Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-control - Debians filformat för paketstyrfiler

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debianpaket innehåller huvudstyrfilen "control", vilken i sig innehåller ett antal
    fält, eller kommentarer där raderna inleds med "#". Varje fält börjar med en etikett,
    såsom Package eller Version (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets
    kropp. Fält avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten spänna över
    flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att slå samman rader när kroppen
    tolkas (förutom i fallet för Description-fältet, se nedan).

NÖDVÄNDIGA FÄLT

    Package: paketnamn
       Värdet på fältet bestämmer  paketets  namn,  och  används  av  de  flesta
       installationsverktygen för att generera filnamnen.

    Version: versionssträng
       Vanligtvis  är  detta det ursprungliga paketets versionsnummer på den form
       programmets  författare  använder.  Den  kan   även   innehålla   ett
       Debianuppdateringsnummer (för paket vars källa är utanför Debian). Exakt format och
       sorteringsalgoritm beskrivs i deb-version(5).

    Maintainer: fullt-namn e-post
       Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och är normalt sett den
       person som skapat paketet, till skillnad från författaren av den programvara som
       paketerades.

    Description: kort-beskrivning
        lång-beskrivning
       Formatet för paketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning på den första raden
       (efter "Description"-fältet). Följande rader bör användas för en längre, mer
       detaljerad beskrivning. Varje rad i den lägre beskrivningen måste inledas med ett
       blanksteg, och blanka rader i den långa beskrivningen måste innehålla en ensam
       punkt (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA FÄLT

    Section: sektion
       Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat på programvara som
       det installerar. Några vanliga sektioner är "utils", "net", "mail", "text", "x11"
       osv.

    Priority: prioritet
       Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som enhet. Vanliga
       prioriteter är "required" (nödvändig), "standard" (normal), "optional" (valfritt),
       "extra" (extra) osv.

    I Debian har fälten Section och Priority en definierad uppsättning accepterade värden
    baserade på policymanualen. En förteckning över dessa värden finns i den senaste versionen
    av paketet debian-policy.

    Essential: yes|no
       Fältet krävs normalt sett endast om svaret är yes (ja), och betecknar att paketet
       krävs för en korrekt installation av systemet. Dpkg och andra installationsverktyg
       tillåter inte att ett paket märkt Essential tas bort (åtminstone inte utan att
       använda en av de tvingande flaggorna).

    Architecture: arkitektur|all
       Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades för. Vanliga
       arkitekturer är "i386", "m68k", "sparc", "alpha", "powerpc" osv. Observera att
       värdet all är avsett för paket som är oberoende av arkitektur. Exempel på detta är
       skal- eller Perlskript och dokumentation.

    Origin: namn
       Namnet på den distribution paketet härstammar från.

    Bugs: url
       URL:en till felrapporteringssystemet för detta paket. Det nuvarande formatet är
       systemtyp://adress, till exempel debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: url
       URL till uppströmsprojektets hemside-url.

    Tag: lista-med-märken
       Lista  över märken som beskriver paketets egenskaper. En beskrivningen och
       förteckning över kända märken finns i paketet debtags.

    Multi-Arch: same|foreign|allowed
       Det här fältet används för att ange hur paketet  skall  fungera  på  en
       flerarkitektursinstallation.  Värdet  same  (samma)  betyder  att  paket kan
       saminstalleras med sig självt, men kan inte användas för att uppfylla beroenden för
       paket med en annan arkitektur än sig självt. Värdet foreign (främmande) betyder att
       paketet inte kan saminstalleras med sig självt, men att det kan användas för att
       uppfylla beroenden för paket med en annan arkitektur än sig självt. Värdet allowed
       (tillåtet) tillåter att omvända beroenden kan ange i sina Depends-fält att de
       behöver ett paket från en främmande arkitektur, men har i övrigt ingen funktion.
       Fältet bör inte förekomma i paket med fältet Architecture: all.

    Source: källkodsnamn
       Namnet på det källkodspaket som binärpaketet kommer från, om det skiljer sig från
       namnet på själva paketet.

    Subarchitecture: värde
    Kernel-Version: värde
    Installer-Menu-Item: värde
       Dessa  fält  används  av  debian-installer  och  behövs  normalt  inte. Se
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt från paketet debian-installer för
       mer information om dem.

