingen dess Fidonet- eller dess MIME-namn.
       Förval för Win32- och OS/2-verisonen är IBMPC (teckentabell 437), och för alla
       andra versioner LATIN-1 (iso-8859-1).

    -L   Använd datumformat enligt "locale"-defintion (förinställt värde är att använda
       ISO-8601-format, vilket sammanfaller med EU- och svensk norm).

SE ÄVEN

    turqstat(1), turqstat.dok

PROGRAMFEL

    Rapportera eventuella fel till författaren.

FÖRFATTARE

    Turquoise SuperStat skrevs av Peter Karlsson. Om du har felrapporter eller frågor, sänd e-
    post till peter@softwolves.pp.se eller se webbplatsen på http://www.softwolves.pp.se/sw/

    A Softwolves Software (tm) Release in 2008.

    Detta program är släppt enligt GNU General Public License, version 2.