Provided by: turqstat_3.0-2_i386 bug

NAMN

    turqstat - Mötesstatistikprogram för Fidonet och Usenet

SYNOPS

    turqstat [flaggor] utdatafil areadefinition(er)

BESKRIVNING

    Turquoise SuperStat läser innehållet i en Fidonetmeddelandebas i något
    av de stödda formaten, eller Usenetgrupper i det vanliga "news
    spool"-formatet, och skapar statistik inom följande områden:

       Svartlista ver citatvolym.

       Topplista ver avsndare.

       Topplista ver originalinnehll per meddelande.

       Topplista ver Fidonetnt (endast Fidonet).

       Topplista ver Internet-toppdomner.

       Topplista ver mottagare (endast Fidonet).

       Topplista ver renderader.

       Topplista ver programvara.

       Postningar per veckodag.

       Postningar per tid p dygnet.

FLAGGOR

  DATAURVAL
    -d dagar
       Väljer det antal dagar tillbaka som meddelanden skall räknas
       från. Det förinställda värdet är 0, vilket betyder att räkna
       alla meddelanden.

    -n antal
       Väljer maximalt antal poster i topplistorna. Förinställt värde
       är 15. 0 anger att ingen gräns används.

    -r intervall
       Väljer ett intervall av datum och tider för vilka statistik
       insamlas.    Intervallet    anges    på    formen
       [mmdd[Thhmmss]]-[mmdd[Thhmmss]].        Exempel:
       20000101T000000-20001231T235959  är hela 2000, -20010101 är
       allting före (exklusive) 1 januari 2001, och 20010101- är
       allting från (och med) 1 januari 2001.

  UTDATAFORMAT
    -F fil Väljer vilken utdatamall som skall användas. Standardvalet är
       default.tpl

  VAL AV INDATA
    -a skvg/server
       Väljer  meddelandebassökväg  för  FXAPX/w-,  MyPoint-  och
       tanstaaflmeddelandebaser, vilka har alla meddelandebaser i samma
       filer. Väljer NNTP-server för icke-lokal Usenet news (-U).

    -s   Squishmeddelandebaser (förval).

    -m   FTSC *.MSG-meddelandebaser.

    -o   OPUS *.MSG-meddelandebaser.

    -j   JAM-meddelandebaser.

    -f   FDAPX/w-meddelandebaser.

    -t   Tanstaaflmeddelandebaser.

    -p   MyPointmeddelandebaser.

    -u   Usenet news spool (lokal netnews).

    -U   Usenet news(NNTP)-server (netnews på annan dator).

  VAL AV TOPPLISTOR
    Dessa flaggor används för att stänga av topplistor. Som förval är alla
    topplistor påslagna (förutom Internet-toppdomän, se nedan).

    -Q   Stänger av citatvolymssvartlistan.

    -W   Stänger av avsändartopplistan.

    -O   Stänger av originalinnehållstopplista.

    -N   Stänger av nättopplistan (enbart Fidonet).

    -T   Stänger av/slår på topplistan över Internet-toppdomäner. För
       Usenet är förval på, varpå denna flagga stänger av det. För
       Fidonet är förval av, varpå denna flagga slår på det, men endast
       om RFC-gate:ade meddelanden hittas.

    -R   Stänger av mottagartopplista (enbart Fidonet).

    -S   Stänger av ärenderadstopplista.

    -P   Stänger av programtopplista.

    -H   Stänger av postningsstatistik per timme.

    -D   Stänger av postningsstatistik per dag.

    -V   Stänger av visning av versioner i programtopplista.

  UTSEENDE UTDATA
    -A   Visar alla siffror i topplistorna (förinställt värde är av).

    -C teckenkodning
       Väljer teckenkodning att använda för rapportfilerna som skapas.
       Teckenkodningsnamnet kan anges med antingen dess Fidonet- eller
       dess MIME-namn. Förval för Win32- och OS/2-verisonen är IBMPC
       (teckentabell  437), och för alla andra versioner LATIN-1
       (iso-8859-1).

    -L   Använd datumformat enligt "locale"-defintion (förinställt värde
       är att använda ISO-8601-format, vilket sammanfaller med EU- och
       svensk norm).

SE ÄVEN

    turqstat(1), turqstat.dok

PROGRAMFEL

    Rapportera eventuella fel till författaren.

FÖRFATTARE

    Turquoise SuperStat skrevs av Peter Karlsson. Om du har felrapporter
    eller  frågor,  sänd e-post till peter@softwolves.pp.se eller se
    webbplatsen på http://www.softwolves.pp.se/sw/

    A Softwolves Software (tm) Release in 2008.

    Detta program är släppt enligt GNU General Public License, version 2.