    Depends: paketlista
       Lista över paket som krävs för att paketet skall kunna tillhandahålla en
       icke-trivial mängd funktionalitet. Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillåta
       att ett paket installeras om paketen som listas i Depends-fältet inte är
       installerade (åtminstone inte utan att använda en av de tvingande flaggorna). Vid
       en installation körs postinst-skripten i paketen i Depends:-fälten innan de paket
       som beror på dem. Under det omvända förhållandet,  en  borttagning,  körs
       prerm-skriptet i ett paket innan de som finns i dess Depends:-fält.

    Pre-Depends: paketlista
       Lista över paket som måste vara installerade och konfigurerade innan paketet kan
       installeras. Detta används normalt i de fall paketet kräver att ett annat paket är
       installerat för sitt preinst-skript.

    Recommends: paketlista
       Lista över paket som bör installeras tillsammans med paketet i de allra flesta
       fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att varna användaren om man installerar
       ett paket utan de som listas i Recommends-fältet.

    Suggests: paketlista
       Lista över paket som är relaterade till paketet och som kanske kan göra det mer
       användbart, men utan vilka det fortfarande är rimligt att installera paketet.

    Syntaxen för fälten Depends, Pre-Depends, Recommends och Suggests är en lista med grupper
    av alternativa paket. Varje grupp innehåller en lista med paket avdelade med ett
    vertikalstreck (rör) ("|"). Grupperna avdelas med kommatecken. Komma utläses som "OCH",
    och vertikalstrecken som "ELLER", där vertikalstrecken binder hårdare. Varje paketnamn kan
    eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

    Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som helst senare version
    matchar, där det är valfritt att ange Debianuppdateringen (avdelad med bindestreck).
    Tillåtna versionrelationer är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för större än
    eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "=" för lika med.

    Breaks: paketlista
       Listar paket som förstörs av detta, till exempel genom att lyfta fram fel när det
       namngivna paketet beror på detta. Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte att
       förstörda paket konfigureras; problemet löses vanligtvis genom att uppgradera
       paketen som namnges i ett Breaks-fält.

    Conflicts: v
       Listar paket som är i konflikt (krockar) med detta, till exempel genom att
       innehålla filer med samma namn. Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte två
       sådana paket att vara installerade samtidigt. Två paket med inbördes konflikt bör
       innehålla en Conflicts-rad med varandras namn.

    Replaces: paketlista
       Lista över paket ersätts av filer från det här paketet. Detta används för att
       möjliggöra paket att skriva över filer från andra paket, och används normalt sett
       tillsammans med Conflicts-fältet för att tvinga fram borttagning av det andra
       paketet om även det här har de filer som finns i paketet det står i konflikt med.

    Provides: paketlista
       Detta är en lista av virtuella paket som tillhandahålls av detta. Normalt sett
       används detta i de fall flera paket tillhandahåller samma tjänst. Till exempel kan
       både sendmail och exim fungera som e-postserver, så de tillhandahåller ett
       gemensamt paket ("mail-transport-agent") på vilket andra paket kan bero, vilket gör
       det möjligt för sendmail eller exim att fungera som ett  alternativ  som
       tillfredsställer beroendet. Detta förhindrar att paket som beror på en e-postserver
       måste känna till alla deras paketnamn och använda "|" för att dela av listan.

    Syntaxen för Breaks, Conflicts, Replaces och Provides är en lista över paketnamn avdelade
    med komman (och eventuella blanktecken). I fälten Breaks och Conflicts läses kommatecknet
    som "ELLER". Ett eventuellt versionsnummer kan även anges, med samma syntax som ovan för
    fälten Breaks, Conflicts och Replaces.

    Built-Using: paketlista
       Fältet visar ytterligare källkodspaket som användes när binärpaketet byggdes. Detta
       anger för hanteringsprogramvaran för arkivet att dessa ytterligare källkodspaket
       måste behållas så länge binärpaketet finns i arkivet. Fältet måste innehålla en
       lista med källkodspaket med strikta (=)  versionsberoenden.  Observera  att
       hanteringsprogramvaran för arkivet troligen kommer att avvisa en insändning som
       deklarerar en Built-Using-relation som inte kan uppfyllas inom arkivet.

EXEMPEL

    # Kommentar
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however.)

SE ÄVEN

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.